ER BLIJFT NOG VEEL TE DOEN! van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant maatschappij tot bevordering VRIJDAG 11 OKTOBER 1974 H m m 62e Jaargang No. 3252 land- en tuinbouwblad zlm Na de tegenslag van de ernstige droogte in het voorjaar heeft de land- en tuinbouw nu te kampen met aan houdende en overvloedige regen. De ene depressie volgt op de andere en volgens de weerkaart van het K.N.M.I. is het einde daarvan nog niet in het zicht. De tijd gaat echter door! Normaliter zou in het Z.-W. klei gebied de oogst van aardappelen, uien, bruine bonen enz. grotendeels reeds geborgen moeten zijn en een flink areaal van de suikerbieten gerooid. Nu staat naar ruwe schatting nog 70 a 80 op het veld en zijn de gevolgen van kwaliteitsachteruitgang nog niet te overzien. Een week goed drogend weer kan nog hope lijk iets van de tegenslag goed maken! ONS COMMENTAAI £*RAAG wil ik dit commentaar beginnen met alle le- den der ZLM van harte dank te zeggen voor het grote vertrouwen in mij gesteld, door mij via het Hoofd bestuur te benoemen tot uw nieuwe algemeen voorzitter. Ik ben mij ervan bewust dat daarmee een moeilijke taak op mijn schouders wordt gelegd. Te meer indien ik terug zie naar diegenen die gedurende de laatste 30 jaar aan de ZLM op zo'n voortreffelijke wijze leiding hebben ge geven en geven. Daar komt bij dat vandaag de dag de land- en tuinbouw een wel bijzonder moeilijke periode doormaakt, hetgeen natuurlijk in alle geledingen van een belangenorganisatie als de ZLM doorklinkt. Niettemin geeft juist het feit dat U mij deze eervolle en boeiende taak wilt toevertrouwen èn dat er nog zo ontzettend veel voor boer en tuinder te doen valt, mij de moed vanaf 1 januari de teugels van de heer Becu over te nemen. Ik hoop daarbij, met inzet van alle werkkracht die mij gegeven is en me gesteund wetend door een voortreffelijke staf medewerkers, althans een deel van het in mij gestelde vertrouwen te kunnen waarmaken. Daarbij neem ik mij voor steeds te handelen en te werken in het besef dat de ZLM geen doel op zich is, maar vooral een uiterst belangrijk middel om de belan gen van boer en tuinder zo goed mogelijk te behartigen. En om die belangen gaat het immers toch in de aller eerste plaats! Ik hoop daarbij ook na 1 januari, indien enigszins mogelijk ,,Ons commentaar" te kunnen voort zetten. Immers ook de afgelopen roerige maanden heb ben weer duidelijk gemaakt dat ons landbouwblad één van de mogelijkheden bij uitstek is om het kontakt met U als leden te onderhouden. Het zijn overigens ook deze roerige maanden die mij dwingen nu weer snel tot de orde van alle dag over te gaan. TOCH NOG OVEREENSTEMMING Yv|A een betrekkelijk korte vergadering hebben de ministers van landbouw (en buitenlandse zaken!) op 2 oktober dan alsnog overeenstemming over het pak ket maatregelen voor de land- en tuinbouw, dat op 20 september was vastgesteld, weten te bereiken. Er is daarbij in feite niets aan de oorspronkelijke voor stellen veranderd. Alleen is afgesproken dat voor maart door de Europese Commissie een nadere inventarisatie van het Europese Landbouwbeleid zal worden opgesteld in het kader van een nadere beziening op de totale Euro pese landbouwpolitiek. Daarnaast zullen de nationale re geringen erop toezien dat alleen nationale steunmaatrege len worden toegepast in overeenstemming met het E.G.- Verdrag. Door de lidstaten zal voorts voor 1 januari 1975 een volledig overzicht van alle in 1974 in hun land be staande steunmaatregelen worden overgelegd. Al met al zo op het eerste gezicht dus geen opzien bare besluiten, die West-Duitsland er alsnog toe hebben bewogen de eerder overeengekomen prijs- en marktbe sluiten te aanvaarden. Toch geloven wij niet dat hiermee nu de kous af is. Ongetwijfeld zullen bij de komende prijsronde voor 1975/76 de Westduitse ideeën en bedenkingen weer een rol spelen. Overigens zijn ook wij van mening dat het geen kwaad kan het hele Europese landbouwbeleid eens grondig door te lichten. Al was het misschien alleen maar om vast te stellen dat de grondslagen van het landbouw beleid in de E.G. wel goed zijn en dat het in feite het falen van de E.G. op