De Stierenkeuringen ■RPLICHTE EN FfiEMIE-KEURINff C1 e t r a c Rupstrekker Thuisbreiers(sters) circa 5 a 10.000 gulden. ZAAK EEN BOERDERIJ 2 Friesche Boerenknechten, in ZUID-HOLLAND IN NOORD-HOLLAND. 'N.V. Handelmaatschappij Wed. J. C. Massee Zoon te Goes, zulten plaats hebben te HEENVLIET Vrijdag 13 Maart 1936, v.m. 9 uur MIDDELHARN1S Zaterdag 14 99 99 99 10 99 KLAASWAAL Woensdag 18 99 9» 99 10 99 RIJSOORD Donderdag 19 >9 99 99 10 99 MEERKERK Zaterdag 21 99 99 99 101/2 99 MOLENAARSGRAAF Woensdag 25 91 99 n.m. 1/2 99 GOUDA 99 25 99 99 v.m. IO/2 99 25 99 99 99 9 99 Donderdag 26 99 99 n.m. 1/2. 99 SASSENHEIM 26 99 v.m. 10 99 ALPHEN a. d. RIJN Woensdag 1 April 99 9 99 WATERINGEN Donderdag 2 99 99 99 HV2 9» ROTTERDAM 99 2 99 99 n.m. 2 99 ROZENBURG 99 2 99 99 v.m. 10 9» i Zeer goed aangeschreven, feeds 30 jaren bestaande Groot handel in Amsterdam, vraagt, voor uitbreiding, Brieven onder No. 94669 B., aan het bur. van dit blad. Op Donderdag 20 Februari 1936 zal te HOOFDDORP de verplichte en premiekeuring worden gehouden voor Heng. sten van het type Tuigpaard, Trekpaard en voor de afwij kende rassen (alleen verpl. keu ring). (94681 Aanvang der keuringen op het GEMEENTELIIK SPORT TERREIN: voor Tuigpaarden 8.30 uur voor Trekpaarden 10.uur voor afw. rassen 10.uur Aangifte verplicht bij den Secretaris W. SLOB te Hoofd dorp, vóór 6 Februari a.s. Te koop gevr. een Schillen- wijk, die minstens 15 p. week oplevert. Br. onder No. 94645 B. aan het bur. van dit blad. Te huur gevr., met recht van koop: Flinke Zaak, Café met Autoverhuur of andere zaak. Moet broodvv. zijn. Aanb. onder No. 9ƒ570 B. a. h. bur, v. d. b^ Te huur of te koop gevraagd: Boerderijtje, van 2 tot 6 H.A., met boomgaard, bouw- en weil. Liefst in Maas en Waal of Bet. Brieven onder No. 94652 B., aan het bur. van dit blad. Prima geldbelegg. Te koop: Een Hofstede, prima kleigrond en goede gebouwen, groot pl.m. 30 H.A., gelegen in West N.-Br. Kooper moet huurder blijven. Brieven onder No. 94649 B., aan het bur. van dit blad. Gevraagd. Een Teeltvergun ning ter overn.. van f2 of 1 H.A., met opg. van prijs. Br. on- der No. 94299 B. a. h. bur. van ^dit blad. Te huur of te koop gevraagd: EEN BOERDERIJ, ^grootte van ongev. 20 H.A., 211 R.K. kerk en school. lijt betalen. Bouwl. Een ongeh. pers., leeftijd mid den 30 jr., vraagt 500 Gld. ter leen, voor aankoop van vee, af lossing als borgst., in 5 jaar af te lossen. Br. onder No. 94523 B., aan het bur. v. d. blad>- Ter leen gevr. Welke Heer of Dame wil een Veehouder helpen aan 1000 Gld., voor aankoop v. vee, als borgstelling vee en in ventaris, en nader overeen te komen. Br. onder No. 94448 B.. aan het bur. van dit blad. Te h. gevr. met recht van k.: Een Boerderij van 8 tot 15 H.A., gein. bedrijf, bij voork. goede zandgrond. Aanv. direct of na der overeen te komen. Br. met nader omschr. onder No. 94306 B. a. h. bur. van dit blad. Te huur gevraagd: EEN BOERDERIJ van 6 tot 20 H.A., liefst veehou- dersbedrijf. Onverschillig waar, of een ander degelijk bestaan gezocht. Moet beslist broodwin ning zijn. Brieven onder No. 9423?) B., aan het bureau van dit blad. Te koop gevr.: Een Yeeltver- gunning, groot ongev. 