1 NOVEMBER BESLISSENDE WEEK VERZEKERINGSINSTELLINGEN VAN DE ZLM belangrijke datum voor. r)EZE datum is ook om andere reden belangrijk n.l. 81 M ALCOHOLGEBRUIK IN HET VERKEER AAN NAUWE GRENS OMZETTING ALL RIKS VERZEKERING IN W.A. DEKKING "GEEN PREMIEVERHOGING TE VERWACHTEN waar nogmaals een blaastest wordt genomen. Is deze 2e test wederom groen, dan gaat u voor een bloedproef naar de dokter. HET WORDT OPPASSEN GEBLAZEN \7IA de televisie hebben wij zo'n test gezien, waarbij een dame 2 sherry's, een heer 2 pilsjes en een heer 2 jonge klares dronk binnen een half uur en voor het eten. De blaastest sloeg bij alle drie groen uit. In de bedoelde televisieuitzending ging het er uiteraard om aan te tonen hoe snel men aan het promillage van 0,5 kan zitten. ALS U ALCOHOL HEBT GEBRUIKT TA, u zult er ongetwijfeld al iets over gelezen heb- ben n.l. dat de wetgeving t.a.v. het alcoholgebruik in het verkeer per 1 november a.s. wordt gewijzigd. De drempel wordt dan 0,5 promille (bloedalcoholgehal- te) en dat is zeer laag. Lager dan de drempel in de ons omringende landen en uiteraard een grens, die verdraaid snel wordt bereikt. Nu is grenzen trekken niot zo moelijk. Maar hoe wil men kontroleren of deze grens overschreden wordt? Tot nu toe is het zo, dat bij controle door de politie op alcoholgebruik het promillage slechts kan worden vastgesteld via een bloedproef. Deze bloedproef moet uiteraard door een arts worden afgenomen en was en is oo dit moment niet verplicht. Dit betekent, dat wanneer de politie via zijn reukorganen konstateert, dat de chauf feur gedronken heeft en bovenden met een dubbele tong spreekt en bij het uitstappen onvast ter been blijkt, hij de chauffeur niet kan verplichten zich aan een bloedproef te onderwerpen. Een situatie, welke al veel drinkebroers heeft gered. Daarin komt per 1 november a.s. wijziging. De bloed proef wordt dan verplicht. Bovendien wordt de politie uitgerust met een prima hulpmiddel n.l. het z.g. blaas pijpje. Aan dit pijpje zit een ballon, die opgeblazen moet worden. In dit pijpje zitten gele korreltjes en als u wat veel alcohol gebruikt hebt worden deze korreltjes groen na het opblazen van de ballon. Dat kan dan voor de po litie een aanwijzing betekenen, dat u teveel gedronken hebt, waarna hij u gelast mee te gaan naar het bureau, Na 1 november is het „blazen" geblazen! De bedoeling is, dat na 1 november a.s. streng gecon troleerd gaat worden op alcoholgebruik. De politie is dan uitgerust met de blaaspijpjes. Dat wil niet zeggen, dat u tot 1 november a.s. er nog even tegenaan kan! Het be tekent wel, dat u na 1 november a.s. geweldig voorzich tig moet zijn met alcoholgebruk, want de strafmaat is niet mis te verstaan n.l. maximaal 3 maanden gevangenisstraf en 5 jaar ontzegging rijbevoegdheid. En denk niet, dat na een stevige borrel op een receptie (net voor het eten) een straffe kop koffie helpt. Behalve voornoemde strafmaat zit u bovendien met uw verzekering fout. Bij overtreding van artikel 26 (alcohol gebruik) krijgt u in een aanrijdingsgeval geen uitkering. U ziet, dat aan genoemde maatregelen niet te lichtvaar dig mag worden voorbij gegaan. Bovendien heeft de Stichting Wetenschappelijk Onder zoek Verkeersveiligheid uitgerekend, dat door naleving van deze nieuwe wettelijke bepalingen 250 mensenlevens kunnen worden bespaard en een veelvoud aan ernstig gewonden. En dat is iets waar wij ons allemaal voor wil len inspannen. Glaasje op, laat je rijdenl I UITERLIJK 1 NOVEMBER I voor onze eigen O.V.M. Tot deze datum is het we derom mogelijk om de lopende W.A. plus cascodekking (zgn. all riks) om te zetten in een W.A. verzekering, in