OOGSTHULPAKTIE KOMT OP GANG HOOFDBESTUUR EN LEDENRAAD 2Czlm VERGADERDE maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant zlm land- en tuinbouwblad VRIJDAG 8 NOVEMBER 1974 62e Jaargang - No. 3256 Als de situatie niet snel verandert en de aanhoudende regen stopt zal vooral de aardappeloogst in Zuid- Westelijk Nederland voorlopig de grootste problemen geven. !s globaal nu reeds sprake van ca. 10% rot, waarbij op laagliggende percelen reeds sprake is van 6080 natrot, het risico van nachtvorst bij aanhou dend slecht weer neemt hand over hand toe. Kan in de uien en gladiolen nog het een en ander in handwerk verzet worden, voor de ca. 19.00,0 ha aardappelen die er naar schatting nog in Zeeland, Noord-Brabant en Zuidhollandse eilanden in de grond zitten kunnen alleen de aardappelrooiers nog redding brengen om van de duizenden tonnen nog voldoende redelijkerwijs te kunnen binnenhalen. ONS COMMENTAAR Na een korte periode van zeer intensieve voorberei dingen zijn begin deze week de oogsthulpakties voor het Zuid-Westen dan daadwerkelijk van start gegaan. Dat betekende dat aan de ene kant de eerste transporten oogstmachines aankwamen en daarnaast de eerste groe pen militairen en scholieren voor het handwerk rooien van gladiolen en uien werden ingezet Helaas lieten de weersomstandigheden het nog niet toe dat de machines meteen al konden worden ingezet na de regenval van het afgelopen weekend. Niettemin is terecht besloten om alle beschikbare oogstmachines uit andere delen van het land wel te laten aanvoeren, zo dat geen dag verloren gaat wanneer het werkelijk oogst- baar weer wordt. Voor het inzetten van de machines en de ongeschool de arbeidskrachten werden tarieven vastgesteld welke elders in dit blad zijn afgedrukt. Het vaststellen van vaste oogsttarieven per ha produkt voor het met de hand oogs ten van de produkten is van het grootste belang, mede gezien het feit dat de ingezette krachten ongetwijfeld zich nog zullen moeten aanpassen aan de bijzonder moei lijke omstandigheden. Daardoor kan de boer, waar ploe gen militairen, scholieren e.d. worden ingezet, van te vo ren nagaan wat de oogst van 1 ha produkt hem gaat kos ten en aan de hand daarvan beslissen of het de moeite loont de oogst in handwerk te laten verrichten. Uitdruk kelijk moet overigens van het systeem uitgegaan wor den dat alleen op diè bedrijven de beschikbare arbeid kan worden ingezet, die het betreffende aanvraagformu lier bij de gewestelijke raden van het landbouwschap heb ben ingediend. ORGANISATIE Elders in dit blad vindt U een overzicht van de wijze waarop de organisatie is opgezet. Er wordt gewerkt met een hoofdcoördinator per streek en daarnaast één of meer coördinatoren per dorp. Nadat vanuit Goes de be schikbare machines en mankracht verdeeld zijn over de diverse regio's, zorgen de hoofdcoördinator en de co ördinatoren voor de verdere verdeling binnen de betref fende regio. Dit aan de hand van copieën van alle op- gaveformulieren die hun verstrekt zijn. Wij mogen dan ook eens benadrukken om problemen en vragen aangaande de oogsthufp zoveel mogelijk via de eigen regionale en plaatselijke coördinatoren te laten lopen, omdat anders het hulpaktiecentrum in het Land- bouwhuis te Goes overbelast raakt. A| diegenen die nog geen formulieren hebben opge stuurd en toch voor oogsthulp in de vorm van machines of mankracht in aanmerking willen komen wordt dringend aangeraden alsnog een formulier in te zenden omdat men anders niet voor hulp in aanmerking komt. Uiteraard zijn via de Boval ook de loonwerkers volle dig bij de hulpaktie ingeschakeld. Daarbij gaat het voor al om het beschikbaar stellen van geoefend personeel. Door de huidige moeilijkheden bij de oogst