1 H.A., om kool te telen. P. JOH. OVERTOOM Azn., Middenweg C 51 A, Heer Hugowaard-Nrd. 94232 Zeer billijk te koop: 325 H.A. zeer gunstig gelegen prachtig Bosch. Brieven onder No. 94503 B., het bureau van dit blad. te koop aangeboden in ZUIVELPRODUCTEN, FIJNE VLEESCHWAREN, annex WILD EN GEVOGELTE. Prijs slechts 1500.alles in begrepen. Spoed gewenscht. Adres: J. A. DE GROOT, Hen drik Zwaardecroonstr. 238, Den Haag. 94644 Melkbedrijf te R'dam, 5000 lit. \vekel., ontvangsten 800, ver dienste 30 procent. Koopprijs f 8000. Pracht bedrijf voor va der met zoons. Inlicht, kosteloos KIEBOOM'S Zakenbur.. Schie- damscheweg 279 Rotterdam. Telef. 36538, 94642 Gevr. tegen billijke rente: ulden, voor een vrije in ventaris, waaronder boerenwa gens, karren, brik, 3 paarden, 21 koeien, kalv., varkens enz. Brieven onder No. 93972 B., aan het bur. van dit blad. lste HYPOTHEEK beschikbaar, op alleen solide perceelen, met voldoende overwaarde, tegen 4/, rente. Br. onder No. 93485 B„ a. 't bur. v. d. bkyi. Gevr.: 15000 Gld. als lste hypotheek, op boerderij met ruim 21 H.A. land, in omgeving van 's-Hertogenbosch, rente hoogstens 4 c/.\ liefst van parti culier, voor jaren vast. Br. onder No. 94674 B., aan het bur. van dit blad. Grondeigenaar heeft TE KOOP van ca. 19 H.A. prima wei land. Zeer gunstig gelegen aan openbare weg, nabij Gouda. Aanvaarding direct. Brieven onder No. 94638 B. a. h. bur. van dit blad. Gevraagd: EEN lste HYPOTHEEK, tegen 1 Juni '36 of eerder, op boerderij met best weiland, groot 25 a 30 mille, tegen 3 a 3'/2 liefst van gesticht of verzekering. Brieven .onder No. 93672 B., aan het bur. van dit blad. Door crisisomstandigh. b. z. a.: Een net Persoon, oud 36 jr., als Boerenknecht, met alle land- bouwwerkzaamh. bek., goed k. melken en ploegen, ook zelfst. kunn. optreden. Br. onder no. 93939 B., aan 't bur. v. d. blad. B. z. a.: R.K. Jongmensch, 21 jr., goed ontwikkeld, beroep timmerman, ook gen. andere werkzaamh. te verr., ook chauf- feeren. Br. aan P. DIRVEN, Schansstraat A (dorp). Gevraagd: EEN TUINDERSKNECH bekend met glascultuur. Inte Aanb.: Klapwijkscheweg B 28, Pijnacker. (93675 Gevr. om terst. in dienst te treden, bij een alleenwonend Heer, middelb. leeft., koopman: Een Huishoudster, P.G., leeft. 40 a 50 jr. Adres: Dorpstr. 39 B, Hoogvliet (Z.-H.) (93443 Betrekking aangeboden aan keurige, verstandige juffrouw, die bereid en bekwaam is in ge zin z. kinderen te 's-Gravenhage alle huiselijke bezigh. te verr. Salaris 25 p. m. Zondags na 2 u. of op kerktijd en 2 av. p. w. vrij. Dipl. Landbouwhuish.sch. gewenscht. Getuigschr. en ver dere inl. onder No. 94005 B., aan het bureau van dit blad. Tijdelijk gevraagd: Een NETTE BOERENKNECHT, goed kunn. melken en werken. Goede behandeling verzekerd. A. A. WESTENENG, Kroost- weg .9, Zeist. (93479 Gevraagd 1 Mei a.s.: Net R.K. Arbeidersgezin, prov. Geld., met 3 mannelijke werkkrachten, om ca. 25 koeien te melken en alle voorkomende landbouwwerkzaamh. te ver richten. Huis met teelland enz. ter beschikking. Brieven onder No. 93477 B aan het bureau van dit blad. Ik., onderget. zag mij gaarne geplaatst bij een Veeverloskun- dige, als leerling, om opgeleid te worden, liefst in N.