ZITDAGEN gropatax Zeeuwse ploegkampioenschappen 2 september Demonstratie nieuw werktuig in Zeeland en Brabant Algemene vergadering Z.L.M. op 15 december Jaarverslag Hoofdproduktschap Akkerbouw Fokvee te Gilze Dr. Ir. van Beekom met pensioen; Ir. Sanders naar Zeeland ADMINISTRATIE- EN ADViESBURO VAN OE Z.L.M. Gropataxprijs naar het Kenyaprojekt Beneluxovereenkomst jacht en vogelbescherming Radio 10 ton wintertarwe per ha Ir. J.A.H. Haenen R.A.K. Oost Zeeuws Vlaanderen Instandhouding Hoogstamboomgaarden beperkt mogelijk Ook voor de ploegers is belangstelling leuk We weten het, herhaling is de kracht van de reklame, daarom nog eens een keertje een berichtje over de Zeeuwse ploegwed- strijden in de Wilhelminapolder op zaterdag 2 september, 't Ziet er naar uit dat het best even kan, 't meeste werk met de graan oogst is achter de rug en 't stoppelen kan een middagje wachten. De vijf en twintig ploegers beginnen omstreeks half twaalf en meteen zult U dan hun pogingen tot een mooie beginvoor kun nen beoordelen. In de tijd die rest tot het maken van de eindvoor kunt U een totoformulier invullen en een gokje wagen op de winnaar. En daar nog tussendoor is er vollop gelegenheid voor een praatje met iemand die U al lang niet meer tegenkwam. Zaterdagmiddag dus op de Wilhelminapolder, 't hele festijn zal tot ongeveer een uur of half vier duren. Voor de ploegers is het ook leuk als er publieke belangstelling is. Hoegen Dijkhof. Handelsmaatschappij gaat een nieuwe ma chine in Nederland introduceren. Het betreft hier een werktuig dat in één werkgang bijna alles gelijk'kan doen. Er wordt ge ploegd. geëgd en gezaaid. In Noord-Brabant zal gedemon streerd worden op 6 september op het loonbedrijf Gebr. Swin- kels. Brandevoort 10 te Mierlo-Hout. Voor Zeeland kan men op 5 september terecht en wel op het bedrijf Hofstede Schenge B.V., Perponcherpolderweg 5 te 's Heer Arendskerke. Met deze machines kan de landbouwer in één arbeidsgang de grond losmaken, keren, verkruimelen, mengen, ventileren, aandrukken en inzaaien. Door al deze werkzaamheden in één arbeidsgang te doen is een kostenbesparing tot 55% mogelijk. Dit heeft een prestatie- en kostenvergelijking met de Justus 2000 en andere grondbewerkingsmachines door het Instituut voor Techniek en Arbeid in de landbouw te Darmstadt (West- Duitsland) aangetoond. De algemene vergadering van de Zuidelijke Landbouw Maat schappij zal dit jaar plaats vinden op vrijdag 15 december. Tijdens deze bijeenkomst zal o.a. de voorzitter van het Land bouwschap de heer Drs Joris Schouten het woord voeren. Dit is een van de mededelingen die door het hoofdbestuur van de Z.L.M. gedaan zal worden tijdens de vergadering die op maan dag 4 september te Bergen op Zoom in de Wouwse Tol wordt gehouden. De kringvoorzitters zal tevens een voorstel worden gedaan over een schema voor de "rondgang langs de kringen". Verder staan er.zoals gewoonlijk weer de overzichten op de agenda van de toestand in de akkerbouw, veehouderij en de tuinbouw. Een bijzonderheid dit keer is dat de besloten hoofdbestuursver gadering niet om 14.00 uur begint, maar om 9.30 uur. Het jaarverslag 1977 van het Hoofdproduktschap voor Akker- bouwprodukten is verschenen. Belangstellenden kunnen een gratis exemplaar schriftelijk aan vragen bij: Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten Afdeling Dokumentatie en informatie Stadhoudersplantsoen 12 's-Gravenhage. Z.l.m. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28 Postbus 46 4461 AJ Goes Tel. 01100-21010 4460 BA Goes Redaktie: Mr. J. Oggel hoofdredaktie -tel. huis 01 1 00-20228 M. van Wezel eindredaktie -tel. huis 01 641 - 3847 Marijke Schipper-de Ruijter red-assistente Adressering en abonnementen Secretariaat ZLM - Goes - tel.01100-21010 - toestel 1 3 Technische verzorging - Drukkerij Vink B V. - Axel. Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties Drukkerij Vink B V - Nassaustraat 1 - Postbus 1 6 - Axel - Tel. 011 55-2020 - Telex 55230 - Postgiro 206991 2. 