irwxG publikaties Instituut voor Mechanisatie Arbeid en Gebouwen Wageningen Gekombineerd maaien, kneuzen en spreiden van gras Ontwikkeling van en onderzoek aan een zelfrijdende mestinjekteur Merkenonderzoek hogedrukreinigers Oogst en opslag van voorgedroogd gras Mansholtlaan 10-12 Postbus 43 Wageningen 6140 Te bestellen: IMAG - Wageningen door storting van het verschuldigde bedrag op giro 35.14.771 Het bestuderen van de mogelijkheden om in ons wisselvallig klimaat met een redelijke zekerheid tot de winning van kwali- teitsruwvoer te kunnen komen, heeft bij het IMAG herhaalde lijk op het werkprogramma gestaan. De verkorting van de veldperiode door middel van mechanische kneuzing en thermische behandeling van gras heeft hierbij veel aandacht gekregen, o.a. bij het onderzoek aan de klepelmaaier, de stengelkneuzer. het branden en stomen en bij het nu reeds enkele jaren durende onderzoek aan de nieuwere gekombi- neerde maaier-kneuzers met kneushaspel. In deze publikatie wordt een vijftal machines van de laatst genoemde groep behandeld. Nagegaan is welke perspektieven deze machines in ons klimaat en ons grasbestand kunnen bie den. Door middel van proeven in een klimaatkast en door veldproe ven is nagegaan wat met de nieuwere gekombineerde maaier- kneuzer-spreider kan worden bereikt. Wat het effekt van de bewerking op de droging en de kwaliteit van het produkt betreft zijn de volgende objekten vergeleken: A maaien (bij de veldproeven de eerste dag niet bewerken): B maaien, daarna onmiddellijk intensief schudden met trom- melschudder: C en D maaien-kneuzen-spreiden met gekombineerde machi nes. De daarop volgende bewerkingen bestonden uit een aantal ke ren schudden met de trommelschudder. Een kneus-spreidelement van de IMAG-proefmachine. Uit het onderzoek is gebleken dat bij weidegras het droogproces door de kneus- en spreidwerking van de gekombineerde ma chines sneller verloopt. In de klimaatkast droogde het gekneus de produkt (objekten C en D) gemiddeld over alle proeven 12% sneller dan het onbehandelde objekt A. Wat het kneuseffekt betreft waren de onderlinge verschillen tussen de machines klein en niet significant. De rijsnelheid bleek bij de gekombineerde machines van weinig invloed op het kneuseffekt. althans bij rijsnelheden van 5 tot 8 km/h en opbrengsten tot maximaal 4.500 kg d.s./ha. De blad- rijke grasgewassen droogden sneller dan de.meer stengelige. Evenals uit vroegere onderzoekingen bleek dat in vers gras met een intensief werkende trommelschudder (objekt B) ook een kneuseffekt kon worden bereikt. Het met de trommelschudder bewerkte produkt droogde in de klimaatkast gemiddeld over alle proeven 40 en 45% sneller dan het onbehandelde. Bij een aantal veldproeven, dat plaatsvond onder gunstige en matige weersomstandigheden, resulteerden het kneus- en spreideffekt van de gekombineerde machines in een veldtijd- verkorting van één halve tot anderhalve dag. Wanneer het bin nen dit tijdsbestek begint te regenen, zoals bij één proef het geval was. kan het verschil veel groter worden. Bij enkele proe ven onder ongunstige weersomstandigheden gingen de voorde len van het kneuzen geheel of grotendeels verloren. Uit de resultaten blijkt dat met intensief schudden meteen na het maaien, al heel wat is te bereiken. Dit betekent echter wel een extra arbeidsgang ten opzichte van een gecombineerde machine. Daarom staan tegenover de hogere kosten van een gecombineerde machine de voordelen van snellere droging, de besparing aan arbeid en kosten van één keer schudden. Aangezien het effekt van de bewerking op het droogverloop ook bij een rijsnelheid van 8 km/h nog bevredigend blijkt te zijn. is de kapaciteit van de gekombineerde machines weinig lager dan van die van de gewone cirkelmaaier. Er moet echter wel een trekker met voldoende vermogen beschikbaar zijn, daar de ge kombineerde machines meer vermogen vragen dan een gewone cirkelmaaier. Voor een gekombineerde machine met een maai- breedte van 1,60 m moet de trekker 12-20 pk (8.8 - 14.7 kW) meer vermogen kunnen leveren dan voor alleen maaien. Uit het onderzoek naar de kwaliteit van het produkt kwamen geen wezenlijke verschillen tussen de diverse behandelingsmet- noden naar voren. Deze publikatie is verkrijgbaar door storting van 6,50 met vermelding publikatie no. 85. Bij het breedwerpig verspreiden van mengmest wordt veel stank veroorzaakt. Vooral in de omgeving van woongebieden en re- kreatiecentra wordt dit als hinderlijk