UtD M1ÏB LANDELIJKE KURSUSSEN vttoi: VROII w [P.efJ Voor Vrouwen AKTIVITEITEN - AGENDA Algemeen Agrarisch RAK- West - Zeeuwsch-Vlaanderen Provinciale Ploegwedstrijd: 1) de kursus landbouw in Frankrijk 2) de kursus jongeren landbouwbeleid 3) de vierweekse kursus de A.V.T.0. de E.V.T.O. Voeding-informatie Uitwisseling tussen Oost- en West-Brabant REDAKTIE SCHIPPER BLADEL - 8 SEPT. Barbecue-avond bij fam. Kaysten te Heeze. SCHOUWEN - 16 SEPT. Midget-golf-avond: rekreatiepark "De Leeuwenkuil", Renesseweg te Renesse. Van 20.00 - 22.00 uur. Na afloop: strandwandeling. "PLOEGKAMPIOENSCHAP" dit zal worden gehouden op het perceel van dhr. P.L. Vermue, Steenhoven, Schoondijke, gelegen aan de Rijksweg Oostburg-Schoondijke. Programma: 13.00 uur: Loting door deelnemers om het nr. van het perceel. 13.30 uur: Ploegwedstrijd voor rondgaande- en wentelploegen. De deel nemer moet een perceel ploegen van 20 are op stoppelland. Er is te behalen een wisselbeker, prijzenbeker en diverse prijzen. 16.00 uur: Uitslag en prijsuitreiking van de ploegjury. Dit jaar geeft de CEHAVE N.V. te Oostburg een show/de monstratie met enkele type's FENDT traktoren en LEMKEN ploegen. Tevens verzorgen diverse traktorendealers en handelaren een (kleine) tentoonstelling. Opgave voor deelname of eventuele inlichtingen vóór vrijdag 8 september bij Laurent Goense, Hoek, tel: 01152-1468 met ver melding van het type ploeg. 2 september in de Wilhelminapolder (volg richtingsbordjes). Aanvang: 12.30 uur. Einde 16.00 uur. Wie wordt Zeeuws kampioen op rondgaand- en wentel (1- en 2-scharig)?? Naast de themaweekenden die regionaal georganiseerd werden, worden er ieder jaar weer landelijke kursussen opgezet. Op de Volkshogeschool Méridon bij Parijs. Deze kursus, met Nederlandse kursusleiding, vindt plaats van 2 tot 9 december 1978. In deze 8-daagse kursus maakt men kennis met de wereld van de Franse landbouw. Het programma bestaat uit bezoeken aan bedrijven, exkursies naar bijv. een kaasmakerij, een wijn groothandel, de Hallen van Rungis etc. Ontmoetingen met ver tegenwoordigers van standsorganisaties, met de landbouwat- taché, met jonge Franse boeren; uitstapjes naar Parijs etc. Voor meer informatie en/of opgave voor deelname: P.J.G.N.. Prins Mauritsplein 23, Den Haag, tel.: 070-512541. Deze kursus wordt begin januari 1979 gehouden op de Volks hogeschool "Ons ErF' te Berg en Dal (inlichtingen tel. 08895-1744). Eind februari 1979 vindt deze kursus plaats op de Volkshoge school te Bakkeveen (inlichtingen tel. 05169-241). Tijdens de kursus wordt een 2-daags bezoek gebracht aan de E.E.G. te Brussel. De inhoud van de kursus heeft betrekking op aktuele land bouwproblemen. Deze kursus wordt gege ven op de Volkshogeschool "De Oude HoF' te Bergen (N.H.) en zal waarschijnlijk gedurende de maand februari 1979 gehouden worden. Heb je de mogelijkheid om je 4 weken lang vrij te maken, dan moetje dat zeker doen en naar deze kursus komen, om met leeftijdsgenoten die ook boer(in) worden na te denken, te praten en te diskussiëren over jouw toekomst in de landbouw en op het platteland: wat daar allemaal aan de hand is; watje plaats daar nu is en straks zal zijn. Een Fijne, intensieve en vrolijke maar ook leerzame kursus, die van belang kan zijn voor je verdere leven. Meer inlichtingen hierover kun je verkrijgen op tel.nr. 02208-4541. ALGEMENE VORMING VOOR TOEKOMSTIGE ONDER NEMERS De laatste jaren komen er meer toekomstige boeren die de E.V.T.O. kursus zouden willen volgen, maar niet de gewenste vooropleiding hebben. Soms wordt dit gekompenseerd door een ruime praktijkervaring, maar vaak heeft men toch niet het volle proFijt van de E.V.T.O. kursus. Om nu de gewenste voorkennis bij te spijkeren kan men eerst een A.V.T.O. kursus volgen. waarin vooral aandacht wordt besteed aan bedrijfsekonomie, landbouwekonomie en rechts- en wetskennis. Landelijk zijn er streken waar regelmatig A.V.T.O. kursussen worden gegeven. In Zeeland was er tot nu toe onvoldoende deelname, maar hopelijk kan in de nabije toekomst ook hier een dergelijke kursus van de grond