vai ^■TOLSMA TECHNIEK BV Het is niet zo belangrijk of de koeling van onder of van boven komt... als ze maar van Tolsma komt Wat doet u deze zomer aan grondverbetering? 'SILETINA en LEVANA bladramenas Vergadering Gewestelijke Raad Noord-Brabant LANDBOUWSCHAP TE KOOP: Graszaadmengsels B.G. super. Pootaardappelen, zaaigranen. Handel in uien en aardappelen. Agrarisch handelsbedrijf L. KOOLE - Middelburg geven uw grond extra energie w Reorganisatie F.N.V. In verband met wijzigingen in de verdeling van het werkgebied hebben de Heren P.M. Menter, J. Lewis en B. Leferink per 1 augustus 1978 bedankt als lid van de Gewestelijke Raad en als lid van de verschillende kommissies van de Gewestelijke Raad. De F.N.V. heeft om te voorzien in de vakatures de volgende personen voorgedragen: - als leden van de Gewestelijke Raad: C.H. van Rooy, Kleine Dreef 29, Veldhoven; Chr. Helmons, Kruislandsedijk 15, Steenbergen en J.J. Leuven, Don Boscostraat 23 Eindhoven en als plaatsvervangende leden resp. A. van Oers, Irenestraat 26 Oud-Gastel; H. van de Kieboom, Franseweg 37 Steen bergen, en H.G. Beljaars, Zuiddijk 8 Langeweg. - als lid van de Kommissie Grondgebruik: J. v.d. Broek, Hél- voirtseweg 225 Vught. - als leden van de Sociale Kommissie: J.J. Leuven, Don Bos costraat 23 Eindhoven en als plaatsvervangend lid C.H. van Rooy, Kleine Dreef 29 te Veldhoven. - als lid van de Kommissie Milieu Landbouw: C.H. van Rooy, Kleine Dreef 29 Veldhoven. Breedte aan te leggen fietspaden en bermen langs provinciale wegen In deze provinciale nota worden uitgangspunten voor verhar- dings- en bermbreedten gegeven voor aan te leggen fietspaden langs provinciale wegen. Doordat erg ruime maten worden gehanteerd geeft dit veel problemen bij de afstand van landbouwgronden. Advieskommissie Agrarische Bouwaanvragen Uit het jaarverslag over 1977 komt naar voren dat de stijgende lijn van het aantal behandelde aanvragen zich ook in 1977 heeft voortgezet, waarbij het grote aantal opvalt dat betrekking heeft op nieuwvestiging van intensieve veehouderij bedrijven. Op vallend is eveneens in dit jaarverslag, dat ca. 'A deel van de aanvragers, die bouwplannen hadden welke betrekking hadden op een agrarisch bedrijf, een beroep had buiten de landbouw, terwijl slechts ca. 8% van deze aanvragers van niet-agrarische afkomst was. Besloten is om een werkgroep in te stellen, die zich zal bezig houden met enige diskussiepunten, die uit de Advies kommissie Agrarische Bouwaanvragen naar voren zijn geko men. Ruilverkavelingen - Het ontwerp-plan voor de ruilverkaveling Kruisland-Wouw is ter visie gelegd. - Het voorontwerpplan voor de ruilverkaveling Nispen-Schijf is besproken met een afvaardiging uit de besturen van de plaatselijke landbouworganisaties. De bezwaren die in de streek leven zijn in een gezamenlijke reaktie ter kennis van de Voorbereidingskommissie gebracht. Relatienotagebieden - Het ontwerp-beheersplan Oirschot-Best (De Mortelen) is door de Advieskommissie vastgesteld, waardoor naar ver wachting op korte termijn de wenszittingen voor de ruilver kaveling Oirschot-Best kunnen worden afgewerkt. - De Agrarische overlegkommissie "Dommeldal" heeft het rapport "Dommeldal - landschapsonderzoek - landbouw onderzoek" besproken. Hoewel gekonkludeerd kan worden dat de studieopzet juist is en uit deze studie de probleemge bieden naar voren komen met de daaraan verbonden kon sequenties, blijft in de streek een weerstand tegen beperkin gen. De landinrichtingskommissie voorde ruilverkavelingen St. Oedenrode Noord- en Zuid heeft de studie als basis aanvaardt. - De agrarische Overlegkommissie "De