BRANDSTOFPEN. EEN BOERENZOON, AGENTEN of DEPoTHOÜDERS Duizenden profiteerden reeds van dit werktuig. Uitvoerige prijs courant wordt op aanvr. gratis en franco toegezonden N.V. LOUIS Ï1AGEUC9 ARNHEM Best en goedkoop is mijn ex tra sterke, mooie, zachte ZWARTt SAJET, 1 pak 3.10, 2 pak 6, 3 pak ƒ8.75, 5 pak 13.50; in elk pak 12 groote knotten 4-, 5- of 6- draads. Twee-pers. mooie ge kleurde WOLLEN DEKENS, zui ver wol, extra groote maat, 170 x 220, p. stuk 6, 2 st. 11, tr. remb.. Door de prima kwaliteit en zeer lage prijs is dit 'n groot voordeel in Uw huisgezin. Heel veel dankbet. uit prov. of plaats Uwer inwoning. Vlugge verzen ding, eerlijke solide behandeling A. B. TUIN, 't Zand (N.H.). 88435 Flink ontw., oppass. persoon, ongeh., middelb. leeftijd, uitne mend onderlegd, in 't boerenbe drijf, zoekt werkz. Bij goede be handeling, kleine verg. voldoen de. Kan als bedrijfsl. optreden en is zeer geschikt voor ^ed. of bejaarde lieden of anderszins. Des verlangd 14 dagen o proef. Brieven onder No. 94807 B., aan het bureau van dit blad. Er bieden zich aan per 1 of 15 Febr. a.s.: 2 Weesjongens, om in het tuindersvak te wor den opgeleid, resp. 17 en 19 jr. voor kost er. inwoning en zak geld en een Jongen voor het boerenbedrijf, die goed kan ploegen en melken, van 18 jaar, v. kost en inwoning en 2. p. week plus zakgeld Brieven van nette Protestan ten komen alleen in aanmerking. Op goede behandeling wordt nauwkeurig gelet en brieven van Predikanten en Doktoren strekken zeer tot aanbeveling. Brieven onder No. 4639 B., aan het bureau van dit blad. In leeraarsgez., 4 volw. pers. is pl. voor KEURIG VERST. MEiSJE, be.eid en in staat m. v. d. h allj huish. bezigh. te verr. Dipl landb huish.school str. t. aan- be\eling. Br. met get.schr. en wenschen, omtr. sal. enz., aan Dr. J. v. HESSEN, Bilderdijk- laan 33, Voorburg b. d. Haag. 93951 Er biedt zich aan: Vertrouwd gehuwd Chauffeur, 24 jaar oud onverschillig waar, expeditie bus enz., met reparatie bekend Hoon loon geen vereischte, voor direct of later. Brieven onder No. 93936 B aan het bureau van dit blad. Plaatsing gezocht als HULP of BEDRIJFSLEIDER in Hoen derpark. Event, genegen deel te nemen. 94006 Br. onder No. 601 aan Boekh. VAN DRIMM .'EN, Franeker. Gevr.: Een bekwame Huish., bij man en zoontje, van 4 jaar, m. vast werk, op plaats in Zee- laj^j. Zonder goede getuigen i'(jorz. onn. te schrijven, ^oor goede behandeling -ordt inge staan. Brieven onder No. 94150 B., aan het bureau van dit blad. Biedt zich aan tegen 1 Mrt.: Een bekwame, gehuwde Boe renknecht, goed k. melken en van goede getuigschriften voor- zi Ook genegen voor knecht arbeider. (94152 ANTH. v. POORTVLIET, van Haaftenpolder, Oud-Vossemeer. Terstond gevr.: Een Boeren knecht, best kunn. melken, P.G bij Wed. P. B. OOSTHOEK Zwethoeve, De Lier (Z.-H.). 94086 Biedt zich aan v. terstond: BOERENKNECHT, 23 jaar, bij N.H. of G.G., beslist g. k. melken, varen en alle werkzaamheden verrichten. Let meer op goede behandeling dan op hoog loon. Liefst in Z.H. of Utr., maar geen vereischte. Br. aan H. SCHEPER, Fort E 121, Zuidwolde (Dr.). (94634 Biedt zich aan: Een 20-j. Boe renzoo als volontair, op flinke boerderij, liefst Wieringermeer- poder, met alle werkzaam heden bekend. Ook zichtmach. Intern met zakgeld. Br met inl. en condities on der No. 94633 B., aan het bur. van dit blad. Er biedt zich aan tegen 15 