MELK. BOTER. KAAS. eieren! PLUIMVEE. HOORN, 4 Jan. Rogge f 6—7, tarwe f 5—6.50, gerst f 5—5.50, haver f6.50—7.50 per ico kg.; 111 in boon" n f 6—8.50 per 50 kg.; grauwe erwten f15 -22, vale erwten (gr.) f'1521, wijker vale f 14 16, bruine boenen i911, witte bonnen f 10 f 12, per hl.; mosterdzaad f 1516 per 100 kg.; ka; wijzaad f 10, maanzaad f 7.50—8.50 per 50 kg. HULST, 6 Jan. Graanmarkt. Handel kalm bij ruimen aanvoer. Rogge f7.25, gerst f 5, haver f6.50, erwten f 8—8.75, boon-en f 11.75. OUDDÓ-RP, 2 Jan. Contracttrcltgewassen cam- pagn-j 1936: Witkoolzaad f 0.(0, savoye kro-haad f 0.50, boer^ikoolzaad fo.35 per kilo, zuiver ge schoond. Pr o-n kor bonnen lichte en donkere biceiers rijk dragend f 0.20 per kilo. Granen: haver f6.50 f6.80, gerst chevalier f4.75—5, erwten groote gro ne schokkers f 8.50—10.75, idem kleine groe- ie f8—9, bruine boonen fu 12.50, per 100 kilo, franco boord. Zaai ui n groote Rijnsburger en brui ne f 1.30—1.35, id. drielingen f 0.300.35 per 60 kilo. Sjalotten bruine en stroogele 4/6 cent Fer kilo. Cichoreiwortelen wegens fec rtdagen kalme-, disponibele partijen noteerden 65 francs, termijn- markt Jan.—Maart 70 francs en nieuwe oogst 68 francs. Uienprijs is belangrijk teruggeloopen. ROTTERDAM, 6 Jan. Binnenlandschc granen •en peulvruchten. Gerst, chevalier f 55.25. Haver f 6.607. Erwten, kleine groene f 7.509.30^ Schokk r erwten f8 11.25. Bruine boonen f 11- 12.60, alles per ico kg. ZEVENBERGEN, 2 Jan. Tarwe f6.50—6.75, haver f6.507, gerst f 5—5.50, gr. erwten f8.25 f9.10, br. boon. 11 f 1011.50, kar wijzaad f20 f21, maanzaad f 1618. Alles per ico kg. ROTTERDAM, 6 Jan. Fijne zaden. Blauw maan zaad f 16—18, karwijzaad f 19—21, geel mosterd zaad fu 13, bruin mosterdzaad f21 23, zaailijn zaad blauwbloem f 1011, idem witbloem f 10— f 11, alles per 100 kg. Aanvoeren klein. ROTTERDAM^ 6 Jan Vlas. Aanvoer en pr.7760 kg. blauw schoon 58—65 c., 2400 kg. Holl. geel 5865 c., 500 kg. wit Zecuwsch 5865 c., 1600 kg. dauwroot 50—55 c., alles per kg. Er bestond wel meer kooplust dan vorige we ken, maar door te hooge vraagprijzen ging de handel traag, tenslotte werd het meeste vlas tot onveranderde prijzen verkocht. Een gedeelte vond geen kooper. BROEK OP LANGENDIJK, 6 Jan. Aanvoer: 225 kg. rood© kool f6.10; 8300 kg. gele kool {1.50—9; 8000 kg. Deensche witte f 0.705.40; 12.000 kg. uien: gele uien f 1.902.10, gele uien grof f2.102.30, gele drielingen f 0.700.80; 3800 kg. breekpeen f 1.501.70; 6000 stuks ruige gele kool f 0.90 tot f 2.2O, alles per honderd. FLAKKEE, 2 Jan. Dé handel in aardappelen was in verband met de feestdagen iets flauwer gestemd. De verscheping was vrijwel normaal. Men besteedde de navolgende prijzen: Eigenhei mers f 1.501.60, Zeeuwsche blauwen f2.id. bonte f 2.25 per 70 kg., franco boord. BARENDRECFIT, 6 Jan. Goudreinetten f 14 f20, bellefleur f913, armgaard f811, gieser wildeman fn25, k'. ei peren f 11 15, cox oranje pippin f2034, Alington id. f 13—18, per too kg. ZALT-BOMMEL, 6 Jan Kampervenen 1012 ct., kleiperen 12 ct., Sint Remy n ct., benderzoet 47xh ct-> benderzuur 51/312 ct., bellefleur 5 14 ct., Bramley seedling 613 ct., dubbele belle fleur 910 ct., Engelsche bellefleur 71/210 