maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant SOMBER BEELD VRIJDAG 18 OKTOBER 1974 62e Jaargang - No. 3253 land- en Zlm tuinbouwblad Alhoewel de weersomstandigheden de laatste dagen wel enige verbetering te zien gaven is het in het Z.W.- kleigebied nog te nat om het oogstweric voort te kunnen zetten. Afhankelijk van de plaatselijke omstandig heden als regenval, grondsoort, drainage enz. zagen we dinsdag zo hier en daar een bietenrooier weer op het land verschijnen, al was het wel vaak een modderig werkje. Woensdag konden er al weer wat meer aan de slag gaan. Anders is het echter op vele aardappel percelen. Als de situatie zo was als de foto en de regen geen verdere spelbreker wordt zijn er toch nog enkele dagen flink drogend weer nodig om (weer) met het rooien te kunnen beginnen. IJET weer is dit jaar de landbouw wel bijzonder slecht gezind. Na de uitzonderlijk lange droogteperiode dit voorjaar worden nu grote delen van ons land en met name ook ons werkgebied weer getroffen door een wel bijzonder nat najaar. Zo nat zelfs, dat gevreesd moet worden dat wederom met ernstige schade aan de nog te velde staande gewassen rekening gehouden moet worden. Wanneer we dit schrijven is het nog steeds niet moge lijk om de oogst van aardappelen, uien en bruine bonen te hervatten, terwijl ook het bietenrooien zeer grote ver traging ondervindt Ongetwijfeld zal dit de kwaliteit van de produkten niet ten goede komen. Bovendien moet ge vreesd worden dat de machines en tractoren hun spo ren letterlijk en figuurlijk op het land zullen achterlaten. Wat daarvan de nadelen voor de komende jaren kunnen zijn heeft de ervaring uit het verleden ons wel geleerd. Hoewel de oogstmoeilijkheden voor diverse akker- bouwprodukten misschien het meest spectaculair zijn, ondervinden ook de veehouderijsector en de fruitteelt niet minder grote nadelen van het uitzonderlijk natte na jaar. Bij de fruitteelt komt dat vooral tot uiting in het stag neren van de pluk en het daardoor onherroepelijk op tredende kwaliteitsverlies. Voor de veehouderij moet in de eerste plaats gevreesd worden dat, vooral op de zwaardere gronden, de oogst van snijmais grote problemen zal geven met sterk ge reduceerde opbrengsten. Waar steeds meer bedrijven de snijmaisteelt opvoeren betekent dit een verdere ver slechtering van de in meerdere gevallen toch al niet rooskleurige ruwvoederpositie. Daar komt dan nog bij dat, wilde men nog iets van de ONS COMMENTAAR drassige grasmat heel houden, het vee bijna een maand eerder dan normaal moest worden opgestald. En dat be tekent dan een tweede aanslag op de ruwvoederpositie, zodat velen straks met extra (kracht)voer aankopen ge confronteerd zullen worden. Met andere woorden extra kosten dus! PRIJZEN f)E te verwachten opbrengstdervingen en hogere kosten als gevolg van de uitzonderlijke weersom standigheden worden, zeker voor de vrije produkten, niet goedgemaakt door een gunstige prijsontwikkeling. Dat geldt in de akkerbouw voor de aardappelen en de uien en in de veehouderij voor de hele vleessector. Het enige grote akkerbouwprodukt waarvan de prijs vorming althans de goede kant opgaat is de suiker. Im mers voor de industriesuiker kan nu het hoge E.G.-niveau worden gemaakt, terwijl ook de kleinverpakking eind augustus met 7 cent/kg is verhoogd. Blijft 'dat de recen te Brusselse verhoging nog in een extra verhoging van de prijs voor kleinverpakking tot uitdrukking moet wor den gebracht. Daaraan wordt nu gewerkt. Daarmee zou dan, uitgaande van de gemiddelde uit- betalingsprijs van het afgelopen jaar, voor het komende seizoen een prijs van tegen de 90 gulden per ton bieten bij een gehalte van 16% mogelijk worden. Daarmee zitten wij dan in ons land ongeveer op het peil waar ook de Belgische suikerbietentelers naar toe willen en waarvoor vorige week aktie is gevoerd. Overi gens werd bij 'deze akties ook met name naar ons prijs peil voor de aan de gang zijnde campagne verwezen. Blijft het natuurlijk onverminderd noodzakelijk dat de In dit nummer o.m.: O.V.M.-verzekering Naar f 5 miljoen dekking Pagina 3 Kweekbestrijding op bouwland Pagina 9 ■fc Vee en vlees - Leverbotziekte Pagina 6 I VaRuVa - Dierlijke veredeling; voeding en milieu Pagina 7 Bouwen IV en „Hoe bouw ik een schuur op andermans grond (slot) Pagina 8/9 Mechanisatienieuws Pagina 10 Tuinbouwklanken Pagina 11 Voor de vrouw Pagina 15 gegarandeerde minimumbietenprijs in de komende jaren drastisch wordt verhoogd, zodat ook bij een lager niveau van de vrije markt 'de teelt rendabel kan zijn. In de veehouderijsector is de maximum consumptie melkprijs nu met 3 cent de liter en de minimumprijs met 6 cent de liter opgetrokken doordat de ministers van landbouw en economische zaken uiteindelijk toch nog met de voorstellen van het Produktschap voor Zuivel zijn akkoord gegaan. Dat is zonder meer een positief punt en geeft aan dat het produktschap terecht een confrontatie met de ministers niet uit de weg is gegaanl VLEES DLIJFT voor de melkveehouder, maar vooral voor de mester uiteraard het probleem van de slechte rund vleesprijzen. Het moet voor de vleessector wel bijzonder deprimerend zijn dat van alle kanten dag in dag uit wordt geconstateerd dat de situatie eigenlijk onhoudbaar is, maar dat werkelijk effectieve maatregelen uitblijven. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de minister halsstar rig blijft weigeren de interventie voor 2e kwaliteit koeien mogelijk te maken. Gezegd wordt dat de koelcapaciteit ontoereikend is. Maar dat geldt dan blijkbaar niet voor het buitenlandse vlees dat hier ligt opgeslagen! Daarnaast heeft onze minister in Brussel gepleit voor heffing van de invoerstop van de E.G. Wat dat betreft mo gen we blij zijn dat het hier om een E.G. maatregel gaat en de andere ministers van landbouw hier niets voor voe len! Blijkbaar staan de belangen van de vleesproducen ten in die landen bij de regering hoger aangeschreven dan in ons land. Wil er zo snel mogelijk verbetering in de situatie komen, dan is in feite natuurlijk maar één maatregel werkelijk effectief en dat is een aktief export beleid van de E.G., zodat de markt niet meer de druk (Zie verder pagina 3) EXTRA OOGSTVERLOF VOOR MILITAIREN Het ministerie van Defensie heeft zich bereid ver klaard te bezien of voor oogstwerkzaamheden in de landbouw extra verlof kan worden verleend van wege de bijzondere weersomstandigheden. De aan vragen zullen geval voor geval bezien worden. Het extra verlof wordt uiteraard alleen verleend voor zover de normale oogstverlofregeling voor de betrokkenen ontoereikend zou zijn.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1