Keuringsdienst NOORD-BRABANT. LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN NOORD-BRABANT. ONDERWIJS. ECONOMIE. hoopt, dat het verloop der Algeimeene Vergadering zal bewijzen, dat de agenda goed is gekozen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter met een woord van dank aan allen voor de prettige samenwerking, de vergadering. N.V. DESTRUCTOR N. C. B. Het is voorgekomen zooals dit jaar en ook het vorige jaar, dat door boeren die een veulen dood hebben, aan ons wordt gevraagd of in de buurt soms diezelfde dagen paarden bij het veulenen zijn gestorven, zoodat het voor hun mogelijk zou zijn om het overgebleven nuchtere veulen te koopen en ook anderen die het nuchtere veulen dan graag verknopen. Vanzelfsprekend zijn wij gaarne tot deze inlichtingen bereid. In zulk een geval verdient het aanbeveling bij het opgeven van het cadaver op de Secretarie of aan den Keuringsdienst, tevens te vermelden of men in lichtingen over gestorven paarden of veulens wenscht. Wij weten in het algemeen niet of de paarden gestor ven zijn (bij het veulenen, maar wij kunnen in ieder geval dan reeds door de chauffeurs laten zeggen welke paarden of veulens in de buurt gestorven zijn. Op deze manier komen er ook geen portokosten voor ons bij. AANGIFTE VOORJAARSGEWASSEN. Aangifte van voorjaarsgewassen voor de keuring te velde in 1936 moet geschieden voor 15 Mei 1936. Bij de aangifte moeten de certificaten van herkomst worden ingezonden. In het algemeen worden alleen rassen voorkomende in de rassenlijst 1936 voor de keuring aangenomen. Ook dit jaar moet voor ieder perceel een aangifte formulier worden ingevuld en opgezonden. Dus niet alleen voor ieder gewas, doch ook voor ieder perceel afzonderlijk. Aan hen, die in 1935 gewassen ter keuring opgaven, zullen een of meer blanco formulieren worden toege zonden. Degenen, die er geen of te weinig ontvangen, kunnen deze aanvragen bij de heeren J. A. Dirven, Tramsin gel 39 te Breda en C. G. de Jong te Almkerk, aan wien ook de aangifteformulieren moeten worden toe gezonden. Het Bestuur van den Keuringsdienst, iR. W. JANSSEN, Voorzitter. C. G. DE JONG, Secretaris. UITREIKING TEELTVERGUNNINGEN LATE AARDAPPELEN OOGST 1936. In de 'loop dezer week zijn de teeltvergunningen voor late aardappelen oogst 1936 voor de districten 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 aan de heeren Districts secretarissen ter uitreiking toegezonden. RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL TE DORDRECHT. Het einddiploma ontvingen: F. A. Bom te Klaaswaal, H. P. van Dongen te Werkendam, R. van den 'Hoek te Ridderkerk. J. W. Kappelhoff te Dordrecht, G. Leeuwenburg te P.hoon, A. H. Mijs te Sommelsdijk, J. Voordendag te Strijen een F. G. Zwaai te IJsselmonde. KON. NEDERL. L VNDBOUW-COMITé. Kort verslag van de vergadering der Eerste Afdeellng. (Vervolg van pag. 2.) Dit zal kunnen worden bereikt, indien de Ned. Vee houderij Centrale een apparaat in werking zou stel len, dat zoodra daartoe aanleiding bestaat varkens tegen .een bepaalde prijs' uit de markt zou nemen en tot biiikvleesch zou verwerken. Men meende, dat van regeerinigszijde tegen derge lijk ingrijpen geen .bezwaren zouden kunnen bestaan. Immers toen in de tweede helft van 1935 de varkens- prijzen omhoog gingen, heeft de regeering de stijging geremd. Thans nu evenwel .de prijzen dreigen weg te zakken rust ook op de regeering de morrele ver plichting steunend op te treden. De door de Ned. Veehouderij Centrale toegepast: verhooging der spek- prijzen heeft niet alleen onvoldoende resultaat opge leverd, doch werkt zelfs ten na d eel e van het met het oog op den export verbeterde slaohtvarken. Na breedvoerige bespreking werd het Bureau ge machtigd de stappen te doen, eventueel in samenwer king met de confessioneele centrale landbouworgani saties, welke