UIT DE PRAKTIJK „Kluiten in de rug vindt men op de wagen terug' Vergelingsziekte en rooitijd Kweekbestrijding in de stoppel Het wordt opschieten geblazen Rond de Schelde ft 0 De vorige week is voor OOST ZEEUWS-VLAANDE- REN een week geweest met veel regen en is zodoende slecht geweest voor de vorderingen met de werkzaam heden. Speciaal de stambonenoogst die in volle gang was heeft zodoende bijna een gehele week gestagneerd. Wat de oogst-verwachtingen betreft zullen er hier en daar voor de bonen nog wel eens tegenvallers te incas seren zijn. Hoewel we globaal genomen wel kunnen aan nemen dat de opbrengst normaal tot goed zal zijn. zich aan voorspellingen wagen is altijd een riskante zaak. Dit is wel weer gebleken met de wintertarwe die, vorig jaar op tijd en onder gunstige omstandigheden ge zaaid, zich verder goed ontwikkelde, aanleiding gaf tot de verwachting dat ze een normale opbrengst zou geven. Het is alleszins meegevallen en 'het ras Clement heeft evenals vorig jaar bewezen, wat de opbrengst betreft, er belangrijk boven uit te komen.. Een geheel ander geluid moeten wet laten horen als we het over de suikerbieten hebben, want deze zullen "het ongetwijfeld laten zitten en de vroege en bijna al gehele aantasting der vergelingsziekte doet er nog een schep bovenop. Het jaargetijde gaat verder en de fabrieken haasten zich koortsachtig om op 23 september klaar te zijn voor de ontvangst der eerste bieten. Premies worden in het vooruitzicht gesteld om het enigszins aantrekkelijk te maken vroegtijdig bieten te leveren. Ongetwijfeld is het in ieders belang dat de suikercampagne zo regelmatig en vlot mogelijk verloopt. Maar voordat het zover is moet er nog heel wat ge beuren! De uien en aardappelen moeten ook nog geoogst worden. Er staan weer drukke weken voor de deur! Wanneer de weergoden ons nu maar goedgezind zijn, kan er met de huidige oogstmaahines in een korte tijd veel gebeuren! We zullen aan de afstelling en de juiste rijsnelheid van onze aardappelrooimachines deze oogst- periode wel zeer bijzondere aandacht moeten schenken willen er geen rooibeschadigingen optreden. Gezien de struktuur van de grond in het afgelopen voorjaar, kun nen zich nog wel eens moeilijkheden voordoen. Het ge zegde „kluiten in de rug, vindt men in de zak terug", gaat nog steeds op! Dit in deze zin dat ze thans op de wagen belanden en bij het rooien van het pootgoed zijn er al sprekende voorbeelden geweest Met instemming heeft men in onze streek kennis ge nomen van een artikel in een huis aan huis verspreid advertentieblad, waarin een interview is opgenomen ven een 'boerin uit onze streek, die op deze wijze een strik public relations heeft verzorgd dat het image van onze landbouw ten goede komt. Daarvoor onze waar dering! WAAR opkomstmoeilijkheden en vergelingsziekte de groei van de suikerbieten hebben gehinderd zijn de oogstverwachtingen niet optimistisch. De neiging om de bieten zo lang mogelijk te laten doorgroeien om tenminste een deel van de achterstand in te lopen is 'begrijpelijk. Althans daar waar uitslui tend de opkomstmoeilijkheden verantwoordelijk zijn voor de achterstand. Een dergelijk gewas is namelijk wel laat maar verder gezond. Anders ligt het waar de ver gelingsziekte ook of bij uitstek een rol speelt. Dergelijke bieten zijn ziek. Bij het vaststellen van de begindatum van de campag ne heeft de suikerindustrie zeker rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden van 1974. In 'het zui den zal de campagne later starten dan de laatste jaren bij gelijke oppervlakte het geval was. Ook op dit latere tijdstip zal de teler moeten beslissen welke percelen voor vroege levering bestemd zullen worden. Behalve de gebruikelijke overwegingen van ligging van het per ceel, grondsoort, ontwateringstoestand, volgend gewas, afrijpingstoestand van 'het bietengewas ras enz., zullen dit jaar ook het ziek-zijn en de mate daarvan onder ogen gezien moeten worden. MOG steeds isde .s&hade die door de vergelingsziekte wordt aangericht moeilijk te begroten. Gezien het weersverloop ziet het er naar uit dat deze in zijn tota- Op vele bouwlandpercelen is kweek een probleem. Tij dig maatregelen treffen zal meestal het minst aan geld en arbeid kosten. Bij de chemische bestrijding zijn vier typen middelen toegelaten. De werking van deze midde len is afhankelijk van de vochtigheidstoestand van de grond en van de hoeveelheid neerslag na de toeslag. Het resultaat van de