Januari of eerder: Een Friesche BOERENKNECHT, melkdipl. aanwezig, vcJïder met alle boerenw. bek., göed kunn. rijden en varen, oud 24 jaar. Br. aan A. DE VRIES, p.a. A. DE HAAN, Nichtevegt bij Weesp No. 168. (93661 Gevr.: Een BOERENKNECHT, goed kunn. melken, bij W. DE BOER, Westerweg 20, Purmer. (94630 Biedt zich aan: Ervaren Zaadreiziger, omtrek Rotterdam of elders, met prima referenties als verkooper. Brieven onder No. 94626 B., aan het bureau van dit blad. Terstond gevr.: Een Boeren- dienstbode, goede melker. Aan melden bij T. VERHOEF, Hoek- sclie Sluis, Bergambacht post Ammerstol. (94623 Gevr.: Een' fl. Boerenknecht, best kunn. melken en alle boe renwerk verstaande, P.G., bij E. DE BïE, Sluisbuurt 143, Aker sloot. (94621 Gevr. met 1 Febr.: Een Boe- rendienstbode, P.G., goed kunn. melken, bij H. VAN RAVEN HORST, Hoevelaar, Wouden berg. (93999 Er biedt zich aan: Een Boe renknecht, best kunn. melken en met paarden kunn. omgaan. V. g. g. v. Chr. beginselen. Te be vragen bij A. DE JONG, Wou- terswoude (Fr.). (94153 Boerenknecht gevraagd, besl. prima melken, alle boerenwerk verstaande. Loon 6.p. wk. vrije kost en inv oning. NIC. v. d. DUSSEN, Hoofdweg 2, Ca- pelle a. d. IJssel. (94248 WIE HELPT. Door omstandigheden biedt zich aan: Een flink en net Per soon, gehuwd, Ned. Herv., pri- r melker en met alle v/erk be kend. Brieven onder No. 94233 B., aan het bureau van dit blad. EEN GEZIN N.H., zag zich gaarne geplaatst, on verschillig waar, voor het mel ken en voederen van vee. Ook wel in een stad, 2 a 3#beste melkers aanwezig. L. KOOPMAN, Sauwerd bij Groningen. (94260 Er b. z. a.: Een FLINK R.K. PERSOON die in het huwelijk wil treden, oud 30 jr., kan goed melken en met paarden omgaan en met alle landbouwmachines op de hoogte, in bezit van Landbouw- diploma en goede getuigschr. Br. onder No. 91887 B., aan het bureau van dit blad. Op heerenboerderij te Win terswijk wordt plaatsing aange boden voor jongen en meisje van goeden huize (P.G.) als Volontair en hulp in de huish. Br. met voll. inl. onder No. 94509 B., aan 't bur. v. d. blad. Er b. z. a.: Een bekw. Bouw knecht of Daggelder met twee zoons van 17 en 14 jaar, beide ook goede melkers, zoo noodig een Meisje als dienstbode. Brieven onder No. 94510 B., aan het bur. van dit blad. Nette, eenv. Juffrouw, 42 jr., P.G., v. g. g. v., vraagt betrek king als Huishoudster, liefst bij man-alleen of klein gezin. Brieven onder No. 94514 B., aan het bur. van dit blad. Er b. z. a.: Een Boerenknecht, ook voor fourage -of dergelijk bedrijf, goed kunn. melken. Br. aan TJ. SINNEMA p/a. A. SINNEMA, N.ijemirdum (Fr.) 94515 Er b. z. a. voor terst. of later Een flinke Boerenknecht, goed kunn. ploegen en met machines omg. en met paarden en boe ren werk goed beken d, oud 21 j A. KNOL, Zuiderlegmeer No 15, Uithoorn. 94519 Gevr. met Febr.: Een nette Boerenknecht, leeft, ongev. 20 jr., moet beslist goed kunnen melken, anders onn. zich aan te melden. Br. met verm, van leeft, en verl. loon aan J. OUDKERK, Oostzanerdijk 167, Amsterdam (N.). 94526 Boerenzoon (Fries), 26 j., van netten huize, 3. z. a. p. 2 Febr. Of later als Bedrijfsleider of 1ste Knecht voor veehoudersbedrijf (liefst grootbedr.) of gem. bedr. Pr. melk- en werkkr. Is 6 jaar in Holland werkz. gew. Vraagt inlicht. Br. met uitv. inl. onder No. 94528 B., aan het bureau van dit blad. Er b. z. a.: Een Boerenknecht, oud 18 jr., goed kunn. melken. Adres: T. SCHEER, Koolwijk, Stolwijk. 