STRATEGIE VOOR KOMENDE MAANDEN BEPAALD HET EISEN PAKKET J '^A maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant zlm land- en tuinbouwblad VRIJDAG 4 OKTOBER 1974 62e Jaargang - No. 3251 Uit de vol bezette vergaderzaal in de „Prins van Oranje" te Goes bleek overduidelijk dat de ZLM-leden geen genoegen wensen te nemen met het op nationaal niveau en in E.E.G.-verband voorgestelde pakket van maat regelen ter mogelijke verbetering van de inkomenspositie van boer en tuinder. Verschillende vooral jonge spre kers gaven van hun ongenoegen blijk. De boerenstand vraagt geen „steun" maar prijsbesluiten en een zelf- standigenbeleid dat recht doet aan de werkers in de land- en tuinbouw! Deze week op pagina 3 en 5 het overzicht dat de algemeen voorzitter ter vergadering gaf over de situatie betreffende het in nationaal- en in E.E.G.-verband gevoerde landbouwbeleid en het zelfstandigenbeleid van de huidige regering. De notulen van deze vergadering volgen in het nummer van 11 oktober a.s. In dit nummer o.m.: H.B.-ZLM vergaderde Pagina 6 De premie-regeling slachtrunderen en hoe die goed te gebruiken Pagina 8 en 16 Zeeuwse Fokschapendag te Goes Pagina 9 De maand oktober op het Z.W. landbouwbedrijf Pagina 10-11 De aardappeloogst- demonstratie te Biddinghuizen Pagina 12-13 25 jaar I.P.O. - Wageningen Pagina 14 Hoe bouw ik een schuur op andermans grond (I) Pagina 15 Tuinbouwklanken Pagina 17 Gew. Raad N.-Brabant vergaderde Pagina 19 maal met zich mee dat onderhandelingen, zonder de druk van massale aktievoering, immers maar weinig kans op resultaten blijken op te leveren. Men achtte het daarbij van groot belang dat de CLO's een plan van aktievoering klaar hebben liggen, dat zono dig onmiddellijk kan worden uitgevoerd. Er zal daarbij voor gezorgd dienen te worden dat men zich als belan gengroep steeds tijdig presenteert. Zo was men alge meen van mening dat nog voor de komende debatten over het zelfstandigenbeleid in de 2e kamer een krach tige ruk aan de bel gewenst is. Het zal aan de Werkgroep „Bijzondere Aktiviteiten" de TN de buitengewone algemene vergadering van de ZLM van maandag 30 september j.l. is aan de hand van een door het Hoofdbestuur opgesteld eisenpakket en voorstel omtrent de wijze waarop inwilliging van deze eisen nagestreefd dient te worden in grote lijnen de be- leidsopstelling van de ZLM voor de komende periode aangegeven. Het eisenpakket zoals dat door de ZLM in landelijk verband aanhangig gemaakt zal worden is el ders op deze pagina afgedrukt. De hoofdpunten eruit zijn: geïndexeerde prijzen voor de gegarandeerde land- bouwprodukten; wijziging van het nationale belastingsysteem voor zelf standigen, zodat over het gedeelte van het inkomen wat nodig is om weer in het bedrijf te investeren geen inkomensbelasting betaald hoeft te worden. Dit laatste punt is ook door de georganiseerde land bouw bij het kabinet aanhangig gemaakt. Het komt er in feite op neer dat de land- en tuinbouw in staat gesteld moet worden een deel van zijn inkomen belastingvrij weer in het bedrijf te stoppen om zo de gestegen kapitaalbe hoefte, vooral veroorzaakt door de inflatie, te kunnen opvangen. Ten aanzien van de E.G. werd naast de noodzaak om de kosten volledig in de prijzen door te berekenen, nog eens extra benadrukt dat de overeengekomen richtprij zen ook werkelijk door de boer gemaakt worden. Wat dat betreft kwam er zowel van achter de bestuurstafel, als vanuit de zaal zeer veel kritiek op het tot nu toe gevoer de marktbeleid voor granen en vlees. ZONODIG GERICHTE AKTIEVOERING fWER de wijze waarop de gestelde eisen zonodig kracht moet worden bijgezet, was men over het algemeen van mening dat de harde lijn voortgezet dient te worden. De huidige omstandigheden brengen nu een- ONS COMMENTAAR taak zijn nieuwe plannen voor aktievoering uit te wer ken en wel op zeer korte termijn! Door vele sprekers werden voorts de leden opgeroe pen om in afdelings- en kringverband daadwerkelijk mee te denken en te bouwen aan een effectieve belangenbe hartiging van land- en tuinbouw. Uiteraard werd gekonstateerd dat in de afgelopen woe lige maanden fouten zijn gemaakt. Met name bij de pre sentatie van het beleid en de vertaling van de eisen naar de leden. Niettemin bleek er over het ter tafel gelegde eisenpakket een grote mate van overeenstemming te be staan, evenals over de wijze waarop in de komende maan den gestreefd moet worden naar verwezenlijking van deze eisen. Daarbij kwam naar voren dat werkelijke resultaten al leen bereikt kunnen worden door samen als 3 CLO's in ons land en als COPA in E.G.-verband, één front te vor men! LUTEIJN. De algemene vergadering en het Hoofdbestuur der ZLM, op maandag 30 september te Goes in buitengewone vergadering bijeen, konstateren dat: de in miljoenennota aangekondigde belasting maatregelen voor de land- en tuinbouw volstrekt ontoereikend zijn; de E.G.-markt en prijsbesluiten onvoldoende tegemoetkomen aan de COPA-eisen en boven dien zijn opgeschort door het Westduitse veto. dringen met klem aan de volgende maatregelen te eisen: VAN DEN HAAG: inwilliging van alle CLO-eisen op belastingge bied onmiddellijke verhoging van de btw, indien de EG-besluiten deze week niet alsnog van kracht worden snelle invoering van subsidie voor jonge onder nemers bij bedrijfsovername. VAN BRUSSEL: uitvoering van alle op 20 september genomen besluiten iverhoging van de EG-landbouwprijzen voor 1975/76 op basis van de totale kostenstijging gedurende 1973 en 1974, waarbij alleen de in 1974 gerealiseerde prijsverhogingen afgetrok ken mogen worden de komende jaren de produktiviteitsverhoging volledig aan de boer laten zodanige marktmaatregelen dat ook voor gra nen en vlees de richtprijzen gemaakt kunnen worden. De vergadering acht gerichte, harde akties gedu rende het najaar noodzakelijk, indien niet op korte termijn aan deze eisen wordt tegemoet gekomen en dringt aan met onmiddellijke ingang in 3 C.L.O.-ver- band deze akties voor te bereiden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1