gaande 1 januari 1975. Zoals het er nu voorstaat behoeft u niet te rekenen op een premieverhoging per 1 januari a.s. Dit is n.l. een belangrijk gegeven voor het bepalen van uw standpunt met betrekking tot omzetting van uw verzekering. Wel zullen wij zeer waarschijnlijk de W.A. dekking verhogen tot vijf miljoen gulden zonder dat zulks u extra premie kost Formeel dient u eventuele wijzigingen voor 1 oktober op te geven, maar u krijgt onzerzijds speelruimte tot uiterlijk 1 november a.s. U dient ditmaal uw verzoek wel schriftelijk in te die nen. Voorheen kon dit ook telefonisch. Later kregen we dan discussie of het wel of niet was opgegeven. Van daar, ons verzoek zulks nu schriftelijk aan te vragen. Dan is er tenminste een bewijs. Ons verzoek is tevens na te gaan of de tenaamstelling op de polissen nog klopt; of er intussen voertuigen zijn verkocht of bijgekomen zonder dat dit werd opgegeven. Ook deze wijzigingen gaarne voor 1 november. En dan liefst niet wachten tot de laatste dag. U mag nu reeds wijzigingen en aanvullingen doorgeven. U helpt ons daar enorm mee. Na 1 november moet u niet meer aankomen met omzettingen, want dan bent u te laat! Mopperen ol nog erger helpt dan niet meer. U hebt dan 10 maanden de gelegenheid gehad; de laatste 2 zijn voor ons. Dan gaat alles netjes in de computer en dan moeten er eer lijk gezegd geen wijzigingen komen, want dat geeft al leen maar een akelige en onnodige adminstratieve romp slomp. Het gros van onze verzekerden houdt zich geweldig aan deze spelregels. Het is ook hun eigen belang, want rompslomp kost geld! Een aantal (wordt kleiner) verzekerden komen toch al tijd nog achteraf d.w.z. na ontvangst van de nota. Ze hebben dan de waarschuwing niet gelezen, zijn ziek ge weest of hadden het te druk etc. Een groepje, dat het zichzelf lastig zit te maken en ons uiteraard ook. Dit laatste vinden we dan niet prettig. Een groepje, da veel al ook op ander terrein buiten de potDat zij het zichzelf lastig maken moeten ze uiteraard zelf weten. Speciaal tegen dit groepje zeggen wij, we blijven moed houden. Spelregels zijn er niet voor niets. Helpt u mee? Dank u wel! DE L. (Vervolg van pagina 1) BRUSSEL ("NOK voor de Europese Gemeenschap is nu het uur van de waarheid aangebroken. Immers als er geen nieuwe impulsen kunnen worden gegeven aan de E.G.- gedachte (en ook nog het landbouwbeleid feitelijk uit el kaar zou vallen) we de hele E.G. wel kunnen vergeten! De vele aktiviteiten die met name door de Franse en Duitse regeringsleiders de laatste tijd worden ontwik keld, wijzen er overigens op dat men ook op „hoog niveau" begint in te zien dat er nu snel wat moet ge beuren en dat nog een paar losse noodverbanden erbij niet langer redding meer kunnen brengen. Duidelijke besluiten op het gebied van het markt- en prijsbeleid voor de landbouw zouden een eerste aanzet tot een versterking in het E.G. gebouw kunnen beteke nen. Al met al ziet het er wel naar uit dat de 9 landbouw ministers volgende week tot één van hun marathonver gaderingen zullen moeten komen! Inmiddels is het voorstel dat de Europese Commissie op 3 september aan de ministerraad heeft voorgelegd bekend worden. Belangrijke punten daaruit zijn: tussentijdse algemene prijsverhoging van 4 en de nieuwe prijzen voor 1975/76 vaststellen voor 1 februari 1975; devaluatie van het groene pond met 71/j schrappen van het z.g. artikel 4 bis van verordening 974/71, waardoor met name voor de granen in de Noordelijke E.G.