BOEKHOUDÜG Boerderijen-Landbouwbedrijven VEE EN PAARDEN. Scr- 1 LANDBOUWGEWASSEN en FRUIT. ondanks de slechte valuta in dat land, de luxe permitteercn, om geregeld fokmateriaal te impor teeren uit België, waaronder zich veelal waarde volle dieren bevinden. De handel in België is in het afgeloopen jaar over het geheel ook niet slecht geweest: de lage stand van de Belgische Franc is hier ook wel oorzaak geweest, dat men in België gaarne aan- koopcn deed, doch de paarden brachten ook nog voldoenden prijs op, vooral de besten. Men beweert thans, dat Duitschland ook paar. den uit Polen zal gaan betrekken, hetgeen in jaren niet is geschied. Wij verwachten, dat de prijzen aldaar dan ook aantrekken zullen, alhoe wel de goede paarden in Polen ook niet zoo goedkoop zijn. Hier te lande zal er binnenkort wel weer eenigc vraag komen naar een goed werkpaard. Ook een paard met rijtype is steeds te plaatsen. Da handel in slachtpaarden is de laatste da gen zeer kalm geweest; de veeprijzen blijven te laag. Het aanbod in slachtpaardcn is niet bijzon der groot en de import door te hooge uitgaven beperkt. ALKMAAR, 6 Jan. 95 Vette koeien f ico200 per stuk, f 0.400.50 per kg. geslacht gewicht, zonder aftrek van eenigc korting. Matige handel in de vette koeien. 9 kalveren, vette f 5585 per stuk .f0.65085 per kg., gras f3134 per stuk. 36 Nucht. kalveren (slacht) f 515 per stuk. 365 vette varkens f 0.350.38 per ke. ,1 wicht, met eem aftrek-lts «oo Kg. kg. Bij ruim voldogpti.. de varkens met FlJln0 zad<5n' Blauw maan- pv,. j<cr ijzaad f 1921, geel mosterd en. mosterdzaad f2123, zaai' AMSTEBxi f 10— ir, idem witbloem djden 648 vette Jr 100 kg. Aanvoeren klein, .vorige weck Maand "Kwal. prijshou- d^^kDAMb 6 Jan Vlas. Aanvc- grooteI1 aanvoer auw schoon 58-65, CvWal f 0.49-0.52, 2e kwal. n *2° g'_^ "i. f 0.34—0.42 per kg. geslacht. E Koeien. Aanvoer matig. Handel '*ckïBiS; De prijzen bleven op hetzelfde niveau. 113 Vette kalveren of 58 minder dan vo rige week Maandag. Aanvoer kort. Handel rede. lijk en goed prijshoudend. Noteering ie kwal. f 0.600.64, enkele 2 a 3 ct. boven noteering. 2e kwal. f 0.560.60, 3e kwal. 0.46—0.54 per kg. levend. Magere ondermelkers ch inferieure kwal, lager. 42 Nuchtere kal v er c n. Noteering voor ééndaagsche kalveren f4—S per stuk. Oudere zware- naar verhouding hooger. Handel vlot, prijzen hoo- 27 Schapen en lam m eren. Handel ch aan voer kalm. Prijzen vaster. Noteering schapen f 17.50 f 18.50. lammeren f 12.5013.50 per stuk. 525 Varkens of 71 minder dan vorige week Maandag. Aanvoer ruim. Handel stug, afloop slecht met gedrukte prijaeai. Noteering vleeschvarkens f 0.470.48, zware varkens f 0.46—0.47, vette var kens f 0.450.46 per kg. geslacht. 24 paarden. Aanvoer ruimer, handel kalm, prijzen hooger. Noteering f 0.360.40 per kg. ge slacht. DEVENTER, 6 Jan. De eerste paardenmarkt in 1936 werd heden alhier gehouden met een 'aan voer van circa 250 paarden, van allerlei slag. Het was geen vlotte handel; veel geschikte paar den waren dan ook niet aanwezig. Een aantal door cle handelaren ingeruilde paarden was aam- geveerd, welke tegen niet ie hoogen prijs wel ge- plaatst werden. Jonge paarden waren nog wel ter markt, doch de handel vlotte niet te best en slechts enkele werden verkocht. Oudere paarden waren gedeeltelijk te plaatsen; cle mindere soor ten slechts matig. De aanwezige slachtpaarden, wel ke niet ruim waren aangebracht, werden verkocht. Prijzen voor voljarigen f 2CO—300, werkpaarden f ico—180, 2-jarigen