noodig zijn te achten om tot verbetering van den toestand 'te geraken. Grenstractaat Landbouw en Middenstand. Besproken werd een van den secretaris van de ver gadering van Dag. Besturen der 3 C.L.O. ontvangen ontwerp-grenstractaat inzake het terrein van den Landbouw en van den Middenstand. Nadat het ont werp op verschillende punten was geamendeerd, werd het aldus gewijzigd tenslotte m:t .meerderheid van Stemmen door de vergadering aanvaard. Afzet van hooi. Met de verkoc.p van hooi, welke in Noord-West- Overijssel een belangrijke bron van inkomsten betee- kende, is het den laatsten tijd slecht gesteld. Er is weinig of geen afzet voor het product en mede ten gevolge van de groote voorraad is de prijs zeer laag. Uitbreiding van den veestapel is door de beperking van den kalveraanfok niet mogelijk en met het oog op de grootere melkproductie, welke daarvan het ge volg zou zijn, ook niet gewenscht. Blijkens de mdmorie van antwoord aan de Tweede Kamer inzake de begrooting van het Landbouwcrisis fonds is de regeering wel bereid maatregelen te tref fen ter bevordering van den afzet van hooi. De vraag werd gesteld of het mogelijk zou zijn der regeering een denkbeeld aan de hand te doen. Opgemerkt werd, da- export van hooi naar Duitschland ondanks het niet hooge invoerrecht stilstaat, omdat er geen betalings contingent is toegewezen, waardoor betaling van het geleverde over de clearing zou kunnen geschieden. Besloten wordt deze aangelegenheid ter sprake te brengen bij het overleg tusschen de drie C.L.O. en het College van Regeerinigs-commissarissien en daarbij in het bijzonder te wijzen op de mogelijkheid van een ruimere toewijzing van kalveren ter bewijding van de laag gelegen landerijen, waar tot nu toe heit hooi wordt igewonnen. Paehtcommissie voor den Wieringermeer. Ingekomen was een aan de C.L.O. gericht schrijven van genoemde pachtcommissie, waarbij de organisa ties werden verzocht stappen te doen, opdat den pachters in den Wieringermeer zou worden toegestaan een grooter areaal met suikerbieten te beitelen. Een verzoek om adhaesie te betuigen aan een adres van dezelfde «strekking, uitgaande van de samenwerkende afdeelingen der provinciale of gewestelijke landbouw organisaties in de Wieringermeer, werd door de vorige vergadering afgewezen. Erkend moet echter worden, dat bij de beperkte keuze van gewassen een grootere suikerbieten-verbouw uit een oogpunt van vruchtwis seling van groote beteekenis is. Men zou eventueel dan ook hierbedoelde landbouwers gaarne een ruimere toewijzing van suikerbieten gunnen als niet moest wor den gevreesd, dat zulks zal gaan tenkoste van de van ouds bietenvertoouwende gebieden Besloten werd de andere C.L.O. ,voor te stellen dit punt alsnog met het College van Regeeringscommis- sarissen te bespreken. Landbouwhuishoudonderwijs. Ter kennisneming was ingekomen een afschrift van een door de Nederlandsche Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen aan den Minister van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen gezonden adres aangaande het verscherpen van de eischen voor toe lating tot de opleiding voor „huishoudkundigen" aan de Rijkslandbouwhuishoudsohool „Nieuw Rollecate" te Deventer. Genoemde organisatie keurt dit opvoeren der itoelatinigseischen af, omdat daardoor aan ver scheidene meisjes ten plattelande de gelegenheid wordt ontnemen dit nuttige onderwijs te volgen. Wel blijft voor hen de gelegenheid open om de opleiding te vol gen aan de Christelijke Landbouwhuishoudschool te Zetten en aan de R.K. huishoudschool te Posterholt, doch meisjes die niet-confessioneel onderwijs wenschen, kunnen van deze instellingen geen gebruik maken. Er blijft haar dan ook niets anders over als een op de levensomstandigheden ten plattelande minder goed ingestelde stedelijke huishoudschool te volgen of ge heel van