RENOVATUM niet heeft te klagen, al was de verhouding het vorige jaar dank zij de betere kwaliteit, nog gunstiger. Witte tarwe. Gewestelijke Tarweorganisaties. Kwaliteit. a-klasse b-klasse c-klasse I. (Groningen-Drenthe) 4400 70400 13200 II. (Friesland) 5000 9000 III. (Gelderland, Utrecht en Overijssel) 11000 2000 IV. (Noord- .en Zuid-Holland) 25375 70035 6090 V. (Zeeland) 35000 50500 500 VI. (Noord-Brabant) 6609 18174 8261 VII. (Limburg) 2184 10920 1456 Totaal 78568 240029 31507 Roode tarwe 5455 69772 21015 Witte en roode tarwe 84023 309801 52522 In procenten van het totaal 18.8 69.4 11.8 HOEVEEL TUOHTRECHTERLIJKE VERKLARINGEN WERDEN ER IN DE MAANDEN OCTOBER T/M DECEMBER OPGEMAAKT? Volgens het driemaandelijksch verslag over de land- bouwcrisismaatregelen bedroeg het aantal tuchtrech telijke verklaringen dat door de afdeeling Technische controle van den Crisis-Contröle-Dienst werd opge maakt voor Groningen 185; Friesland 148; Drenthe 256; Overijssel 299; Gelderland 426; Utrecht 228; Noord-Holland 155; Zuid-Holland 304; Zeeland 114; Noord-Brabant 573 en Limburg 148. Wat de provincie Zeeland betreft werden 12 tucht- rechterlijke verklaringen opgemaakt wegens overtre ding van voorschriften genomen voor de varkens; 36 voor runderen; 28 voor aardappelen 17 voor gerst en veldboonen; 4 voor den tufnbouw; 5 voor loonregeling arbeiders; 8 voor tegenwerking crisismaatregelen en 4 voor grenslanderijen. Behalve deze tuchtrechterlijke verklaringen werden nog een aantal processenverbaal opgemaakt, doch deze kunnen we gevoegelijk verwaarloozen. LANGZAAM MAAR ZEKER Langzaam maar zeker bouwen wij voort aan onze centrale voor den coöperatieven aankoop van bedrijfs- benoodigdiheden voor landbouw, tuinbouw en vee houderij. Wij hebben aanvaard, dat naast ons werkzaam zijn enkele groepen van confessioneel georganiseerde aan- kooporgamsaties, en met deze gewestelijk georgani seerde groepen onderhouden wij een zoo nauw moge lijk contact, een zoo hartelijk mogelijke samenwerking. Doch, voor zoover niet bij deze confessioneele groe pen ondergebracht, achten wij elike in ons land be staande vereeniginig voor den coöperatieven aankoop van 1 andbouwibedrijfsbenoodigdheden als behoorende tot onze centrale. Langzaam maar zeker zien wij ze dan ook toetreden tot ons lidmaatschap, zij, die zoo lang van ons verwij derd bleven, als waren ze vreemd aan ons streven, zij, die toch hetzelfde doel beoogden als wij, maar in haar onwetendheid meenden kracht te moeten zoeken in isolement in plaats van in samenwerking met haar zusteren. Wij kunnen en mogen niet rusten, zoolang nog één behoorlijk georganiseerde aankoopcoöperatie buiten onze gelederen staat. Wij bouwen langzaam maar zeker voort. Langzaam, want zij, die gelooven, haasten niet, en wij gelooven in het goede en mooie van onze coöpe ratieve beweging. Wij bouwen zeker en daarom gaan wij met groote voorzichtigheid te werk, want wij werken aan een gebouw, dat in staat moet zijn weerstand te bieden aan de vele stormen, die ook in komende jaren niet zullen ophouden te trachten het te doen schudden tot in zijn grondvesten, opdat het valle. Ons gebouw wordt opgetrokken op hechte grond slagen, een eerste vereischte om zeker te bouwen. Samenwerking en vértrouwen zijn de grondslagen, waarop wij ons gebouw optrekken. !Het beginsel van samenwerking, van coöperatie, is de natuurlijke grondslag van ons werk, doch van niet minder waarde achten wij het beginsel van vertrou wen, dat onze geheele samenwerking met onze leden moet doordringen. Ih de samenwerking van die allen,die onze leden zijn en 'die gezamenlijk hetzelfde willen, ligt de groote kracht, die van onze centrale uitgaat, als wij dage lijks op de bres staan om te kampen voor de belangen van onze groep en van de daarbij aangeslotenen. Maar de kracht onzer eenheid wint aan groote waarde, wanneer de leiding der centrale zich bij haar dagelijkschen arbeid tot welzijn dier leden gedragen weet door het algeheele vertrouwen dier leden. 