UIT DE PRAKTIJK Rassenbericht wintertarwe 1975 voor het zuidwestelijk kleigebied Geprikkelde stemming PROEFSTATION VOOR DE AKKERBOUW Consulentschappen voor de Akkerbouw en de Rundvee houderij in het zuidwestelijk kleigebied VAN de vele factoren die op de opbrengst inwerken zoals grondsoort weer, voeding, ziekteresistentie, etc. blijkt de invloed van het ras overduidelijk. Nog steeds is het mogelijk om door gebruikmaking van de juiste rassen de opbrengst aanzienlijk te verbogen. De kosten nemen hierdoor niet noemenswaard toe; dit be tekent dat het rendement 'hoger wordt. Onze kweekbedrijven zijn er in geslaagd de produk- tiviteit, de wintervastheid en de schotresistentie tot grote hoogte in te kruisen. Het is een uitdaging voor de boer de teelt zodanig aan te passen dat het vermo gen om hoge opbrengsten te geven tot uiting komt. Hierbij rekening houdend met de zwakke punten van onze rassen. Daarnaast heeft het onderzoek jie laatste jaren be langrijke vorderingen gemaakt met betrekking tot het bestrijden van verschillende schimmelziekten. Wij den ken in dit verband aan de bestrijding van voetziekte in het voorjaar en de afrijpingsziekten in de zomer. Op het gebied van de bemesting heeft de toepassing van de gedeelde stikstofgift zowel de opbrengst als de oogstzekerheid bevorderd. Proeven met zaaizaadhoeveelheden bevestigen de veronderstelling dat met minder zaaizaad kan worden volstaan, zonder dat de opbrengst daardoor daalt. Terugziende op oogst 1974 valt bij de wintertarwe de hoge kg-opbrengst op. Door de zachte winter werd de groei nauwelijks afgeremd, waardoor de toch algemeen wat latere zaai in het voorjaar niet (meer opviel. De uitstoeling was goed. De record opbrengst kan onge twijfeld ook in verband .worden gebracht met de meer op de stikstofbehoefte van het gewas afgestemde be mesting. Dit, samen met het droge weer in de voorzo mer, resulteerde in een wat schraal ontwikkeld gewas met een goede beworteling. Dergelijke gewassen wor den in het algemeen minder door, bijvoorbeeld meel dauw en/of afrij pingsziekten aangetast. Dit is belang rijk voor het uitgroeien van de korrel. OPZET VAN HET ONDERZOEK IN 1974 zijn de rassen vergeleken onder omstandig- heden zoals deze op de bedrijven algemeen voor komen. a) normale, gedeelde stikstofbemesting, zonder ziek tebestrijding; b) gedeelde stikstofbemesting met bij de eerste gift 30 kg N extra, plus COC-bespuiting en bestrijding van schimmelziekten. Als basis voor de hoogte van de stikstofgift diende het resultaat van het grondonderzoek (bemonstering in de tweede helft februari). Op alle proefvelden .werd in 1974 de opbrengst door 30 kg meer stikstof plus een CCC-besp-utting in com binatie met een sehrmmelziektebestrijding aanzienlijk verhoogd. Alle onderzochte rassen reageerden ongeveer in gelijke mate op de genomen maatregelen. Het ligt in de bedoeling in een later stadium nader in te gaan op de stikstofgift, stikstofdeling, OCC-gebruik en ziekte bestrijding. Gemiddelde zaadopbrengsten van de wintertarwe- rassenproeven in het zuidwestelijk kleigebied in verhoudingsgetallen gem. van 1964-1973 gem. van 1974 100 6020 kg/ha 100 7190 kg/ha normaal N normaal -f- 30 N 4- CCC Bavistin RASSENBESCHRUVING a) Goed wintervaste rassen Clement geeft een vrij vlot maar steil groeiend, weinig bladrijk gewas. Het stro is kort en vrij ste vig. Het gewas rijpt vrij vroeg. Het is het imeest produktieve ras. De laatste jaren wordt het in toe nemende mate aangetast door meeldauw, bruine roest en afrijpingsziekten. Dit jaar bleek Clement ook vatbaar voor een nieuw fysio van gele roest. Het ras is zeer gevoelig voor voetziekte. De schot- resistentie is goed. Caribo stelt geen hoge eisen aan de grond en kan op de wat minder vruchtbare .gronden ook goede opbrengsten geven. Op vruchtbare grond vormt dit ras erg veel 'blad, waarbij de stevigheid dan te wensen overlaat. Met een aangepaste stikstofbe mesting en het