KORTE WENKEN Er waren geen slechte percelen tarwe! Een stemming van voldaanheid over de graanoogst! Veel graanstro was nog te groen C.A.R.-Zevenbergen AKKERBOUW VEEHOUDERIJ Gemiddelde tarweopbrengst overtreft al de voorgaande Sinds 14 dagen geleden, toen we onze vorige bijdrage voor deze rubriek schreven is er op Walcheren veel oogstwerk verzet. De weersomstandigheden waren hiertoe gunstig, hoewel geen uit zonderlijk oogstweer. In vele gevallen was het vochtgehalte van het graan nog wat aan de hoge kant, of had de teler net nog wat te weinig geduld. Verder was het de ene dag gewoon wat gun stiger dan de andere dag wat betreft zonneschijn en lucht vochtigheid. De regenhoeveelheid was in deze periode mini- Vanuit Tholen en St. Philipsland kunnen we melding maken dat eind vorige Week, op een enkel perceel wintertarwe en nog wat zomertarwe na, de graanoogst een heel eind aan de kant geko men is. Ondanks dat de oogsttijd dit jaar later was dan normaal, heeft droog en zonnig weer gezorgd, dat het oogstwerk op rol letjes is verlopen. Hoewel op de bedrijven vele uren per dag zijn gewerkt, heerst er over de graanoogst een stemming van vol daanheid, omdat zowel naast de kwaliteit die goed is en de droogkosten die meevallen, de opbrengsten hoger zijn uitge vallen dan de meeste van onze kollega's hadden durven ver wachten. Als we goed zijn geinformeerd zal de gemiddelde opbrengst voor wintertarwe in ons gebied de 7000 kg per ha wel halen. Wel is er een grote variatie bij de opbrengst van de wintertarwe van perceel tot perceel. Men hoort opbrengsten die varieren van 6000 kg tot 9000 kg per ha. Geweldige opbrengsten die nog nooit zijn gehaald, als we de laatste kg in ogenschouw nemen. Wel is de vraag hoe kunnen zulke grote opbrengstverschillen tot stand komen. Zijn het enkel de bespuitingen tegen afrijpings- ziekten en meeldauw die invloed hebben gehad op de topop- brengsten of zijn de weersinvloeden dit jaar sterk bepalend geweest voor topopbrengsten? De tarwerassen ontlopen elkaar niet veel in opbrengst, wel krij gen we de indruk dat het ras Arminda het meest genoemd wordt bij de hoogste ha opbrengsten. De opbrengst van de gerst is ook goed, maar blijft toch een heel eind achter bij de wintertarwe. Met een opbrengst van ruim 5000 kg per ha is het voor de goede percelen een heel eind bekeken. Het vochtgehalte viel door de vele groene korrels meestal ook nog tegen. De enkele percelen groene erwten in ons gebied blijken goede opbrengsten te geven, deze lijken ook de 5000 kg per ha te boven gaan. Blauwmaanzaad is praktisch nog niet gedorsen, we zijn be nieuwd hoe de opbrengsten hiervan zullen uitvallen. De vraag naar stro is minimaal, de prijs is dan ook op een peil beland, dat men zich afvraagt of het nog wel lonend is om te persen. Diverse percelen stro zijn dan ook al gehakseld. Ook het gras- zaadhooi is moeilijk te verkopen, men kan het amper weggege ven krijgen, zodat men dit produkt ook al gaat hakselen. Dit laatste vinden wij toch wel een bedroevende zaak en wel een verschil met de tekorten aan ruwvoer met 2 jaar geleden! Ondanks de meevallende graanopbrengsten heerst momenteel bij onze meeste kollega's geen hoera stemming. Van de twee produkten die sterk bepalend zijn voor de financiële resultaten op veel bedrijven in ons gebied, n.l. de aardappelen en uien, zijn de prijzen verder onderuitgegaan. De prijs verwachtingen ook op langere termijn zijn maar somber gestemd. De barometer bij de aardappelen, de termijnmarkt geeft dit ook duidelijk aan. 