de opleiding tot huishoudkundigen verstoken te blijven. Verzocht werd daarom het toelatingsexa men voor de klasse der „huishoudkundigen" aan de Rijkslandbouwhuishoudschool ,,Nieuw-Rollecate" te Deventer wederom gelijk te willen stellen met de toe- latingseischen voor deze opleiding aan de andere Nijverheidsscholen. Hoewel de vergadering zich met de strekking van het adres Are 1 kon vereenigen, daar van de verzwaarde toelatinjSeischen inderdaad bena- deelinig van de Rijkslandbouwhuishoudschool „Nieuw- Rollecate" kan worden geducht, werd besloten om trent deze aangelegenheid het oordeel van de direc trice van genoemde school in te winnen. Mei ksteim verlaging. Het Ministerieel besluit tot verlaging van den toe slag op de industriemelk, ingaande bij den aanvang van den weidetijd, gaf aanleiding tot breedvoerige ge- dachlteniwisseling, inzonderheid betrekking hebbend op de motiveering-van dit besluit. Een en ander zou verband houden met de verlaging van de heffing op boter, hetgeen noodzakelijk zou zijn ter vermindering van de kosten van levensonderhoud van den consu ment. Tegen een dergelijke opvatting wenschte men met kracht op te komen. Het bestaansniveau van den melkproducent en in het algemeen van de landbou wende bevolking ligt 'thans reeds zoo laag, dat een verdere verlaging niet in aanmerking mag komen, al vorens de noodzakelijke aanpassing aan het verlaagde levenspeil bij de andere volksgroepen (de consumenten) in dezelfde mate is doorgevoerd. Uit een oogpunt van doelbewuste crisispolitiek, welke is gericht op het in standhouden van het boerenbedrijf, moet bovenge noemde motiveering voor verlaging van den prijs der landbouwproducten met nadruk als ondeugdelijk worden teruggewezen DEN 7DEN ONTWIKKELINGSDAG WORDT OP ZATERDAG 2 MEI TE MIDDELBURG GEHOUDEN. Wij vragen nog even de aandacht van allen, die bij het Zeeuwsche land- en tuinbouwbedrijf zijn betrokken, voor den Ontwikkelingsdag die Zaterdag 2 Mei a.s. in St. Joris te Middelburg wordt gehouden. De vorige ontwikkelingsdagen mochten zich in een groote be langstelling verheugen en wij twijfelen er niet aan of velen zullen ook thans weer gehoor geven aan onzer oproep om dezen dag mede te maken. Het programma is volgens onze bescheiden meening een bezoek meer dan waard. Den heer Robijn zal het om-enten van vruchtboomen behandelen, een vraagstuk dat tot nu toe nog weinig op vergaderingen is besproken, doch dat voor de praktijk van veel belang is. Dr. Grashuis is specialiteit in Nederland op het gebied van de voeding o.a. met mineralen en beschikt in dit opzicht over veel ervaring. Elders in ons land, vooral in de zandstreken heeft de heer Grashuis tallooze lezingen gehouden en met zeer veel succes. Wij waren zelf eenmaal in de gelegenheid den heer Grashuis te beluisteren en wij kunnen U de verzekering geven dat de inleiding van Dr. Grashuis belangwekkend is, in het bijzonder voor onze Walchersche boeren. In den namiddag krijgen we een meer gevarieerd programma, waarvoor ook de vrouwen en meisjes be langstelling zullen hebben. Reeds het vorig jaar be zocht een groot aantal dames des namiddagvergadering, docht dit aantal moet dit jaar nog grooter worden. We weten maar al te goed 'dat de vrouwen wel naar de bijeenkomst zouden willen gaan, maardat manlief daartegen nogal wat bezwaren heeft. De eenige op- Lossing daarvoor is dat beiden naar Middelburg komen, zij zullen er geen spijt van hebben. En zij zijn van harte welkom. De lezing van mej. Smit, Inspectrice van het Land bouwhuishoudonderwijs behandelt een zeer uitgebreid onderwerp, dat zoowel man als vrouw zal interesseeren. Tenslotte komt de heer Clement Trefois aan het woord die in het zoo sappige Vlaamsch ons zal vertellen over de ontwikkelingsgeschiedenis van het Noord-Neder- landsch en Vlaamsche boerenhuis. Wij wekken daaiom allen