'In het organisatorisch leven van onze centrale is alles er op gericht om de leden van dien geest van samenwerking en vertrouwen te doordringen. De leden hebben hun eigen ringen en ringvergade- ringen, waar in kleinere groepen op de meest uitvoe rige en openhartige wijze het geheele werken en streven, het wel en wee, de zorgen en successen van de centrale door de leiding met hen besproken wor den, waar de leden in algeheel vertrouwen worden ge nomen, maar waar tevens dat vertrouwen gewekt wordt, dat als eerste vereischte voor het welslagen van onze beweging noodig is. Slechts hij, die vertrouwen schenkt, kan ook ver trouwen vragen. ALGEMEEN ONDERLING WAARBORG GENOOTSCHAP AM STE R DA M 5 PUI5TR. 219/21 (Ingez. Med.) De leden verkiezen hun eigen bestuursorganen, het bestuur, dat de leiding heeft in de coöperatieve cen trale en den raad van toezicht, zoodat het dus ook al weer de zelf gekozen vertrouwensmenschen der leden zijn, die de bestuursorganen vormen. Ten slotte vormen de leden gezamenlijk de alge- meene vergadering, het hoogste gezag in onze organi satie, maar tevens de jaarlijks weenkeerende demon stratie van de kracht, die in eendrachtige samenwer king schuilt, wanneer daar de honderden getrouwen samen komen om het eindoordeel over de rekening en verantwoording van de bestuursorganen uit te spre ken, maar tevens om gezamenlijk te getuigen, wat men wil. Steeds meer wordt deze jaarlijks weerkeerende wapenschouw een feit van beteekenis voor onze coö peratieve beweging, waarvan vriend en tegenstander de waarde erkennen. Het is voor de leiding onzer organisatie niet genoeg geweest, te weten, dat ons gebouw op degelijke grond slagen wordt opgetrokken; er wordt tevens angstval lig zorg gedragen, dat het gebruikte materiaal aan deugdelijke eischen voldoet. Dat bouwmateriaal zijn de leden, die bij hun toe treding aan nauwkeurig opgestelde voorwaarden van behoorlijken rechtsvorm en goede regelen voor de aan sprakelijkheid moeten voldoen. Slechts goedgekeurd, degelijk materiaal wordt waardig geacht om aan den verderen opbouw te kun nen medewerken. Dit is een eisc'h van voorzorg om de organisatie gezond en hecht te houden en e:n eisch van billijkheid tevens tegenover de oude leden, opdat deze geen onnoodige risico's hebben te dragen van zwakke nieuwelingen, want men vergete nooit, dat in een coöperatieve organisatie, ook in de onze, het ten slotte de leden zijn, die gezamenlijk de aansprakelijk heid dragen van hetgeen de organisatie doet in hun naam. Dan moge ook al die aansprakelijkheid be perkt zijn, niettemin ze is er en daarom begrijpen en waardeeren de getrouwe leden, dat de leiding de toe treding van nieuwelingen met de noodige waarborgen omringt. Doch de leden dragen niet alleen de aansprakelijk heid voor het wel en wee onzer organisatie, ze hebben niet enkel hun samenwerking, hun vertrouwen te geven, zij dragen niet enkel de lasten, maar zij genie ten ook ten volle in de lusten, zij profiteeren ook ten volle van de vöordeeler, die de krachtige centrale hen biedt. ft Voor de leden, alsnai&ï.e voor hen, die lid zouden wil len worden, is het wellicht niet ondienstig hier in kort bestek op de voornaamste punten te wijzen. Bij den aankoop van meststoffen voor de leden heeft het Centraal Bureau zich in den loop der jaren, dik wijls na moeizamen strijd, de positie verworven, dat ze over de geheele linie direct koopt van de producenten zelve of van de verkoopsinstanties, door de producen ten daarvoor aangewezen. Het is van genoegzame bekendheid, hoe wij sinds jaar en dag met de kalisyndicaten, aanvankelijk