't Is wel een plaatje uit een pas voorbije tijd, maar toch illustreert het beter dan wat ook, dat er zoveel mudden per gemet werden gedorsen. maal. Hoewel gunstig tijdens het oogstwerk, zou een flinke regenbui nu~zeer welkom zijn zoals voor de groei van uien aardappelen, gras en ook voor de grondbewerking. Vooral de zaaiuien die overwegend nogal een dichte stand hebben dreigen door de droogte aan de fijne kant te blijven. De kg-opbrengsten van de granen zijn goed. Van zomergerst vrij normaal hier zijn enkele uitschieters, van wintertarwe alge meen zeer hoog. Veel percelen van vrijwel alle rassen blijken tussen de 7000 en 8000 kg per ha te geven. Er wordt wel eens gezegd "de slechte hoor je niet" maar voorzover bij ons bekend waren er geen slechte percelen wintertarwe, of we moeten 6000 kg opbrengst bij de slechte gaan rekenen. Het zullen dit jaar wel de laagste zijn. Ook de stro-opbrengst is hoog, maar financieel weinig aantrekkelijk. Toch is er gelukkig in ons ge bied weinig of niets verbrand. Er wordt nogal wat verhakseld. Vooral wanneer er een grasgroenbemester in de stoppel staat is dit wel gunstig. Het stro moet, om het voldoende fijn verhakseld te krijgen, goed "scherp" zijn en al enigszins verweerd. De indruk bestaat, dat juist door de aanwending om gewasbe schermingsmiddelen, het stro wat langer groen blijft dan de korrel. Op veel percelen moesten de maaidorsers hun tempo daar ook wat naar regelen. Hierbij waren ook rasverschillen. Lely en Okapi dorsten aanmerkelijk zwaarder dan bijv. Armin da. Tegenwoordig lezen en horen we veel over doorzaaien van grasland. Voor deze methode is er in ons gebied ook belang stelling. Ook de apparatuur is aanwezig. Het ligt in de bedoeling in de loop van de maand september deze methode te demon streren op enkele percelen. Let op de aankondigingen! De ploegwedstrijd op Walcheren is tot nader aankondiging uit gesteld. Hopelijk is er op de volgende datum wat meer tijd, zodat er ook meer kans is op publieke belangstelling. Op deze wedstrijden is er t.a.v. het ploegwerk altijd nog wel wat te lezen. Het ploegwerk voor de wintervoor is de basis voor de volgende oogst. Dit moet dus optimaal zijn. Hopelijk wordt er bij de volgende aankondiging duidelijk aangegeven waar de wedstrijd zal worden gehouden. Bij de vorige aankondiging was dit te summier. Momenteel worden dikke verliezen geleden op die percelen aardappelen die met middenvroege rassen zijn beteeld, en van het land worden opgeruimd. Hetzelfde geldt voor de plantuien, hiervan worden alle percelen niet meer geoogst. Als deze prijsontwikkeling ook het gehele afzetseizoen blijft doorgaan, dan wordt het maar een somber en afschrikkend vooruitzicht wat het onderste regeltje betreft, voor die bedrijven die veel aardappelen en uien in hun bouwplan hebben. Eindelijk werd het, ook in het Land van Hulst, zomer. In deze drukke periode blijft veel administratie liggen, en ook een stukje schrijven voor "uit de praktijk" schiet er bij in. In de afgelopen periode is er op het land veel werk verricht. Gras, vlas, gerst, karwij en tarwe zijn geoogst. De opbrengsten waren over het algemeen goed. Hoewel er verschillen waren van slechte- tot topopbrengsten. Een feit is wel, dat veel tarwe en gerst te vroeg gedorsen is, zodat men voor te hoge droogkosten staat. De maaidorsers konden meestal hun kapaciteit niet be nutten vanwege het onrijpe stro, dus schade van twee kanten. Gelukkig kon het werk onder zomerse omstandigheden gedaan worden, zodat niemand echt moeilijkheden ondervond. De uien, die er goed voor stonden, laten het afweten. Op veel plaatsen liggen ze al gestreken, zonder dat er al "kilo's aan zitten." Die kilo's zitten wel aan de aardappels. Hier en daar wordt over zo'n 40 ton per ha. gesproken. Men begint dan ook met het doodspuiten van dit gewas; nog langer wachten geeft toch weer