f 140200; slachtpaarden 15 18 ct. per pond slachtgewicht. ELST, 2 Jan. Ter veemarkt waren aangevoerd 50 stuks rundvee en 8 biggen. Prijzen waren voor vet vee f 0.360.48 per kg. Dragend f120190, pinken f6090 en biggen f 1012 per stuk. Handel in dragend vee goed, vet vee station- nair. EMMEN, 3 Jam. Aanvoer en prijzen waren: 23 kooien 190—130, 7 kalveren 125—53, 4 Fr. scha. pen f 10—16, 6 dratfntige varkens f80110, 72 varkens f 1827 per stuk. 368 biggen f i.6o2.10 per week. De handel was" vlug. GELDERMALSEN, 3 Jan. Overloopers f 18 f25, biggen f8—16. Aanvoer tamelijk. Handel levendig. Prijzen7 iets hooger. GO R INC HEM, 6 Jan. 50 stuks groot vee; melk en kalf koeien f 115 180 per stuk. Handel stil. arekoeien f70125 per stuk. Handel bevredi gend. Guste koeien 175—110 per stuk. Handel kalm. Pinken en vaarzen f 65—130 per stuk. Han del goed. Graskalveren f 18—40 per stuk. Han del kalm. 174 varkens; vette varkens 1820 cent per pond. Handel bevredigend. Magere varkens 3°55 1 ?1" stuk. Handel vlot. Loopers f2338 per stuk. Handel kalm. 324 Biggen f8—15 per st uk. Handel goed. 6 Bokken en geiten f 58 per stuk. Handel kalm. De aanvoer was iets beter dan vorige week: tie handel was niet levendig. Vraagt inlichtingen 93518 VAN HASSELT's Landb.k. Adininistr.kant. N.V. 's-Gravenhage Noordeinde I28a. (Adv.). GRONINGEN, 7 Jan. 48 stieren (zware) 3+ 36 ct., idem (lichte) 28 -30 cent per kg. Minder vlug en nauwelijks prijshoudend. 305 vette koeien ie kwal. 4042, 2e kwal.' 36 —38, 3e kwal. 24 26 ct. per kg. Idem. 434 Melk en kalfkoeicn f90—190 per stuk. Zeer traag en nauwelijks prijs, houdend. 92 Vette kalveren ie kwal. 60—62, 2e kwal. 54—56 cent per kg. Iets lager. 86 Gras kalveren 2636 cent per kg. Prijshoudend. 297 nucht. kalveren (slacht) f 36 per stuk. Bij vlug gen handel iets hooger. 374 stuks wolvee: Vette schapen f 15—21, weidcschapen f 13—15, lamme ren f 1013 per stuk. Over 't geheel zeer traag; vette schapen iets lager. 382 Vette varkens 31 37 cent per kg. Iets hooger. Zouters 3435 cent per kg. Iets Lager. 289 Biggen f7—10 per stuk. Bij trage 11 handel p rijs houdend. HARIJ.Fv>7.'FRG, 6 Jan. Aangevoerd 482 var- v—xviidclenprijs f lage biggen, prijs f 10.50—12.50, Aanvoer 17775 k§- rijs f 15 —19. 2 zeugen, prijs f45 ZALTB1 DMMEL. - ■lgger' 5°5- n^DEN, 7 Jan. Aangevoerd werden 251 vette varkens, notcering 39—38 cent; 20 licht soort, noteering 3634 cent per kg. Handel tamelijk vlug. NIJKERK, 6 Jan. 114 runderen; vette koeien ie kwal. f170 per stuk, f0.26, 2e kwal. f145 per stuk, f 0.18, 3e kwal. f 110 per stuk, fo.13 per kg. Handel traag. Melk en kalfkoeicn f 110 ,|fi50 ,f 100—6o perstuk. Handel traag. 30 kalve ren; nucht. kalveren (slacht) f36 per stuk. Mest kalveren f812 per stuk. Handel stug. 4 loopers f 18—24, 2 zeugen f60—85, 18 biggen f12 15 pier stuk. Handel stug. NIJMEGEN, 6 Jan. 28 Vottë koeien f0.42— fo.51 per kg. Ofschoon de aanvoer niet groot was, was d<- handel toch maar matig en bleven de prijzen gelijk als vorige week. 68 Vette kalve ren ie kwal. f 0.540.60, 2e kwal. f0.48—0.54, 3e kwal. f 0.400.48 per kg. Ofschoon de aanvoer gaooter was dan vorige week, was er toch zeer veel handel. De prijzen bleven daarom nog even hoog. Vooral de eerste kwaliteiten gingen vlot. 137 Nucht. kalveren (slacht) f 511, 110 nucht. kalveren (fok) f416 per stuk. De aanvoer was beduidend minder dan vorige week. Do handel was daardoor vrij vlot. Vooral do fokkalveren gingen vlot en waren ook hooger dan vorige week. 14 Vette schapen fn17, 8 weidcschapen f812, 6 lammeren f9-12 per stuk. De aanvoer was niet groot, toch was de handel maar matig en liepen de prijzen iets terug. Alleen de lamme ren gingen iets vlotter. 