op om Zaterdag 2 Mei naar Middelburg te komen. Allen zijn van harte welkom. De voorjaarswerkzaamheden op het land zijn in vollen gang, maar trek er een dag uit voor eigen ontwikkeling, n.l. den 2den Mei. AARDAPPELEN IN KASSEN. De tuinderij verkeert, zooals bekend, in groote moei lijkheden en vooral voor kassen is het moeilijk een teelt te vinden die de mogelijkheid opent om nog eenigs- zins rendabele cultuur uit te oefenen. Volgens een artikel in „De Tuinderij" werden vroeger in enkele kas sen wel eens aardappelen gepoot en thans heeft deze teelt onder glas zich eenigszins uitgebreid. Het aard appelras dat gepoot wordt is de Eersteling. Merk waardig is dat de aardappelen niet gerooid worden, maar men „zoekt" tweemaal de aardappelplanten af, d.w.z. men graaft met de handen langs de aardappel plant en haalt voorzichtig de grootste knollen uit den grond. Na de tweede „pluk" gaat men meestal tot rooien over. Uit warme kassen kan men dan reeds in de maanden Maart en April enkele kleine partijtjes nieuwe aardappelen t^r veiling brengen. Deze teelt onder glas is o.i. meer interessant dan belangrijk en zij zal dit ook wel altijd blijven. Alleen is het ons een raadsel hoe de consument een dergelijke „onrijpe geplukte" aardappel kan verkiezen boven de goede oude consumptieaardappelen die aan de markt zijn. Er schijnen toch nog liefhebbers voor te zijn, anders zou deze teelt, zij het dan ook op nog zoo kleine schaal, niet worden uitgeoefend. Het is nu eenmaal een feit dat vele consumenten een bepaalde groente slechts schijnen te willen eten als deze nog schaars is en duur. Wanneer hetzelfde product dikwijls in nog betere kwaliteit in groote hoeveelheid wordt aange voerd en dus goedkoop is, blijkt er dikwijls weinig be langstelling voor te bestaan. KEURINGSDIENST VOOR PLANT AARDAPPELEN IN BELGIë. In navolging van Nederland heeft men in België in gesteld een „Keuringscommissie voor plantaardappelen" bij afkorting de K. C. P. Volgens een bericht in „De Boer" werden door deze keuringsdienst vorig jaar meer dan 600 ha gekeurd. Er werd het vorig jaar voor de eerste keer gekeurd begin Juni, voor de tweede maal vanaf einde Juni tot half Juli, terwijl bovendien het rooien werd gecontroleerd. De aardappelen worden ge keurd in drie klassen, n.l. A, B en C en er worden cer tificaten afgegeven in drie kleuren, n.l. rood voor klasse A, blauw voor klasse B en geel voor klasse C. De aardappelen worden evenals in ons land in geplombeer de zakken, voorzien van een certificaat, verkocht. Volgens een bericht in „De Boer" werd in 1935 van de 330.32 ha: 14.1 in klasse A, 34.1 in klasse B en 30.4 in klasse C goedgekeurd, terwijl 21.4 werd afgekeurd. Als we deze percentages vergelijken met die uit onze provincie, dan kan daaruit wel worden afgeleid, dat de keuring in België nog niet zoo streng is. In elk geval moge het werk bij onze zuiderburen, waar niet alleen door de „Keuringscommissie voor plantaardappelen", maar ook door nog enkele andere diensten wordt gekeurd o.a. door de „Alliance Agricole Beige" in de Ardennen, een aansporing zijn voor de Zeeuwen om ook op dit gebied niet stil te zitten. Ver geleken met België heeft Zeeland voor het telen van pootgoed nog een geweldige voorsprong en deze kan behouden blijven als alle krachten worden ingespannen. HOE DE TARWE VAN OOGST 1935 BIJ DE VERSCHILLENDE G. T. O. ZAL WORDEN GEKLASSIFICEERD. In het laatst verschenen driemaandelij ksch verslag over de landbouwcrisismaatregelen komt o.a. het vol gende overzicht voor van de eerste oogstraming van den tarweoogst 1935. Het is voor de tarwetelers in onze provincie van belang om dit overzicht eens goed te bestudeeren en men zal dan tot de conclusie komen dat Zeeland wat de Massificatie der tarwe betreft nog

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1975 | | pagina 6