2 Op zaterdag 16 september a.s. organiseert de fok- en kontrole- vereniging Gilze een rundveefokdag. Hel laat zich aanzien dat na een periode van 15 jaar de fokdag een groot sukses gaat worden. De vereniging omvat ongeveer 80 leden met totaal 3.800 melkkoeien. Het is van ouds bekend dat het gebied Gilze behoort tot de vereniging waar praktisch alle veehouders zijn aangesloten bij de produktiekontrole. Ondanks de bijzonder omvangrijke deelname ligt de produktie bijzonder hoog. Het laatste jaarverslag vermeldde bijna 5.500 kg. melk met ruim 4% vet en 3.35% eiwit. Een kommissie van voorbereiding is er in geslaagd in totaal ruim 350 individuele dieren bij elkaar te krijgen. Verwacht mag worden van een zeer redelijk gehalte. Zoals op voorgaande fokdagen het geval was, zullen de bedrijven onderling strijden om de beste fok- en bedrijfsgroep. Hiervoor treden ongeveer 20 groepen in de ring aan. Aan uiervorm en overige melktekens zal ekstra aandacht besteed worden, zodat op het eind van de keu ring de koe met de beste uier wordt aangewezen. Tot slot zal de jury tot taak hebben de kampioene en de reser ve-kampioene aan te wijzen. Dit zal gebeuren voor zowel de jonge als de oude koeien. Verwacht mag worden dat een groot aantal bezoekers op zater dag 16 september "Gilze" met een bezoek zullen vereren. Ing. P.A. Bastiaansen. C.A.R. Zevenbergen, Spec. Rundveefokkerij en Schapenhouderij- Agrarische bedrijfsontwikkeling HULST: Maandag 4 sept, in Gemeenschapscentrum "Den Dullaert". WESTKAPELLE: Dinsdag 5 sept, in "Kasteel v. Batavia" van 9.15 - 12.30 uur. KOUDEKERKE: Woensdag 6 sept, in Hotel "Walcheren" van 9 - 1.00 uur. OOSTBURG: Woensdag 6 sept, in Café "De Windt". MIDDELBURG: Donderdag 7 sept, in Hotel "De Brasserie" van 1 - 4 uur. ZIERIKZEE: Donderdag 7 sept, in Hotel "Huis van Nassau". ST.MAAR TENSDIJK: Donderdag 7 sept, in Café P.J.v.Houdt van 11 - 13.30 uur. ST.PHILIPSLAND: Vrijdag 8 sept, in Hotel "De Druiventros" van 11.30 - 13.00 uur. Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, de heer van Nispen. Landbouwhuis - Korte Stationslaan 4 - Zevenbergen van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop Op 1 november a.s. zal Dr. Ir. C.W.C. van Beekom, Hoofdinge- nieur-Direkteur voor de Bedrijfsont wikkeling in Zeeland, in verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd zijn funktie neerleggen. Tot zijn opvolger zal worden benoemd Ir. M. Sanders, thans Hoofdingenieur-Direkteur voor de bedrijfsontwikkeling in de provincie Groningen. Het ligt in het voornemen drs. B. Veltman (52) in Dr. Ir. van Beekom zijn plaats te benoemen. De heer Veltman, geboren te Nijega, studeerde in 1954 af aan de (toenmalige) Nederlandse Ekonomische Hogeschool te Rotter dam. Hij heeft zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid diverse funkties bekleed. Sedert 1 april 1962 is hij werkzaam bij de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, ten laatste als landelijk hoofd van de Sociaal Ekonomische Voor lichtingsdienst. Tijdens de manifestatie kon men in de stand van Gropatax meedoen met een wedstrijd in het taxeren van grond en wonin gen. De eerste prijs werd gewonnen door de heer K. de Kraker uit Zaamslag. Hij stelde het echter op prijs dat de honderd gulden die hij gewonnen had aan het Kenya projekt ter beschikking zouden komen. Een prachtig gebaar vinden we! Zoals U misschien weet loopt het projekt eind augustus af. Degenen die nog wat willen schenken voor de jonge Kenyaanse boer Johnsons-Ade Doyo kunnen dat nu nog doen en wel op rekening 32.05.03.275 van de Rabobank te Goes met vermel ding Z.L.M. Kenyaprojekt. We hopen binnenkort de definitieve eindstand aan U bekend te kunnen maken. Momenteel schom melt het bedrag rond de veertien duizend gulden. Protocol tot wijziging aan parlemant aangeboden Aan het parlement is aangeboden het protocol tot wijziging van de Beneluxovereenkomst op het gebied van jacht en