ervaren. Deze stankver spreiding kan worden tegengegaan door tijdens het uitrijden de mest direkt met grond af te dekken. Diverse mogelijkheden hiervoor waaronder mestinjektie. zijn besproken in IMAG publ. nr. 67. Aansluitend op een vooronderzoek met 3 prototypen was er voor de uitvoering van het injektieonderzoek in 't bijzonder voor de aanleg van injektieproefvelden in gewassen en op grasland, behoefte aan een speciale machine. Hieraan werden i.v.m. de wendbaarheid en de beperking van schade aan bodem en gewas door wielslip hoge eisen gesteld. Uiteindelijk is gekozen voor een zelfrijdende vacuümmestzuiger met knikbesturing, de mo gelijkheid van 4-wielaandrijving en een aangebouwde mestin jekteur. Op de konstruktie van deze machine, die ook in andere toepassingsgebieden zijn nut kan bewijzen wordt nader inge gaan. Bij een mestinjekteur zijn de tanden een belangrijk onderdeel. Hieraan is derhalve speciaal t.a.v. de vormgeving i.v.m. de max. te injekteren hoeveelheid mest en de trekkrachtbehoefte veel onderzoek verricht. Uit een onderzoek met 3 verschillende prototypen mestinjek- teurs bleek dat het injektiegedeelte van de machine achter de wielen van de tank moet worden geplaatst. De bij de prototypen toegepaste mestverdeelsystemen werkten slecht en hadden veel last van verstoppingen. De tandvorm was eveneens niet opti maal. De benodigde trekkracht was bij diep werkende tanden zeer hoog. Voor het verdere onderzoek werd een zelfrijdende mestinjek teur met knikbesturing en de mogelijkheid van 4- wielaandrijving gekonstrueerd. Tijdens het onderzoek bleek het motorvermogen van de machine voor injektie in grasland te gering te zijn. Dit werd mede veroorzaakt door het ongunstige rendement van de hydro aandrijving van de achterwielen. Het uiteindelijke mestverdeelsysteem bestaande uit een wijde hoofdbuis (6 inch) met hierop aftakkingen met dunne leidingen (2 inch) naar de afzonderlijke injektietanden voldeed goed. De verdeling over de diverse tanden was regelmatig. Voor de diep teregeling van de injekteur werden uiteindelijk loopwielen met een breedte van 24 cm toegepast. Met een bezem of borstel en een waterslang met spuitstuk op de waterleiding kan een stal op eenvoudige en goedkope wijze worden gereinigd. Of deze methode doelmatig is moet echter in twijfel worden getrokken. De hoeveelheid te besteden arbeid voor het reinigen en de mate van reiniging, dwz. of de stallen goed schoon zijn, zullen faktoren zijn die niet optimaal zijn. Voor het reinigen van stallen kunnen ook apparaten worden gebruikt die doelmatiger werken. Deze apparaten, die door di verse firma's worden aangeboden moeten aan de volgende eisen voldoen: ze moeten een goede kwaliteit werk geven, dwz. dat de stal visueel schoon gemaakt kan worden; de reinigingstijd moet zo kort mogelijk zijn. Deze tijd is o.a. afhankelijk van de faktoren druk, hoeveelheid water per tijdseenheid, type spuitgeweer en spuitdop; de druk en de waterhoeveelheid moeten in voldoende mate en gemakkelijk regelbaar zijn in verband met het reinigen van de hokken en het afspoelen van de wanden e.d.; het apparaat moet gemakkelijk verplaatsbaar zijn en een geringe breedte en lengte hebben in verband met de stalin- deling en breedte van gangen e.d.; de lengte van de slangen dient te zijn aangepast aan de lengte van de stal. Men dient bij te lange slangen te bedenken dat er drukverliezen in de slangen optreden; het spuitgeweer moet van voldoende lengte en gemakkelijk hanteerbaar zijn. De spuitdoppen moeten gemakkelijk te verwisselen zijn; de aandrijfunit van de pomp moet geschikt zijn voor de aanwezige energiebron; bij doelmatig gebruik van het apparaat mogen de in de stal aanwezige materialen en de inrichting niet worden bescha digd (plafond, lampen e.d.); met het apparaat moet veilig kunnen worden gewerkt; het apparaat moet beveiligd zijn tegen drooglopen en over lopen (vlotter); inweek- en ontsmettingsmiddelen moeten evenwel met het zelfde apparaat kunnen worden aangebracht. Het apparaat moet dan echter bestand zijn tegen aantasting door deze middelen en gemakkelijk te reinigen zijn; het apparaat moet betrouwbaar zijn en weinig onderhoud en reparatie vragen. Een instruktieboekje in de Nederlandse taal moet bijgeleverd zijn; service van de leverancier moet goed zijn: Mestinjekteur opgebouwd op een frame met 3 balken. Het optreden van verstoppingen vormde bij sterk verontreinig de mest een probleem. Na veel zoeken is hiervoor een maalin richting