risiko's bij het rooien. De blauwmanen zijn snel aan het afrijpen en zullen de komende week gedorsen worden. Er liggen veel bollen tegen de grond, zodat dit er niet op zijn best uitziet. MET DE HAND onkruid wieden, is nu direkt geen aan trekkelijk werk. Het vraagt veel uithoudingsvermogen van de wieder. Maar het resultaat is vaak uitstekend. U voor komt veel onkruidzaden en het oogsten van suikerbieten en stamslabonen gaat veel beter. A ls u niet te lange dagen maakt, valt het werk wel mee. Geef U per dag een taak en werk die af, dat werkt het beste. VOOR HET DOODSPUITEN van aardappelen zijn di verse middelen. De prijs loopt nogal uiteen. De arsenieten zijn het goedkoopst. Maar deze arsenieten hebben grote bezwaren. Ze zijn erg giftig en soms schadelijk voor de wintertarwe die U na de aardappelen gaat zaaien. Vooral als U om opslag te voorkomen geen kerende grondbewerking toepast, moet U geen arsenieten gebruiken. HET IS "GLAD" verkeerd om organische mest niet direkt onder te werken. Laat U stalmest of drijfmest zo maar boven op de grond liggen dan gaat er veel stikstof verloren. Werk de stalmest of de drijfmest dus direkt onder. Niet alleen de geur is dan minder, maar het resultaat is dan ook beter. KOOLZAAD KOMT NIET veel voor, maar voor de zware kleigronden is het een goed te telen gewas. De beste zaaitijd voor het zuiden en midden van het land is 10 september. Niet vroeger, want dan wordt het gewas te zwaar en niet later om toch voldoende grote planten te krijgen voor de winter. Zorg dat uw land tijdig klaar ligt. Ontsmet uw zaaizaad tegen kiemschimmels en aardvlooien. IN DE EERSTE HELFT van september is de bodemtem- peratuur hoger dan in de tweede helft van september. Het is voldoende bekend dat naarmate de temperatuur lager is de kans op knolbeschadiging bij rooien en sorteren en andere bewerkingen in versnelde mate toeneemt. Daar dit jaar bij het ras Bintje het loof vrij vroeg versleten zal zijn, doet U er met het oog op de kwaliteit van de aardappelknollen goed aan het rooien niet langer uit te stellen dan strikt nodig is. KNOEIEN MET HET maken van een goed zaaibed voor grasinzaai, is knoeien met geld. Het hele inzaaiproces is duur, maak daarom de slagingskans zo groot mogelijk. Het perceel ploegen, goed aandrukken en inzaaien met een vlaszaaimachine of Köckerling geeft vrijwel altijd een goed resultaat. De opkomst is dan regelmatig en de kans op onkruid kleiner dan met een zaaifrees. DE LAATSTE JAREN is de stalling voor koeien enorm verbeterd. De huisvesting voor jongvee is in vrijwel veel gevallen achterwege gebleven. Bij de vorming van een goede melkkoe is de huisvesting van het jongvee een belangrijke schakel. Als u vlug besluit, kunt U nog juist voor de stalpe- riode de nodige veranderingen aanbrangen. EBN GOEDE DRAINAGE en schone sloten geeft na tuurlijk een hogere grasopbrengst. Maar een goede afwate ring voorkomt ook, dat het vee besmet wordt met leverbot- ten. De leverbot kan zich alleen in stand houden wanneer de leverbotslak aanwezig is. Deze slak, welke de leverbotslak gebruikt als tussengastheer om tot ontwikkeling te komen, moet het hebben van natte plekken en drassige weiden. Altijd moet men in de weer zijn om het onkruid te bewerken, ook in deze tijd van het jaar. Ook onze organische stofvoorzie- ning mag niet vergeten worden. Nog steeds ziet men bij ons in de omgeving stro in vlammen opgaan, anderen persen al het stro; waarom al dit werk, als we van de stroprijzen ook niet rijk worden en het toch een goede struktuur aan de grond geeft. Over de prijzen is het laatste woord nog niet gesproken, dat probleem blijft er altijd. Alhoewel wij toch zeker niet mogen klagen over onze