bestrijding kan vaak aanzienlijk worden verbeterd, wanneer na de bespuiting nog laat in de herfst, in de winter of in het vroege voorjaar een extra grondbewerking plaats heeft. Het middel dalapon tegen 29 kg per ha werkt alleen bevredigend als op een goed groeiende kweekmat kan worden gespoten. Die is zelden aanwezig. Amitrol-bevattende middelen vereisen dezelfde vlot te groeiomstandigheden van de kweek, maar hebben het voordeel dat ze tevens o.a. distels en kkin hoef blad bestrijden. Na de bespuiting moet tenminste zes weken worden gewacht met de inzaai van een volgende vrucht. Bij dalapon zelfs tot in het vol gende voorjaar. TCA heeft in het verleden de beste resultaten te zien gegeven; vooral als wordt gespoten in de loop van de maand oktober, daar er dan meestal voldoen de regen valt >om een goed effect te mogen verwach ten. Er zijn in de WESTHOEK nog niet zoveel aardappelen doodgespoten. En toch wordt het hoog tijd. dat de aard appeloogst een aanvang gaat nemen. Het weer is er echter niet naar, maar dat houdt niet in, dat we voor het afstervingsproces toch altijd zo'n veertien dagen moeten rekenen. Meestal is 'het dan nog uitkijken met de vervellingen en vooral wanneer er gepoederd wordt, is het extra oppassen! We hebben altijd de indruk dat Bintje zich wat eerder laat rooien na het doodspuiten den de Eigenheimers. Ook de uien zijn op de meeste plaatsen nog niet gerooid, ook dat is dus niet vroeg. Met de prijzen van de beide produkten gaat het niet geweldig; nee het gaat zelfs uitgesproken slecht en met name van deze produkten moet het eigenlijk echt wel komen. De bonen, die tot nu toe geplukt zijn, geven een goe de opbrengst. Men hoort zelfs opbrengsten van 17 ton per ha. Algemeen is er 'wel een beetje angst, dat mis schien niet alle kontrakten geeffectueerd kunnen wor den. I. R. S. BERGEN OP ZOOM liteit beperkt zal blijven. Toch moet op grond van vroe gere ervaringen aangenomen worden dat de schade al naar de toestand van het gewas en het tijdstip en de mate van infectie sterk zal variëren. Voor het vaststel len van de rooitijd moeten de percelen in dit opzicht dan ook nauwkeurig gewaardeerd worden. Het gaat in de eerste plaats om de te verwachten groei. In de twee de plaats dient de kans op hergroei van blad overwogen te worden. Het verdient onzes inziens aanbeveling om de meest zieke gewassen, gekenmerkt door een zeer geel uiterlijk en dor blad, niet alleen het eerst maar ook vroeg te oogsten. Zeer zieke bieten nemen minder toe in gewicht en verdienen dus voorrang boven zieke bieten die op dit punt meer mogelijkheden hebben. Zeer zieke bieten waarvan het grote blad geheel geel en zelfs deels dor is, dreigen door hergroei van blad een deel van de opgeslagen suiker te verspelen zonder dat deze later weer terug komt. Zeer zieke bieten moeten zo snel mogelijk verwerkt en dus niet langer dan strikt nodig is bewaard worden. De mogelijkheden daartoe zijn het gunstigst in het be gin van de campagne. Naarmate de gewassen minder ziek en nog of al weer enigszins groen zijn kunnen zij voor latere leveringen bestemd worden. C. J. GO VERS. C. A. R. Goes, Op zandgrond kan 50 kg TCA per ha, 8<10 cm diep worden ingefreesd. Bespuitingen uitgevoerd na 1 no vember verhogen de kans op schade in het volgend jaar, vooral in mais. Op kleigrond kan 'het beste een normale stoppelbe werking worden uitgevoerd en na het op winter- voor ploegen 75 kg TCA per ha worden gespoten, na dat zonodig de grond eerst wat is vlak getrokken met een cultivator. Na half november niet meer spuiten i.v.m. de ge voeligheid van in het voorjaar in te zaaien gewas sen. Goede ervaringen zijn verkregen door op een per ceel v/aar bieten zullen worden geteeld op de win- tervoor te spuiten met plm. 6075 kg TCA per 'ha, gevolgd door een bewerking met de cultivator vier tot zes weken later, en een tweede bespuiting met TCA in het vroege voorjaar met 20 kg per ha. Deze tweede bespuiting dient tenminste vier weken vóór het zaaien van de bieten te geschieden. Chloralhydraat is een vloeibaar produkt, sinds kort in de handel en in de toepassing enigszins te ver gelijken met TCA. Bij toepassing op de winter voor is een vochtige grond en temperatuur beneden 15° C. gewenst. Al met al wanneer we de velden zo inkijken, is er al een echte herfststemming. Daar kan nog veel verande ring in komen, want de maand september kan nog wel een aardige nazomermaand zijn. Vooral het afgelopen weekend met flinke