gropatax Zitdagen 2 GOES TERNEUZEN: woensdag 18 september in hotel „Des Pays Bas". OOSTBURG: woensdag 18 september in café „De Windt". WISSENKERKE: woensdag 18 september in hotel „De Kroon". MIDDELBURG: donderdag 19 september in hotel „De Eendracht", van 14 uur. ZIERIKZEE: donderdag 19 september in hotel „Huis van Nassau". BERGEN OP ZOOM NIEUWENDIJK: donderdag 19 september in café „De Pelikaan", van 11.0012.00 uur. e IN HET LANDBOUWHU1S GOES dinsdag 17 september van 13.3017.00 uur. LASCURSUSSEN PRAKTIJKSCHOOL SCHOONDIJKE De Praktijkschool te Schoondijke organiseert evenals vorige jaren weer lascursussen zowel voor beginners als voor gevorderden. Voor beide cursussen kunt U zich nu al opgeven. De cursussen worden gegeven in dagonderwijs en in avondonderwijs. Over de cursussen in dagonderwijs vol gen nog nadere publicaties. Voor de cursussen in avondonderwijs die in samenwer king met de Technische School te Oostburg gegeven worden gelieve men zich per omgaande aan te melden. De avond cursus start met 1 oktober 1974. De kosten van de avond cursus bedragen behoudens wijziging van de lesgelden regeling ongeveer 75,per persoon. Aanmelding telefonisch of schriftelijk aan: Praktijkschool „Prins Willem" te Schoondijke, tel. 01173551. VOORZITTER PRODUKTSCHAP ZUIVEL MET PENSIOEN Ir. B. van Dam, voorzitter van het Produktsohap voor Zuivel te Rijswijk, die in mei 65 is geworden, zal de volgen de maand aan het einde van zijn ambtstermijn met pensioen gaan. Hij is meer dan 25 jaar voorzitter geweest van het Produktschap voor Zuivel en zijn rechts voorganger, het toenmalige Bedrijfschap voor Zuivel. De scheidende voorzitter zal op woensdag 2 oktober tus sen 16.00 en 19.00 uur in Kasteel Oud-Wassenaar recipiëren om afscheid te nemen van zijn vele relaties. RUILVERKAVELINGSCOMMISSIE „ZONSEEL" GEÏNSTALLEERD Op 9 september j.d. werd in een bijeenkomst te Terheijden door het lid van Gedeputeerde Staten ir. J. Siepman de plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling „Zonseel" officieel geïnstalleerd. De commissie ds als volgt samengesteld: G. den Biggelaar te Zevenbergen (voorzitter), A. Francais te Zevenbergsche Hoek (plv. voorzitter), P. Groenewege te Moerdijk, R. G. Leijken te Terheijden en W C. A. Verhoef te Den Hout. De geïnstalleerde commissie heeft dezelfde samenstelling als de voorbereidingscommissie. Als secretaris is aan de commissie toegevoegd de heer mr. C. A. Francais. Het ruilverkavelingsblok Zonseel ligt in de gemeente Ze venbergen, Terheijden, Etten-Leur, Hoeven, Hooge- en Lage Zwaluwe, Klundert, Made en Drimmelen, Oosterhout en Prinsenbeek en omvat ongeveer 8910 ha. Daarin zijn niet begrepen enkele dorpskernen, die buiten het blok zijn ge laten. Als gevolg van een reorganisatie van de waterschap pen omvat het waterschap „de Kam" het gehele ruilverkave- lingsblok. Het blok bestaat voor ongeveer uit kleigronden en voor uit zandt- en veengronden, 51 is als bouwland in gebruik, 37 als grasland en 12 als tuinbouwgrond. BESTEMMINGSPLANNEN Middelburg. Vanaf 5 september ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan ,Stiromenwijk". Alleen zij die bezwaren hebben tegen in het ontwerp aange brachte wijzigingen kunnen bezwaren indienen bij G.S. Vanaf 5 september ligt gedurende een maand ter inzage de' le herziening van de bestemmingsplannen „Toorenvliedt, Nieuwland-Kom, Zanddorp". Gedurende deze termijn kun nen bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Vanaf 5 september ligt gedurende een maand ter inzage de vastgestelde le herziening van het bestemmingsplan „St. Jorisstraat e.o." Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de ge meenteraad hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigingen kun nen bezwaren indienen bij G.S. Valkenisse. Vanaf 4 september ligt gedurende een maand ter inzage de gedeeltelijke goedkeuring van het bestem mingsplan „Koudekerke Zuid". Een ieder die bezwaren heeft tegen de onthouding van goedkeuring kan beroep instellen bij de Kroon. Deurne. Vanaf 6 september ligt gedurende een maand ter DE NATIONALE TENTOONSTELLING VAN SCHAPEN IN UTRECHT Op vrijdag 20 september vindt in de Veemarkthallen te Utrecht een nationale tentoonstelling van schapen plaats. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door het Centraal Bureau voor de Schapenfokkerij in Nederland in het kader van de U.T.V. dageri. In totaal zullen ruim 400 schapen van het in Nederland geregistreerde Texels ras ingezonden worden, welke ver deeld zijn over 11 rubrieken en 178 catalogus nummers. Ieder provinciaal schapenstamboek in Nederland mag af hankelijk van de omvang van de geregistreerde fokkerij in haar gebied een vastgesteld aantal schapen inzenden. Vanuit Zeeland zenden 7 schapenfokkers 32 schapen in. Deze schapen zijn door een selektiecammissie aangewezen. Het zijn 5 rammen, 3 ooien met lammeren, 1 viertal oudere ooien, 2 drietallen anderhalf jarige ooien en 2 viertallen ooi lammeren. De Zeeuwse inzenders zijn Gebr. Butijn, Aarden- burg; G. J. A. Ferket, Sluis; Gebr. Goethals, Westdorpe; Gebr. De Milliano, Oostburg; I. J. Risseeuw, Oostburg; A. v. d. Voorde, IJzendijke en C. J. Zoeter, Ouwerkerk. De top van de Nederlandse schapenfokkerij komt bijeen in Utrecht. Er zal blijken of in de verschillende provinciale stamboeken een zelfde fokrichting is aangehouden. Boven dien kan iedere provincie straks zien hoe het staat met het niveau in vergelijking met andere stamboeken. Ook voor de topfokkers in Nederland betekent deze tentoonstelling een onderlinge wedstrijd. Voor het publiek vormt deze manifestatie een fraaie show. Om 9.00 uur .beginnen de keuringen. Na afloop van de keuringen wordt er nog een demonstra tie gegeven van afstammelingen van preferente rammen. Een bezoek aan deze tentoonstelling is dus zeker de moei te waard. J. J. ZONDERLAND, C.A.R. - Goes. UTRECHTSE NATIONALE VEE- EN PAARDENDAGEN IN DE NIEUWE VEEMARKTHALLEN TE UTRECHT Op vrijdag 20 en zaterdag 21 september wordt door de Vereniging voor het houden van Nat. V'ee- en paardenten- toonstellingen en concours hippique te Utrecht in de Dom stad een grootse show gepresenteerd. Twee dagen lang zal er weer voor de liefhebber veel te genieten zijn op het gebied van paard, pony, geiten, schapen en rundvee. Van het uitgebreide programma vermelden wij: Vrijdags: 9.00 uur Nat. keuring van schapen en keuringen van hackney's en van Lipizzaners met dressuurwedstrijden (nu ook na bij de veemarkt); 14.00 uur Kampioenschap W.P.N.-fok- merries en 17.30 uur Nat. concours-hippique met 4 kam pioenschappen NHS, waaronder tweespan tuigpaarden Fries ras. Op zaterdag: 8.00 uur Nat. veetentoonstelling met alle soorten groot- en kleinvee, enz.; 9.00 uur Nat. kampioenschap WPN-rijpaard 1974 en 12.30 uur Nat. Con cours-hippique met 4 kampioenschappen NHS, finale springwedstrijd NHS, shownummer waaraan de Kon. stal len medewerking verlenen. inzage het bestemmingsplan ,De Bluijs en de Coppel, herzie ning II". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente raad hebben gewend kunnen gedurende deze termijn bezwa ren indienen bij G.S. Gilze Rijen. Vanaf 5 september liggen gedurende een maand ter inzage de bestemmingsplannen „Omgeving R.K. Kerk Gilze", „Zuiveringsinstallatie Rijen", „Gilzese Steen akkers I". Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G-S. hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in de ontwerpen aangebrachte wij zigingen kunnen beroep indienen bij de Kroon. Heeze. Vanaf 9 september ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan „Natuurgebieden van de gemeente Heeze". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigin gen kunnen 'bezwaren indienen bij G.S. Sas van Gent. Vanaf 9 september ligt gedurende een maand ter inzage de herzieningen van de bestemmingsplan nen „Sint Albert" en .Landelijke bebouwingsconcentraties". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend kunnen bezwaren indienen bij G.S. Veghel. Vanaf 9 september ligt gedurende een maand ter inzage de „herziening bebouwingsvoorschriften industrieter reinen". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente raad hebben gewend kunnen bezwaren indienen bij G.S. Bergeyk. Vanaf 10 september ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan „Beistervelden I". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigingen kunnen bezwaren indienen bij G.S. Nuenen c.a. Vanaf 10 september ligt gedurende een maand ter inzage het bestemmingsplan „Kloosterstraat". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben ge wend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigingen kunnen bezwaren indie nen bij G-S. Tevens liggen vanaf 10 september ter inzage de bestem mingsplannen „Oost", „West", „Wettenseind". Zij, diie zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend kunnen bezwaren indienen bij G.S. Sint-MichielsgesteL Vanaf 16 september ligt gedurende een maand ter inzage het bestemmingsplan „Natuurgebieden Zegenwerp'. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de ge meenteraad hebben gewend kunnen bezwaren indienen bij G.S. RADIO Dinsdag 17 september a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur: „Leven met wortel en tak", een voorbeschouwing over het jubileumcongres van het Staatsbosbeheer op 18 en 19 sep tember in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht, m.m.v. ir. M. G. Wagenaar Huimmelinck van het Staatsbosbeheer. „Sortimentsverbreding in de groenteteelt noodzakelijk", een vraaggesprek mm.v. ir. A. J. Vijverberg van het proefstation voor de groente- en fruitteelt onder glas in Naaldwijk. Vrijdag 20 september a-s., Hilversum I, 12.3012.40 uur „Hoofdpunten uit de Landbouwbegroting I" en „Veilig wer ken in de landbouw", indrukken van de op 19 september ge houden demonstratie en conferentie op de Flevohof ter ge legenheid van de Europese Landlx>uwveiligheidsweek", m.m.v. ir. P. de Putter, landbouwkundige bij de Arbeidsin- spektie. ✓ERPLICHTE DAGEN BOEREN- EN TUINDERSHULP ZEEUWSCH-VLAANDEREN Oost Zeeuws-Vlaanderen: 13, 16 en 17 sept.: Y. Brugge- manDobbelaar, Philippine; 18, 19 en 20 sept.: D. Daeilman, Westdorpe. Bedrijfsverzorger: S. J. Steyaert, Hulsterseweg 149, Terhole, tel. 01140—2181. West Zeeuws-Vlaanderen: 13, 16 en 17 sept.: A. Moddé, Oostburg; 18, 19 en 20 sept.: A. Scheele, Oostburg. Bedrijfs verzorger: P. P. de Visser, Oranjepolder 24, Biervliet, tel. 01152293. Nadere inlichtingen: J. J. M. Kip®, tel. 01143 278 of 330. DE VOORLOPIGE AANSLAGEN INKOMSTENBELASTING 1974 AGRARISCHE SECTOR N het landbouwblad van vorige week is een gedeel- te uit een persbericht van het Ministerie van Land bouw opgenomen, dat betrekking heeft op de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 1974. Over deze aanslagen zijn de laatste tijd hier en daar wat verschillende berichten in de pers verschenen. Deze waren niet allemaal even duidelijk en ook niet allemaal juist. Het is daarom goed de zaken even op een rijtje te zetten en aan te geven wat nu wel en niet geregeld is. 1. Voor de aanslagen inkomstenbelasting 1974 is geen automatisch uitstel verleend. 