NOORD-BRABANTSCHE Mu VAN LANDBOUW NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET HOOFDBESTUUR 1 MEI NADERT, DE DATUM, WAAROP DE aangifte VOOR' DE INKOMSTEN- EN ver mogensbelasting MOET WORDEN GEDAAN. ZORGT, DAT UW AANSLAG NIET TE HOOG IS. SLUIT U DAAROM AAN BIJ HET BOEKHOUD- bureau der noord-brabantsche mij van LANDBOUW. Inlichtingen aan het kantoor te Ber gen op Zoom en aan het Bureau der Noord-Brabant - sche Mij van Landbouw te Zevenbergen. VEREENIGING VOOR LANDBOUW BOEKHOUDING. Qp de Dinsdag 21 April j.l. gehouden Algemeene Vergadering onzer Maatschappij sprak een der be stuursleden der Vereeniging Voor Landbouwboekhou ding er zijn verwondering over uit, dat het aantal leden bij het Boekhoudbureau aangesloten, niet veel meer toenam. 'Hij vroeg of er van de zijde der Maat schappij wel voldoende propaganda voor werd ge- maakt Naar aanleiding dezer uitlating willen wij niet na laten ook thans weer de aandacht op dit werk te vestigen. Voortdurend doen wij dit! waar de gedegen heid zich voordoet, doch waar de gestadige drup den steen uitholt, willen wrj het thans opnieuw doen. Waar in dezen tijd al het mogelijke moet worden gedaan om het bedrijf op gang te houden, is naar onze meening een eerste vereischte om met de uitkomsten goed op de hoogte te zijn. Hoe zal dit beter gaan dan door aansluiting bij het Boekhoudbureau? Het moest eigenlijk zoo zijn, dat iedere boer, ieder bedrijf, hetzrj klein of groot, een goede boekhouding had en aan het eind des jaars met de uitkomst op de hoogte was. Iemand zonder boekhouding moest een uitzondering zijn, niettegenstaande de kosten ook aan dit werk verbonden. Dat dit nog niet het: geval is, ligt niet aan de Re dactie van het Zeeuwsch Landbouwblad. Voortdurend, iedere week, vestigt dit blad de aandacht op het Boek houdbureau 'der Z. L. M. Moeten wij daarnaast dezelfde berichten plaatsen of is deze opwekking voor de leden der Noord-Brab. Mij. van Landbouw ook voldoende? Uit de bovenvermelde uitlating zouden wij opmaken van niet. Daarom wekken wij alle leden der Noord-Brabant- sche Maatschappij van Landbouw, die nog niet aan sloten, thans op lid te worden der Vereeniging voor Landbouwboekhouding. Nu 1 Mei in zicht is. is het hiervoor de juiste tijd. Wacht niet langer, doch sluit TJ aan. Inlichtingen kunnen worden gevraagd aan den Di recteur der Vereeniging, den heer Keuchenius te Ber gen op Zoom, of bij hot Secretariaat onzer Mij. DEMONSTRATIE MET MOTORWIEDMACHItNE. Vanwege de Werktuigencommissie der Noord-Bra- bantsche Maatschappij van Landbouw, zal binnenkort een demonstratie worden gehouden met de moto r w ie dm ach i n e van den heer Steenbergen te Klaaswaal. De demon stratie zal worden gehouden op het bedrijf van de heeren Gebr. de Lint Wizn te Zevewbergschen Hoek op Donderdag 7 Mei a.s., 's namiddags om 2 uur. Waar de motorwiedmachine een werktuig is, dat in andere streken, fo/v. met name in Zeeland, hoe lan ger 'hoe meer in gebruik wordt genomen, wekken wij alle leden op, deze demonstratie bij te wonen. Ter bestrijding van de kosten aan deze demonstratie verbonden, zal een entrée van 0,25 per persoon wor den geheven. Nadere mededeelingen zullen in het volgend nummer van dit blad worden gedaan. der Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw, gehouden op Dinsdag 21 April 1936, v.m. 10 uur, in café Modern te Breda. Luiiendiik, en tot den vertegenwoordiger der Vereeni ging van Jonge Landbouwers te Lage Zwaluwe, den heer De Visser Pzn. Notulen. De notulen worden door den secretaris voorgelezen ep ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken en mededeelingen. Bericht van verhindering kwam in van de heeren Ir H. E. Huizenga en J. P. Dekkers, de laatste wegens ziekte. De voorzitter