vogelbe scherming. In de overeenkomst van 1970 was gesteld dat de drie landen overleg zouden plegen over de toegelaten jachtmiddelen en -wijzen. In het protocol is nu neergelegd dat: 's nachts niet gejaagd mag worden alleen met bepaalde wapens en munitie gejaagd mag worden op bepaalde wildsoorten alleen volgens een goedgekeurd afschotsplan gejaagd mag worden (met name op grofwild). Sedert de jongste wijziging van de Nederlandse Jachtwet golden deze voorwaarden in ons land al. Thans zullen zij ook in de andere Beneluxlanden gaan gelden. Dinsdag 5 september a.s., Hilversum II (402 meter), 12.50 -13.00 uur "Huidige ontwikkeling in de varkens- en legpluimveehouderij een bedreiging voor het gezinsbedrijf?", een vraaggesprek met drs. J. Schouten, voorzitter van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) én dr.ir. M.P.M. Vos, plaatsvervangend direkteur-generaal van het ministerie van landbouw en visserij. Vrijdag 8 september a.s., Hilversum II (402 meter), 12.50 - 13.00 uur "Voor- en nadelen van de teelt van groenten op steenwol", m.m.v. het Proefstation voor de groente- en fruitteelt onder glas in-Naaldwijk. Dinsdag 22 augustus 1.1. kwam het bericht binnen dat win tertarwe op een praktijkperceel in Brabants Westhoek de door menigeen als een utopie beschouwde grens van 10.000 kg korrelopbrengst per ha had gehaald. Ter plaatse is deze mededeling nagegaan en het bleek inderdaad zo te zijn. Het is duidelijk dat het hier een ekstreme topper betreft. Hoewel bij wintertarwe de korrelopbrengst in doorsnee boven die van voorgaande jaren uitsteekt, liggen dit oogstjaar de tarweopbrengsten gemiddeld uiteraard een heel stuk lager dan bovengenoemde rekordopbrengst. Wel mag worden gesteld, dat de akkerbouwer in de laatste jaren bij wintertarwe de korrelopbrengst suksessievelijk, dankzij de gewijzigde teelttechniek, aanmerkelijk heeft weten te verhogen. Met betrekking tot de tarweopbreng sten van dit jaar volgen hier nog 2 opmerkingen: 1) het halmgetal of anders gezegd het aantal aren per plant was gemiddeld groter dan normaal; 2) de periode na de bloei, waarin de korrelvorming plaats vindt, was ruim een week langer dan in andere jaren. Zevenbergen, 29 augustus 1978 PLOEG WEDSTRIJD Op zaterdag 9 september zal een ploegwedstrijd rondgaande en wentelploegen gehouden worden, met eventueel vooraf een in- struktieavond. Opgave vóór 6 september. LASKURSUS Ook zal R.A.K. Oost Zeeuws Vlaanderen deze winter een las- kursus organiseren voor beginners en gevorderden (elektrisch en autogeen). Opgeven vóór 9 september. "Uit landschappelijke overwegingen achten wij de teruggang van het areaal hoogstamboomgaarden weliswaar geen wense lijke ontwikkeling, maar de bedrijfsekonomische mogelijkhe den tot instandhouding zijn beperkt". Dit o.m. antwoordt minister Van der Stee (landbouw) mede namens staatssekretaris Wallis de Vries (kuituur, rekreatie en maatschappelijk werk) op vragen van de Tweede Kamerleden Van der Linden en Van der Sanden. Op lange termijn verwachten de bewindslieden dat van de nog aanwezige 800 ha hoogstamboomgaarden onder de huidige omstandigheden er slechts zo'n 50 ha overblijven, mede omdat er geen nieuwe hoogstamboomgaarden worden aangeplant. De vermindering van het areaal, dat zich de laatste jaren in een betrekkelijk laag tempo voltrekt, kan verder uitsterven van oude fruitsoorten, tot gevolg hebben. Konserveren van die fruitsoorten kan wetenschappelijke waar de hebben. De bewindslieden tekenen echter aan dat, alle be langrijke oude fruitsoorten reeds op andere wijze zijn verza meld. Binnen de aangegeven mogelijkheden achten zij het behoud van hoogstamboomgaarden en van ouderwetse fruitsoorten van be lang en passend in een nationaal landschapspark. Mede daarom wordt bezien op welke wijze in het kader van het proefgebied nationaal landschapspark Mergelland het behoud van hoogstamboomgaarden bevorderd kan worden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 2