H.J.E. van Hoorn CiTAX-Ondememing Schoenen naar WIELAMD AdverteMën Stamboekpaarden: I. GekaBruine Boonen MARKT- EN HANDELSOVERZICHT. VERKOOPINGEN, VERPACHTINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. stuks Pil - - ,4 ADVERTEERT IN UW VAKBLAD 12 perceelen BOUWTERREIN 2 perceelen BOUW- en WEILAND 13 perceelen BOUWTERREIN 2 perceelen WEILAND 44 perceelen BOUW- en WEILAND Veefokker en Commissionnair Wieringerwaard (N.-H.) Tel. 423 - GOES De Onderneming, M. ZANDEE Voor uw U bent dan verzekerd van sortering en moderne snitten. Tel 288 - Dijkstraat 65 TER NEUZEN P.S. Wij repareren uw Schoenen als nieuw. Wij kunnen ons voorstellen dat verschillende land-,2 Juli. bouwers die van veredeling weinig afweten door der gelijke meded,eelingen als hierboven geciteerd er in loopen, temeer daar zij afkomstig zijn van een zich noemend en schrijvend, let wèl, wetenschappelgk selec- tiebedrijf. De fa Van der Have spreekt in haar artikel van muis- opbrengst van 1012000 kg, terwijl, zooals door ons reeds eerder is opgemerkt, de hoogste opbrengst op haar eigen proefveld, volgens het officieel verslag van het Instituut voor Plantenveredeling te Wageningsn, slechts ongeveer de helft is. Het is al heel wat dat de fa Van der Have dit niet ontkend. Ja maar, zegt de fa Van der Have, op een ander proefveld ook van het I. v. P. en bij een ander plantverband werd wel een opbrengst van 8440 kg verkregen. Wij vragen ons echter af welke reden was er voor het I. v. P. om de uitkomsten van het laatste proefveld niet te publi- ceeren? Wanneer het I. v. P. om bepaalde reden de resultaten van een van haar proefvélden niet publiceert is het dan juist te achten daarvan in een artikel ge bruik te maken? Volgens onze meening beslist niet. Wij zouden verder willen vragen mt t hoeveel parallei- perceelen is het bedoelde proefveld aangelegd? Ieder die maar eenigszins met proefvelduitkomsten bekend is. weet dat kleine perceelen steeds bij omrekening per ha een groote opbrengst geven. De proefveldjes van de fa Van der Have waren slechts 25 M2 groot en de fa Van der Have gaat de verkregen uitkomsten met 400 vermenigvuldigen om tot een opbrengst per ha te komen. Zij schijnt echter geheel te vergeten dat de fouten, die men bij dergelijk- kleine veldjes steeds aan treft, ook met 400 worden vermenigvuldigd. Wanneer geen'groot aantal parallelperceeltjes zijn aangelegd is een dergelijke omrekenarij niet juist en ligt zeker niet op den weg-van een fa. die zich noemt wetenschappelijk selectiebedrflf. Redactie. 'Groote Zeeuw sch - VI a artfs c he Paardenfokdag te Kloosterzande. en 6 Juli. Publieke verkoopmg van Bouwterrein en Bouw- en Weiland, ten verzoeke der N.V. Cultuur Mij „Loveren- dale", in de Prins van Oranje te Goes. Notaris H. .Jonkers. HERZIENING VOGELWET. In het nummer van Vrijdag 3 April van de Middelb. Courant las ik in een Kamerverslag dat een herziening der Vogelwet in wording is. Men zou de machtigingen niet meefr* doen verstrekken door H.H. Burgemeesters, maar van hoogerhand. Waarom? Omdat er volgens sommige Kamerleden te gul