BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Onderwerp: HET LANDBOUWBELEID! LANDBOUWERS EN PRINSJESDAG maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant der 9Czlm op MAANDAG 30 SEPTEMBER te GOES 14.00 UUR PRINS VAN ORANJE land- VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1974 62e Jaargang - No. 3249 Zlm tuinbouwblad Zoals overal in Nederland is maandag ook in Zeeland en Noord-Brabant op waardige wijze gedemonstreerd om kracht bij te zetten aan de agrarische eisen tot verbeteringen van het inkomen. Massaal werd overal aan deze „milde aktie's" deelgenomen. De foto geeft een beeld van de honderden trekkers op de Oude Markt te Roosendaal. Op pagina 3 nog enkele beelden hoe het toeging te Goes en Roosendaal. T} E massale akties van boeren en tuinders die afge- lopen maandag door het hele land hebben plaats gevonden, richtten zich niet alleen tegen het Europese Landbouwbeleid, maar zeker ook tegen het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van land- en tuin bouw. Wat dat betreft spraken spandoeken, opschriften en pamfletten duidelijke taal. In de op pagina 3 afgedruk te tekst van een extra vlugschrift wat door de 3 Zuid westelijke landbouworganisaties is verspreid komt nog eens duidelijk naar voren dat het niet alleen om hogere garantieprijzen gaat, maar vooral ook om een beter fis caal en sociaal klimaat en een beleid t.a.v. planologie, landinrichting en milieu dat meer rekening houdt met de belangen van boer en tuinder. De massale opkomst van maandag heeft duidelijk aangetoond dat het vertrouwen jn de organisaties nog alom aanwezig is. Zeker als de organisaties zelf het aktievoeren ter hand nemen. Aan de andere kant heeft men van de meeste deelnemers kunnen vernemen, dat men nu wel daadwerkelijke resul taten verwacht en geen vage toezeggingen meer. Ook in het Zuid-Westen kan van een massale opkomst worden gesproken. Zelfs de drukke aardappel- en uien- oogst kon niet verhinderen dat vele duizenden boeren en tuinders vergezeld van ruim 2000 landbouwtractoren en werktuigen naar de 10 centrale punten kwamen. Het is zonder meer verheugend dat het daarbij nergens tot grote moeilijkheden is gekomen en dat aan derden nauwe lijks overlast is veroorzaakt. Integendeel zelfs! Wij heb ben de indruk dat deze aktie bijzonder goed bij het pu bliek is overgekomen en meer begrip voor de proble men, waarmee de landbouw worstelt, heeft doen ont staan. ONS COMMENTAAR KEERPUNT JN feite betekent 16 september een keerpunt in de wijze waarop tot nu toe de landbouwbelangen door de organisaties werden behartigd. Het was immers de eerste keer dat de CLO's tot aktievoering, anders dan via protestvergaderingen en optochten opriepen. Velen zul len het met ons betreuren dat het zo ver is moeten ko men in de huidige maatschappij. Immers het betekent dat voor alléén redelijk overleg vandaag de dag geen plaats meer lijkt te zijn. Of we het nu leuk vinden of niet als belangenbeharti- gende organisaties zullen we er in de naaste toekomst op ingesteld dienen te zijn dat de argumenten aan de onderhandelingstafel zonodig krachtig vanuit een aktie- In dit nummer o.m.: Deze week i.v.m. Land bouwbegroting 1975, opge nomen op pagina 6, 7 en 8: Geld en goed - Eisen en wensen Aktiecomité's Pagina 4 O.V.M.-verzekeringen - Waar moet dat heen? Pagina 5 Het zaaien van wintertarwe Pagina 10 Drogen en bewaren van zaaiuien Pagina 11 Mechanisatie- en ander nieuws Pagina 12 - 13 Vleesstieren groeien het best van vers gras en krachtvoer Pagina 15 voerende achterban ondersteund kunnen worden. Het zal ook voor de overheden zaak zijn met deze gewijzigde opstelling danig rekening te houden, wil men in de ko mende tijd nieuwe aktievoering voorkomen. Eén aspect ten aanzien van de akties van de 16e willen wij toch nog noemen. Dat is de samenwerking met de landbouwprodukten verwerkende en verhandelende be drijven. Zowel de coöperatieve als de particuliere. Zij stelden immers mede vele produkten beschikbaar. Uit bouw van deze samenwerking lijkt ons in de toekomst van groot belang. Daarmee kan immers nog eens duide lijk onderstreept worden dat een gezonde landbouw niet alleen van belang is voor de boeren en tuinders zelf, maar ook voor de honderdduizenden die indirect door de land- en tuinbouw hun brood verdienen. MILJOENENNOTA T}E belangstelling van de landbouw ging dit jaar niet zozeer uit naar de landbouwbegroting, maar meer naar de fiscale en sociale maatregelen die met name in de miljoenennota worden aangekondigd. Omdat wij op het moment dat wij dit schrijven nog niet over alle ge- ój^vens beschikken, kunnen wij nog geen afgerond oor deel geven. De belangrijkste maatregelen die in de troon rede zijn aangekondigd betreffen: een verlichting van de druk der vermogensbelasting; een verdere uitbouw van de fiscale oudedagsrevering en de invoering van de volksverzekering arbeidsongeschiktheid. Wat de volksverzekering arbeidsongeschiktheid be treft wordt ernaar gestreefd deze per 1 juli 1976 te doen ingaan. Naar onze mening moet dat op een vroeger tijd stip kunnen. Voorts is hierbij vooral van belang hoe de lasten van de premiedruk verdeeld zullen worden. Het beperken van de premiestijging voor de AOW is natuurlijk ook voor zelfstandigen een goede zaak. Al zal het effect daarvan wel weer geheel teniet worden ge daan door een forse verhoging van de maximum grens, waardoor juist vele middengroepen extra belast worden. De algemene verlaging van de druk der loon- en inkom stenbelasting is juist. Wij missen evenwel een aanwijzing dat de regering bereid is de land- en tuinbouw in de gelegenheid te stellen een deel van zijn inkomen belastingvrij te reser veren voor het financiëren van herinvesteringen om het bedrijf in stand te houden. Zeer verontrustend achten wij de passage in de troonrede waar wordt aangekondigd dat in het komende jaar gewerkt zal worden aan een re geling die onteigening tegen gebruikswaarde mogelijk moet maken. (Zie verder volgende pagina.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1