spreekt de hoop uit, dat de heer Dekkers wederom spoedig hersteld mag zijn en zijn werkzaamheden weer zal mogen aanvangen. De heer Joh. van Sliedregt te Dinteloord deelde schriftelijk mede, zich niet meer beschikbaar te stellen voor zijn functie als lid van de Commissie tot Keu ring van Gewassen. De secretaris deelt mede, dat de heer G. O. Sneep welke als lid van de Commissie voor Land'bouwwerk tuigen aan de beurt van aftreding is, zich eveneen, niet meer beschikbaar wenscht te stellen. De voorzitter deelt mede, dat hij zijn gebruikelijke rede over de werkzaamheden van het Dagelijksch Be stuur zal uitspreken o.p de 's namiddags te houden Algemeene Vergadering. Verkiezing van leden van diverse commissies. Wegens periodieke aftreding moeten voor verschei dene commissies verkiezingen plaats hebben, t.w. voor de Commissie voor de Keuring van Gewassen, de Fi nantieele Commissie, de Commissie voor Landbouw werktuigen de Commissie voor de Teelt van Fijne Zaden, de Vereeniging voor Landbouwboekhouding en de Tuinlbouwcdimmissie. Naar aanleiding van deze verkiezingen vraagt de heer Walraven, of het Bestuur niet enkele namen kan noemen van personen die voor de Vervulling der vaca tures geschikt geacht worden. De heer A. J. Bom i: van meening, dat het Dagelijksch Bestuur in het ver volg een aanbeveling zou moeten geven, opdat de hoofdbestuursleden een leiddraad bij de stemming heb ben. Deze aanbeveling zou natuurlijk niet bindend moeten zijn. Na eenige bespreking wordt besloten, dat het Dagelijksch Bestuur in het vervolg een aanbeve ling voor vacatures zal opstellen. Voor de vacature Joh. van Sliedregt beveelt het Bestuur thans in alphabetische volgorde aan de hee ren C. A. van Poortvliet en H. van Sliedregt, en voor de vacature G. C. Sneep in de Wérktuigencommissie worden na eenig overleg in het bestuur aanbevolen de heeren A. de Lint Wzn en C. A. G. Sneep. De uitslag der verkiezingen is als volgt: Commissie voor Keuring van Gewas-en: G. P. Tim mermans, Moerdijk, 40 stemmen, H. van Sliedregt, Dinteloord 21 stemmen. Finantieele Oommissie: A. J. Bom, Dinteloord, 37 stemmen. Commissie voor 'de LandbouwwerktuigenC. A. G. Sneep, Dinteloord, 32 stemmen. Comissie voor de Teelt van Fijne Zaden: L. C. Vogelaar, 40 stemmen. Vereeniging voor Landbouwboekhouding: C. G. de Jong, 40 stemmen. TuinbouwcoimmissieIr. Bosma, Goes, 39 stemmen. In totaal werden voor elke stemming uitgebracht 40 stemmen. De heeren Timmermans, Van Sliedregt, Bom en De Jong, welk ter vergadering aanwezig zijn, nemen allen hunne benoeming aan, onder dankzegging voor het in hun gesteiüe vertrouwen. De andere be noemden zullen met hun benoeming in kennis worden gesteld. De voorzitter dankt tenslotte de heeren van het stembureau, G. N. de Lint, Ant. J. Korteweg en B. de Visser, voor het' verrichte werk. Daarna wordt aan de orde gesteld het volgende punt; D<e heer Donken vraagt nog inlichtingen over het be staan der af deeling Drongelen en de c on trLbutiebe ta ling door die afdeeling. De gewensebte inlichtingen worden hem verstrekt. Rapport Finantieele Commissie. Deze Commissie heeft de hoeken en bescheiden na gedaan en brengt bij monde van den heer A. J. Bom een woord van waardeering vaor het accurate beheer van den secretaris-penningmeester. De Commissie betreurt het, dat de rekening neg met een verliespost sluit. Zij heeft echter geen middelen kunnen aanwij zen, om dat tekort' weg te werken. Zij hoopt, dat het Dagelijksch Bestuur er echter in zal kunnen slagen, de inkomsten in overeenstemming te brengen met de uit gaven. De Commissie adviseert het Hoofdbestuur de Rekening 1935 goed te keuren en het Dagelijksch Be stuur decharge te verleenen voor het gevoerde beheer, terwjjl zij een woord van dank brengt aan den pen ningmeester voor de accurate adminis'.ratie. Het Hoofdbestuur keurt hierop de Rekening 1935 goéd. De Voorzitter meent, dat verbetering der financieele positie der Maatschappij ware te verkrijgen door ver grooting van het ledental en vermeerdering van het aantal abonné's op het landbouwblad. 