mede wordt omgegaan en omdat diie lieive diertjes meer goed doen dan kwaad. Als men in het najaar opkomende tarwe heeft, komen de kraaien, in-gezelschap van honderden spreeuwen, en trekken de tarwe uit, soms nog voor zij nog boven is. Als men dan niet schieten mag, dan vernielen zij het geheele gewas. In het voorjaar gaat het nog erger. Erwten, gerst, boonen, haver, worden door boschdui ven en kraaien vernield. Als d. tarwe rijp dan zijn het de musschen die groote schade aanbrengen. Die geven nergens om en zijn alleen te verjagen met een schot hagel of musschenstof. Wanneer men kort b(j een bosch woont, dan is het verschrikkelijk. Als men dan niet mag schieten, of niet vóór een machtiging van het Ministerie is verkregen, dan is de musschen- scihade enonm. M. de R., zou van de zijde van de Z. L. M. niet iets kunnen worden gedaan om te verxrijgen dat het af geven van machtigingen in handen van den Burge meester wordt gelaten. De boer h:eft er weinig aan, als Nederland aan de spits der landen staat met zijn nieuwe Vogelwet. M. d. R., ik had reeds eerder mij tot U gewend, maar ik dacht in ons blad van anderen iets te zullen lezen, maar nu dit niet het geval is, ben ilk zoo vrij een plaatsje te vragen. Bij voorbaat mijn bartelijken dank. B. Onderschrift. Het is juist, dat in het nieuwe ontwerp Vogelwet de bepaling is opgenomm, dat vergunningen tot het schieten van schadelijk gevogelte niet meer zullen worden verleend door deh Burgemeester, maar door een hcogere instantie, in dit geval de Commissaris der Koningin. Hiermede wordt niet bedoeld -zooals inzender ver onderstelt het tegengaan van het verleenen van vergunningen, maar wel het centraliseeren daarvan en daarmede het tegengaan van onig-ewenschte toe standen. Met dit laatste wordt o.a. bedoeld het schie ten van voor den land- en tuinbouw nuttige vogel soorten. •Het spreekt vanzelf, dat deze verandering niet mag leiden tot belangrijke vertraging in het verleenen van dergelijke vergunningen. Wanneer er schade is of moet worden gevreesd, dan moet de betrokken land- of tuinbouwer zoo spoedig mogelijk in het bezit zijn van de gevraagde machtiging. In het Voorloopig Verslag -is door verschillende Kamerleden daarop ook met na druk gewezen en o.i. terecht. Vanzelfsprekend behoeft de vertraging niet groot te zijn indien maar de hand wordt gehouden aan een snelle afwerking. Wellicht ware het beter geweest, den bestaanden toestand te handhaven en voor het tegengaan van on- gewenschte toestanden daarop e:n meer doeltreffende controle uit te oefenen. REDACTIE. Rotterdam, 20 April 1936. F'yne zaden. Blauwmaanzaad ƒ14 Karwijzaad ƒ2020,50. Vlas. Blauwbloe i 11450 kg ƒ0,500,55; Holl. Geel 9700 kg ƒ0,50-ƒ0,54; Dauwroot 2200 kg ƒ0,45(ƒ0,50. De handel v ongeanimeerd. Aardappelen. Brielsche Eigenheimers 2,102,30; Zeeuwsche Eigenheimers 2— 2,10; Zeeuwsche Bonte 22,30; Zeeuwsche Blauwe 2—2,30; Bonte en Blauwe Roters ƒ150ƒ1,70; Eigenheimer Poters ƒ1,20ƒ1,50; Beve landers 2 -<f 2,20; Red Star 2—2,25, alles per hl. Zandaardappelén 3V24 cent per kg; Wihter Maltas 9 VL10 