nautica wintertarwe de verbeterde Manella ook voor bedrijf Insekten en sprinkhanenplaag in Amerika D e verenigde staten van Amerika worden dit jaar geplaagd door grote horden insekten die niet alleen heel erg lastig zijn maar op veel plaatsen ook aanzienlijke schade toe brengen aan bossen en landbouwgewassen. Kalk, structuurverbeterend op klei Teelthandleiding over spruitkool I n de serie "Teelthandleidingen" van het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) te Le lystad/Alkmaar is zojuist verschenen nr. 7: "de teelt van spruit kool". De boekjes in deze serie zijn geheel op de praktijk gericht en lenen zich tevens goed voor het land- en tuinbouwonderwijs. De inhoud is volledig aan de actualiteit aangepast. Dit is vooral van belang voor hoofdstukken als rassenkeuze, onkruidbestrij- ding en ziektebestrijding. Daarnaast kon ook met name voor het gedeelte over de machinale oogst van de nieuwste ontwikkelin gen op het gebied van plukapparatuur gebruik worden gemaakt. Ruime aandacht is ook besteed aan arbeidsbehoefte en aan de planning van de oogst. Andere hoofdstukken die rechtstreeks op de teelt betrekking hebben zijn: grondsoort en grondbewerking, bemesting, zaaien en planten, toppen, bewaring en aflevering. Ook de gegevens over oppervlakte, afzet en produktiewaarde dragen bij om tot een goed inzicht over de teelt van spruiten in zijn totaliteit. Kleine bruine motten kwamen in juli in Mai- nes bergachtige gebieden in zo'n grote getale voor dat het leek of de hemel er door werd verduisterd. Zo erg dat het zicht soms werd beperkt tot minder dan driehonderd meter. Automobilisten die vergeten waren om. hun raampjes te sluiten moesten alvorens te kunnen gaan rijden eerst grote schoonmaak in hun wagens houden. De motten waren intussen aktief met het leggen van eieren. Nu is het zover dat die eieren zijn uitgekomen. Kleine rupsjes, ontelbaar in aantal, eten zich een weg door 150 miljoen acres bos in de staat Maine en zuidoost Canada. Iedere twijg van bomen en andere struiken is kaal en bruin gevreten en lijkt verdord in de late nazomerzon. Een beetje meer naar het zuidwesten heerst een andere rupsenplaag die zijn weerga in de laat ste vijf en twintig jaar niet heeft gehad. Mo menteel zijn er al 40.000 acres met maplebos- sen en ander soort hout kaalgevreten in de staat Vermont. Een geluk bij een ongeluk vinden de houtvesters in Vermont dat er nu een ander soort rupsen is verschenen die de vraatzuchtige rupsen op de bossen beschouwen als een sma kelijk voedsel. Zo ruimt het een het ander op en men is benieuwd waarmee straks de "kani- Sprinkhaan aan het werk in Texas. baal" rupsen zich zullen gaan voeden als hun familieleden op zijn. De vrees dat zeker 100.000 acres bos zal wor den aangevreten zal gelukkig niet bewaarheid worden. Nu heeft men iedere zomer wel last van insek ten in de U.S.A., maar dit jaar is het uitzon derlijk. Zo heeft men in twintig jaar niet meer zo'n enorme sprinhanen invasie gezien. In de Plains staten richting Texas hebben sprinkha nen miljoenen acres veranderd in kaalgevreten woestenij. In noord/centraal Texas kregen sprinkhanen de smaak van perzikbomen zo te pakken dat ze alles van die bomen opvraten behalve de pitten van de perzikken die er dan ook zielig aan bleven hangen. Schroefwormen hebben aan het vee in Arizona veel last bezorgd en ook veel schade toege bracht. Het zelfde probleem deed zich voor in Nieuw Mexico. Iets dergelijks had men in de afgelopen vijfjaar niet meer meegemaakt. Dit soort wormen Lioudt het mestvee mager en de aangetaste delen kunnen niet voor konsumptie worden aangeboden. Gelijkertijd worden de burgers in Arizona overvallen door spinnen. Duizenden spinnen zijn er plotseling in de huizen te vinden, hetgeen vaak wilde jachtpar tijen oplevert, die soms midden in de nacht plaats vinden om althans de slaap kamer vrij te houden van die griezels. In Californië kregen de katoenboeren last van een soort luis. In de San Joaquin valley gingen bezorgde boeren de luizen te lijf met allerlei insekticiden. De luizen verdwenen maar tevens ook de natuurlijke vijanden van de bolworm. Het gevolg is dat nu de katoen in ernstige mate wordt aangetast door de Amerikaanse bol worm. In Maryland hebben ze weer last van een ander insekt dat daar de zoete mais aantast. Ook in Pensylvania hebben ze hetzelfde probleem. De mais is echter zo gul gegroeid en zit zo goed in zijn blad dat gewasbeschermingsmiddelen nauwelijks door kunnen dringen tot de insek ten. Naar schatting zal cngeveer 