Maasheggen" is in middels enkele malen bijeen geweest. Hierbij is gebleken dat er duidelijk behoefte is aan informatie, maar ook dat er misverstanden leven. De streek is niet tegen handhaving van de Maasheggen, maar wel leven er grote bezwaren tegen beperkingen op het gebruik van de gronden. Terrein voor grootschalige bedrijven in Zuid-Oost Noord-Bra bant In het streekplan voor Midden- en Oost-Brabant is voorzien in de aanleg van een stadsregionaal terrein voor grootschalige be drijven ten zuid-oosten van Helmond. De plannen voor de aanleg van dit terrein zijn momenteel in voorbereiding en in middels is bekend dat in de eerste fase ca. 350 400 ha benodigd is. Deze gronden zullen niet alleen nodig zijn voor instruktie- terrein, doch ook voor de landschappelijke inpassing en voor de aanleg van bergingsvijvers. Bestemmingsplannen In het kader van het vooroverleg zijn ontvangen: - het bestemmingsplan "Landelijke Gebied Strijp" van de gemeente Eindhoven - de bestemmingsplannen "Buitengebied" van de gemeente Voesem en Loon op Zand - het struktuurplan van de gemeente Uden. Inzake de voorbereiding van bestemmingsplannen voor het buitengebied is overleg geopend met de gemeente 's- Hertogenbosch en Dussen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Udenhout, en de herziening van het bestemming' plan "Buitengebied" van de gemeente Erp zijn bezwaren inge diend bij de Raden van deze gemeenten. Tegen de herziening 1978 van het bestemmingsplan "Noord- West 1970" voor de gemeente Helvoirt is bezwaar gemaakt bij Gedeputeerde Staten. Tegen de vastgestelde bestemmingsplannen "Buitengebied" van de gemeente Bergeijk en Ravenstein is bezwaar gemaakt bij Gedeputeerde Staten. Tegen het gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan "Bui tengebied" van de gemeente Valkenswaard is beroep ingesteld bij de Kroon. Tel. 01180-12296 en 28948 Vert. P. Cevaal, tel. 01189-2203 krachtige en diepe beworteling.. goede grondbescherming effektieve onkruidonderdrukking ideale struktuurverbetering zaaizaadhoeveelheid 20 kg/ha zaaitijd augustus/begin september postbus 1 - 4420 AA KAPELLE tel. 01102-1441 verkrijgbaar bij uw zaaizaadleverancier Over de koeling in een opslag bestaan nog al wat misverstanden. Het meestgehoorde is wel dat een ondergronds systeem heel wat anders en beter zou zijn dan een bovengronds. Terwijl anderen juist het tegendeel beweren. In wezen maakt het koel- theoretisch geen verschil. Alleen de plaats verschilt en er zijn een paar verschillende voor zieningen nodig. Wordt er voor ondergronds gekozen, dan is dat ekonomisch gezien de beste oplossing. Valt de keus op een bovengronds koelsysteem dan zal deze installatie voor uw bedrijf de meest efficiënte methode zijn. Simpel gesteld dus is de beste manier van koelen altijd de manier die voor de beste is. Oftewel: de Tolsrha-manier. Dat wil zeggen tegelijk effektief èn ekonomisch. Met To/sma oogst u sukses.' Havenstraat 18 - Postbus 165 Emmeloord - Tel. 05270-47 55* Koelwerk is maatwerk. Deze ondergrondse koeling is er een voorbeeld van. De ventila toren zijn precies berekend aangesloten op speciaal in eigen bedrijf ontwikkelde lucht- siuizen. Zó gekonstrueerd, dat ze zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de gehele opslagruimte. Bij een minimum aan kondens. Én zonder last van de z.g. „dode hoek". De luiken kunnen bij dit sys teem zowel automatisch als handbediend worden geopend. Naast ondergronds koelen is Tolsma zeer suksesvol met z'n beroemde Driehoek systeem voor bovengrondse koeling. Vraag inlichtingen. M

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 14