U leert pas de waarde van het Boekhoudbureau kennen, als gij er bij aangesloten zijt! Sluit u thans aan, en laat ook uw aangifte^ per^Mei a.s. nog door ons verrichten. AKKERBOUW. Z.L.M. Leden! afgeleverd, waarvan niet duidelijk is aangegeven de herkomst, de kiemkracht, de zuiverheid. Minderwaardig goed wordt door ons niet geleverd en wij "betreuren het alleen, dat de toevoegde instanties in ons land niet overgaan tot het stellen van strengere eischeri op dit gebied, opdat de arme koopers beter in staat kunnen zijn het kaf van het koren te onder scheiden. Maar zaaizaad is een zaak van vertrouwen en dat moet voor omze leden alles zeggen. Wij (bezorgen ook voor onze leden den aankoop van allerlei bestrijdingsmiddelen en conserveeringsmiddelen. Wij noemen hier kopervitriool, sodex, abavit, A.I.V.- zuur en tientallen andere dingen. Wij willen slechts dezen nog betrekkelijk jongen tak van dienst vermelden, meer niet. Wij hebben verder sihds vele jaren onzen juridischen dienst. Wij zullen er ons niet aan wagen in bijzonder heden na te gaan, waar en in hoeverre onze leden kunnen profiteeren van de voorlichting en hulip van dezen dienst. Qp het gebied van vereenigingswezen, van organisa tie, statuten en reglementen heeft deze dienst een er varing als nergens anders in ons land te vinden is. Men bedenke slechts, dat hij het is, die nauwkeurig de bouwsteenen bekijkt, waarvan wij boven spraken, de nieuwe leden moet beoordeelen, alvorens ze waardig gelkeurd worden om in onze gemeenschap te worden opgenomen. (Daarnaast vorderen de tallooze rechtsvragen, waar mede onze leden voortdurend in aanraking komen, om niet te spreken van de vele crisdswetten en -verorde ningen vam den laatsten tijd, dagelijks deskundig ad vies en voorlichting. Onze juridische dienst verleent rechtskundige hulp en bijstand in alles, wat de orga nisatie en het bedrijf van ons en onze vereenigingen rd^üct De diverse belastingwetten, de voortdurende aan raking die de fiscus met ons en onze vereenigingen heeft, vorderen deskundig advies en voorlichting. Waar kunnen onze leden die beter krijgen dan bij onzen juridischen dienst, die voortdurend in touw is om te zorgen, dat de fiscus niet meer neemt van ons en de onzen dan dat des fiscus, is Wij kunnen onze leden nog meer bieden, wij hebben sinds enkele jaren ook onzen technischen dienst. Even min als bij den juridischen dienst is het ons hier doen lijk aan te geven, alle mogelijkheden die er zijn voor onze leden om met vrucht gébruik te maken van de kennis en practische ervaring van onzen technischen dienst. Deskundig personeel, ingenieurs en afgestu deerden aan de middelbaar technische scholen is voort durend in de weer om onze leden met raad en daad bij te staan. Honderden van onze leden hebben eigen coöpera tieve (bedrijven, malerijen, opslagplaatsen. Onze tech nische dienst helpt de leden bij de inrichting of ver betering van malerijen, transportinrichtingen, uij de aanschaffing van allerlei onderdeelen van die be drijven. Onze technische dienst helpt bij het afsluiten van stroomcontracten, bij het aanschaffen of controleeren van alle mogelijke drijfkracht, zc.owel electrische- als oliemotoren. De technische dienst heeft de voorziening van smeeroliën en vetten voor onze leden ter hand ge nomen; hij helpt de leden bij den aankoop van vracht auto's, banden enz. En er zijn nog zoovele, misschien honderden, zaken, die de technische dienst voor onze leden zal kunnen doen. Dit bestek laat niet toe er verder op in te gaan, doch men bedenke vóór alles, dat deze technische dienst is een eigen zaak van de leden, zoodat ze dus hun volle vertrouwen kunnen geven aan de ambtena ren van dezen dienst. Qok hier: vóór alles een kwestie van vertrouwen. Wij helbben onze leden nog meer te bieden. Ten behoeve van onze leden hebben wij ons als aller eerste aangesloten bij den