is de be handeling van de begroting van landbouw in de tweede kamer wat op de achtergrond geraakt. Nu is overigens, zoals te verwachten was, weinig schokkends uit deze behandeling naar voren gekomen. Bij de presentatie van d~> miljoenennota konstateerden wij al dat de landbouw begroting een weinigzeggend stuk was dat voor de land en tuinbouw nauwelijks nieuwe perspectieven biedt. In feite komt het erop neer dat de behandeling van de be lastingvoorstellen in de Tweede Kamer ook voor de land bouw op dit moment van veel meer gewicht is. Wat de landbouwbegroting betreft konstateerde minis ter Van der Stee dat het over 4 jaar verlagen van de to tale uitgaven, zoals in de meerjarenplanning voorzien, ze ker niet een herziening van het beleid hoeft in te houden. Dat kan dan wel zo zijn. Maar indien de totale bedrijfs ruimte beperkt wordt in deze inflatietijd zullen er toch ergens sterke bezuinigingen moeten plaats vinden. Wij vrezen dat dit juist zal gebeuren op die onderdelen als voorlichting, ruilverkaveling, ontwikkelingsbeleid waar he bedrijfsleven uiteindelijk meteen de weerslag van ondervindt. De organisaties zullen zich hier dan ook met kracht tegen moeten blijven verzetten. Een voor elke boer zeer belangrijk punt is de aankon diging dat in overleg met het bedrijfsleven gewerkt wordt ?an een herziene regeling voor de bedrijfsverzorgings- diensten met het doel deze diensten uit te rusten voor hulpverlening bij langdurige arbeidsongeschiktheid van boer en tuinder. Wanneer daaruit voortkomt dat elke boer en tuinder die lid is of wordt van een bedrijfsverzorgings- dienst tegen een zeer sterk gereduceerd tarief van deze d:e*is* gebruik kan maken. Bij langdurige ziekte of ar beidsongeschiktheid zal dit ongetwijfeld een belangrijke verbetering van zijn sociale zekerheid inhouden. Dit als aanvulling op de in te voeren volksverzekering arbeids ongeschiktheid. LUTEIJN. T"\E vergaderingen van Ledenraad en Hoofdbestuur der ZLM op vrijdag 1 november 1974 te Bergen op Zoom stonden uiteraard geheel in het teken van de moeilijkheden met de oogst in het Zuid-Westen. Er werd aan de hand van de nieuwste gegevens om trent de arealen nog te oogsten gewassen besloten met alle ten dienste staande middelen de oogsthulpactie te ondersteunen. Uitvoerig werd de opzet van de oogsthulp doorgespro ken, zowel wat betreft de hulp met machines als extra mankracht. De vergadering kon zich volledig verenigen met de wijze, waarop de hulpactie vanuit het Coördinatie centrum in het Landbouwhuis te Goes wordt georgani seerd. De laatste meest recente mededelingen over het verloop van deze actie zullen elders in dit blad worden opgenomen. (Zie verder pagina 3.) In dit nummer o.m.: De namen en telefoonnummers van de coördinatoren oogsthulp Pagina 2-4 Uit de praktijk Pagina 5-6 Mechanisch koelen bij moderne pootgoedbe waring Pagina 7 O.V.M.-verzekeringen - De scHadeontwikkeling Pagina 8 Hoe zit de consumptie-melkprijs in elkaar Pagina 9 Op bezoek bij: L. Hage te St. Annaland Pagina 10 -11 Landbouw in de Tweede Kamer Pagina 12 - 14 Immers vele loonwerkers hebben wel de machines, maar niet de mankracht om al deze machines tegelijkertijd en in aardappelen en uien en sukierbieten en mais tegelijk in te zetten. Overigens lijden de loonwerkers door de huidige moei lijkheden natuurlijk ook zware financiële verliezen. Zo danig zelfs dat heel wat loonwerkers moeite zullen heb ben het hoofd boven water te houden. Het is dan ook van het grootste belang dat, evenals de landbouwers zelf, ook de loonwerkers gebruik kunnen maken van een soepele financiële regeling om deze moeilijke periode te overbruggen. LANDBOUWBEGROTING

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1