-H. of Fr. reeds in het bezit van het Asso" Instit. DENEMARKEN. VOLONTAIR. Gevraagd op gemengd modern bedrijf, 50 H.A. in Denemarken: VOLONTAIR, boven 17 jaar. Loon naar vaar digheid. Voor geheel onervarene wordt een kleine vergoeding voor kost en logies verlangd. P. J. J, VAN HELDEN, ..Val dai", Havndal, jylland, üan- mark. (1898 Gevr.: Een Knecht, best kun nende melken. Aanm. liefst per soonlijk, bij J. LIEFHEBBER, Ulkeweg 65, Slootdorp, Wierin- germeer. (94083 Er b. z. a.: Een Boerenarbei der, g. k. melken, ploegen, zaaien en met al de landb.mach. op de hoogte, met zoo noodig nog een melkkracht. Huis enz. liefst aanw. Indienst treden ter stond of n. verk. Br. onder No. 94145 B., a. h. bur. v. d. blad. B. z. a.: door omstandi ren. Diploma lasschen, verder met komende werken bekend, smid, reiziger of iets derg. ^Brieven onder No. 93453 B.. '4 aan het bureau van dit blad. Gevr. tegen 1 Maart 1936: Een flinke Burgerdienstbode, zelfstandig kunn. werken. Adres: D. VAN NES, B 44, Heerjansdam. (94130 Er b. z. a.: Een Echtpaar, P. G., z. kinderen, oud 33 en 31 jr., v. g. g. v. De man voor de tuin, is tuinman, of iets derg., rouw ook met eenige huish. mede te helpen verrich- waar woning is, tegen later. Br. onder letter Soesterweg 138, (94120 Behalve de voordeelen welke aan het systeem van Rups- H trekkers eigen zijn en die dus alle Rupstrekkers ken- merken, bezit de W- (zoowel met Petroleum- als met Diesel-motor) zoodanige belangrijke verbeteringen boven de tot nog 3: toe in ons land ingevoerde fabrikaten, dat het voor ieder, jtj jJj die over aanschaffing van een rupstrekker denkt, niet ai alleen raadzaam, maar ook noodig is, zich van deze moderne machine op de hoogte te stellen. De Importeurs voor Nederland, die deze trekkers in voorraad houden, verstrekken U gaarne alle inlichtingen. (87960 Gevr. op boerderij: Een Kost ganger, net persoon, billijk kost geld, alles inbegrepen, P.G. of G.G. (klein gezin), vischrijke plaats, voor verzet. Br. onder No. 93674 B., aan het bureau van dit blad. Er biedt zich aan: EEN BEDRIJFSLEIDER, liefst in Zuid- of Noord-Holland, voor een boerderij, is bekend met de kaasmakerij. Brieven onder No. 93671 B., aan het bur. van dit blad. Gevr. met Febr.: Een R.K. Boerenknecht, niet beneden 20 jaar, en best kunn. melken. JN. NIEFJES, Andijk West (N.-H.). (93469 Een nette juffr., P.G., alleen staand, 48 jaar, zag zich gaarne geplaatst als Huishoudster of anderszins, in klein gezin, voor direct. Br. onder No. 93467 B., aan het bureau van dit blad. Gevr.: 5 a 600 Gld., door landbouwer, als bedrijfskapi taal, desgewenscht 50 p. jaar aflossen, rente naar overeenk., ruime overwaarde. Brieven onder No. 94690 B., aan het bur.