ct., Eisdener klompjes 71/211 ct-., goudreinetten 7 21 ct., jasappel 61/2 ct., lanes prince Albert 11 13 ct., sterappelen 812 ct., zoete bellefleur 5 —9 ct., zomerbellefleur 913 ct. per kg. De prijs voor het taxegedeelte van consump- tiemelk, gekocht op Regeeringscontract, is voor de week van 5 t/m. 11 Jan. bepaalde op 61/2 cent por liter, eventueel verhoogd met premie of verminderd met de afdracht voor de kwaliteit. De afdracht voor andere in consumptie gebrachte melk is vastgesteld op 2V2 cent per liter. LOOSDUINEN, 4 Jan. Melk veiling. Aanvoer 17000 1. melk. Industr'.eprijs f5.305.40. Con sumptieprijs f 6.75. ROTTERDAM,, 7 Jan. De industrie-prijs bedraagt voor de week van 5 t/m. 11 Jan. f4.80 per 100 liter. De regeeringsm inimumprij s voor overmelk is 51/4 cent per liter. UTRECHT, 6 Dcc. De industai-emelkpi ijzen over de week van 29 Dec. tot 4 Jan. Utrechtsche grondprijs naar drie waarden berekend 5,01, Utrechtsche Zuid-Hoilandsche grondprijs 4.80, Grondprijs Breukelen. 4.75, Minimumprijs van de C.Z.C. 5.25. Heffingen en toeslag. De crisiszuivelcentrale heeft de heffing op de boter voor de week van 5 t/m. 11 Jan. vast gesteld op fo.95. De heffing op de kaas be draagt voor boerenkaas v.v. 10.9 ets., id. 40 plus 9.3 ct., idem 30 plus 8.5 ets., voor Leidsche of Delftsche 6.2 ets. of 3.9 ct9., afhankelijk van het vetgehalte- Deze heffingen worden gebruikt bij de be rekening der uitkeeringen voor aangeslotenen, ten aanzien van wier producten het werke l ii k e vetgehalte niet kan worden vastgesteld Waar dit wèl bekend is, vindt n.l. de bcrekeninp plaats op basis van dit bij onderzoek gevon den vetgehalte. De toeslag bedraagt 2.56 ct. per kg. melk met een vetgehalte van 3.20 pet. ALKMAAR, 4 Jan. Aangevoerd 1.100 st. boter van 1/2 kg. Groot hand elspr ij s 1' 0.80—0.75. Klein handelsprijs f 0.80—0.75. Handel goed. DELFT, 2 Jan. Aangevoerd 130 kg boerenbo ter. Prijs: boerenboter f 1.601.62. Stemming kalm. DEVENTER, 3 Jan. Aangevoerd 180 kg boter. Prijs: bo-ter ic srt. f 30—30.50, 2e srt. f 29 f 29.50. Handel vlugger. GOES, 7 Jan. Boenen,boter per kg f 1.65 (met inbegrip van omzetbelasting). 'Part. prijs per pond f 092...Boerenboter 20 srt. f 0.70. Fabrieksboter f .092 O. Afwijkende boter f 0.60. GOUDA, 2 Jan. Aangeveerd 334 poinden boter. Goeboter f 0.800.85, wciboter f0.750.80. Han del vlug. LEIDEN, 4 Jan. Aangeveerd 605 kg boter. Fabrieksboter prima f 1.62 per kg. Boerenboter prima f 1.46—1.52// per kg. PURMEREND, 7 Jan. Aanvoer boter 371 kg. Prijs f 1.55—1.65. DEN BOSCH, 7 Jan. (Botermijn,C Hoogste prijs f 1.58. Middenprijs f 1.57. Laagste prijs f 1.50. Aanvoer 1/7/5 kg. ZALTBOMMEL, 7 Jan. Aangeveerd 800 kg boter. Prijs: roomboter en boerenboter ƒ0.90 per pond. Handel matig. ZWOLLE, 3 Jan. Aangeveerd 53 kg boereabo- tcr. Prijs: boerenboter f 1.651.70. 