wetenschappelijken voor lichtingsdienst en controledienst, door de drie centrale landbouworganisaties opgericht onder leiding van Dr. Grashuis. De oordeelkundige veevoeding, vooral het daaraan dienstbaar maken van een goed gebruik van de juiste mengvoeders, is een zaak van zóó groote oe- teekenis voor den boer, dat men daaraan nooit te veel zorg kan besteden. Zeer zeker is het nu de taak van de organisaties, zoowel van die onzer leden, als van de onze om daar bij voor te gaan. Wij hebben zoowel in eigen bedrijf als in dat onzer leden de deskundige voorlichting op dit gebied drin gend van noode en de controle is even noodzakelijk, omdat bij de bereiding van mengvoeders ook de factor vertrouwen ernstig meetelt en wij en onze leden beter dan wie ook in staat móeten zijn van verbruikers ventrouwen te vragen en dat slechts kunnen verster ken door ons onder voortdurende deugdelijke controle te stellen. Bij de opsomming van ailles wat wij onze leden kun nen bieden, zouden we nog vergeten, dat wij hébben ons fonds van prijsverschillen, een zeer bijzonder iets, waarvan vele buitenstaanders noch de beteekenis, noch de werking begrijpen. Met een paar woorden zullen wij het trachten te zeggen. Boven vermeldden wij, hoe wij bij den aankoop van meststoffen en voederartikelen werkzaam zijn om voor onze leden het benoodigde aan te koopen. Dat aankoopen gaat echter bijna nooit op 'bestelling. Wij koopen hetzij dagelijks in kleinere hoeveelheden, hetzij nu en dan bij groote contracten, naar gelang den aard en den markttoestand van het artikel, de ver schillende meststoffen en voederartikelen voor onze rekening aan. Voor zoover ze dan op het oogenhdiik van aankoop niet door bestellingen gedekt zijn, loopen ze het risico van het op en neer gaan van de markt. Ze krijgen eiken volgenden dag een hoogere of lagere waarde, naarmate de markt zich omhoog of omlaag beweegt. Bij verkoop van de onverkochte par tijen qp volgende dagen blijven wij steeds de markt volgen. Onze ledien koopen eiken dag volgens de marktwaarde van dien dag, dus wij berekenen den prijs, alsof wij dien dag zelf hadden moeten inkoopen. Het spreekt vanzelf, dat daardoor prijsverschillen, ontstaan, nu eens te onzen voordeele, dan weer te onzen laste. Die prijsverschillen worden opgevangen in een afzonderlijk fonds, het fonds voor prijsverschillen, dat in de statuten ook voor dat doel is aangewezen. Dat fonds groeit dus aan of neemt af, naarmate de markt ons gunstig of ongunstig iis gezind. Het heeft thans, de statutair aangegeven hoogte van vier en een half mülioen gulden bereikt en als het nu aan het eind van een boekjaar over deze hoogte is uitgegroeid, wordt dat meerdere ter beschikking van de algemeene vergadering gesteld, die het surplus bij voorbeeld onder de leden kan laten verdeelen. 'Het is echter niet om dit surplus, dat het fonds voor prijsverschillen van beteekenis is voor onze leden, doch omdat het een machtige reserve vormt voor dagen van tegenspoed, wanneer de marktomstandigheden eens langen tijd ongunstig voor ons zouden 'blijken te zijn. In zoo'n geval hebben de leden, die, zooals wij boven zeiden, ten slotte de aansprakelijkheid de risico van ons centrale aankoopbedrijf dragen, nog niets te duch ten, zoolang die machtige reserve niet verbruikt is. Bovendien is zoo'n groot fonds ook van beteekenis, omdat wij voor het doen van zaken minder gelden bij den kassier behoeven op te nemen, hetgeen niet alleen voordeelig is, maar onis ook iets minder afhankelijk maakt van dien kassier. Wüj hebben echter nog sinds enkele jaren ten ander fonds, een fonds voor bijzondere doeleinden is het ge noemd. Wat dit beteekent, mogen wij zeker niet vergeten hier te vermelden. In een groot gezin, zooals onze organisatie is, met zijn honderden léden, komt het natuurlijk wel eens voor, dat er kinderen zijn, die zich maar moeilijk