cent per kg. Granen en Peulvruchten. Gerst Chevalier ƒ5,50—ƒ5,75; Haver ƒ6,50—ƒ6,90; Erwten, kleine groene 89,60; Bruine Boonen 9- 10,50. Goes, 21 April 1936. Zomergerst 5,60; Haver 6,75; Bruine Boonen 9 ƒ10,50; Karwijzaad ƒ21; Maanzaad ƒ12,5014'Mos terdzaad ƒ14,25; Boter per kg ƒ1,50; particulieren ƒ1.70; fabrieksboter ƒ1,75; 2e soort boerenboter ƒ1,40; afwijkende boter ƒ1,20; Eieren ƒ1,90; particulieren ƒ2,90; poeleieren ƒ1,50; ganseieren: groote 7 een., kleine 5 cent. Eierveiling V. P. Z., Góes. Aanvoer 12700 stuks. Prijs ƒ2,20; kleine 1,60. Oostburg, 22 April 1936. QhevaïÜergerst ƒ5ƒ5,40; Haver f66,50; ^Kook- erwteu f 8,50-V' 9,25; Bruine Boonen 9- -/ 10,15; Haam id 13—ƒ.14; Boter per kg ƒ0,59—0,71. Aanvoer Boter 288 pond. Aangevoerd werden 931$ stuks liipeieren; 455 stuks Eendeieren; 30 stuks sfüksKaÏKoen- v e eleren. - Middelharnis, 21 April 986. Eigenheimers le soojb 2idem 2e soort ƒ1,80; idem export ƒ1,90; Blamye 1,90; Bonte 2,10; Bevelanders ƒ1,80; Red Star 1,80- v., 2, per 70 kg; Koepeen ƒ1— 1,25 per 60 kg; Stroo 5 per 1000 kg. Botexno tee ring Middelburg. De handelsprijs voor boerenboter is 0,78y2 per kg. Deze prijs geldt tot en met 30 April. Botermyn, 's-Hertogenbosch. 21 April. Aanvoer 21.700 kg. Hoogste prijs ƒ1,47; laagste prijs ƒ1,39; mjddelprijs 1,45. Boternoteering, Leeuwarden. 16 April. De commissienoteering van Nederlandsche boter werd heden vastgesteld op 44 cent (vorige week 44 cent) per kg. Suiker, A'dam. 22 April. Stemming kalm. Per April en Juni a 4 te koop; per Augustus ƒ4, per November 4}4 en per December 4% geboden. Veemark, Rotterdam. 20 April. Ter veemarkt waren aangevoerd 784 vette runderen, 348 vette kalveren, 782 varkens en 286 scha pen en lammeren. - De prijzen waren als volgt: Vette koeien le kw. 0,50, 2e kw. 0,44, 3e kw. 0,30 0,36; vette ossen le kw. 0,44, 2e kw. 0,40, 3e kw. ƒ0,300,35; vette kalveren le kw. ƒ0,85, 2e kw. 0.70, 3e kw. ƒ0,45ƒ0,50; varkens le kw. ƒ0,32, 2e kw. ƒ0,31, 3e kw. ƒ0,30; schapen le kw. ƒ0,42, 2e kw. 0,38, 3e kw. 0,30; per stuk 21, 17, 12; lammeren le kw. ƒ0,41, 2e kw. ƒ0,35, 3e kw. ƒ0,29; per stuk - 19, 15, 10. Vette koeien en ossen met tragen handel en lagere prijzen. Prima kwaliteit koeien ging tot 0,52 per kg en prima kwaliteit ossen tot ƒ0,47 per kg. Vette kal veren met stroeven handel waardoor ook deze prijzen lager waren dan vorige week. Prima kwaliteit ging tot j' 0,95 per kg. Varkens met stillen handel; een enkel exemplaar ging 1 cent boven noteering. Schapen en lammeren met willigen handel; voor prima kwaliteit was de prijs iets hooger, overigens waren deze onver anderd. 28 April. Publieke Verkooping van Stamboekpaarden op de Hofstede „Steenbosch" te Axel. Notaris Fanoy. 