ALGEMENE VERGADERING %üm SPOREN IN DE SLIK maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant land- tuinbouwblad VRIJDAG 29 NOVEMBER 1974 62e Jaargang - No. 3259 op maandag 2 december 1974 te 14.00 uur in „De Prins van Oranje", Nieuwstraat 14 te Goes. AGENDA: 1Openingsrede door de algemeen voorzitter. 2. Notulen van de algemene vergadering van 3 december 1973 en van de buitengewone algemene ver gadering van 30 september 1974. 3 Mededelingen en ingekomen stukken. 4 Rekening en verantwoording van de ZLM over het jaar 1973. Verslag van de financiële commissie over het nazien van de rekening en verantwoording van de ZLM over het jaar 1973. 5. Begroting en contributievaststelling voor het jaar 1975. 6. Benoeming van leden van het Hoofdbestuur. Ingevolge artikel 17 lid 2 van het huishoudelijk reglement wordt door de veehouderijcommissie der ZLM ter herbenoeming tot lid van het hoofdbestuur voorgedragen de heer J. M. van Heijst, Wouw en door de tuinbouwcommissie der ZLM ter herbenoeming tot lid van het hoofdbestuur de heer M. J. Goud, Baarland. 7. Mededeling van de benoeming door het hoofdbestuur van leden tot lid van verdienste der ZLM. 8. Rondvraag. PAUZE 9. Korte inleiding door de heer W. H. Kwakernaak, secretaris Hoofdafdeling Akkerbouw van het Land bouwschap over het onderwerp: „De positie van de Nederlandse Akkerbouw in landelijk en in E.E.G.-verband". Korte inleiding door de heer A. van Leeuwen, lid van het bestuur van het Landbouwschap en voor zitter van de C.M.C., over het onderwerp: „De positie van de Nederlandse Veehouderij in landelijk en in E.E.G.-verband". 10. Gedachtenwisseling. 11 Afscheid van de heer J. B. Becu als algemeen voorzitter van de ZLM. 12. Verdere toespraken. 13 Sluiting. Namens het hoofdbestuur J. B. BECU, algemeen voorzitter. K. KORTEWEG, algemeen secretaris. De noodsituatie waarin veel bedrijven in Zuid-West Nederland verkeren heeft uiteraard ook zijn terugslag op het werk van de landbouworganisatie. Ook dit werk moet zich aanpassen aan de situatie. Zodoende werden van tijd tot tijd spoedvergade ringen bijen geroepen tot bespreking van de situatie en de te nemen maatregelen, terwijl anderzijds andere vergaderingen, waaronder de z.g. rondgang langs de kringen opgeschort zijn. Zo hebben ons ook vragen bereikt of de op 2 december a.s. te houden Algemene Vergadering van de ZLM wel doorgang moet vinden. Het Dagelijks bestuur is van mening dat deze vergadering normaal door moet gaan, ook al bestaat de mogelijkheid, dat het aantal bezoekers minder zou zijn dan anders het geval is, i.v.m. de werkzaam heden op de bedrijven. Juist in deze tijd is het noodzakelijk, dat de ZLM zich beraadt over de situatie waarin de landbouw verkeert, terwijl anderzijds de ZLM zijn standpunt over te nemen maatregelen duidelijk naar buiten dient uit te dragen. Daarvoor heeft ook een algemene vergadering, vooral in deze situatie, een duidelijke functie. Bovendien zal op deze vergadering afscheid worden genomen van de heer Becu als voorzitter van de ZLM, die voor de wijze, waarop hij in de afgelopen drie jaar dit voorzitterschap heeft vervuld, zeker alleen waardering verdient. Dit zal dan ook ongetwijfeld op deze Algemene Vergadering tot uitdrukking worden gebracht. Het lag in de bedoeling om de heer en mevrouw Becu ook een afscheidsdiner na afloop van de vergadering aan te bieden. Het dagelijks bestuur heeft besloten om gezien de rampsitua tie in een groot deel van het werkgebied van de ZLM, dit diner geen doorgang te laten vinden onder deze omstandigheden. K. In dit nummer o.m.: De uitkering van de inkomenstoeslagen Pagina 3 O.V.M.-verzekeringen - Niet alle W.A.-schade kan geclaimd worden Pagina 4 Had goede drainage oogst kunnen redden Pagina 5 - Vergelingsziekte: waren de handelingen dit jaar doeltreffend Pagina 7 Oplossingen van mestproblemen in U.S.A. en Canada Pagina 8/9 Brij- en droogvoedering aan mestvarkens Pagina 8/9 Tuinbouw - Geen overeenstemming tussen handel en telers over knolselderijprijzen oogst '75 Pagina 10/11 De 3 Zuid-Westelijke landbouworganisaties zijn daar bij van mening dat een dergelijke vergoeding dient neer te komen op een bedrag ineens per ha verloren gegaan produkt. Als uitgangspunt voor de vergoeding kan daar bij genomen worden de totaal gemaakte kosten voor het betreffende gewas, rekening houdend met de hoge oogst- kosten die bedrijfsgenoten, waar het produkt met hulp vanuit het Coördinatiecentrum nog wel is geoogst, heb ben moeten maken. Tevens dient in deze regeling rekening gehouden te worden met de grote problemen, waarvoor ook vele