gebruik van CCC kan dit bezwaar .grotendeels ondervangen worden. Rijpt vrij vroeg. Werd in voorgaande jaren sterk door meeldauw en bruine roest aangetast, maar rijpt meestal gezond af. De korrel is wat gevoelig voor schot. Manella is een vroeg rijpende tarwe met een goede resistentie tegen gele roest.. Het stro is kort. De Ervaringen in voorgaande jaren en met an dere tarwerassen geven aan dat een sterke verbreiding van één ras grote gevaren in houdt. De kans op doorbreking van resisten tie tegen bepaalde ziekten neemt daardoor namelijk sterk toe. stevigheid laat iets te wensen over, door voetziekte treedt vaak platte legering op. Is in voorgaande ja ren nogal aangetast door meeldauw en bruine roest. Stelt hogere eisen aan de grond dan Caribo en Lely. Heeft een geringe gevoeligheid voor schot. Wordt de 'laatste jaren door andere rassen in op brengst overtroffen. Manella is gevoelig voor de duietbestrijdingsmiddelen Dicuran en Dosanex. Lely rijpt vrij iaat en heeft kort stevig stro. Is erg vatbaar voor meeldauw en afrijpingsziekten, maar kan, gezien de opbrengsten in 1974, bij een gezond gewas en op goede tarwegrond zeer produktief zijn. Bestrijding van afrijpingsziekten door bespuiting met chemische middelen is vooral bij dit ras raad zaam. De korrel is vrij gevoelig voor schot. Lely is gevoelig voor de duistbestrijdingsmiddelen Dicu ran en Dosanex. b) Middelmatig wintervaste rassen Cyrano rijpt vroeg en heeft kort zeer stevig stro. Lijdt in het algemeen niet sterk aan afrijpings ziekten. maar wel aan meeldauw. De korrel is zeer resistent tegen schot, maar zit los in het kaf, zodat korreluitval voor kan komen. Het ras voelt zich thuis op de goede tarwegronden en geeft daar ho ge opbrengsten. Cyrano is een uitstekende dekvrucht voor groenbe- mestingsgewassen. Als dekvrucht voor graszaad teelt is de grote neiging tot korreluitval en daar door de kans op veel opslag een nadeel. c) Matig wintervaste rassen Norda heeft tamelijk kort en stevig stro. Het ras is erg vatbaar voor .meeldauw en afrijpingsziekten. Bestrijding van deze ziekten is voor dit ras dan ook vrijwel steeds noodzakelijk. Het oogstjaar 1974 bevestigde wederom de hoge produktiviteit van het ras als het gewas voldoende gezond blijft. De korrel is vrij weinig gevoelig voor schot. Het ras is het meest geschikt voor late zaai, bijvoorbeeld in december/januari. d) In onderzoek zijnde nieuwe rassen Adamant lijkt middelmatig wintervast. Het stro is zeer kort en zeer stevig. Erg vatbaar voor meel dauw en afrijpingsziekten. Werd in 1974 op enkele proefvelden door gele roest aangetast. Is bjj het onderzoek vatbaar gebleken voor alle bekende fy- sio's. Heeft goede eigenschappen omtrent korreluit val en schot. Anouk lijkt vrij goed tot goed wintervast. Het stro is vrij kort en stevig. Zeer vatbaar voor meeldauw, tamelijk vatbaar voor bruine roest en afrijpings ziekten. Weinig gevoelig voor schot. Overzicht van de belangrijkste raseigenschappen stro geschikt- ras winter blad lengte stevig- korrel- heid vastheid rijk heid uitval als heid dek vrucht Clement 7,5 6,5 6 8 6 8 Caribo 8 8 7 7 6 6 Manella 8 7 6 7 7 8 Lely 8 7 6 8 9 7 Cyrano 6 6 6 8,5 4 9 Norda 5 7,5 6 8 7 8 CONCLUSIE EN ADVIES Ervaringen in voorgaande jaren en met andere tar werassen geven aan dat een sterke verbreiding van één ras grote gevaren inhoudt. De kans op doorbreking van resistentie tegen bepaalde ziekten, waardoor deze dan veel schade kunnen aanrichten, wordt daarmede erg groot. Het is om deze reden dat gewezen moet worden op de noodzaak van rassenspreiding. Temeer daar het ras Clement nu de kans loopt op een zeer grote uitbrei ding. Om dit gevaar te beperken achten wij het ge wenst dat van dit ras niet meer dan 50 van het areaal wordt uitgezaaid. Lely en Norda kunnen bij een effectieve bestrijding van de afrijpingsziekten zeer goede resultaten geven. Lely doet het vooral goed op de vruchtbare gronden. Op de wat