met het Duitsche, later ook met het Fransohe syndicaat directe relaties onderhouden, al gaat dan ook de aan koop via de verkoopsinstantie, door de gezamenlijke producenten hier opgericht. Nu moge dit, door het telkens op de markt komen van nieuwe producenten, Poolsche, Russische en Spaansche in sommige jaren schijnbaar wel niet altijd voordeelig geweest zijn voor -cns en onze leden, op den duur zijn wij overtuigd, dat het vasthouden aan de relatie met de groepen van de voornaamste productie landen, voor het Centraal Bureau de juiste gedragslijn is geweest. In het artikel stikstof hadden wij reeds voor vijftien jaren de directe connectie met de chilisalpeterprodu- centen, en het is onnoodig te zeggen, welke over wegend gunstige positie wij ons in dien tijd in dat artikel hebben verworven. Het opkomen van de synthetische stikstofindustrie, die van lieverlede de chilisalpeter op den achtergrond drong, bracht ons tijdelijk in een minder gunstige positie, daar ze ons enkele jaren afhankelijk maakte van den agent van het Duitsche Stikstofsyndicaat hier te lande. Echter, zooals wij in een vorig nummer uit eengezet hebben, na enkele jaren kregen wij ook hier het directe contact met de Duitsche producenten. Toen daarna het Nederlandsche product op de stik- stofmarkt verscheen, hebben wij ons als nationale organisatie onmiddellijk met volle kracht daar achter gesteld en het is van voldoende bekendheid, dat wij sinds ook in de synthetische stikstof een eerste rangs positie innemen. Ten opzichte van alle andere stikstof zoowel de chilisalpeter als de kalkstikstof, kan inmid dels hetzelfde worden gezegd. De fosfonzuunmeetstoffenzoowel de superfosfaten als het thomasmeel worden sinds jaar en dag door ons van de producenten zelf betrokken. Wat het arti kel superfosfaat betreft, hebben wij ock voortdurend aan het Nederlandsche product de voorkeur gegeven, hetgeen ons wellicht bij de huidige contingenteering door een onvoldoende regeling van de markt in een minder voordeelige positie plaatste, wat de vreemde super betreft, doch dit kan slechts een verschijnsel zijn van voorbijgaanden aard. Wij zijn ook hier overtuigd, dat het onderhouden van goede directe connecties met de Nederlandsche industrie uiteindelijk voor onze leden zal blijken het beste te zijn. Zooals wij reeds zeiden, met de groote producenten van thomasmeel, de staalindustrie in de diverse lan den, onderhouden wij sinds lange jaren de beste be trekkingen en ofschoon het hier tengevolge van de marktschJoimimelingen niet altijd even duidelijk zicht baar is, dat wij op de gunstigste manier onze inkoopen doen, ongetwijfeld kunnen wij op geen betere wijze de belangen onzer leden behartigen, dan door deze directe verbindingen met producenten in stand te houden en te verstevigen. Wij stipten de voornaamste meststoffen aan, doch hetgeen hiervan gezegd is geldt natuurlijk eveneens voor de andere niet genoemde, minder belangrijke meststoffen. iHet Centraal Bureau neemt in den meststoffenhan- del overal een eerste rangs positie in, die wel door andere importeurs of handelaren kan worden geëve naard, dioch niet overtroffen. In den brandstoffenhandel werken wij als importeurs en groothandelaar. Als importeur alleen voor de bui- tenlandsche producten en dit beteekent niet veel, om dat wij voornamelijk ons van den beginne af er op toe gelegd hebben om het Nederlandsche product te ver- koopen. Van welke groote waarde onze werkzaamheid op dit terrein is, kunnen wij niet beter aantoonen, dan door te wijzen op de geweldige actie, die de brandstoffen- handelaren sinds jaar en dag ontwikkelen om ons en onze coöperaties het werken op dit terrein te bemoei lijken, ja, onmogelijk te maken. Juist hier blijkt, dat de belangen van de plaatselijke coöperaties nöoit beter