produktie zowel in kwaliteit als in kwantiteit. In Rusland, in de Okraïne, zagen we aardappelen en tarwe waarvan wij dachten dat het een misoogst zou worden. Bij na vragen bleek dat er een redelijk goede oogst verwacht werd. Daar kunnen ze nog van een "misoogst" leven. De eerste opbrengsten van het jaar 1978 geven ons toch een matig optimistisch gevoel, ook voor het verdere verloop van de oogst. Een aantal weken terug werd wat geklaagd op Zuid-Beveland over het minder goede weer, nogal wat regen, lage temperaturen en weinig zon. Nadien viel het wat tegen, dat de tarweoogst te traag afrijpte. Nu - 26 augustus - alles vrijwel geoogst is, blijkt het toch dat we echt niet voor niets gewacht hebben. Af en toe hoor je opbrengsten, waar je jezelf bij afvraagt of het allemaal waar is. Heel wat percelen met opbrengsten tussen de 7000 en 8000 kg en ook nog een aantal uitschieters daar boven. Een flink aantal bedrijven met een behoorlijk grote oppervlakte aan win tertarwe zullen voor de dag komen met een gemiddelde van boven de 7000 kg/ha. Toch iets waar 4 a 5 weken terug, nog niet aangedacht werd. Een streekgemiddelde is nog niet bekend, maar zal alle voorgaande jaren wel duidelijk overtreffen. Het aantal rassen dat steeds bij de hoogste opbrengsten wordt ge noemd is beperkt tot slechts enkele. We zullen toch eerst proef velduitslagen af moeten wachten om de meest gewenste rassen- keuze voor de aanstaande uitzaai te kunnen doen. Op percelen waar de N hoeveelheid niet voldoende was aange past of op tijd gegeven is en waar onvoldoende chemische ziek tebestrijding is toegepast vallen duidelijk in opbrengst tegen. De werking van de Bayleton is buitengewoon goed geweest. Een verlengingstermijn van de toelating van dit middel, die per 1 september afloopt is gewoon noodzakelijk. Daar zou eigenlijk niet eens over gediskussieërd moeten worden. De stro-oogst verloopt wat trager, er is door het goede weer al heel wat geperst. Er wordt alleen geleverd of afgehaald wat al lang van te voren gekocht is. Enkele bedrijven zijn al begonnen om het stro te versnipperen. Het geeft wel extra kosten, maar het is toch een aanvulling van de organische stof in de grond. Het verbranden - gelukkig zeer weinig - moet dan ook als ongewenst gezien worden. Ook de zomergerst, haver en zomertarwe zijn inmiddels ge oogst, echter niet met zulke hoge opbrengsten als bij de winter tarwe. De groenbemesters komen maar matig van onder de dekvruchten, bij de grasgroenbemesters zal een snelle N be mesting nog heel wat kunnen verbeteren. De aardappelen beginnen, mede door heö warme weer wat af te sterven, enkele percelen zijn intussen al doodgespoten. Jammer is het dat de prijzen zich toch nog op een te laag niveau bewegen. Ook bij de uien zien we al percelen die goed beginnen te strij ken, de uien groeien hier goed uit en er is daar een goede opbrengst te verwachten. Daarnaast zijn er ook percelen die veel te lang groen blijven, te weinig bollen en te weinig gaan strijken. Veelal zijn het dichte, zeer volstaande percelen, het percentage grove uien kan daardoor wel eens beperkt blijven. Hoewel het nog zomer is, is de suikerbietenoogst toch al weer dichtbij. Als dit blad bij U verschijnt zullen hier en daar al vergaderingen zijn gehouden om de problemen rond de te grote hoeveelheden tarwe bij het vervoer en de latere verwerking te beperken. Iets dat hard noodzakelijk is. De stand van de sui kerbieten blijft zeer goed, slechts hier en daar komt iets verge- lingsziekte voor. Toch lijkt het dat we maar een gewoon gemid delde opbrengst kunnen verwachten, zeker door het zo vroege begin van de kampagne.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 6