CHV prijzen: van Cebeco-Handelsraad De zorg voor het melkvee in de nazomer, herfst en winter Wat hebt U betaald? In 't kort CAPPON CAPPON Enkele prijzen, zoals de Cehave ze U berekend zou hebben in de periode van 31 juli t/m 12 augustus 1978. 107 CHV volledig legmeel voor kippen ƒ51,90 151 CHV braadkuikenvoer 1 Wit (monensin) ƒ61,30 220 CHV rundveebrok A/jongvee ƒ37,50 31 1 CHV vleesvarkenskorrelƒ44,50 CHV mengvoeders merkbaar voordeliger Cehave nv Veghel CEBECO-HANDELSRAAD ing. J. Mies, specialist voedervoorziening bij het Consulentschap voor de Rundveehouderij en de Akkerbouw te Waalre Nazomer en herfst 1 n september en oktober neemt de voederwaarde van het weidegras geleidelijk aan af. Mede als gevolg daarvan daalt de produktie van de koeien op een aantal bedrijven soms te sterk. Dat is jammer want deze afname van de produktie wordt na het opstallen in november niet meer teruggewonnen. Extra produktiedaling in de herfst is ook niet nodig als in de laatste 2 maanden van de weideperiode voor passende bijvoeding wordt gezorgd. Maatregelen die genomen kunnen worden om deze onnodig sterke daling van de melkgift in de herfst te voorkomen zijn: als het mogelijk is de koeien 's nachts opstallen, zeker bij nat en koud weer, kompensatie van de afnemende voederwaarde van weidegras met krachtvoer, maar alleen krachtvoer bijvoeren is vaak onvoldoende, bijvoeren van wat ruwvoer van goede kwaliteit, bijvoorbeeld snijmais, blijkt vaak een zeer goed effekt te hebben. Dit geeft meer struktuur aan het rantsoen en houdt vooral bij verse koeien het vetgehalte in de herfst beter op peil, bijvoeren van bijvoorbeeld 1 kg stro per dier per dag is ook mogelijk, maar omdat stro ook een lagere voederwaarde heeft moet per kg stro 0,5 kg. krachtvoer extra worden verstrekt. Als algemene norm geldt dat volwassen melkkoeien uit herfstgras maximaal 12 a 17 kg melk kunnen produceren en vaarzen 4 kg minder. Het is zaak de bijvoeding hierop aan te passen waarbij rekening kan worden gehouden met het weer en het grasbestand. Vóór de overgang naar de stal O, p veel bedrijven hebben de koeien aanleg om méér melk te produceren dan ze nu doen. De belangrijkste faktor die de haalbare produktie belemmert, is evenwichtige voeding. Het projekt "Koppeling melkkontrole-veevoeding". een samenwer- kingsprojekt tussen de Centrale melkkontroledienst, het Be- drijfslaboratorium te Oosterbeek en de landbouwvoorlichtings- dienst, heeft tot doel de veehouders die informatie te verschaf fen welke nodig is om elk dier zodanig te kunnen voeren dat een optimale produktie wordt verkregen. Voor deelname hieraan kunt u zich opgeven bij uw fok- en kontrolevereniging. Per periode van 3 weken ontvangen de deelnemers een krachtvoe- radvies per koe, afgestemd op het ruwvoerrantsoen en de melkproduktie. Enkele tips voor melkveehouders die reeds deelnemen of over wegen komende stalperiodè te gaan deelnemen: - voor een goede verdeling van het ruwvoer over de stalperio- de en voor de samenstelling van de ruwvoerrantsoenen is het nodig de hoeveelheid ruwvoer uit voordroogkuil en snij- maiskuil te kennen, benevens de kwaliteit per kuil. Gelijk tijdig met de bemonstering van de kuilen kunt u de mon sternemer de kuilen laten opmeten. Op de analyseverslagen wordt dan tevens de hoeveelheid droge stof, VEM en vre in kg per kuil opgegeven, in de meeste ligboxenstallen is het mogelijk een indeling van de koeien te maken in produktiegroepen. Voordelen hiervan zijn: beter op de norm voeren van de hoogproduktieve dieren door deze groep een basishoeveelheid krachtvoer te geven aan het voerhek, beperking van de krachtvoergift aan de laagproduktieve groep, waardoor, besparing op voerkosten. Eventuele voorzieningen in de stal voor de indeling in produk tiegroepen, zoals afscheidingshekken of kettingen, kunnen het beste vóór het stalseizoen worden gereedgemaakt. Ervaringen met produktiegroepen in Oost-Brabant V an 126 bedrijven in dit Consulentschap, die