kun nen Sitaande houden in den strijd om het bestaan. Om het meer gewoon te zeggen, het komt voor, dat er leden zijn, die in financieeile moeilijkheden komen. Ofschoon die leden op eigen beenen staan, hun eigen bestaan leven en voor hun eigen daden, goede en ver keerde, zelf uiteindelijk de verantwoording dragen, meenen wij die leden, ais ze in moeilijkheden zitten, niet aan hun lot te moeten overlaten. We gaan ze dan hulp bieden, bijstaan met raad en daad. Wij stellen onzen juridischen en boekhoudkundigen dienst ter be schikking, om allereerst de zaak degelijk te. onder zoeken en zoo noodig orde op zaken t: stellen. Gezocht wordt, waar de oorzaak van /e moeilijkheden zit en getracht wordt die oorzaak wX-j te nemen. De vereenigmg wordt de gelegenheid geboden een nieuw leven te beginnen, waarbij dikwijls ook dank baar gebruik gemaakt wordt van de hulp van de cen trale credietocöperatie en dan helpen ocik wij ten slotte uit dat fond's met een voorschot om over den moeilijksten tijd heen te komen. Het een geleerd woord noemt men zoo iets saneeren. Wij doen daaraan dus ook in onzen kring, met be hulp van onze eigen diensten en onze eigen middelen. Behalve fondsen, die voor onze leden e3n bepaalde gunstige beteekenis hebben, kunnen wij bij onze orga nisatie op een geheel ander hulpmiddel wijzen, om onze leden van dienst te zijn bij de geregelde voorziening van hun toenoodigdheden. Wij bedoelen hier de groote uitbreiding, die vooral de laatste jaren gegeven is aan de centrale magazijnen en overslaginrichtingen. Hadden wij reeds sinds jaren in de importhavens de beschikking over goede en goed ingerichte pakhuizen en overslagbedrijven, hetzij in eigen beheer, hetzij in beheer van expeditie-bedrijven, wij hebben steeds meer de behoefte gevoeld ons in meerdere punten in het binnenland, die min of meer centraal gelegen waren, of een bepaald gebied van nature konden bestrijken, pakhuizen te bouwen, hetzij voor eigen rekening, hetzij in samenwerking met iaden in die omgeving. Met behulp van die pakhuizen co daaraan verbonden overslaginrichtingen bestrijken wij langzamerhand het geheele gebied, waarin onze orga nisatie werkt, zoodanig, dat elk lid binnen niet al te grooten straal een op- en overslagplaats vindt, van waaruit hij op de meest voorde élige wijze kan bediend worden. Wij zijn overtuigd, dat dit een factor van groote be teekenis is, die in de toekomst steeds meer tot uit drukking zal komen. Het lijkt ons niet noodig, hier thans verder qp in te gaan. Wij behoeven slechts er aan te herinneren, hoe fel de handel zich verzet tegen de erkenning van onze pakhuizen voor den tarwe-opslag. om voor ons zelf tot de overtuiging te komen, dat ze voor ons en onz' leden groote waarde moeten hebben. Wij zouden niet volledig zijn, indien wij ten slotte nog niet aanstipten, dat wij hebben medegewerkt aan de oprichting van de ,,Covema", onze bloeiende coöpe ratieve verzekering, verder aan de oprichting van den Nationalen Gcöperatiaven Raad, een instelling, die moedig vooraan staat in hst voile nationale leven om de belangen van alles, wat coöperatie is, dus ook onze belangen in die eerste plaats, bij de regeering en ver der overal, waar het pas geeft, te verdedigen. Wij hebben getracht onze lezers in korte trekken een beeld te geven van onze organisatie, van haar op bouw, van haar werken en streven. Wüj doen een beroep op allen, die voor enze organi satie voelen, om met ons te blijven werken aan haar verderen opbouw, opdat ze tolijve groeien, langzaam, maar zeker (Mededteelingen Centraal Bureau.) NU TIJD OM KORRELMAIS TE ZAAIEN! Nu de tijd aangebroken is de korrelimais uit te zaaien, wil ik nog even de aandacht op dit gewas vestigen. En ik doe dit omdat ik overtuigd ben, dat dit gewas een goede toekomst heeft, om andere welke minder goed meer medekunnen te vervangen, zoodat nu