Het totaalprogramma voor de beste grondbewerking Fusarium, zilverschurft of spruitvorming in mijn s Ligtermoet: Omdat het goed de grond uit moet. Dan roep ik Ligtermoet Lirotect j-MüH/J Lirotectstuif. jJJjtülj/J Germotect Een goed spreker in het openbaar! VEILING VAN LANDBOUWGRONDEN ONDER AXEL EN TERNEUZEN Notarissen Mr A. van Stee Mr J. Eve- raert te Terneuzen en notaris G.F. Giele te Goes BEDRIJFSLEIDER AKKERBOUW Industrieweg 9,3812 RX Amersfoort, telefoon 033 - 3 04 34 heeft succes in iedere situatie van het leven! Wie- ringa's bekende cursus "SUCCESVOL SPREKEN"' leert ook u binnen korte tijd vlot en overtuigend spreken in het openbaar, verenigings- en privó- leven! Nerveuze storingen als spreekangst, stotte ren, blozen, verlegenheid, gebrek aan zelfvertrou wen, enz. worden spoedig overwonnen! Honderden dankbetuigingen van enthouiaste cursisten ter inza ge! Laat u de uitvoerige en interessante prospec tus "SUCCESVOL SPREKEN" gratis en zonder verplichtingen toezenden door INSTITUUT KO NING. Afd. 56. Haarlem zijn voornemens op woensdag 6 september 1978 des namiddags om 2 uur in de benedenzaal van Grand Hotel "Rotterdam", Westkolkstraat 8 te Terneuzen, (ingang "Luxortheater") ten verzoeke van principalen in het openbaar - en wel in één zitting bij opbod - te verkopen: A. Kavel 1.: Een perceel bouwland aan de Moer- spuydijk onder Axel, kadastraal bekend gemeente Axel, sectie L nummer 102, groot 4 hectaren 41 aren 60 centiaren. B. Kavel 2.: Een perceel bouwland aan de Lange Weg onder Axel, kadastraal bekend gemeente Axel, sectie L nummer 83, groot 6 hectaren 59 aren. C. Kavel 3.: De massa van kavels 1 en 2. D. Kavel 4.: Een perceel bouwland met halve rijweg in de Coegorspolder aan de Graaf Jansdijk onder Spui, gemeente Terneuzen, groot 6 hectaren 42 aren 77 centiaren, kadastraal bekend gemeente Terneuzen. sectie P nummer 1164 (4 aren 30 cen tiaren) en 1304 - gedeeltelijk 6 hectaren 38 aren 47 centiaren). E. Kavel 5.: Een perceef bouwland met halve rijweg in de Coegorspolder aan de Graaf Jansdijk onder Spui, gemeente Terneuzen, groot 5 hectaren 62 aren 50 centiaren, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie P nummer 1304 - gedeeltelijk. F. Kavel 6.: Een perceel bouwland met halve rijweg in de Coegorspolder aan de Graaf Jansdijk onder Spui, gemeente Terneuzen, groot 5 hectaren 66 aren 53 centiaren, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie P nummer 1304 - gedeeltelijk. G. Kavel 7.: Een perceel bouwland in de Coegor spolder aan de Graaf Jansdijk onder Spui, ge meente Terneuzen, groot 5 hectaren 62 aren 50 centiaren, kadastraal bekend gemeente Terneu zen, sectie P nummer 1304 - gedeeltelijk. H. Kavel 8.: De massa van kavels 4 tot en met 7. Alle kavels zijn na betaling van de koopsom en kosten (veilingtarief) vrij van huur en pacht te aanvaarden na roven oogst 1978. De zakelijke lasten komen voor rekening van de ko per vanaf 1 januari 1978. Betaling: koopsom binnen 30 dagen en onkosten binnen 6 dagen na toewijzing. Nadere inlichtingen ten kantore van notarissen Mrs A van Stee J. Everaert, Herengracht 10 te Terneuzen, tel.: 01150-17977, en van notaris G.F. Giele, Wijn gaardstraat 55 te Goes, tel.: 01100-13820, bij welke notarissen een situatietekening met omschrijving ver krijgbaar is. n.v. landbouwmaatschappij "DE BATHPOLDERS" RILLAND zoekt kontakt met gegadigden voor de funktie ft van om in samenwerking met de direkteur