2. Als te verwachten valt dat de opgelegde voorlopige aanslag 1974 te hoog is opgelegd kan bij de inspec teur een verzoek tot vermindering worden ingediend. 3. In sommige streken zijn een vrij groot aantal voorlo pige aanslagen te hoog. Daarom is een vereenvoudig1- de administratieve regeling voor het vragen van uit stel getroffen. Verder zijn voor die gevallen bereke ningen gemaakt van de vermoedelijke inkomensda ling in een aantal bedrijfstakken. Uit de cijfers blijkt dat vooral de veredelingslandbouw en de glastuin bouw naar verwachting in 1974 lage inkomens zullen hebben of zelf met verlies werken. 4. De regeling houdt niet in dat alle voorlopige aansla gen 1974, automatisch worden verlaagd. De aansla gen die niet te hoog zijn blijven ongewijzigd. Voor die wel te hoog zijn kan vermindering worden gevraagd tot een nader geschat inkomen. f-.OE is nu de feitelijke situatie? In een bespreking die de Vereniging van Land- bouwboekhoudbureaus over dit probleem heeft gehouden bleek dat in de verschillende delen van ons land de situa tie wat betreft deze aanslagen sterk uiteenliep. In het algemeen had men bij de voorlopige aangifte 1974, die in maart j.l. moest gebeuren, al rekening kun nen houden met de kostenontwikkeling en met prijsda lingen die toen al waren opgetreden. Als er in de geval len waarmee men te maken had later geen sterke prijs dalingen waren opgetreden had men niet te maken met te hoge voorlopige aanslagen. Dit als de inspecteurs de aangiften hadden gevolgd. Waar dit niet het geval was, was voor de cliënten van de bureaus die de aanslagen ter controle hadden opgestuurd vermindering gevraagd en als regel ook verkregen. De moeilijkheden liggen dus in de sectoren waar na maart sterke prijsdalingen zijn opgetreden. Daarvoor was een speciale regeling nodig. TA/jJ hopen in het voorgaande enkele misverstanden uit de weg geruimd te hebben. Er zou een nieuw misverstand kunnen ontstaan, n.l. dat de gang van za ken rond voorlopige aanslagen in het algemeen een pro bleemloos geval is. Dat is het zeker niet! Men moet in het voorjaar taxeren hoeveel winst er gemaakt zal wor den op een oogst die voor een deel nog gezaaid moet worden. In wezen is dit een onmogelijke opgave bij de sterk wisselende inkomsten in de landbouw. Daarom is een soepele houding van de fiscus t.o.v. gemotiveerde verzoeken om verlaging steeds nodig. Meestal is die er ook wel. Tenslotte wijzen wij er op dat deze regeling van beperkte betekenis is in die zin dat de druk van de belasting op het bedrijfsleven er niet door wordt be ïnvloed! PAAUWE. LAND- EN TUINBOUWBLAD Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in Zeeland en Noord-Brabant Eindredaktie: Ing. J. F. Blanksma, Grote Markt 28, Goes, Postbus 46 (Tel. 01100-5010, huis 01185- 1422.) Technische verzorging Combinatie drukkerij Vink B.V. - Axel en drukkerij Van de Sande B.V. - Terneuzen Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties Drukkerij Vink B.V., Nassaustraat 1, Postbus 16, Axel, Telefoon 01155-2020 Telex 55230. Postgiro 2069912

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 2