94541 Gevr.: Een Arbeider met aank. Dochter, beiden g. kunn. mel ken, omstr. Maart/April en met alle boerenw. bekend. Woning met tuin disponibel. Br. onder No. 94556 B., aan het bureau van dit blad. Er b. z. a. om terstond in dienst te treden: 2 RJC Boeren- dienstboden, 1 van 20 jr. en 1 van 15 jr. Br. onder No. 94554 B., aan het bur. van dit blad. B. z. a. voor direct of later: Een nette jonge Boerenarbeider, goed kunn. melken en werken, met het geheele boerenbedrijf goed vertr., zelfst. kunn. optr. Klein gezin. Br. met opg. van loon en indiensttr. onder No. 94410 B., aan 't bur. v. d. blad. Gevr.: Nette R.K. Huishoud ster in een gezin van 2 pers., v. g. g. v., op boerderij, omg. Haarlem. Br. onder N.o. 94427 B., aan het bur. van dit blad. Wordt gevr. met 1 Febr. of eerder: Een flinke Boerenknecht, goed kunn. melken en alle boe renw. verst., P.G. Pers. aanb. gen. de voork. Br. met opg. v. loon aan D. VEEN, Heemstede- scheweg O 24, Houten. 94428 B. z. a.: Een Boerenzoon, niet te flink gebouwd, goed gezond, kan best melken en met paar den omg., liefst bij boomkwee- ker-tuinder, op buiten of land goed, voor verz. van de dieren en tuin, kennel, kleinveefokkerij of iets derg. Br. onder No. 93954 B., aan het bur. van dit blad. Agent groote Mij. wenscht zelf te gaan importee ren, zoekt daarvoor MEDEWERKER met pl.m. f 20.000.Risico uitgesloten, echter ruime winst ge-, garandeerd. Vakkennis onnoodig. Br. van reflectanten onder No. 94003 B., aan het bur. v. d. bl. Meisje gevraagd op boerderij bij Enschede, genegen te mel ken. Brieven met verl. salaris aan A. SMINK, 3 A 50 I, Lon- neker, gem. Enschede. 94430 Er b. z. a.: Een flinke Frie sche Boerenknecht, 23 jr., van Chr. beg., goed kunn. melken en verder met het boerenw. bek., voor N.-H., Z.-H. of Utrecht, in diensttr. 1 Februari. Adres: L. QUAK p/a. NIC. v. d. DUSSEN, Hoofdweg 2, Capelle a. d. IJssel. 94441 B. z. a.: Boerenknecht, beste melker en ploeger en met alle machines bekend, klein gezin, liefst bij bouwboer. Br. onder No. 94444 B., aan het bureau van dit blad. B. z. a.: Een fl. en net Boe renarbeidersgezin met 4 werk kr., ook vrouwel., naar verkie zing, met bouw- en alle greid- boerenw. volk. bekend en met paarden kunn. omg., beste mel kers. Kan ook wel voor Bedrijfs leider optr., is met alles op de l oogte, v. g. g. v., P.G. Brieven onder No. 94445 B., aan het bureau van dit blad. Er b. z. a.: Een flinke Boe renknecht, P.G., goed kunn. mel ken en met paarden omg. en gen. alle voork. werkz.h. te verr. Brieven te zenden aan lett. B, K N 4, Lent. 93955 Biedt zich aan voor direct: beste melker, goed kunn. ploe gen en best met paarden kunn. omgaan, verder met alle werk- zaamh. op de hoogte, oud 24 jr., G. Godsd. Br. met opg. v. loon onder no. 93939 G., aan 't bur. v. d. blad. Zoo spoedig mogelijk gevr. een flinke Boerenknecht, op ge mengd bedrijf, goed kunn. mel ken een vereischte, en ploegen dient tot aanbev. M. DEN HAR- TOG, Bovenkerk (N.-Holl.) no. 101. 94237 Een alleenwon. 35-j. bemidd. landb., uit den netten boeren stand der Betuwe, vraagt, we gens sterfgeval, een nette, be middelde Huishoudster. Br. on der No. 94721 B. a.h. bur. van dit blad. Terstond gevr.: 2 flinke Boe renknechts. liefst R.K., best kun nende melken. Aan hetzelfde adres een flink Meisje als hulp in de huish., bij P. J. RU WIEL, Amstelveenseheweg 893, Am sterdam. 