HULP BIJ DE OOGST NOODZAKELIJK maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant ons commentaar] zm land- en tuinbouwblad VRIJDAG 25 OKTOBER 1974 62e Jaargang - No. 3254 In dit nummer o.m.: O.V.M.-verzekeringen - Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid Pagina 3 Gewestelijke Raad voor Zeeland vergaderde Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5/6 Zaaizaad- en stikstofhoeveelheid op wintertarwe Pagina 7 Snijmaissilage met of zonder ureum Pagina 8/9 Mechanisatie-nieuws Pagina 9 De huisvesting van gespeende biggen Pagina 10 Verslag van de veeteelttentoonstelling te Oostburg Pagina 11 Tuinbouw Pagina 12 mersschap in de agrarische sector ook de weerrisico's behoren. Bij het plannen van zijn werkzaamheden van iedere dag is het weer de bepalende faktor en vaak moet hij zijn dagelijkse werkzaamheden wijzigen in verband met plotseling optredende veranderingen in het weer. Het weer regelt het werk en niemand is dan ook zo geïnteresseerd in de weerberichtgeving als de boer. Dat geldt in het bijzonder, wanneer de weersomstandigheden tegen zitten en iedere dag hoopvol wordt uitgezien naar verbetering. Het geldt met name ook in deze weken, nu elke dag opnieuw grote hoeveelheden neerslag brengt en het grootste deel van de oogst van aardappelen, uien, bruine bonen, gladiolen, enz. nog geborgen moet wor den. Intussen naderen we reeds de maand november en kan een plotseling optredende vorstperiode het risico nog vergroten. NOODSITUATIE \/OOR de oogst van de late akkerbouwgewassen in Zuid-West Nederland moet intussen van een nood situatie worden gesproken. Ook wanneer er enkele dagen geen regen valt, kan nog niet direkt met de rooimachine worden gewerkt. De grond is door en door nat en dro gen doet het op deze tijd van het jaar weinig. Wij zagen vorige week op een spaarzame dag zonder regenval ak kerbouwers bezig met hun rooimachines om aardappelen te rooien, met het water nog in de voren pogend om te redden wat te redden valt. Ook het rooien van de sui kerbieten ondervindt ernstige stagnatie, hoewel de toe stand van de grond daarvoor wat minder zwaar weegt dan bij het rooien van aardappelen. De grote zorg van de akkerbouwers is vandaag, hoe kan ik nog zoveel mo gelijk van mijn te velde staande gewassen redden. De machines staan er al wekenlang voor klaar, het wachten is op droog weer. Rooimachines zijn er in ons gebied voor normale om standigheden genoeg. Wanneer het echter straks kans gaat geven, dan is elke dag er één en zal elke dag ook optimaal benut moeten worden! De dagcapaciteit van de machines zal bovendien belangrijk lager liggen dan nor- maai. Om alles te redden met de beschikbare machines en mankracht zal zeker 3 a 4 weken droog weer nodig zijn, waarop in deze tijd van het jaar nauwelijks gerekend mag worden. HULP NOODZAKELIJK TN deze noodsituatie is dan ook hulp nodig, hulp van collega's eders in het land, die onder gunsti ger omstandigheden hebben kunnen werken. In het noor den des lands en in de IJsselmeerpolders blijkt de aard appeloogst vrijwel geborgen te zijn. De rooimachines van daar zouden bijzonder welkom zijn om de oogst in het Zuid-Westen te helpen bergen. Uiteraard zal het organiseren van deze hulp en het be schikbaar stellen van machines en mankracht met de no dige kosten gepaard gaan. (Zie verder pagina 3) LJET jaar 1974 dreigt een jaar te worden dat de boe ren en tuinders nog lang zal heugen. Niet alleen vanwege de sterk gestegen kosten van bedrijfsbenodigd- heden tengevolge van inflatie- en energiecrisis, niet al leen door de slechte prijzen van vrijwel alle produkten van land- en tuinbouw, maar daarnaast ook vanwege de uitermate ongunstige weersomstandigheden in voor- en najaar. Ott laatste geldt wel in het bijzonder voor het zuid-wes ten van ons land. Een abnormaal droog voorjaar, volgend op een winter met vrijwel geen vorst, was oorzaak, dat de opkomst van de gewassen in grote gebieden veel te wensen overliet, dat veel percelen opnieuw ingezaaid moesten worden en dat de stand van de gewassen in veel gevallen een belangrijke oogstdepressie deed ver wachten. Alleen de wintertarwe hield zich goed en gaf dan ook een goede kg-opbrengst. Voor de suikerbieten een van de belangrijkste gewassen voor de akker bouwer werden de toch al niet hoog gespannen ver wachtingen nog verder de bodem ingeslagen door de dit jaar in ernstige mate optredende vergelingsziekte. Elke boer weet, dat tot de risico's van het onderne- HULPACTIE OOGSTWERKZAAMHEDEN IN ZEELAND Nu door de aanhoudende slechte weersomstan digheden de situatie met betrekking tot de nog in grote hoeveelheden te oogsten produkten voor de landbouw in Zeeland catastrofale vormen gaat aan nemen, heeft de Gewestelijke Raad van het Land bouwschap zich nader beraden over een eventuele hulpactie, zodra de mogelijkheid daartoe aanwezig is. In verband hiermede zijn inmiddels de volgende activiteiten ondernomen: 1. Met de provincies Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, alsmede met de IJsselmeerpolders, gebieden waar de oogstwerkzaamheden reeds veel verder zijn gevorderd, is contact opgeno men met het verzoek op korte termijn te willen inventariseren of bij de collega's de bereidheid aanwezig is om machines en personeel in te zetten in Zeeland; 2. Aan het Landbouwschap is verzocht stappen te willen ondernemen dié kunnen leiden tot het op snelle wijze verlenen van oogstveriof aan de daarvoor in aanmerking komende dienstplichti gen, alsmede het eventueel inzetten van mili taire hulpcolonne's en het benodigde vervoer voor mogelijk aan te voeren machines uit de noordelijke provincies; 3. Aan de Directie voor de Arbeidsvoorziening is medewerking gevraagd voor het inzetten van thans werkloze arbeiders, die op vrijwillige ba sis bereid zijn tijdelijk de helpende hand te bie den. De Gewestelijke Raad van het Landbouwschap hoopt spoedig nadere mededelingen te kunnen doen over het verdere verloop van eventuele hulpacties. Ook deze week weer op onze voorpagina een foto die een indruk geeft van het trieste beeld op de akkers in het Zuid-Westelijk kleigebied najaar 1974. Omdat machinaal werken ten enemale onmogelijk is en ten ein de raad om toch het idee te hebben iets te kunnen doen is weer teruggegrepen op het lang vervlogen beeld van bieten- en aardappelrooien en uien opzakken met de hand. Het treurige verhaal kan nog uitgebreid wor den met gladiolen, knolselderij, snijmais, bloemzaden enz. Je zou er moedeloos van worden

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1