IdllU" Gil Op naar de winter ^CELAHO D e polders gaan, nu ook het graan toch grotendeels geborgen is, al aardig leeg raken. Het is duidelijk dat we naar de winter toe gaan. Over het verloop van de graan oogst heb ik redelijke tot zeer goede berichten gehoord. Vooral de opbrengsten zijn over de gehele lijn hoog. Me nig boer vertelde zelfs dat hij nog nooit zulke hoge op brengsten heeft gehad. Dat zijn natuurlijk prettige gelui den. Helaas zit ook hier weer een keerzijde aan. Het is natuurlijk niet denkbeeldig dat ons land door de gestaag stijgende graanproduktie binnen afzienbare tijd van een netto-graan-importerend een netto-graan-exporterend land wordt. Dit, gevoegd bij het feit dat er ook nog zoiets bestaat als (goedkope) graanvervangende produkten zoals tapioca en soja, kan in de naaste toekomst grote spanningen teweeg brengen omdat de belangen van de akkerbouw en de (extensieve) veehouderij op dit stuk niet parallel lopen. H et woord winter is al gevallen. Dat betekent dat de aktiviteiten voor een deel weer naar de vergaderzalen verlegd worden. In ieder geval hoeven we niet bang te zijn dat er niks is om over te praten. Problemen genoeg: niet alleen het algenoemde graanbeleid maar ook melk en suiker. Momenteel worden er allerwegen reeds voorbe reidingen getroffen voor het winterseizoen. Wat de Z.L.M. betreft wordt volgende week het schema voor de „ZEGGE EN SCHRIJVE" N aast de vergaderingen zijn er ook weer de vele cur sussen op zowel vaktechnisch als vormend gebied. De programma's liggen in de meeste gevallen al kant en klaar. Naast de overbekende cursussen als Economische Vorming Toekomstige Ondernemers (E.V.T.O.), de Eco nomische Vorming Agrarische Vrouwen (E.V.A.V.) en de topkader cursus is er op zowat elk gebied wel wat te leren. Ik zou er vooral bij de jongeren op willen aandringen zich ,nu reeds, tussen graan-en aardappeloogst, aan te mel den. Het moet niet meer voorkomen dat sommige jonge ren er op het laatste moment met de haren bijgesleept moeten worden. Al deze cursussen zijn er echt niet voor onze eigen lol. Vrouwen geven het goede voorbeeld: ze doen er allen voor om aan de cursussen mee te doen. De weg is bekend, een telefoontje naar het secretariaat is voldoende. P er 1 januari begint de nieuwe zittingsperiode 79/80 van het Landbouwschap en al zijn organen. Je staat er werkelijk versteld van hoe wijd vertakt dat allemaal is. En in al die besturen, organen en commissie s zitten toch maar weer bedrijfsgenoten. Sommige organen zijn over bekend maar er zijn er ook waar we eigenlijk nauwelijks weet van hebben. Toch zijn ook deze "stillen" door de organisatie s benoemd of voorgedragen. Ik kan me zo voorstellen dat zij zich wel eens eenzaam voelen. Dat geldt trouwens niet alleen voor het landbouwschap. De -uitstekende- organisatie van de landbouw strekt zich veel verder uit. Zelfs buiten de directe landbouwsfeer zitten overal boeren en tuinders die daar al dan niet rechtstreeks door hun landbouworganisatie zijn benoemd dan wel voorgedragen. In bepaalde gevallen is het rechstreekse contact echter vrijwel verloren gegaan en is er sprake van een zekere diaspora, een verstrooïng zonder band. Als dat zo is dan geloof ik dat het goed is dat de landbouworga nisatie^ daar iets aan gaarrdoen. De contacten tussen deze verstrooiden en de organisatie s moeten dan ver nieuwd en verstrekt worden. Dat zal dan nog niet eens zo eenvoudig zijn maar wel de moeite waard. Je moet je mensen om goed te kunnen functioneren tenslotte een basis geven waar ze op terug kunnen vallen, waarvan men steun mag verwachten. En dat is iets om te onthou den. zuidelijke landbouw maatschappij Di- 4 0(j] IS y* De meeste bonen voor de konservenindustrie zijn inmiddels geoogst. De opbrengsten van de laat gezaaide percelen kon er mee door, maar de percelen die vroeg werden gezaaid gaven een magere oogst. Het weer heeft hij de bonenteelt ongunstig gewerkt. Dit gewas houdt van warmte en zonneschijn en daarvan is het helaas veel te kort gekomen in deze voorbije zomer. mm VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1978 I U% ffl 66e jaargang - No. 3446 tuinbouwblad ^^ciAte z.l.m Het is trouwens bekend dat men ook in Brussel de bui al ziet hangen. Het is daarom van uitermate groot belang dat de landbouw zelf op korte termijn intern tot overeen stemming komt over de te volgen beleidslijn ten aanzien van het grondbeleid Ook binnen onze eigen organisatie zullen wij ons daarover breedvoerig moeten oriënteren. Vergaderingen rondgang langs de kringen definitief vastgesteld. Dat gebeurt welhaast traditioneel in de maand november. De algemene vergadering is inmiddels definitief vastgesteld op vrijdag 15 december. Verder zijn er natuurlijk de kring- en afdelingsvergaderingen. Vooral deze vergade ringen zijn voor "Goes'' nog altijd de beste gelegenheid voor rechtstreeks contact met de leden, ledereen kan zijn lof en/of ergernis daar rechtstreeks kwijt. Maar dan moet men natuurlijk wel naar de vergadering komen. In dit verband zou ik ook nog een suggestie willen doen: nodig ook eens een spreker of een spreekster uit van buiten de direkte landbouwsfeer onder het motto: onderzoekt alle dingen maar behoudt het goede. Cursussen Diaspora Oggel. In dit nummer o.m. Over Geld en Goed pag. 3 K.N.L.C. Kommentaar pag. 3 Produktiebeheersing en het coöperatiegeheim pag. 4 Nieuws uit de praktijk pag. 5 en 6 Zijn de aardappelen dit jaar blauwgevoelig? pag. 7 Minder bonen door het koude weer pag. 7 Nieuws van het IMAG pag. 8 Sprinkhanen plaag in Amerika pag. 9 De maand september op het z.w. landbouwbedrijf pag. 10 en 11 De zorg voor melkvee in herfst en winter pag. 12 Gewestelijke Raad Landbouwschap N. Brabant vergaderde pag. 14 Stand groentegewassen pag. 1 5 Markt- en prijsberichten pag.17 Voor de vrouw pag. 19 I I

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 1