94235 Huishoudster gevr. door nette jonge zakenman, P.G., met eigen zaken. Vereischte: flinke en knappe verschijning, 2832 jr. Br. met foto, welke wordt te- ruggez., onder No. 93957 B., aan het bureau van dit blad. Er b. z. a.: Een bekw. Bouw knecht met aank. zoon, goed kunn. ploegen en melken, met kromme dissel rijden, alLes met de hand en mach. k. zaaien, zoo noodig dochter als dienstbode. Met alle landbouwmach. op de hoogte. Lange dienstjarèn. V. g. g. v. Br. onder No. 93959 B., aan het bur. van dit blad. B. z. a.: Zeeuwsch Arbeiders gezin, voor direct of later, best. uit 5 pers., waarvan 3 mannel. werkkr., resp. 40, 20 en 16 jr., genegen alle werk te verrichten of te leeren, op boerderij, pluim- veebedrijf of iets dergel. Ook toezicht houden op jacht en vis- scherij. Woning moet beschikb. zijn. Br. onder No. 94220 B., a. h. bur. van dit blad, Er b. z. a.: Een net Echtpaar met 3 kind., 2 meisjes en een jongen, 12, 11 en 10 jr., R. K., man 40 jr., goed kunn. melken, om als bedrijfsl. voor Klooster, boerderij, tuin of als concierge of iets derg. op te treden. Goe de get. staan ten dienste. Br. aan C. NEEFS, Landb., Rith C 97, Princenhage. 93964 B. z. a.: Een jonge Boeren arbeider voor terstond of later, met goede getuigschr. Huis met tuin liefst disponibel. Br. aan P. SLIJKHUIS, Meer veld 22, post Garderen. 93970 Gevr.: Een Knecht, goed k. ploegen en maaien met mach. en melken, voor direct. K. VER DWAALD, Loonploeger en Maaier, Hensbroek (N.H.). 93971 Gevr. 2 Febr.: Flinke Boeren knecht, P.G., goed kunn. mel ken en rijden 'en verder alle werkzaamh. kunn. verr. Pers. aanb. gen. de voork. JOH. VAN BODEGRAVEN, Kanaaldijk 5, Ilpendam, bij Purmerend (N.H.) 93983 Er b. z. a. tegen 1 Mei: Een R.K. Meisje, uit' den boerenst., ook geschikt voor huishoudster, leeft." 24 jr., v. g. g. v. Br. on der No. 93985 B., aan het bur. van dit blad. Gevr.: Een flinke Boeren- dienstbode, goed kunn. melken, indiensttr. terstond. G.G. of.H.G. Godsd. Br. aan J. STOTER p/a. C. MOLENAAR, Henegouwer- weg N 102, Waddinxveen. 93997 Waar niet vertegenwoordigd GEVRAAGD v. d. verkoop van alle soorten le qual. Zaaizaden, Friesche Kleipootaardappelen, Boomgewassen enz., tegen scherp concurreerende prijzen. Voorwaarden en provisiere geling op aanvraag. 63608 VOLBEDA's Zaadhandel, Drachten. Telef. 45. Terstond gevr. een aankom. Boerenknecht, P.G. Adres: J. v. 't WOUT, Achterweteringsche- weg 7 a, Maartensdijk (U.). 94228 Gevr. een flinke Jongen, P.G. of G.G., van 15 of 16 j., in boer derij en pluimv.bedrijf, met kost en inwon., en te koop een nest pracht, gitzw. Bouviers, 6 wk. oud, met off. stamb.,,r. 15, t. ƒ12.50 p. st. A. J. v. BREDA; Achterberg, Rhenen. 94229 Net Jongmensch, 19 jr.. zag zich gaarne geplaatst als Reizi ger in graan- of meelbedrijf, coöperatie, of opgeleid in expe ditiebedrijf. Ook als Chauffeur. Direct of later. Br. aan M. VAN DAALEN, Buitenplaats, Maas sluis. 94223 Biedt zich aan een Boerenar beider en een Boerendienstbode. Beiden beste melkers en alle boerenwerk verst. Br. aan TJ. JONGSMA, Hein Kuitenstr. 27, Abcoude. 94219 Gevraagd, wegens huwelijk v. d. tegenwoordige, een flinke BOERENKNECHT, goed kunnende melken, P.G. Gaarne volledig schrijven aan G. BEGKHOF, Maarssen C no. 23. 94215

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1975 | | pagina 4