afgelopen stal- periode de koeien in produktiegroepen hadden ingedeeld, is de melkproduktie gevolgd aan de hand van de bedrijfsstandaard- koeproduktie. Vergeleken is de gemiddelde standaardkoepro- duktie 2 maanden vóórdat met groepsindeling is begonnen met die van 4 maanden later. Onderstaand zijn de gegevens weer gegeven verandering gemiddelde procent van totaal bedrijfsstandaardkoeproduktie aantal bedrijven 1 t/m 2 kg 8'A 0 kg 18 1 t/m 3 kg 63 4 t/m 6 kg 19xfi Gemiddeld steeg de bedrijfsstandaardkoeproduktie op deze 126 bedrijven met 1,6 kg. Op 244 bedrijven met een ligboxenstal, eveneens aangesloten bij het Koppeïingsprojekt, maar zonder indeling in produktiegroepen, steeg de gemiddelde bedrijfs standaardkoeproduktie over dezelfde periode hoegenaamd niet. Verwacht mag worden dat door beperking van de krachtvoergift aan de laagproduktieve groep koeien, een besparing op de totale krachtvoerhoeveelheid plaatsvond. Dit is de mening van de overgrote meerderheid van de deelnemers, doch eksakte cijfers hierover ontbreken. Sommige melkveehouders vinden het extra werk bij de groepenindeling bezwaarlijk, met name op die be drijven waar de stalindeling zich er minder goed voor leent en waar bij het melken nooit extra hulp aanwezig is. Aanderen zijn van mening dat de totale melktijd bij produktiegroepen wordt verkort omdat de koeien een kortere tijd in de melkstal verblij ven, doordat de hoogproduktieve groep een basishoeveelheid krachtvoer aan het voerhek krijgt. te sterke daling van melkproduktie in september en oktober als gevolg van minder voedzaam gras is te voorkomen door tijdig bij te voeren, liefst met goede kwaliteit ruwvoer naast krachtvoer, het projekt "Koppeling melkkontrole-veevoering" beoogt een betere aanwending van de krachtvoergiften naar de be hoefte afgestemd op de melkproduktie van de individuele dieren, voor deelname hieraan kunt u zich nu opgeven bij uw fok- en kontrolevereniging, bepaling van de ruwvoerdervoorraad en de kwaliteit van de verschillende kuilen is een effektief hulpmiddel voor de verdeling ervan over het stalseizoen en de samenstelling van de ruwvoerrantsoenen, het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek bepaalt naast de voederwaarde desgewenst ook de hoeveelheid per kuil in kg droge stof, VEM en vre, vormen van produktiegroepen is veel ligboxenstallen moge lijk. Tref tijdig de nodige voorzieningen hiervoor. Het resultaat komt tot uitdrukking in een hogere produktie met relatief minder krachtvoer. Beproefd door het ILR bulletin nr. 469. ruimere trekker stoppelploegen Vervaardigd van hoogwaardige kokerbalk. De ploeg is extra ruim gebouwd. 65 cm. door- laathoogte. 60 cm ruimte tussen de risters. Strogeleiders boven de risters. Te leveren in 5-, 6"-, 7-, 8-, 9- en 10schaar. Ook te leveren met een werkbreedte van 30 cm per schaar. PRIJSCOURANT GRATIS HEINKENSZAND (Zld- Tel. 01106 1201 Prijzen per 100 kg., exclusief 4% B T W. Franco boerderij bij 1 2-tons bulklevering. Bij een afname van meer dan 28 ton geldt een extra korting. Ook geringere kwanta leverbaar. Over het vorige boekjaar werden door de Cehave N.V. en de aangesloten coöperaties nog de volgende extra gemiddelde kortingen uitgekeerd bij een jaarafname van: 300 ton ƒ1,18 per 100 kg 600 ton ƒ1,33 per 100 kg 1Ö00 tori 16 5 per 100 kg 1 500 ton 1,80 per 100 kg. Tel 04130-82255 toestel 355 .008 f RumptstacLX Voor elke najaarsgrond bewerking heeft Rumptstad het juiste werktuig: vaste Ép>- - j tandcultivatoren 5 f/ werkbreedten van ft*,.".* -2.25 tot 5.65 m rondgaande en wentelploegen nu ook leverbaar als brede- voorploegen (48 cm), waar door met brede trekkerban den door de open voor gereden kan worden stoppelploegen leverbaar in 6-, 7-, 8- of 10-scharige uitvoeringen Vraagt inlichtingen bij uw eigen coöp. mechanisatiebedrijl ol bij GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Telefoon 01100-21200 12

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 12