komen. Belangstellenden wordt aangeraden zich tijdig te nelden, bijv. via het sekretariaat van het Z.A.J.K., de organisatie of de land bouwscholen. Het advies: eerst A.V.T.O. of M.A.S., dan E.V.T.O. De organisatie van het ekonomisch vervolgonderwijs is in han den van de heer Ir. H.M. van der Weele, tel. 01103-1864. EKONOMISCHE VORMING VOOR TOEKOMSTIGE ON DERNEMERS De E.V.T.O. kursus is bedoeld voor jonge boeren die binnen afzienbare tijd het bedrijf geheel of gedeeltelijk (bijv. via maat schap) overnemen of dit kort geleden hebben gedaan. Wat biedt de kursus? Begonnen wordt met een bedrijfsekonomische benadering, o.a. door bedrijfsbezoeken en gesprekken met landbouwers. Daar naast wordt uitgebreid aandacht besteed aan Financiering, Fis- kale boekhouding, juridische, sociale en Financiële aspekten van de bedrijfsovername, pacht, verzekeringen, afzet, gezinsfinan- ciën en dienstverlenende instellingen. Bovendien wordt een werkstuk gemaakt aan de hand van het eigen bedrijf. Wanneer en waar is de kursus? De kursus duurt 18 dagen (108 uur) van begin november tot begin maart en wordt meestal op woensdagen gegeven. In Zee land wordt de kursus afwisselend benoorden en bezuiden de Schelde gegeven. In het seizoen 1978/1979 is Zeeuwsch-Vlaan deren aan de beurt: wanneer er plaatsen over zijn, kunnen ook kursisten uit andere delen van de provincie deelnemen. Vooropleiding De meest gewenste vooropleiding is Middelbare Agrarische School of gelijkwaardige of hogere opleiding. Daarnaast is enkele jaren praktijkervaring zeer gewenst, zodat men op een leeftijd van 23 jaar of ouder aan de kursus deelneemt. Kosten Het kursusgeld bedraagt ongeveer 125,- Daarbij komen de reis- en verblijfkosten, o.a. koffie en lunch; de kosten hiervan zijn sterk afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse van de kursus. Opgave Men kan zich opgeven via zijn organisatie (S.E.V.), via het Z.A.J.K. of bij de Middelbare Landbouw Scholen. Vroegtijdige aanmelding verdient de voorkeur, te meer daar het aantal kursusplaatsen beperkt is tot ongeveer 20. k onder redaktie van de Redaktiekommissie I Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland A f en Brabant Redaktieadres: Mevr. A.W. de Jonge-Jansen, Bosdijk 1, 4493 PD Kamperland, tel.: 01107-610 Om de paar maanden komt de perskommissie bij elkaar. Begrijp me göed, ik bedoel dat groepje dat zorgt dat iedere week een halve pagina Voor de Vrouw in ons Z.L.M.-blad gevuld wordt. We verdelen dan zo goed mogelijk de taken, de één schrijft wat liever dan de ander, maar allemaal gaan we met wat huiswerk naar huis. Voor Vrouwen. Voor Vrouwen (een uitgave van de Voorlich tingsdienst, Ministerie C.R.M.) was op ons redaktieadres aan gekomen. Het werd mij toegeschoven. "In september graag wat over dit boekje". Toen ik het thuis ging lezen, was ik het er soms roerend mee eens, soms zette ik al m'n stekels op en soms dacht ik wat een trutten van vrouwen, laat ze lid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen worden, daar, zijn zulke problemen allang doorgesproken. Maar ik besefte dat er van mij helemaal niet gevraagd was om een eigen mening over dit boekje te geven, een samenvatting of uittreksel, dat was de opdracht en of dat ik het er mee eens ben is helemaal niet belangrijk (U behoeft het ook niet te zijn). Het is een boekje met allerlei informatie over vrouwen en vrouwenzaken. Het is bedoeld voor de huisvrouw die thuis haar handen vol ■heeft aan opgroeiende kinderen, of voor de huisvrouw die net uit de kinderen is en weer wat meer tijd voor zichzelf krijgt. Voor de vrouw, die werkt buitenshuis en dit kombineert met haar huishouden. Voor de vrouw, die al kleinkinderen heeft maar ze te weinig ziet, omdat ze ver weg wonen. Voor de vrouw die te weinig geleerd heeft en graag wat wijzer zou willen worden. Voor de vrouw die vroeger veel geleerd heeft maar geen kans ziet om die kennis in praktijk te brengen. Voor de vrouw, die echt graag een dee! van de week een baan zou willen hebben, als ze maar iets geschikts kon vinden. Voor de vrouw, die helemaal de deur niet uit