2 Vaten van 20 kg 'f30—31 per vat, x Vat van 10 kg f 15.50 per vat» Stemming kalm. ALKMAAR, 3 Jan. Aangevoerd 57 stapels kl. fabriekskaas, weg, 70418 kg. Prijs met R.M. f 19.50; 3 stapels kl. boerenkaas, weg. 629 kg. Prijs met R.M. f 17. Handel matig. BODEGRAVEN, 7 Jan. Aangeveerd .156 wagens kaas, 7020 st., weg. 63.180 kg. Prijs met R.M. ie kwal. f2324, 2e kwal. f2022. Handel flauw. BREUKELEN, 3 Jan. Aangevoerd: 14 wagens, met tezamen 516 stuks kazein, gewicht pl.m. 3612 kg. Prijs ie s. R.M. f 2224, 2e s. R.M. f 19 f21 per 50 kg. DELFT, 4 Jan. Aangeveerd 3 stapels met 671 kg Leidsche kaas. Prijs: Leidsche 27 cent. GOUDA, 2 Jan. Aangevoerd 189 partijen kaas. Met Rijks-merk ie kwal. f 22—23.50. Flandel matig. GROOT-AMMERS, 4 Jan. Aangeveerd: 8 par tijen met tezamen 247 stuks kazein, wegende 1729 kg. Prijs met Rijks-merk 2e soort f 19—21. Handel matig. HOORN, 2 Jan. Aangeveerd 2 partijen boeren kaas f 18, benevens 5 partijen boeren Comm. kaas f 19, tezamen wegende 4392 kg. Handel goed LEIDEN, 3 Jan. Aangevoerd 35 partijen Goud- sche kaas. Prijs re soort f 2222.50, idem 2e soort f2021. Aangevoerd 12 partijen Leidsche kaas. Prijs: ie soort f 15—18. AHes per 50 kg. Handel matig. OUDEWATER, 6 Jan. Aanvoer 23 partijen kaas, totaal 1035 stuks, wegende 5175 kg. Tweede soort Goüda met rijks-mérk f 2023. Handel matig. PURMEREND, 7 Jan. Kaasbeurs. 18 partijen fabriekskaas. Prijs f 19. Aanvoer 28000 kg. Han del matig. Kaasmarkt. 10 partijen fabriekskaas. Prijs f 17.50. Aanvoer 2120 kg. Handel matig. UTRECHT, 3 Jan. Aan evcerd 16 wagens met 5300 kg Gouda kaas met Rijksmerk. Rijksmerk eerste kwal. f2122, idem tweede kwal. f19 f20. Zwaardere f23.50. Handel vlug. WOERDEN, 3 Jan. Aanvoer 43 partijen kaas. Eerste soort Gouda met rijksmerk f21—23, idem mindere f 20. Handel matig. ARNHEM,, 3 Jan. E ie r veiling. Aanvoer 2.C00.000 stuks. Kippeneieren f 34.40, eendeneieren f 2.80 f3.20 de 100 stuks. ALKMAAR, 4 Jan. Aanvoer 120.000 st. eieren. Prijs f 3.904.90 per 100 st. Kleine eieren f"3-7° f 4.00 per 100 st. AMERSF JORT, 3 Jan. Aangeveerd 150.000 st. ederen. Prijs f3.505.00; 1.100 st. eendeneieren Prijs f 2.75—3.00. APELDOORN, 6 Jan. (Gemeentelijke cierhal). Aangevoerd 170.000 st. eieren. Prijzen: Wit groot f3.803.95, jonge henneneieren f3.30—3.65, zwaar gemengd f3.904.05, bruin groot f4.104.30, bruin klein f4.00—4.10. Handel r edel ij k- BARNEVELD, 2 Jan. Aangevoerd 520.000 st, eieren. Prijs: kipeieren wit f3.754.50, idem bruin f 4.405.00. Henwepeieren f 3.004.10. Eendeieren f 2.co3.00 per 100 st. Handel flauw. CÜLEMBORG, 7 Jan. Aangevoerd 8.000 st. kip eieren. Prijs: kipeiiereo f44 50. Aangevoerd 6.000 st. hennenei-enen. Prijs f 3.20—3.60. Handel vlot. DEVENTER, 7 Jan. Aangevoerd 65.000 stuks eieren. Prijs f3.604.80 per 100 st. EDE, 6 Jan. Aanvoer 195.000 eieren. Honi v i- eiexen f 3.503.90. Kippeneiieren f 44.40. Zware eieren f4.505.00. Eendeneieren f2.603.30. Kri-jl- eieren f 1.50. Poelie-eieïten f 2.50. ERMELO, 7 Jan. Aangevoerd 60.000 st. kip eieren. Prijs: groote kipeieren f3.604,25, 1.5.000 st. jonge hcmirreine benen f 3.253.60 por 100 st. Aangevoerd 30.000 st. eendeieren. Prijs f 2.75 per ico stuks. EMMEN, 3 Jan. Aangevoerd 12.000 st. ei-eren. Prijzen: witte eieren f 3.70-4.00; bruine e'er.n f4.