-landen (waaronder ons land) een betere prijsvorming, afgestemd op de richtprijzen, mogelijk wordt; 4. bijzondere maatregelen voor jonge boeren (nog niet bekend welke!) en verhoging_van het maximale rente subsidiepercentage van 5 naar 6 Wat wij in deze voorstellen duidelijk missen zijn maat regelen die op korte termijn de situatie op de vleesmarkt kunnen verbeteren. Voorts is de Commissie blijkbaar niet direkt van plan haar suikerbeleid, met name t.a.v. de C- suiker, te wijzigen. COPA VRAAGT 8 TNE Europese landbouworganisaties verenigt in het COPA hebben in hun vergadering van 3 en 4 sep tember besloten dat, nu de prijsaanpassing eerst halver wege het seizoen gerealiseerd kan worden, het ook nood zakelijk is dat de, op jaarbasis geeiste, 4 extra wordt opgetrokken tot 8 De kosten ontwikkeling binnen de meeste Europese landen sluit hier overigens bij aan. Uiteraard was men duidelijk teleurgesteld over de ma gere resultaten van het Brussels overleg der landbouw ministers op 3 september, waar niet eens een principiële overeenstemming op de belangrijkste punten mogelijk bleek te zijn. Het COPA heeft dan ook besloten aan alle boeren in de E.G. een oproep te richten om op 16 september mas saal aktie te voeren en op die wijze nog eens duidelijk te maken dat men van de ministerraad op 17 en 18 sep tember besluiten verwacht die duidelijk in overeenstem ming zijn met de eisen van de Europese boeren en tuin ders. In dat kader is het misschien nog eens goed om te benadrukken waar het uiteindelijk in Brussel om te doen is. Dat is kort en goed een zodanig markt- en prijsbeleid dat de geldopbrengsten van de gegarandeerde produk- ten gelijke tred houden met de ontwikkeling van alle kos ten voor deze produkten (indexering van de prijzen dus). Voor de nieuwe prijzen voor het seizoen 1975/76 komt dat in onze gedachtengang neer op een zodanige verho ging dat alle kostenstijgingen over de afgelopen twee jaar worden goedgemaakt. De prijsverhoging zal dus ge lijk moeten zijn aan het percentage waarmee de laatste twee jaar de kosten zijn gestegen minus de prijsverho ging die dit jaar gerealiseerd is of nog zal worden. DE AKTIES OP 16 SEPTEMBER TN nationaal verband hebben de drie CLO's besloten zich onvoorwaardelijk aan te sluiten bij de COPA- oproep tot aktievoering op 16 september. De vorige week geïnstalleerde werkgroep Bijzondere Aktiviteiten voor Zuid-West Nederland kon dan ook al direkt aan de slag om voor ons werkgebied een aktieplan uit te werken. Uiteraard ligt het daarbij in de bedoeling dat behalve op Brussel, de Nederlandse akties zich ook op de bin nenlandse maatregelen op fiscaal en sociaal gebied zul len richten. Het is daarbij een goede zaak dat èn in de werkgroep èn in het bestuurlijk verband in het Zuid-Westen van een goede samenwerking der 3 CLO's gesproken kan wor den. Elders in dit blad zullen nadere mededelingen wor den gedaan over de wijze waarop in het Zuid-Westen de akties op a.s. maandag zullen plaatsvinden. Wij vertrouwen erop dat ondanks de mogelijk drukke werteaamheden op het land men in grote getale gevolg zal geven aan de oproep om maandag de eisen van de georganiseerde landbouw opnieuw, massaal en op waar dige wijze, kracht bij te zetten. Het is immers juist nu de zaak om met z'n allen te tonen dat men daadwerkelijke verbeteringen verwacht en niet met halve maatregelen genoegen zal nemen. Binnen ZLM-verband ligt het voorts in de bedoeling om zo spoe dig mogelijk na het bekend worden van miljoenennota en E.G.-besluiten een extra algemene vergadering bij een te roepen om de balans samen met do leden op te maken. Als vergaderdatum wordt voorlopig gedacht aan maan dag 30 september te Goes. Volgende week hopen wij U hierover nader te kunnen informeren. LUTEIJN.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 3