wil maar zich prettig voelt bij haar huishouden. Voor de vrouw, die huisvrouw een akelig woord vindt en voor de vrouw die het precies vindt passen bij wat ze doet. Voor al deze vrouwen heeft C.R.M. dus het boekje uitgege ven Voor Vrouwen. Wat kunt U er in vinden? Er staan ontzettend veel adressen in. Wat zijn OOS-kursussen en wat. houdt dat in, wat wordt er geleerd en hoe lang duurt dit? Op 3 oktober is dan de studiedag, waarvoor de Agrarische Kommissie Noord-Brabant de vorige winter al een pro gramma heeft uitgestippeld. We willen in onze eigen pro vincie een uitwisseling houden. Een uitwisseling over onze streek, onze bedrijven en onze werkwijze. Want onze provincie is groot; zij heeft heel veel verschillende landschappen en bedrijven, en daarom dach ten wij dat het goed was om als boerinnen bij elkaar op bezoek te gaan. Zodoende horen we meer begrip voor elkaar te krijgen en ook van elkaar te leren, want leren kun je altijd en overal. Dus op 3 oktober komen dan de boerinnen van Oost- naar West-Brabant. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur: Suiker Unie te Dinteloord. Daar zullen we een rondleiding krijgen. We hopen dan ook verschillende problemen rondom de suikerbieten te bespreken. 12.00 uur: Koffietafel te Steenbergen. Na de koffietafel gaan we door de Heense Polder en het Sas naar het fruitbedrijf van de fam. Moelker. Hierna zullen we een bezoek brengen aan de aardappelverwer kingsfabriek "de Delta parel" te Fijnaart. 17.30 uur: Gezamenlijk eten en napraten in de huishoudschool te Fijnaart. Wilt l meedoen, zowel in Oost- als West-Brabant, geeft U zich dan vóór 10 september op bij: Ook Financiële kwesties worden uit de doeken gedaan. Hetzelf de voor de Moeder Mavo's, Klub en Buurthuizen, vrouwenor ganisaties adressen van vrouwenhuizen, U kunt ze allemaal in dit boekje vinden, de kontaktadressen van deze organisaties. De werkende vrouw heeft nu net zoveel rechten als de werkende man? Ik kwam tot de ontdekking dat de vakbeweging de vrouwen ook al achterstelt, gewoon omdat die vrouwen dikwijls geen lid zijn, niet in de besturen zitten, dus geen vinger in de pap hebben. Er is een heel hoofdstuk gewijd aan vrouwen die een minder- waardigsheidkomplex hebben, daar zijn dan weer adressen en organisaties voor. Dan hebben wij ook nog zelfhulpgroepen, lotgenoten die elkaar helpen door bepaalde problemen heen te komen op allerlei gebied, ze zijn allemaal geregistreerd, hebben een sekretariaat en staan keurig opgetekend in het boekje voor vrouwen. Wilt U dit boekje hebben dan kunt U het aanvragen bij de voorlichtingsdienst, ministerie van Kuituur, Rekreatie en Maat schappelijk Werk te Rijswijk. Het is gratis. C.J. Overbeeke - Breure. Mevr. A. Bom-Broere, Kadedijk 79, Fijnaart, tel. 01686-2378 Mevr. C.J. Overbeeke-Breure, Heensedijk 51, De Heen, tel. 01670-3466 Mevr. E. Lucas-den Engelsen, Groenendijk 37, Lage Zwaluwe, tel. 01684-2524 Mevr. N. van Steenbergen-Hoogdijk, Huisvenseweg 10, Heeze, tel. 04907-1797 Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, Dirk de Botsdijk 6, Lage Zwaluwe, tel. 01685-338. Agrarische leden, geeft u zich spontaan op, zowel gasten als gastvrouwen! Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding geeft elke maand een krant uit. Die heet: Voedingsinformatie. In die krant staat heel veel interessants voor iedereen die be langstelling heeft voor voeding. Dat kan soms een nieuwtje zijn waar eigenlijk alleen een diëtiste, een tandarts of een leraar (leraren) mee uit de voeten kan. Maar meestal gaat het om onderwerpen die ook huisvrouwen interesseren. Huisvrouwen maken elke dag het eten klaar voor hun gezin en het is wel leuk om nu en dan iets nieuws klaar te kunnen maken. Trouwens, ook huismannen èn mensen die alleen voor zichzelf iets klaar maken, kunnen ideeën opdoen in deze krant. Wie eens wil kijken wat er zoal instaat, kan de "Voedingskrant" aanvragen bij het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Post bus 1772 te Den Haag 2011. Een proefnummer is gratis. AdJ 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 19