andere terreinen (monetair-, sociaal-, industrieel-, belastingbeleid) is dat het landbouwbeleid in Brussel de das omdoet. In dit nummer o.m.: Pagina Notulen Buitengewone Alg. Verg. 5, 6, 7 Uit de praktijk 8, 9 en 11 Rassenkeuze bij karwij 11 Werktuigennieuws van het DLG 12-13 Hoe bouw ik een schuur op andermans grond 15 Tuinbouwnieuws 17 HOGERE REKENKUNDE C^VER de nu per 7 oktober in werking getreden 5 hogere richt- en interventieprijzen en de paar wij zigingen in het marktbeleid en het effect op het boeren- inkomen hebben wij een paar weken geleden al genoeg geschreven. Voorop blijft voor ons staan dat de Europese Commis sie en Ministerraad in "december en januari ook werke lijk hun afspraak nakomen de prijzen voor 1975/76 vast te stellen op basis van de ontwikkeling van de produktie- kosten gedurende de jaren 1973 en 1974. Wij zijn er ove rigens nog lang niet gerust op dat deze doorbraak naar geïndexeerde landbouwprijzen nu ook werkelijk zal plaats vinden. Zeker niet wanneer we zien dat de E.G.-minister raad heeft gekonstateerd dat bij de prijsbesluiten ook rekening gehouden moet kunnen worden met ondermeer de inkomenssituatie en de toestand van de economie. Men heeft dus toch nog een ontsnappingsclausule inge bouwd, wanneer b.v. op basis van de harde gegeven kos tenstijgingen er een zeer sterke prijsstijging uit zou rol len. Als het dan maar niet meer gaat op de wijze zoals "liet volgens een Belgisch landbouwblad deze keer wel eens gegaan zou kunnen zijn. Het blad rekent ons voor dat het COPA 8 vroeg en de E.G.-Commissie 4 voorstelde, zodat volgens goed rekenwerk en toepassing van het oude koopmansgebruik laten we het verschil delen" het Europese parlement tot de opstelling van 8 4 12:2 6% kwam. Met deze gegevens moesten nu de landbouwministers een besluit nemen. Onze Belgische schrijver veronder stelde dat dit als volgt ging. 4 (Kommissie) 6 (Parlement) 10 2 5. Aldus rolde de bekende 5 er 'dan uit. Of het in Brussel ook werkelijk zo gegaan is zal, gezien het feit dat de Raads zittingen niet openbaar zijn, wel nooit bekend worden! Niettemin zijn wij het in zoverre met deze Belgische schrijver eens dat de Brusselse prijsbesluiten soms wel verdacht veel op deze handje-klap methode lijken. Het is juist van deze methode 'dat de land- en tuinbouw in de toekomst verschoond wenst te blijven! GLASTUINBOUW ]N de laatste bestuursvergadering van het Land bouwschap werd zeer terecht opgemerkt dat de E.G.-ministerraad in het geheel geen aandacht heeft be steed aan de tuinbouw en met name aan het referentie prijspeil voor groenten en fruit. Men vond dus wel erg stiefmoederlijk behandeld te zijn en terecht. Degenen onder de lezers die met name een glastuinbouwbedrijf exploiteren, zullen overigens wat ons commentaar be treft we leens dezelfde gedachte hebben gehad. Wij zijn ons daarvan bewust en hopen ook aan hun problemen eens wat meer aandacht te kunnen besteden. Deze pro blemen zijn immers voorwaar niet gering. Er is geen sector die zo sterk de gevolgen van de gestegen energie prijzen ondervindt als juist de glastuinbouw. Ook in ons gebied zijn vele daarbij voor de beslissing gesteld op aardgas om te schakelen. Zij werden daartoe door de overheid extra gestimuleerd doordat de omschakelings regeling ook van kracht werd voor de wat kleinere be drijven (verbruik tussen 30.000 en 130.000 ma gas per jaar). Vele zijn tot omschakeling overgegaan of zijn daar nog mee bezig. Het is duidelijk dat daarbij het gevecht om de aardgasprijs voor de tuinbouw voor al deze onder nemers van levensbelang is. De onlangs door het ministerie bekend gemaakte aard- gasprijzen voor de tuinders-grootverbruikers van 8,11 cent/m:{ per 1 oktober en 8,88 cent/m3 per 1 april, gel den slechts voor een verbruik boven 170.000 m:! jaar. Af gezien van het feit dat deze verhoging volstrekt niet over eenkomt met de eis der 3 CLO's, moet gekonstateerd worden dat juist in Zeeland en Brabant vele glastuin bouwbedrijven beneden deze grootverbruikersgrens blij ven. Voor hen gaat het nieuwe aardgasprijsjaar eerst per 1 januari in! (Vervolg op pagina 2)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1