— tot f4 20, gemengd f3,80—4.10; kuik eieren f 2.80—3.00. Alle^ i>er- 100 st. Handel vlug; GRONINGEN, 7 Jan. Eieren lager. Groothandel f 3.80. Kriel eieren f3.35. Kleinhandel f 1.per 20 st. Veilingsver. „Gruno". Aanvoer 12.000 st. eieren. Kipedeiren f ^75—4.26, kuiikeneeran ƒ3.173.do. Ver. Fier*andelaren Groming-c; Groothandel f3.80. Kuikeneieretn f3.25. K jein handel fo.95. GOES, 7 Jan. Aanvoer eieren V.P.Z. 3631 si- Pr ijs f4.per 100. I.andbouwcommissie-Eieren per 100 f3.80. Prijs voor particulieiea f 4.80. Eendeieren f 3.80. HOOGEVEEN, 7 jan. Aangevoeld 13.000 st. eieren. Prijs: kuikeneier011 f3.504.00, eieren brui 1 f4.90—5.25, idem wit f4.505.00 per 100 st. Handel kalm. LEEUWARDEN, 4 Jan. Aanvoer 9000 kg kip- eieren. Handels-prijs f 0.65 -0.72V2 per kg. Aam- voer 100 ko. e éndeieren. Handels-prijs fo.400.45 per kg. Vraag goed. Stemming kalm. Prijzen onveran derd. Verwachting lager. NIJKERK, 6 Jan. Aangevoerd 68.000 st. eie ren. Prijs f3.50—4.50, eendeieren f2.503.00. PURMEREND-, 7 Jan. (Coöp. Cenlr. Eicrvei ling). Aanvoer eetncleieren 80.000 st. Prijs f 2.75 f2 .90. Kipeieren 75.000 st. Prijs f 4.204.50. Eierveiling „Beemster, Purinerend e.i 'Omstreken", Kipeieren a 471 st. Prijs f3.70—4.10. 'Eiermarkt. Eendeieren f2.75. Kipeier-eh f 3-75425. ROTTERDAM, 7 Jan. (Rotterdamscbe. Eiervei ling, Warmoeziierstr.) Kipe-e.ren f3.605.10 per 100 st. Eendeiercn f33.10 per 100 st. Aanvoer; 115.000 st. eieren. SLAGHAREN, 7 Jan. Aangevoerd 45-°oo st. eieren. Prijs f3.90—4.25 per ioo st. Kuiken eieren. f3.503.75. Handel matig. T1EL, 6 Jan. Eieren f 4.25—4.50, henneinteieren- f3.253.75, per 100 stuks. Aanvoer 190.000 st, VEEN EN DA AL, 7 Jan. Aangevoerd 65.000 st, e&dren. Prijs f 3.70—4.20 per 100 st. VENLO, 6 Jan. Aangevoerd 1.640.000 st. eieren. Prijzen: kipcieren f3.904.80, kleine eieren f3.50 f3.80, eendeierea f 2.90—3,30. ZALTBOMMEL, 7 Jan. Aanvoer 15.000 stuks eaetren. Prijs: voor particulieren f 4—4.50, voor o-p- koopers f 3.50—3.90 per 100 st. Handel matig. APELDOORN, 6 Jan. Oude kippen on hanen f 0.60— i.oo, jonge hanen f0,450.80, kalkoenen f2.503.00, eenden f0,500.80, hazen f 1.251.75. duiven per paar 10—15 ct., ganzen f 1.50—2.00, konijnen f 1.25—1.75, patrijzen 30—50 ct. BARNEVELD, 2 Jan. Oude hennen 3040 ct. per kg, jonge hennen f 0.701.20 per st., oude hanen f 0.50—1.00 per st., jonge hanen. 50 —60 ct. per kg. N.-Fl. Blauwen 60—65 ct. Tamme eenden 4065 ct., wilde eenden 4050' ct., vette ganzen f 1.00—1.70, tamme konijnen f 0.80—1.40, wilde konijnen f 0.50—0.60, piepkuikens f 0.50— f 0.60, kalkoenen f 2.75—3.25, jonge patrijzen f0.50 fo.60, oude Patrijzen f 0.25—0.35, hazen f 1.30 —f2.00, fazanten f0.75—0.90. Alles per stuk. - Tamme duiven 2030 ct. per paar. Aanvoer 10.760 st. pluimvee. Handel redelijk. DEVENTER, 3 Jan. Oude kippen en hanetm f 0.801.00, jonge kippen f 1 1.40, jonge hanen f 0.700.90, tamme konijnen fo.50225,. wilde konijnen f 0.500.60. EMMEN, 3 Jan. 35 jonge hanen ƒ0.40—0.75; 26 oude hanen fo.50—0.80; 335 oudie kippeiru fo.óo0.90; 175 jonge hennen f 11.751 180 ko nijnen fo.500.80. Handel vlug. 'HOOGEVEEN, 7 Jan. 140 oude hanen 60 70 ct., 20D jonge hanen 5075 ct., 90 jonge hennen f 0.90—1.15, 950 oude kippen f0.65IO°» 220 konijnen fo.501.15, 30 duiven 1015 ct, per paar. Handel kalm. PURMEREND, 7 Jan. Oude kippen, en hanein f 0.30Q.47I/2 per kg, kuikens f 0.650.70, oen den f0.25—0.75, duiver f0.40- per paar, konijnen f 0.402.25,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1975 | | pagina 3