'Het Dage lijksch Bestuur heeft voor de af deelingen, om het winnen van nieuwe abonné's en leden te bevorderen, een premie vastgesteld van 1, per nieuw lid en 0,50 voor een nieuwe abonné. Het hoofdbestuur keurt dit besluit van het Dagelijksch Bestuur goed. Bespreking voorstel afdeeling Willemstad, om de afdeelingen meer gelegenheid te geven actueele vraag stukken te bespreken en daarover hare meening mede te deelen aan het Dagelijksch Bestuur. De Voorzitter zegt. ten zeersite prijs te stellen op contact met de afdeelingen. Een paar jaar geleden is echter een proef genomen, met bespreking der agenda's der vergaderingen met de besturen der af deelingen. Door gebrek aan belangstelling is dit con tact echter langzamerhand weer verloren gegaan. De heer G. N. de Lint te Willemstad licht het ver zoek van de afdeelinig Willemstad nog toe. Het ver zoek is gedaan naar aanleiding van de behandeling van het ontwerp-Pachtwet. Naar het oordeel van de afdeeling was er niet voldoende gelegenheid geweest voor de afdeelingen, om zich over dit ontwerp te he raden. Wel begrijpend, dat in verband met de be schikbare tijd, behandeling van alle onderwerpen in de afdeelingen niet doenbaar is, wordt toch gemeend, dat meer overleg wel mogelijk zou zijn, en zou werken in het belang van de Maatschappij en van het afdeelings- leven. De Secretaris wijst op de kosten, welke aan het be handelen van wetsontwerpen in de afdeelingen verbon den zijn, in verband met aanschaffing van die ontwer pen en de Kamerverslagen daarover. De heer M. P. van Nieuwenhuijzen is van meening, dat nog weer eens een proef kan worden genomen, met bespreking van actueele onderwerpen in de af deelingen. Tenslotte wordt besloten, dat het Dagelijksch Be stuur nader onder het oog zal zien, hoe het gewenschte contact is te bereiken. Aanwezig zijn de vertegenwoordigers der afdeelingen Almkerk, Capelle, Dinteloord, Fijnaart, Genderen, Heiningen, Meeuwen, de Meijerij, Steenbergen, Wil lemstad, Woudrichem, Nieuwendijk, Lage Zwaluwe, Werkendam en Zevenbergen, voorts vertegenwoordi gers der volgende ledenwereenigingenOoöp. Boeren leenbank Genderen en Coöp. Zuivelfabriek Genderen, Coöp. Zuivelfabriek Nieuwendijk, Coöp Boerenleenbank te Almkerk, Boerenleenbank te Fijnaart, de Coöp. Vlasfabriek „Dinteloord" te Steenbergen en de Vereeni ging van Jonge Landbouwers te Lage Zwaluwe. Voorts een aantal leden der Maatschappij en verdere belang stellenden. Voorzitter: P. M. Sneep te Dinteloord; secretaris: C. G. de Jong te Almkerk. Opening. De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen, en in het bijzonder tot den heer Stehouwër, inspecteur Veeartsenijkundige Dienst en den heer Ant. J. Korteweg, voorzitter der Onderlinge Hagelverzekeringmaatschappij vanwege de Noord-Brabantsche Mij. van Landbouw. Een apart welkomstwoord richt hij nog tot den vertegenwoordi ger der nieuwe afdeeling „De Meijerij", den heer Rekening over 1935. De rekening, balans, verlies- en winstrekening en de toelichting -daarbij zijn aan de hoofdbestuursleden toegezonden, zooidat' allen daarvan hebben kennis kun nen nemen. De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. De heer Van Putten vraagt inlichtingen over de uit- keering van het Centraal Bureau. De voorzitter deelt dienaangaande mede, dat deze uitkeering wisselend is en gegeven wordt in verband met verrichte werkzaam heden in het belang der coöperatie in het algemeen en het C. B. in