29 April. Openbare Verkooping van een Kapitalen Inspan op de Hofstede „Weltevreden" te Oostkapelle. Notaris J. C. Blaupot ten Cate. 21 April. Ter veemarkt waren vandaag aangevoerd totaal 5236 dieren w.o. 241 paarden, 2 veulens, 1550 magere runderen, 914 vette runderen, 165 vette kalve ren, 1790 nuchtere kalveren, 162 graskalveren, 457 schapen of lammeren, 3 varkens en 43 bokken -of o-gjjten. Rrijzen per kg: Vette koeien tot 507 tot 42, 2834 ct. vette óssen tot 44, tot 40, 30—34 ct.; stieren tot 42, tot 39, .30—35 ct.; vette kalveren tot 85, tot 70, 4348 ct.; schapen 40, 37 en 30 ct.; lammeren 39, 34-en 29 ct.; nuchtere slachtkalveren 28, 23 en 18 ct.; slachtpaarden 42, 34 ter 30 ct. Prijzen per stuk van mager vee: Schapen 20, ƒ16 ejï f 12; lammeren ƒ18, ƒ14 en ƒ10; nuchtere slacht- katverer. ƒ6,50, ƒ5,50 en ƒ4; nuchtere fpkkalyeren 12,y:£ 9 én. ƒ.7; slkchtpaarden 165, /'-iOb ën 75V w£s"> paarden 275, 175 en 110; tytten 1,25; 95 en f stieren ƒ215, ƒ165 en ƒ100; kalfkoeieh /rl-90, ƒ155 P .100; melkkoeien 195, 160 ea 115; vaarzen l1 - ƒ95 en ƒ75; pinken ƒ95, ƒ80 <n ƒ.65; gra&l.. Iveïv^ 55. 35 en 25. Veemarkt, 's Ilertogenboseh. tW- JgK'j. ju,. April. Op de markt waren hedetri aangevoerd 2^9. s hoornvee, 833 biggen, 52. zeugen, 191 schapen Ir. 22 lammeren en 72 kalveren, totaal 3547 stuks. £>e prij? waren: Vette ossen en koeien 242^n 19-13 ct. T""'' pond, kalfkoeien 120—220. kalii-diy '|n 90^1 magere óssen en koeien 70- 15fr"-'•polken 608c zeugen 55—if 90, s'chapen 12--ƒ M^mmeren ƒ4— ƒ7, alles per stuk, biggen 1,50—i,iró"per week. V Notaris FANOY te Axel, is voorne mens op DINSDAG 28 APRIL 1936, des nam. 2 uur, te Axel, op de hofstede - „Steenbosch", ten verzoeke van de familie JAN DE PUTTER, publiek te ve:- koopen: De volgende, bekroonde „BERTINA ORANJE" vos- schimmel, geb. 10 April 1930, K. no. 17686, gedekt van „Dra gon" 26 Maart 1936, met mer rieveulen van Dragon. „MARLONA ORANJE" vos, geb. 4 April 1931, K. no. 18908, drachtig van Av. van Willy. „LISETTE DE PROFOND RIEUX" vos, geb. 24 Febr. 1928, boek B. no. 16190, drach tig van Dragon. „FLORINA", lichtvos, geb. 26 Maart 1927, boek B. no. 15288, drachtig van Dragon. Op de premiekeuringen te Axel kregen al de>e paarden le prijzen. „ORANJE", vos hengst, geb. 21 Mei 1934. Betaling contant met 7 onkosten. De Notaris H. JONKERS te Goes, zal ten verzoeke der N.V. „CULTUUR MAATSCHAPPIJ LOVEREND ALE", gevestigd te Domburg in „de Prins van Oranje" te Goes, publiek ver- koopen: op Dingdag 5 Mei 1936, des avonds 8 uur: te Goes, aan- en nabij den 's Heer-Hendrikskinderendijk en en aan den Poelweg V, aldaar, ter gezamenlijke grootte van 5.71.95 H.A. nop Woensdag 6 Mei 1938, des v.m. 10 uur: te Goes, in den Qoeschenpolder en in „de Poel" nabij den Groe nenweg, ter gezamenlijke grootte van 29.02.00 H.A. De bouw- en weilanden zijn verpacht tot rooven oogst 1938. Aanvaarding: de bouwterrei nen onmiddellijk na de beta ling; het bouw- en weiland den 1 Juni 1936 in de pacht. Nadere inlichtingen en vei lingsboekjes met kaart te be komen bij den Notaris. De perceelen in den Goeschen Polder zijn vrij van polder- lasten. Te jvoop voor den zaai: le ftabouw bij Gebr. M. J. IN 'T ANKER te Schore, D 35. Vert J. M. HOUTERMAN, Oude Vlissingscheweg, M'burg. Heeft beschikbaar voor uw binnen- of buitenlandsche rei zen wageüs ia 4, 6 en 9 pers. Vraagt offerte.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1975 | | pagina 12