79 Vette varkens f 0.46— f0.48, 53 vleeschvarkens f0.430.50 per kg. Of schoon do aanvoer groot was, was de handel toch vlot, maar door den grooten aanvx^r liepen de prijzen iets terug. 6 Zeugen dragende f 50—65 per stuk. 342 Biggen f8—13 per stuk. De aan voer was niet groot. De handel was toch niet bijzonder vlot, maar door den kleineren aanvoer bleven dc prijzen toch nog hetzelfde. 3 geilen f 2—4 per stuk. PURMEREND, 7 Jan. 28 stieren (zware) 18 21 ct., idem (lichte) 1517 ct. per pond. Matig. 260 Vette koeien ie kwal. 23—25, 2e kwal. 2122, 3e kwal. 19—20 ct. per pond. Heel stug. 35 Melk- en kalfkoeicn f 125—180 per stuk. Handel stil. 73 Geldekoeien f 80135 per stuk. Een goed ver- bruiksbeest wel te verkoopen, overigens stug. 50 Vette kalveren ie kwal. 2526, 2e kwal. 22—24, 3e kwal. 19—21 cent per pond levend. Iets stug ger. 290 Nucht. kalveren (slacht) f 10—20, pellers f 59 per stuk. Vlug. 909 st wolvee: vette scha pen f 1220, lammeren f815 per stuk. Iets be ter. 217 Vette varkens 171/2181/2 cent per pond levend. Heel matig. 39 Magere varkens f 16—28 per stuk. Vlug. Vette zeugen 15—161/2 cent per pond levend. Matig. 232 Biggen f816 per stuk. Goed. 9 Paarden f60130 per stuk. Slachtpaarden 1516 cent per pond geslacht. Stug. 18 Bokken en geiten f 39 per stuk. Kalm. ROTTERDAM. 6 Januari. 618 Vette runderen, flinke aanvoer, handel in de goede kwaliteiten vrij goed en gemakkelijk, prijshoudend. Overigens kalm prijshoudend. Noteering: prima kwal. f.0480.50, enkele f0.52, 2de kwal. f0.42 tot f0.46, 3de kwal. f 0.360.40, alles per kg geslacht. 221 Vette kalveren, beperkte aanvoer, vlugge handel, aanmerkelijk duurder, isfce kwal. f.032— f 0.35, enkele extra nog iets hooger; 2de kwak f 0.270.30, 3de kwal. f 0.22—0.25. Allies per pond levend. 1120 stuks Wolvee, flinke aanvoer, handel nog al williger, ruim 'prijsh&^etid. Schapen f 15—20, lammeren f 1015 per stuk. 547 Varkens, tamelijke aanvoer, handel -kaam prijshoudend f 0.19—0.191/2 tot f 0.20 per pond levend met 4 kg korting. ROTTERDAM, 7 Jan. 46 stieren (zware) 38— 42 cent per kg. geslacht. Beperkte aanvoer. Han del redelijk en prijshoudend. 865 Vette koelen. Ruime aanvoer. Minder handel dan gisteren, heel lui, met zakkende prijzen, ofschoon er nog niet veel onverkocht b'.cef. 956 magere runderen. Vrij ruim aanbod. Gebruiks- en gust vee zeer traag met iets lagere prijzen Guste vaarzen williger, door wat vraag naar Bolgic. 76 Vette kalveren. Zeer kort aanbod, nog duurder dan gisteren. 137 Graskalvcren f35—65 per stuk, ,38—42 ct. per kg. geslacht. Zoowel voor den dood als voor 't leven vlugger en iets stijver in prijs. 864 nucht. kalveren (slacht f 5 8 per stuk. 2\34 ct. per kg. geslacht. Nucht. kalveren (f r- stuk. Tamelijke aanvoer. Hanum prijzen weer iets vaster. 304 stuks wolvee. Orner- anderd bij gisteren 183 Paarden, 30—38 ct per kg. geslacht. Redelijk cn goed 1 tij-houdend 39 Bokken en geiten SNEEK, 7 Jan. Aangeveerd werden 125 melk- on kalfkoeicn, pinken cn varekoeien. Dc handel was stadig. 30 vette koeien; prijshoudender cent per pond. 3 vette kalveren; duurder 45 éenc per kg. 411 nucl^ere kalveren; prijzen hooger f 5—7 per stuk. 54 graskalveren; iets duurder. 