het bijzonder. De heer Van Putten verzoekt het' bestuur, in het Land van Altena pogingen te doen tot uitbreiding der coöperatieve aankoop. De voorzitter zegt toe, dat met deze wensch rekening zal worden gehouden. De heer Walraven vraagt inlichtingen over de post subsidie voor het Boekhoudbureau. De voorzitter deelt mede, dat deze post ontvangen wordt vaor extra werk, dat het Bureau verricht ten behoeve van de Directie van den Landbouw. De heer G. N. de Lint vraagt inlichtingen over de post Reiskosten Oostenrijk. De voorzitter antwoordt, dat deze post gebruikt is voor een prepagandareis. De heer Ant. J. Korteweg vraagt inlichtingen over de nog openstaande vorderingen. Medegedeeld wordt, dat deze alle veilig kunnen worden geacht. Tevens zou de heer Korteweg het op prijs stellen, dat in het ver volg ook de afdeelingen een exemplaar der rekening ontvangen. Dit wordt door den voorzitter toegezegd. De heer Luijendijk dringt aan cp tijdige toezending der rekening, opdat deze nog voor de hoofdbes.uurs vergadering in de afdeelingen kan warden besproken. Ook aan dezen wensch zal r.zo mogelijk worden vol daan. Bespreking over toepassing van het werkplan der Vereeniging tot bevordering van den landbouw in het Rentambt Niervaart in onze afdeelingen. De Voorzitter deelt mede, dat uit het jaarverslag dier vereeniging blijkt, dat er een zeer opgewekt ver- eenigingsleven bestaat. Cursussen worden gegeven, lezingen gehouden, studie-dagen zijn georganiseerd, terwijl voorts nog films werden vertoond en een groot proefveld wordt geëxploiteerd. Gemeend wordt, dat onze afdeelingen uit dit werkplan veel zullen kunnen putten, wat voor hun ook van belang kan zijn, om het afdeelingsleven omhoog te brengen. De heer De Waard doet mededeeling van 'de werk wijze in zijn afdeeling Werkendam, waar zeer veel animo voor de praatavonden bestaat. Deze worden soms aantrekkelijk gemaakt door verlotingen, terwijl de meest actueele onderwerpen telkens ter sprake komen. Succes is dan ook niet uitgebleven. Het aan tal leden te Werkendam is geweldig gestegen. Tenslotte beveelt de Voorzitter de aanwezigen aan, zooveel mogelijk te trachten de belangstelling der leden en van buitenstaanders voor de afdeelingsverga- deringen op te wekken. Rondvraag. De heer Donken te Drongelen vraagt, of er nog cur sussen zullen worden gegeven in aardappelselectie. Vooral voor het Land van Altena acht hij deze cur sussen van groot belang. De Secretaris deelt mede, dat binnenkort een oproep in het landbouwblad zal worden geplaatst voor gegadigden vcor een cursus. Deze cursussen zullen dan spoedig worden gegeven, n.i. enkele theoretische lessen met in aansluiting daar op practische lessen te velde. De heer Wijibenga merkt op, dat in deze zaal, waar thans voor het eerst wordt vergaderd, de sprekers moeilijk zijn te verstaan. De Voorzitter merkt op, dat wanneer de zaal beter bezet is, wat naar hij hoopt, op de Algemeene Vergadering wel het geval zal zijn, dit euvel misschien verholpen zal zijn. Dit zal moeten worden afgewacht. Getracht zal worden, aan de wen- schen ten aanzien van de te gebruiken zaal, zooveel mogelijik tegemoet te komen. De heer A. J. Bom te Dinteloord spreekt zijn vol doening uit, over de agenda der Algemeene Vergade ring, welke thans niet is overladen, zoodat voldoende tijd voor de rondvraag beschikbaar zal kunnen zijn. De Voorzitter merkt dienaangaande op, dat het niet gemakkelijtk is, het iedereen naar den zin te maken, om'dat hij ook stemmen heeft vernomen, die van mee ning waren, dat er thans te weinig op de agenda stond. Hij acht persoonlijk het ook zeer gewenscht, dat er voldoende tijd beschikbaar is voor de rondvraag, en

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1975 | | pagina 5