minder vruchtbare gronden zijn Caribo en Norda de meest aanbevelenswaardige rassen. Manella is geien koploper meer, maar wordt op menig bedrijf gewaardeerd om de regelmatige goede op brengst en goede oogstzekerheid. Cyrano behoort niet tot de meest produktieve ras sen, maar verdient door de goede strostevigheid, de goede resistentie tegen ziekten en geringe schotgevoe ligheid een plaats in het sortiment op de vruchtbare kleigronden. Ook voor 1975 geldt de noodzaak meer dan één ras uit te zaaien voor het behoud van goede tarwe-opbreng- sten. Vooral voor bedrijven waar, bij een flink areaal gra nen, wintertarwe de hoofdmoot vormt, ie uitzaai van 2 of 3 rassen gewenst. Clement 120 107 116 Caribo 99 97 109 Manella 95 94 108 Lely 101 102 114 Cyrano 104 91 99 Norda 102 99 110 Adamant 92 100 108 Anouk 106 100 109 De met grote spanning afgewachte landbouw-debat in de Tweede Kamer is op THOLEN en St. PHILIPSLAND in de praktijk als zeer onbevredigend overgekomen. De benadering en ook de felheid van de diverse spre kers der politieke partijen, over de toch wel erkende benarde inkomenspositie in de landbouw, is naar onze gevoelens ver beneden de verwachting gebleven. De politieke belangen bleken inderdaad te prevaleren bo ven de nijpende situatie in alle sectoren van onze 'be drijfstak. De direkte inkomensverbetering voor de gehele land bouw via de BTW per '1 september j.l. van 2 gaat ondanks de uitdrukkelijke eis van de georganiseerde 'landbouw, door toedoen van de Kamer niet door. Voor vele bedrijfsgenoten die met 'het verhandelen van hun produkt een afwachtende houding hadden aangenomen, gaat de in eerste instantie grote teleurstelling over in een geprikkelde stemming! De eisen van de georganiseerde landbouw waren mi nimaal, gezien de enorme kostenstijgingen van de laat ste tijd, zelfs zo minimaal dat ze op dit moment zover beneden de maat zijn. Waarom dan geen honorering van het minimale eisenpakket? Het lijkt wel of onze volksvertegenwoordigers toch nog onvoldoende beseffen dat onze bedrijfstak in moei lijkheden verkeert, ondanks de bewering dat ze de landbouwbelangen hoog aan slaan! Wij zijn dan ook geenszins tevreden met de nationale maatregelen. De eisen zijn onvoldoende ingewilligd, daarom zullen ook aktie's van de georganiseerde land bouw tegenover de nationale maatregelen niet uit kun nen blijven! Als we tevens zien hoe in Brussel de 'landbouwminis ters ook nog niet tot een definiteif besluit hebben kun nen komen over de tussentijdse prijsverhogingen, laat staan het marktmechanisme door b.v. verlagingen van de heffingen aan de grenzen door deze zo te corrige ren dat de iboer meer voor zijn produkten ontvangt, dan krijgen wij het gevoel dat we ook niet al te veel op di rekte resultaten vanuit Brussel zullen kunnen rekenen. De oproep van de gezamenlijke EJ2.G.-landbouworga nisatie^ om a.s. maandag tot demonstratieve dag uit te roepen, teneinde haar eisen kracht bij te zetten, zullen we daarom temeer ook van onderaf dienen te steunen! Het is deze en ook vorige week door de grote hoeveel heden neerslag tamelijk rustig geweest met de werk zaamheden op onze bedrijven. De meeste collega's zit ten nu te popelen, gezien de eerste twee weken van september reeds vervlogen ziin, om wanneer de grond het toelaat met het aardappelrooien te beginnen, begrij pelijk omdat op veel bedrijven de rooiwerkzaamheden een grote arbeidspiek veroorzaken. Ondanks de vele werkzaamheden, zullen we echter wanneer door onze organisatie van de achterban ge vraagd wordt, om mee te werken aan bepaalde aktie's voor onze gerechtvaardige eisen, de sollidariteit op moe ten brengen om eensgezind, tuinder alsook de loonwer kers, de belangen van onze gehele bedrijfstak proberen uit te tillen boven onze individuele belangen. Willen we als landbouw wat bereiken, zullen we dit voor ogen moeten houden! (Zie verder pag. 6)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 5