vee houders zich als gevolg van de wateroverlast, gesteld zien. Immers zij hebben in vele gevallen onvoldoende ruw- voeder kunnen winnen in de vorm van met name snijmais en bietekoppen, terwijl van de produkten die toch nog moeizaam zijn binnen gehaald de kwaliteit vaak te wen sen overlaat. Gevoegd bij het noodgedwongen vroeger opstallen van het rundvee, betekent dit voor vele bedrijven een wel haast hopeloze ruwvoederpositie met alle konsekwenties van dien. Wij hopen dan ook, dat wanneer U dit commentaar leest, de regering over de door ons aangevraagd schade- vergoedingsregeling een gunstige beslissing heeft geno men. D ONDRIJDEND door het Zuid-Westelijk kleigebied moesten wij deze week sterk denken aan de titel van een bundel opstellen van G. H. de Kok: „Sporen in de slik". De sporen zijn dit najaar wel uitzonderlijk diep door de klei getrokken. En toch zal de boer die deze sporen op zijn land ziet daar nog niet zo ongelukkig mee zijn. Immers het bete kent voor hem dat in elk geval op dat perceel geoogst is. En dat kunnen helaas vele van zijn collega's niet zeg gen. Na de regenval van afgelopen weekend is boven dien voor velen definitief de hoop de bodem ingeslagen dat nog een belangrijk deel van de te velde staande oogst zou kunnen worden binnengehaald. Overigens is het na tuurlijk niet zo dat voor degenen waar de oogst met zeer veel „Sporen in de slik" nog wel van het land is ge haald, alle problemen voorbij zijn. Immers gevreesd moet worden dat de structuur van de grond op zeer veel percelen danig heeft geleden: Met alle gevolgen voor de opbrengstmogelijkheden in het ko mende jaar. Het is te hopen dat de vorst deze winter nog eniger mate de struktuur kan helpen herstellen en met name ook voor het opruimen van de in de grond achtergebleven produkten kan zorgdragen. ONS COMMENTAAR SPANNING T^E uitzonderlijke grote moeilijkheden met de oogst gedurende dit najaar laten niet alleen sporen in de grond achter, maar zeer zeker ook in de portemonnaie van de boer en daarnaast in een niet te onderschatten mate in het leven van vele boeren en hun gezinnen. Het is immers niet alleen de zorg om de geleden ver liezen en de gevolgen daarvan, voor het in stand houden van het bedrijf, dat velen zo sterk bezighoudt. Het feit dat wat men met veel zorg en inspanning heeft gezaaid en verpleegd en vervolgens oogstrijp heeft zien worden, nu in één klap waardeloos blijkt te zijn, is voor velen een moeilijk te accepteren zaak. Men heeft nu eenmaal als boer gezaaid om te kunnen oogsten. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat vele bedrijfs genoten en hun gezinnen deze weken onder grote span ning beleven. In dit kader is het zeer zeker gewenst dat met name op financieel terrein alle gedupeerden zo spoedig moge lijk weten waar ze aan toe zijn. Daarom ook heeft de georganiseerde landbouw de laatste week konkrete voorstellen ingediend om op korte termijn tot een „schadevergoedingsregeling waterover last" voor alle getroffen bedrijven te komen. PRIJZEN TNTUSSEN gaat ook het landbouwpolitieke leven zowel in ons lancL-als in Brussel verder en zijn de eerste schermutselingen over de landbouwprijzen 1975/ 1976 weer al in volle gang. Zoals bekend heeft de Europese Commissie enige tijd terug toegezegd de nieuwe prijsvoorstellen te zullen ba seren op de kostenontwikkeling gedurende de afgelopen twee jaar, verminderd met de dit jaar gerealiseerde prijs verhogingen. Dat zou ongetwijfeld een belangrijke stap in de goede richting zijn. Naar het ons voor ogen staan de einddoel van geïndexeerde prijzen dus. Intussen zal het voor het landbouwbedrijfsleven zaak zijn de Com missie aan haar uitspraak te houden. Maar dat niet alleen. Immers daar is vanuit de georganiseerde landbouw nog aan toegevoegd dat er nog een achterstand uit het ver leden bestaat en dat ook deze bij de prijsvoorstellen be trokken dient te worden. Bijvoorbeeld door de produkti- viteitsstijging de komende jaren volledig aan de boer ten goede te laten komen. Daarnaast blijft het van uitzonderlijk groot belang dat de prijsverhogingen ook werkelijk in de markt gereali seerd kunnen worden. En daar ziet het voor met name vlees en tarwe vandaag nog steeds niet naar uit. Wij zijn van mening dat de georganiseerde landbouw, in de eerste plaats het COPA dus, nu zo snel mogelijk konkrete eisen ten aanzien van de prijzen op tafel moet leggen. Eisen die, gezien de voorthollende kostenstijgin gen binnen de E.G. ongetwijfeld belangrijk hoger zullen moeten uitvallen dan vorige keer. LUTEIJN.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1