op de machine gemonteerd. Ten aanzien van de tandvorm is veel onderzoek verricht. De nadruk lag hierbij op de maximaal in te brengen hoeveelheid mest en op de hierbij benodigde trekkracht. De max. in te brengen hoeveelheid mest wordt bepaald door werkdiepte en breedte van de voet en is op bouwland hoger dan op grasland. De trekkrachtbehoefte is afhankelijk van steelstand, werkdiep te, type voet, rijsnelheid, grondsoort en -gebruik. Een tand met een hellingshoek van de steel van 70° vroeg steeds minder trekkracht dan tanden met een andere steelstand. De invloed van de rijsnelheid was multiplikatief d.w.z. dat de verhouding van de trekkracht bij 2 verschillende rijsnelheden konstant is. De trekkracht behoefte was hoger naarmate de werkdiepte groter werd en deze tendens gold eveneens bij toenemende breedte van de voet. Over 't algemeen verdient uit een oogpunt van trekkrachtbehoefte een ondiep werkende brede ganzevoet de voorkeur boven een diep werkende beitel. Door een brede voet wordt bovendien de mest beter in de grond verdeeld. Deze publikatie is verkrijgbaar door storting van 7,50, met vermelding publikatie no. 87. afhankelijk van de omstandigheden en eisen moeten aan schaffingsprijs en kosten van gebruik in verband met het beoogde doel verantwoord zijn. We kunnen de volgende verdeling maken; a. hogedrukspuiten werkend met koud water; b. hogedrukspuiten werkend met koud, verwarmd of heet wa ter; c. hogedrukspuiten, waarop een tank is gemonteerd voor het gebruik van inweek- of reinigingsmiddelen; d. stoomreinigers. Deze laatste zijn niet geschikt voor het reinigen van varkens stallen in verband met het zicht op het werk. Het principe van alle bovengenoemde apparaten is het onder druk verspuiten van water, koud of heet, al of niet vermengd Tnet éen reinigingsmiddel, waarbij door de ingestelde druk en het type spuitdop een reinigend effekt kan worden verkregen. Bij het merkenonderzoek hogedrukreinigers is beoordeeld of de reinigingsapparatuur in het algemeen geschikt is voor: het reinigen en dësinfekteren van stallen; het wassen van dieren; het reinigen van landbouwwerktuigen. Deze publikatie is verkrijgbaar door storting van 5,— met vermelding publikatie no. 88.. In deze publikatie zijn 28 verschillende systemen van opslag van voorgedroogd gras vergeleken. Hierbij is ook de manier van maaien en opslag betrokken. In dit uitvoerige rapport wordt ook een overzicht verstrekt van de totale investeringen en jaarlijkse systeemkosten, uitgaande van een bepaalde oppervlakte. Oppervlakte Investering Jaarkosten Eenv. silo met grondwal, opraapw 30— r>i.i in Rijkuilen, opraapwagen Sleufsilo, opraapwagen Sleufsilo, veldhakselen Pakkenkuil Torensilo opraapwagen Torerrsilo opraapwagen Veldhakselen Torensilo opraapwagen Torensilo bij veldhakselen Torensilo bij zelfrijdende werkt 30- 30- 30- 30- 30 60- 60- 120 ha 120 ha 120 ha 90 ha 120 ha ha 90 ha 90 ha 120 ha 120 ha 120 ha 1450- 1600- 1450- 2600- 2150- 4050 2700- 1980- 2350 2450 3200 950 1300 1800 1650 1150 2750 2950 480- 370 520- 425 540- 440 750- 540 680- 4 800 580- 590 640- 670 550 600 700 Duidelijk favoriet uit een oogpunt van totale investeringen en kosten is de eenvoudige silo met grondwallen, gevuld door middel van een of twee opraapwagens en trekkervork. Bij de torensilo's komen eveneens de methoden met één of twee op raapwagens, doseerbak, blazer en carrouselverdeler het meest gunstig uit. Loonwerk voor veldwerk is niet voordeliger. Voor laden en transport is loonwerk bij 30 ha altijd gunstiger. Vanaf 60 ha is eigen mechanisatie hiervoor uit kóstenoogpunt niet of weinig duurder, behalve bij de hakselsystemen. De torensilo's met opraapwagen(s) komen boven 60 ha en in schakeling van de loonwerker op 510,— a 530,— per ha en komen daarmee in de buurt van de rijkuilen bij 30 ha! Zelfrij dende apparatuur is ook bij 120 ha duidelijk kostenverhogend. Een verlies van 5% ten gevolge van een bewaarsysteem betekent 60,— /ha. Zouden de verschillen tussen horizontale en verti- kale opslag in de praktijk in deze orde van grootte liggen ten gunste van torensilo's, dan is er vanaf 60 ha in te kuilen gras geen sprake meêr van grote verschillen. Door met zorg een adequaat systeem samen te stellen, is het mogelijk zowel voor horizontale als vertikale voeropslag een verantwoorde keus te maken. Deze publikatie kan worden besteld door storting van 10,— met vermelding publikatie no. 89. 8

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 8