wind en forse buien was het geen pretje. Natuurlijk heeft ook de nazomer zijn aantrek kelijkheden wanneer we door 't land lopen en we zien de patrijzen van schrik opvliegen als we te dicht bij hen komen. Ook de fazanten doen 'hun best en vooral de randen 'van de percelen zijn geliefde plaatsen waar dit wild toeft, 't Lijkt ons, dat de wildstand dit jaar een goed jaar heeft, vooral 't gevogelte is flink uitge breid. Met de hazen moet je 'het nog maar afwachten, want i;.et doodspuiten der aardappelen met arsenieten doet nogal wat hazen sneuvelen. Zo heeft ieder seizoen zijn aparte 'bekoorlijkheden, maar ook zijn aparte drukte. En 't najaar en met na me in de maand september weten we goed wat we te doen hebben en dat is dan wdl aantrekkelijk als het maar wil vlotten. (Zie verder pag. 12) Wanneer we de cijfers van de proefrooiïngen van van de suikerbieten eens nader bestuderen, dan blijkt de te verwachten opbrengst van de goede percelen niet tegen te vallen. Bekend is, dat de minder goede perce len zelden of nooit in dit onderzoek worden opgeno men en tevens mogen we toch wel stellen, dat er dit jaar veel minder goede percelen zijn dan in andere jaren. Over de gehele linie zitten we dus niet" zo best. Bovendien hebben we hier in 'het zuiden des 'lands een geweldige infectie van de vergelingsziekte en dit kan soms wel een oogstdepressie van 2030 ten ge volge hebben. Of echter de vergelingsziekte dit jaar nu werkelijk zoveel schade heeft gedaan menen we te mogen betwijfelen, want dan hadden de bieten beslist nog veel minder moeten zijn. Opvallend is dat de bie ten welke meer stikstof hebben gekregen duidelijk meer groen blad hebben. Ditzelfde constateren we in de bie ten waar in 'het vroege voorjaar bij het zaaien Temik is toegepast en ook op die percelen waar in het 'vooraf gaande jaar een grote hoeveelheid drijfmest is gegeven. Wonderlijke reacties dus waarvoor we niet direkt een antwoord kunnen vinden. Gaan de bladluizen evenals de waterschappen ook grotere eisen stellen aan het milieu? Is een zekere mate van luchtverontreiniging ook van invloed op de blad luispopulatie? Het lijkt allemaal een geheel andere visie dan we in het verleden gewend waren. Het voornaamste is of we in dit uitzonderlijk moeilijke voorjaar iets heb- De bladluisbestrijding in de bieten dit jaar grote problemen ben geleerd van deze nieuwe ervaringen? Met de tra ditionele luisbestrijding dreigen we vast te lopen en nog erger lijkt ons de doolhof van resistentie waarvoor eigenlijk nog geen kruiden gewassen zijn. Typisch is echter ook, dat dit jaar het aantal 'luizen in de tarwe en in de aardappelen praktisch nihil was. Zo blijkt weer overduidelijk hoe moeilijk heel deze materie is. De bladluizen hebben een ingewikkelde levencyclus en het is bekend, dat in het voorjaar de 3e en meestal de 4e generatie pas uit gevleugelde luizen bestaat. Deze luizen zijn dus in staat om van de winterwaardplanten weg te vliegen naar de gewassen, maar al deze luizen zijn dan nog „virus-vrij". In de bieten hebben we op 14 mei de eerste bladluistelling uitgevoerd en vrij spoedig daarna is reeds een waarschuwing via de radio gegeven. Een gedeelte van de telers heeft een bestrij ding uitgevoerd en een ander gedeelte meende toen nog geen gewas te hebben en heeft geen maatregelen ter bestrijding genomen. Maar toch blijft het onverklaar baar, waar die zeer vroege infectie van de vergelings ziekte vandaan is gekomen. Daarom rijst nog steeds de vraag wat er nu eigenlijk fout is gegaan en of de be strijding wel effectief genoeg is geweest. Een heel be langrijk punt dus om ons deze winter gezamenlijk eens in te Verdiepen. Vorige week waren we te gast bij een zuster-standor- ganisatie in een naburige provincie. .In deze algemene vergadering werd de stand van zaken van dit moment voor wat betreft de prijzen, de kosten, de genomen maatregelen en de visie op de toekomst uitvoerig be handeld. Tevens werd dieper ingegaan op de vraag: „Wat kost ons een boer?" Maar bij nader inzien bleek juist het tegendeel aan de orde te zijn, namelijk: .Wat wordt er aan een 'boer verdiend?" Hiermede werd dui delijk onderstreept het grote verschil in prijzen van de tarwe en de suiker op de wereldmarkt en de prijzen welke de boer hiervoor ontvangt. ,Havergeld is gauw geteld", was vroeger grootvaders gezegde, maar van het E.E.G.-geld kunnen we nu beslist hetzelfde zeggen!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 6