MASSALE L ANDBOU WDEMON STR ATIES BESLISSENDE WEEK maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant !n dit nummer o.m.: Uit de praktijk Pagina 4, 5, 6 en 8 Wintertarwe op het spoor van top-opbrengsten Pagina 7 De oogst en het inkuilen van snijmais Pagina 8-9 Commissie Melkveehouderij Landbouwschap bezocht Noord-Brabant Pagina 10/11 •fc Voetbad voor rundvee. Pagina 10/11 Naar een nieuw profiel van een bestuurder Pagina 12 ONS COMMENTAAR MAANDAG 16 SEPTEMBER VAN 11.00 TOT 15.00 UUR. IN HET KADER VAN DE DAG VAN AGRARISCH EUROPA Vanuit zeer veel plaatsen in heel Zuid-West Nederland zullen landbouwtraktoren en machines zich begeven naar de volgende centrale punten: IN ZEEUWS-VLAANDEREN OOSTBURG, TERNEUZEN, AXEL EN HULST IN MIDDEN ZEELAND MIDDELBURG EN GOES IN SCHOUWEN-DUIVELANDZIERIKZEE IN THOLEN ST. MAARTENSDIJK IN WEST-BRABANT BERGEN OP ZOOM EN ROOSENDAAL Op deze centrale punten zullen tussen 12.00 en 14.00 uur demonstratieve land- en tuinbouwmark- ten worden ingericht met opstelling landbouwmachines, uitdeling produkten, verspreiding pamfletten en voorlichting aan het publiek. De landbouworganisaties in het Zuid-Westen rekenen op de medewerking van iedere boer en tuin der. Is men niet in de gelegenheid zelf met landbouwmachines mee te doen, kom dan toch naar één der centrale punten om uiting te geven aan de boeren-solidariteit in geheel de E.G. Wilt U nog met machines meedoen en bent U nog niet benaderd, geeft U dan op bij uw plaatselijke bestuurs leden of bij één van de leden van de Werkgroep Bijzondere Aktiviteiten der 3 C.L.O.'s. De C.L.O.'s verwachten dat gedurende deze massale demonstraties in de hele land- en tuinbouw het werk zal stil liggen. De demonstraties zijn erop gericht de gerechtvaardigde eisen van de land- en tuinbouw nog eens krachtig te onderstrepen. I^OMENDE week moet dan zowel in Den Haag als Brussel duidelijk worden of er werkelijk effektieve maatregelen voor de land- en tuinbouw genomen zullen worden. Immers langer uitstel is nu niet meer mogelijk! In Brussel zullen besluiten over het markt- en prijsbeleid moeten vallen. En uit de Miljoenennota zal blijken wat er van alle mooie woorden over het zelfstandige beleid is terecht gekomen. Het zal duidelijk zijn dat met name de fiscale en sociale maatregelen voor land- en tuinbouw door de georgani seerde landbouw uiterst kritisch zullen worden beoor deeld. Natuurlijk kan daarbij geen genoegen worden ge nomen met wat kruimelwerk. Waar het in feite om gaat is of de regering daadwerkelijk bereid is het belasting stelsel voor zelfstandigen zodanig aan te passen, dat in deze inflatietijd de fiscus niet meer doorlopend een be dreiging voor de continuïteit van vele bedrijven blijft vormen. Kort gezegd: men zal als boer en tuinder en middenstander in cje gelegenheid moeten worden ge steld om van zijn inkomen een deel weer in het bedrijf te herinvesteren, zonder dat daarop eerst een forse aan slag door de belasting is gedaan. Het gaat er daarbij in feite niet om dat de zelfstandige iets extra's krijgt via de belasting, maar dat erkent wordt dat hij jarenlang in we zen evenredig zwaar belast is in vergelijking met andere bevolkingsgroepen 'en met collega's in de overige E.G.- landen. (Zie verder pagina 3.) Boeren en tuinders delen nu niet in de algemene welvaart want: hun bedrijfskosten rijzen de pan uit; hun opbrengsten blijven ver achter; hun inkomens zijn sterk gedaald en in vele gevallen negatief. Daarbij komt: ons belastingstelsel hun geen ruimte laat financiële klappen op te vangen; hun sociale zekerheid te kort schiet. Daarom eisen de landbouworganisaties: onmiddellijke aanpassing van de Europese landbouw prijzen; in het vervolg indexering van deze prijzen; zodanige marktregeling dat de vastgestelde richtprij zen worden gehaald; een beter energiebeleid voor land- en tuinbouw; een belastingstelsel dat rekening houdt met de posi tie van de zelfstandige ondernemer, dus: afschrijving naar nieuwwaarde; volledige invoering fiscale oudedagsreserve en vervallen van claim fiscus; geheel of gedeeltelijk afschaffing vermogensbelas ting op bedrijfsvermogen; afschaffing 5 grens bij middeling; betere en betaalbare sociale voorzieningen voor zelf standigen. Kortom ook boeren en tuinders willen welvaart. Aan de deelnemers van dit landbouwprotest op 16 sep tember wordt dringend verzocht wegblokkades te voor- Komen en voorts zo weinig mogelijk hinder aan derden te veroorzaken door de aanwijzingen van de plaatselijke politie op te volgen. 1 november is om verschillende redenen een belangrijke datum. Voor de verzekerden bij onze O.V.M. is het tot deze datum nog mogelijk een AII-Risks-autoverzekering om te laten zetten in een W.A. Bij het over wegen daarvan kan het van belang zijn dat er in 1975 geen premieverhoging te verwachten is! En op 1 no vember wordt het alcoholgebruik voor de deelnemers aan het verkeer aan een bijzonder nauwe grens gebon den. Het is oppassen en blazen geblazen! Meer hierover op pagina 3. zlm VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1974 I ^JÊ - 62e Jaargang No. 3248 land- en tuinbouwblad

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1