FINANCIËLE HULP IN VERBAND MET WATEROVERLAST VAN HET ZUID-WESTELIJK OOGSTFRONT maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant land- en VRIJDAG 22 NOVEMBER 1974 62e Jaargang - No. 3258 Zlm tuinbouwblad Geen boer mag door de gevolgen van de wateroverlast ten onder gaan, zo zei onlangs minister van Land bouw Van der Stee. Hoe de enorme financiële klappen van deze oogstramp voor bepaalde categoriën bedrijfsgenoten voorlopig ten dele opgevangen gaan worden wordt op pagina 3 uit de doeken gedaan. Een aanvullende regeling die voor alle bedrijven geldt is echter noodzakelijk ^ADAT het in de loop van dit najaar steeds duide- lijker werd dat als gevolg van de wateroverlast heel wat bedrijven met onoogstbare percelen aardappe len, uien, gladiolen, bruine bonen etc. zouden blijven zit ten ,is door de landbouworganisaties bij herhaling aan gedrongen op een financiële regeling voor deze bedrij ven. Uitgangspunt is daarbij dat in de huidige situatie niet meer gesproken kan worden van een normaal onder nemersrisico ,maar veeleer van een rampsituatie. Dat betekent naar onze mening dat niet alleen de be drijven die direkt in hun voortbestaan worden bedreigd geholpen dienen te worden, maar in feite alle bedrijven! Immers vele bedrijven zullen de verliezen alleen kunnen opvangen door nieuwe, dure kredieten op te nemen, waar door hun inkomensmogelijkheden aanzienlijk gedrukt worden. Wat is er tot nu toe voor financiële regeling uit de bus gekomen? Dat is, na intensief overleg, een aange paste zelfstandigenregeling, zoals deze elders in dit blad uitvoerig wordt besproken. Naar onze mening toch wel een duidelijke verbetering in het kader van de mogelijk heden die de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen biedt. Immers onder deze aangepaste zelfstandigenregeling kan een belangrijke groep van op zich levenskrachtige bedrij ven met een fiscaal inkomen tussen 17.500 en 35.000 gul den en fiscaal eigen vermogen van minder dan 5Q vol gens een eenvoudige procedure geholpen worden. En wel via een voorschot dat ongeveer even hoog is als hetgeen men noodgedwongen aan produktiewaarde in de grond moet laten zitten. Over dit voorschot zal dan de eerste 2 jaar geen rente betaald moeten worden en daarna slechts 5 indien de inkomenssituatie dat toelaat. AANVULLENDE REGELING alj.,s de?e aan9®paste Rijksgroepsregeling Zelfstandigen dus ongetwijfeld een stap in de goe de richting. Niettemin zijn wij van mening dat de ramp- d,« n" in het, Zuid-Westen aan het ontstaan is een aanvullende regeling voor alle bedrijven noodzake n/K maakt. In dit nummer o.m.: De Z.H.V. gaat ziektekosten verzekeringspremie verhogen Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5/6 Voeding van het rundvee met snijmaiskuilvoer Pagina 7 Mechanisatienieuws Pagina 8/9 Tuinbouw - De uienprijs voorlopig onder druk Pagina 11 regeling vallen, in de gelegenheid stelt een renteloos kre diet op te nemen naar evenredigheid van het areaal on oogstbare gewassen op het betreffende bedrijf. Zeker bij de huidige rentestand achten wij renteloze kredieten aantrekkelijker voor de meeste bedrijven dan een toeslag ineens. Het is overigens van het grootste belang dat over een aanvullende financiële regeling zo snel mogelijk over eenstemming wordt bereikt. MEER OOGSTHULP £™\NGETWIJFELD blijft natuurlijk de beste oplossing voor de meeste boeren om nog zoveel mogelijk produkt uit de grond te halen. Daarop is dan ook de hui dige situatie nog alle aandacht. Wat dat betreft vinden wij dat het nu toch wel de allerhoogste tijd wordt dat de regering de rampzalige situatie werkelijk onder ogen ziet. Dat zou dan toch moeten inhouden dat zij bereid is om militaire bijstand te verlenen op grote schaal en niet al leen op basis van vrijwilligheid. Er van uitgaande dat het nog nauwelijks te verwachten