75% van de zoete maisoogst in de genoemde staten verlo ren gaan. De stinkkever is in de Rocky Mountain zo aktief en zo in grote getale aanwe zig dat de straten er soms zwart van zien. Zoals hun naam al zegt ver spreiden ze daarbij ook een zeer onaangename lucht. De berg-den- kever vreet zich ondertussen een spoor in Zuid-Nieuw-Mexico, terwijl een bladroller berkenbossen in Alaska kaalvreet. Andersoor tige insekten vreten bomen in New York kaal. In Californië hebben ze met een geheel nieuw soort insekt te maken de "zwarte cytrus vlieg", die voor het eerst in 1976 in de buurt van Fort Lauderdale werd gesignaleerd. Momenteel probeert men het insekt te bestrijden met de sluipwesp, die weer wordt ingevoerd uit Mexi co. In Minnesota kan men momenteel zulke sterke en grote muggen vinden dat grappen makers deze insekten al de "staatsvogel" heb ben genoemd. 't Is irritant voor degenen die er mee te maken hebben, 't Zijn alleen de sprinkhanen die aan de landbouwgewassen veel schade hebben toegebracht, voor de rest valt de schade in de landbouw wel mee. Evenals in Europa wordt er overal een topoogst verwacht...! Een slechte structuur van kleigronden uit zich dikwijls in een moeilijker bewerkbaarheid en verslemping van de grond. De na dele^ hiervan zijn als regel, dat de doorlatendheid te wensen overlaat, de bewerking meer trekkracht gaat vragen omdat te vens door verslemping de grond in het voorjaar langer nat en koud blijft, pas later is te bewerken en dus later kan worden ingezaaid. Een te lage kalktoestand is hiervan meestal de oor zaak. Veel kalkarme kleigronden lijden aan een onvoldoende structuur waardoor de opbrengsten van de gewassen worden be nadeeld. Voordelen van een goede structuur Een goede structuur bevordert een optimale lucht- en water voorziening. De grond wordt minder slempgevoelig, droogt in het voorjaar sneller op en is daardoor vroeger te bewerken. Er ontstaat een kruimelstructuur hetgeen bijzonder gunstig is voor de vorming van een voldoende Fijn zaaibed. De wortelontwik keling van de plant wordt bij een goede structuur gunstig beïn vloed. Regelmatige kalkbemesting Op een kleigrond met een slechte structuur kan een kalkbe mesting veel goed maken. Kalk heeft de functie om van zure gronden de pH te verhogen maar daarnaast ook de structuur van de kleigrond te verbeteren. In principe zijn alle kalkmeststoffen min of meer geschikt voor klei-gronden. Toch heeft met name schuimaarde van oudsher een goede naam in de kleigebieden. De combinatie van fijn verdeelde kalk met gemakkelijk ver teerbare organische stof in deze meststof is hieraan beslist niet vreemd. Daarom wordt dit bij-product van de nederlandse sui kerindustrie als structuurverbeterende meststof alom bijzonder gewaardeerd. Voor het verkrijgen en behoud van een prima structuur van een groot areaal kleigronden is een regelmatige D e laatste jaren is de oppervlakte spruiten in Nederland vrij regelmatig uitgebreid tot ruim 5100 ha in 1976 en 1977. Boven dien zit er een stijgende lijn in de gemiddelde produktie per hectare. Dit laatste is vooral te danken aan de nog steeds voort gaande verbetering van het rassensortiment en aan een betere beheersing van de teeltmethoden en -omstandigheden. Ook de produktiewaarde vertoont een stijgende lijn; deze bedroeg over kalkbemesting op zijn plaats. Er is weer veel stoppelland vrij. Uiteraard een goede mogelijkheid de gewenste bekalkingsmaa- tregelen te treffen. "Schuimaarde; een alom gewaardeerde kalkmeststof op klei gronden". Advertentie IM het seizoen 1976/'77 zelfs ruim 83 miljoen gulden. De teelt van spruiten wordt door het hele land aangetroffen, hoewel er wel enkele duidelijke hoofdgebieden zijn aan te wij zen. In principe zijn de meeste grondsoorten geschikt. Toch wordt hier nogal eens te gemakkelijk over gedacht, met als gevolg dat er zich onaangename verrasingen kunnen voordoen ten aanzien van opbrengst en kwaliteit. Ook met de relatie tussen grondsoort, voedselrijkdom en ras wordt vaak te weinig rekening gehouden. Over deze en tal van andere zaken geeft het boekje waardevolle aanwijzingen. .Abonnees van het PAGV ontvangen de teelthandleiding auto matisch na het verschijnen. Niet-abonnees dienen eerst het be drag over te maken op giro 2249700 t.n.v. PAGV, Edelhertweg 1, Lelystad onder vermelding van hetgeen men wenst te ontvangen. De teelthandleiding "Spruitkool" kost 6,— Direct na ont vangst van de overschrijving wordt het boekje toegezonden. 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 9