-van dit blad. Geldbelegging. Uit de hand te koop: EEN BOERDERIJ, in N.-H., beste grond en gebou wen, alles grasland en aanéén- gelegen achter 't huis. Verkoo- per wil huurder blijven, met groot g^zin. Te bevr. onder No. 94672 B., aan het bur. van dit blad- B. z. a. met half Jan. of later: Een Huishoudster, van buiten, ruim 60 jr., P.G., v. g. g. v., met alle werkzaamh. op de h., goed kunn. naaien, stoppen en werken, liefst waar 1 a 2 kind. zijn, maar geen vereischte. Br. aan Mej. M. VERMEER, p.a. de heer R. SCHAFT. Eerste Tuinierspad No. 73, te Edam. Weduwn. met eigen boerderij vraagt zoo spoedig mogel.: Een nette Huishoudster, uit geg. stand, leeft. 30 a 55 jr.. P.G., een goéd vooruitz. wordt verze kerd. Br. onder No. 93452 B., aan het bur. van dit blad Gevr.: Een Boerenknecht, g. k. melken en met alle boerenw. bekend, bij G. SCHOENMA KER, Gein Zuid 11, Abcoude. (94000 Gevraagd met 15 Maart: EEN VASTE ARBEIDER, P.G., goed kunn. ploegen en zaaien, anders beslist onnoodig zich aan te melden. Geen Fries. 94140 Volgerweg 3. Zich te vervoegen: Zuiderweg 31, Beemster. Gevr.: Een fl. Boerenknecht, best k. melken en alle boerenw. verst. P.G. Goede behandeling Br. met opg van loon en leef tijd aan J. D.' MARSMAN, Ne- derhorst den Berg. (94139 fl. Boe- [ïuize, 13 a en rij den en met alTT^Wfftiuv. bek. Omtrek Den Haag. Huiselijk verkeer. Godsd. N.H. of G.G. Brieven onder No. 94121 B., aan het bureau van dit blad. Biedt zich aan: Net Persoon, 22 jaar, in het smidsvak werkz. geweest. Intern. Hoog loon geen vereischte. V. g. g. v. Br. aan C. KOK, Zeeweg 3170, H. Driehuis. (94118 Gevr.: Een R.K. Dienstbode, goed kunn. melken, bij P. STROET, Middenw. 81, Beem ster (N.-H.). (94100 Volontair. Gevr. op gr. gem. bedrijf in Limburg: R.K. Volon tair, uit boerenstand. Genegen alle werkzaamheden mede te verrichten. Loon naar overeen komst. Brieven onder No. 94092 B., aan het bureau van dit blad. Gevr. tegen 1 Febr. wegens huwelijk v. d. tegenwoordige: Een fl. Boerenkn. g. k. melken en met alle werkz.heden op de hoogte. P.G. bij J. A. v. d. KEMP, K 525, Eerbeek. Aan hetz. adres een luxe -jarig Merriepaard te koop, volbloed stamb. (94090 Gevraagd: Een NETTE BOERENKNECHT, P.G., goed kunn. melken en m. paarden omgaan, in gem. be drijf en met 2 Febr. in dienst te treden. (94632 Adres: IJS WIT te St. Maar tensbrug (N.-H.). 94632 B. z. a.: b. kunnende melken en alle boerenwerk verstaande. Liefst niet ver van elkaar in N. of Z.- Holland. Brieven onder No. 94635 aan Boekh. W. KEUNING, Drach ten. GEVRAAGD; op onze snel-rondbreimachine LAMA. Bijverdienste f 8.tot f 15.— per wk. Vast werkcontract voor Uw geheele leven. Personen die over f 50.a f 60.kunnen beschikken gelieven te reflecteeren. Vraagt condities Afd. B. 13, Handelsonderneming „LAMA", Jekerstraat 13, Tel. 91048, Amsterdam-Z.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1975 | | pagina 2