ieder nog in de gelegenheid is, een klein hoekje met dit gewas '.ie bezaaien, om althans eens kennis met het gewas gemaakt te hebben, wat kan voorkomen, wan neer de eerstvolgende jaren op grootere schaal mais verbouwd wordt, dat men dan groote fouten maakt en zichzelf dan grootere schade berokken.. Want fouten maakt ieder met een nieuw gewas, ook ik maakte >ze dit jaar, en men kan beter een fout in het klein maken en hiermede voor later grootte fouten voorkomen. Mijn fout was, om deze maar direct te bekennen, dat ik te weinig geduld had om het gewas te oogsten, dus te vroeg de kolven plukte van meerdere soorten op mijn uitgebreid proefveld van vorig jaar. De proeven der laatste jaren door velen reeds ge nomen hebben geleerd, dat mais wel geen 1012.000 kg korrelopbrengst kan opleveren, zooals sommigen hebben beweerd, doch dat 57000 kg per ha op goede grond heelemaal geen uitzondering is, en men zelfs in sommige gevallen nog wel iets hooger kan komen. Men kan vrij zeker aannemen idat men van mais on geveer iy2 maal de opbrengst van iarwe, gerst of rogge kan oogsten, al naar gelang men op zwaardere of lichtere grond zaait. Mais groeit n.l. ook goed op zandgrond, waar de rogge thuis hoort, doch geeft hier natuurlijk mindere opbrengsten dan op klei. Ook is gebleken, dat er verschillende rassen bestaan, welke in ons land ook onder de meest ongunstige om standigheden rijp worden. Waar ons land zooveel mais moet importeeren, en onze graanteelt met groote toedragen gesteund moet worden, heeft ons land er dus belang toij mais te gaan verbouwen, wanneer er rassen zijn welke onder alle omstandigheden rijp wonden, en welke iy2 X de op brengst onzer andere granen opleveren. De cultuur is zeer eenvoudig. Nu zaaien op rijen welke 60 cm uit elkaar liggen. Men kan de mais telen zoodat ze dan in de ry ongeveer op 20 cm komt te staan, of in de rij hoopjes zaad van 34 stuks uitleg gen op 50 om in de rij. Deze laatste manier maakt het onderhoud al zeer gemakkelijk, en prefereer ik zelf daarom. Trouwens ook in de groote maislanden vind deze methode de meeste toepassing. Tot half Juli wordt de mais gehakt, evenals bieten. Daarna groeit het gewas snel vol, en laat een goede en zuivere stoppel na. De oogst der vroegste soorten valt half Sept.eind Sept. Die der latere half Oot.eind Oct. Doordat de kolven 'goed beschut zitten in de schutbladeren geeft deze late oogst practisch geen oogstbederf of ver liezen. De kolven ontdaan van de schutbladeren worden daarna op een luchtige plaats te drogen gehangen of in speciale droogrennen opgeborgen. Doch hiermede heeft men voorloopig nog geen rekening te houden, zoolang men blijft bij kleine oriënteerende proeven. In kan wel zeggen dat-ook dit drogen wanneer men hier qp ingericht is, en dat kan zonder veel kosten ge beuren, in ons klimaat niet de minste bezwaren op levert, dus dat men niet bang behoef :1 te zijn, dat dit een struikelblok zou kunnen worden voor deze teelt. De aanschaffing van het zaad waar vorig jaar nog gekke prijzen voor gevraagd werden, behoeft ook geen bezwaar meer te vonmen. U kunt zaad koopen van zeer vroegrijpe maissoortten voor enkele dubbeltjes per kg. Per ha heeft men 50 kg zaad noodig. Dus van 1 kg kan men 15 roeden zaaien. Zeer vroegrijpe rassen zijn: Pharrkirchner mais (Duitsch soort) North Western Dent (Nd Amerikaansch soort). Iets later rijpende rassen zijn-: Minnesota 13 (Nd Amerikaansch soort) Ned. Heide Mij mais (Ned. soort). 'Een ieder heeft nog wel een hoekje van een pas- geruimde aardappelhoop of een ander verloren hoekje vrij. Hij protoeere hierop deze nieuwe teelt eens. En wanneer men maar één of twee soorten wil probee- ren komen natuurlijk de vroegst rijpe in de eerste plaats in aanmerking. Tenslotte mag ik nog opmerken, dat deze vroegrijpe

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1975 | | pagina 8