kunnen behartigd worden dan in ons groote organisa torische verband. In den handel in voedergranen zijn wij importeur. Voor diegenen, die op de beurs bekend zijn en met dezen handel vertrouwd, zegt het genoeg te weten, dat het Centraal Bureau importeur is. De importeur is degene, die het graan van de afladers koopt en die het hier in het land invoert, dus de meest duidelijke eerstehanids positie, die men zich maar denken kan. Wij koopen de importgrahen in hoofdzaak voor de af laders zelve, die voor een belangrijk deel hier hun bijkantoren of verkoophuizen hebben, terwijl voor een ander deel wij direct contact gezocht hebben met af laders in de landen van herkomst, voornam; lijk zus terorganisaties, die daar voor den verkoop van de pro ducten barer leden zorgen, gelijk wij het hier voor den aankoop van de behoeften onzer leden doen. Waar dit directe contact niet aanwezig is., gebruiken we een cif-agent, in de eerste plaats weer een zeer nastaande internationale coöperatieve organisatie, die als zooda nig fungeert, anders de gewone cif-agenten. Wij beschouwen het bij den import van voedergra nen, evenals bij alle andere handelsaangelegenheden, als onzen plicht, onnoodige schakels te vermijden. Niet alleen maken ze het product in het algemeen duurder, maar ze belemmeren ook het directe contact, hetgeen volgens ons van de allergrootste waarde is. Bij alle andere voederartikelen treden wij öf op als importeur, öf als groot-ikooper. Voor in ons land zelf geproduceerde voederartikelen onderhouden wij natuur lijk met de poducenten zelf direct contact. Wij zullen hierover niet in details treden, maar mee- nen met gerustheid te kunnen verklaren, dat wjj ook hier als kooper steeds een eerste rangs positie innemen, die andere handelslichamen in voederartikelen even gunstig, maar ook niet beter kunnen hebben. Wij koopen echter niet alleen de benoodigde voeder- artikelen voor onze leden, wij hebben in Rotterdam onze eigen installatie voor het malen van allerlei voe derproducten en het bereiden van alle soorten meng voeders. Dit laatste is van zeer groot belang voor leden, die geen eigen installaties op dit gebied hebben en die met ons overtuigd zijn, dat het maken van mengvoeders vóór alles een zaak van vertrouwen is. Hiermede hebben wij over dit punt alles gezegd. Nu wij echter van vertrouwen spreken, komen wjj onwillekeurig aan een vierden belangrijken tak van dienst, den aankoop van landbouiwzaden voor onze leden. Onder de deskundige leiding van een landbouw ingenieur, wiens artikelen onder de lezers van dit orgaan voldoende bekendheid hebben, werken wij voortdurend om onze leden op het gebied van zaden het beste te kunnen geven, wat er te verkrijgen is. Er wordt aanhoudend gewerkt om bestaande rassen op peil te houden of te verbeteren, wij zorgen voor den aanbouw van origineel zaad hier te lande (Petkuser rogge, diverse voedebbietenzaden), wij zorgen voor de vermeerdering van goede soorten graszaad hier in ons land en zoo mdgeflijk voor de veredeling dier rassen, wij verzorgen den verkoop van de hier verbouwde prima origineele roode klaverzaden, wij netmen deel aan den verkoop van origineele tarwerassen, in de eerste plaats de in ons land zelf verbouwde, wij wer ken ook mede aan de plaatsing van in ons land ver bouwde goedgekeurde nabouw van diverse zaaigranen, van als origineel of als nabouw goedgekeurde peul vruchten, maar wij weigeren pertinent als zaadgoed te verkoopen hetgeen in Nederland verbouwd zijnde, niet door de daartoe aangewezen en bevoegde instanties is erkend. Wij importeeren verder alle mogelijke zaden uit het buitenland, naar beste weten de beste rassen, die ver krijgbaar zijn, uitzoekende, doch niets wordt door ons

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1975 | | pagina 7