132 schapen; iets duurder f 14—19 per stuk. 511 lammeren; iets duurder f8 11 per stuk. 508 var. keus; prijshoudend r618 cent per pond. 60 big. gen; prijshoudend f7 10 per stuk STEE^'WIJK, 6 Jan. 15 Vette koeien 2e kwal. 1120—150 jer stuk, 40—44 ct., 3e kwab f 73 f 95 per stuk, 36—39 ct. per kg. Handel tamelijk. 86 Melk en kalfkocien 190-150 per stuk Han del matig. 24 Pinken en vaarzen, guste pinken f 60—80, guste vaarzen f 80—100 por stuk. Han del matig. 14 graskalveren geschetste £30—50 per stuk. Handel matig. 10 Pellers f 15—28 per stuk. Matig. 237 Vette varkens 32—38 ct. per kg lev. gew. zonder korting. Meest v/d. Centrale, enkele v/d. vrijen handel. UTRECHT, 4 jan. Aangevoerd werden heden 650 kalf- en melkkoeien, waaronder een 70-tal slachtkoeien en enkele stieren. Een tamelijk aan bod dus. Do handel in gebruiksvee was uiterst traag, met iets gedrukte prijzen. De afloop was bepaald .lager. Slachtvee cn stieren redelijke han del en vrijwel prijshoudend. 80 graskalveren. Stille handel, moei ijk p ijshou dend. 400 Nuchtere kalveren. Zeer trage handel »ret lagere prijzen. 170 Schapen en lammeren. Handel bij kort aan bod kalm prijshoudend. 440 Magere varkens en 580 biggen. Vrij rui- me aanvoer. Luie handel met vrijwel onveranderde prijzen. Vette zeugen iets flauwer. Besneed werd voor kalf- en melkkoeien v®t* f 180 tot f200, vaarzen f 80—140 - s Pei 100 £70—145, graskalveren f35f sT' Aanvoer; vee f 0.350.46, stjcr.fo ge. slacht. Nucbp.,,. jan a ,nl aiuri. Scha pen f 1.. v per stuk. Mest var kens f 1830 en biggen f813 per stuk. Vette zeugen 17—171/318 cent per pond levend, met 2 pet. korting. VALKENBURG, 6 Jan. Heden werden ter inaandmarkt aangevoerd: 179 pony's en pairden, prijzen £80—300, 147 runderen, prijzen £175—215. 645 biggen, prijzen f 8—23. De Kandel was over het algemeen traag Veel vee bleef onverkocht. WIERDEN, 6 Jan. 11 vette koeien ie kwal. f90 150, 6 idem 2e kwal. f70105, 18 melk -en kalfkoeien f105 180, 13 neurende koeien f115 f 175, 9 guste koeien £70—110, 16 drachtige pinken en vaarzen £90—150, 17 guste pinken f55 f 75» g guste vaarzen £75 110, 23 graskalvercn f25—45, 19 nuchtere kalveren (slacht) f 2—4, 179 biggen fio 14 per stuk. Handel in beide veesoorten vlug. Vrij groote belangstelling vande zijde der kooplieden. Vrij vlugge prijzen op beide markten. ALKMAAR, 3 Jan. 33 hl. tarwe voer f 5— f 5753 89 hl. gerst f4.80— 5.60, 96 hl. haver f7 f 7.5°, 52 hl. boan.cnpaardenbooncn f6.50, bruine booncn f 1315, citroenboonen f 17-5°2°> duivenboomem f8.25, witte fcoonen f1519, tuin- boonen f 1213, 32 hl. ka-rwijzaad f2123, 11 _hb blauwmaanzaad f 17, 47 hl. erwten: groene erw ten (kl.J f 8.75—9, ld. id. (gr.) f9, grauwe erw ten f2125, vale erwten f17. Prijs per 100 kg. Handel stug. AMSTERDAM, 6 Jan. BLnnenlandschc granen. Rogge f 7—7.25, chev al iergerst f 4.805, winter- gerst f4.504.75, haver f6.306.80, duivenboa nc-n £8—8.50, paarden booncn f 5.50—5.70, groene erwten f 7.758.75, alles per 100 kg., karwijzaad f 1075, blauw maanzaad f8.50—9, alios per 50 kg, BERGEN OP ZOOM. 2 jan. Maanzaad f 17 f17.50 per 100 kg. Karwij f 10 -10.75 per 50 kg. Roggo f6.907.10, erwten f88.75, bruine bconen f 10.75—11.25, haver f6.506.75, gerst f4.905.10, Chevaleri gerst f 4.90—5.10, duiven- boonen f6.50—7.50, kanariezaad f 10 per ico kg. Markt goed bezocht. Tamelijke handeL GOES, 7 Tan. Goudgerst f4.75- 5. haver f6.50. kookerwten f89.25. kroonerwten f89, bruine boenen f 11.50—12, schokkers f911, paard-boo ncn ƒ6, maanzaad f16.50. Aacivce; tamelijk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1975 | | pagina 1