valt dat er machinaal ge rooid zal kunnen worden in de aardappelen en de uien, is het huidige kontingent vrijwillige hulpkrachten lang niet toereikend om althans nog een belangrijk gedeelte van de oogst te redden. Het zou in deze wereld, waar zoveel honger wordt ge leden, toch een onverteerbare zaak zijn dat miljoenen kilo's goed voedsel ongeoogst blijven! En dat een belang rijk deel van de aardappelen, uien en gladiolen die nog fn de grond zitten van voldoende kwaliteit zijn is zonder meer een feit. ONS COMMENTAAR Dit omdat anders het weerstandvermogen van vele be drijven te sterk ondergegraven zou worden, waarmee op wat langere termijn de continuïteit van deze bedrijven gevaar kan lopen. Voor deze aanvullende financiële rege ling zouden naar onze mening middelen beschikbaar ge steld moeten worden in het kader van de extra 3,5 mil jard gulden die ter bestrijding van de werkloosheid is uitgetrokken. Immers een te sterke achteruitgang van de inkomens- en vermogenspositie van deze bedrijven heeft niet alleen voor de bedrijven zelf gevolgen, maar vindt ook zijn weer slag Op de toekomstmogelijkheden van toeleverende en verwerkende bedrijven. Onze gedachten gaan uit naar een regeling die alle bedrijven, die niet onder de R.Z.- Inmiddels begint de tijd evenwel te dringen. Immers ieder moment kan de vorst invallen en dan is het toch met het oogsten gedaan. Dat er met handwerk toch nog heel wat bereikt kan worden blijkt uit de laatste gege vens omtrent het areaal produkt wat nog in de grond zit. Doordat tot nu toe de hulp vooral op de uien en gladio len was gericht, blijkt het niet geoogste areaal van deze produkten ook aanmerkelijk gedaald te zijn. Dank zij de inzet van het omvangrijk vrijwilligerslegioen is men er de laatste 2 weken toch weer in geslaagd voor een waarde van vele miljoenen guldens uit de grond te halen! En dat ondanks de barre omstandigheden van vo rige week! LUTEIJN. De situatie, met betrekking tot de oogst, wordt met de dag zorgelijker. Bestond eerst nog enige hoop dat met enkele dagen drogend weer op gunstig liggende percelen de machines weer aan het werk zouden kunnen gaan, deze verwachting is door de 60 mm regen dit weekend weer voor de zoveelste keer de bodem ingeslagen. Moe deloos kijkt de akkerbouwer naar zijn doordrenkte land waar hij nog steeds probeert af te halen wat menselij ker wijze in handkracht mogelijk is Geen wonder dat de stemming tot het unlpunt is gedaald en het aantal aanvragen om oogsthulp maandag middag alweer met enige honderden was toegenomen. Alhoewel het door de steeds wisselende situatie bijzonder moeilijk is een verantwoorde raming te maken van hetgeen er in het Z.-Westelijk kleigebied aan akkerbouwgewassen nog in de grond zit, hebben de Prov. Direkties Bedrijfsont wikkeling Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant per 18 november de volgende taxatie opgesteld, met ter vergelijking de cijfers per 1 en 11 november. Zeeland Zuid-Holland Noord-Brabant Totaal stand per stand per stand per stand per 1 nov. 11 nov. 18 nov. 1 nov. 11 nov. 18 nov. 1 nov. 11 nov. 18 nov. 1 nov. 11 nov. 18 nov. Aardappelen 8.900 8.275 8.100 6.600 5.400 5.300 4.000 3.600 3.400 19.500 17.275 16.800 Uien 3.150 2.550 2.100 850 700 600 380 230 200 4.380 3.480 2.900 Bruine bonen 4.030 1.400 960 60 50 50 4.090 1.450 1.010 Suikerbieten 14.550 10.700 9.100 6.600 4.500 4.400 5.500 2.200 1.400 26.650 17.400 14.900 Gladiolen 520 355 270 550 500 400 200 150 125 1.270 1.005 795 Knolselderij 190 160 140 350 330 300 350 250 250 890 740 690 Witlof 130 90 75 450 400 350 100 80 70 680 570 495 Korre lmais 400 350 350 50 50 50 150 35 10 600 435 410 Snijmais 800 600 435 470 280 250 1.270 880 685 Winterwortelen 50 45 35 250 220 200 300 265 235 Kroten 40 35 30 40 35 30

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1