de da- I gelijkse leiding van het akkerbouwbedrijf waaT v te nemen. Deze funktie vereist tenminste opleiding MLS ft en een ruime ervaring in deze sektor. De taak bestaat uit het geven van dagelijkse ft leiding aan een team van medewerkers op het ft ca 700 ha grote landbouwbedrijf, waarbij goe- de kontaktuele eigenschappen van groot be ft lang zijn. ft Een gedegen kennis van de moderne planten- ft teelt en goed technisch inzicht wordt vereist, ft Leeftijd ca 30 tot 35 jaar. ft Aan deze funktie wordt een goed salaris met ft gunstige secundaire voorwaarden verbonden. I Schriftelijke sollicitaties vóór 20 september a.s. I in te zenden aan de direkteur: Middenhof 4, I Rilland. Vooreen goede gewasbescherming is ervoor mij maar één oplossing: Ligtermoet! Want Ligtermoet heeft vrijwel alles op dit gebied. En ontwikkelt regelmatig nieuwe produktenBovendien zijn Ligtermoet produkten overal verkrijgbaar. Kortom, Ligtermoet helpt! Het eerste effektieve middel tegen Fusarium en zilverschurft in konsumptieaardappelen bestemd voor de lange bewaring. Toepassen tijdens de oogst bij het vullen van de opslagruimte met behulp van een op het eind van de transportband gemonteerde spuitapparatuur. V erkrijgbaar als spuitpoeder en als FLOW ABLE. Lirotect FLOW ABLE in 1977 het meest gevraagd om zijn uitstekende verwerkbaarheid. De stuif-formulering van Lirotect: speciaal ontwikkeld voor hen die de voorkeur geven aan een „droge" toepassing. Toepassen direkt na de oogstop konsumptieaardappelen bestemd voor de lange bewaring met behulp van een bepoederingsapparaatop de transportband. Lirotect stuif kan ook worden toegepast door de aardappelen laag voor laag gelijkmatig te bepoederen bij het storten. Het eerste produkt dat zowel Fusarium en zilverschurft bestrijdt als spruitvorming voorkomt in konsumptieaardappelen. Toepassen binnen een week na de oogst op droge en enigszins afgeharde aardappelen. Toepassen met behulp van een bepoederingsapparaatop de transportband of door de aardappelen laag voor laag te bepoederen bij het storten. Lirotect is het geregistreerde handelsmerk van Ligtermoet Chemie B. V. LIGTERMOET Coolsingel 101 Postbus 699 Rotterdam Telefoon: 010-331211 CHEMIE BV Kverneland Rondgaande en wentelploegen van unieke kwaliteit met een zeer laag eigen gewicht door het gebruik van hoogwaardige materialen. Leverbaar met hydraulische breedte verstelling. Schijveneggen werkbreedten van 2.40 - 4.80 m met gladde of geschulpte schijven. Maletti Grondfrezen. Robuust. Probleemloos. Tot 12 versnellingen. Aandrijving via tandwieloverbrenging. Van 110 tot 3.00 m breed. Greppelfrezen in diverse uitvoeringen, werkend midden achter de tractor en in verstek. Tevens geschikt voor het planten van bomen. Landrotor. Om geploegd land in één werkgang zaaiklaar te maken. Met verkruimelrol. Drie versnellingen. Hankmo Messeneg. Snel en roterend. Werkbreedten van 2.10 tot 4.40 m. Flemstofte Cultivator. Sterk trillende tanden. 1.50 tot 7.70 m werkbreedte. Ook met naegge, enkele of dubbele verkruimelrol. Bohema Vastetandcultivator. Ruime twee balks cultivator. Werkbreedte 2.25 tot 3.25 m. Ook met steunwielen of verkruimelrol. Vestigingen te: Beugen (08856-1441), Erp (04135-1733), Goes (01100-1 5135), Goutum (05100-29949), Haaren (0411 7-1441Hengelo-Gld. (05753-1964) en Vessem (04979 444) Maletti Hankmo Bohema Flemstofte

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 18