S'* - (§eLuicl VLIEG ER EEflS UIT Aktiviteiten Agenda Kadervorming 2 en halve maand stage in Zuid-Duitsland 19 MET AAN WAARSCHIJNLIJKHEID GRENZENDE ZEKERHEID ALS HET WARE Redaktie: Kees Schipper WAARSCHIJNLIJK: start van serie kreatieve avonden (kursus handvaardig- heid/kreativiteit voor leden) in oktober/november. In Zevenbergen (samenwerking P.J.Z.-afdeling Zeven bergen en K.P.J.-kring Zevenbergen). PLAATS: gebouw van Soc. Kult. Werk, Hoofdstraat 40 in Zevenbergse Hoek. LEDEN (ook van andere P.J.Z.-afdelingen in de buurt!) voor informatie bellen: Elly Korteweg, Zandweg 15, Zevenbergen, telefoon 016804063. K.K. KNETTERENDE KEGELAVOND Afdeling Schouwen-Duiveland: 21 september, in Kegelhuis Geluk", Julianastraat te Zierikzee, om 20.00 uur. Neem vrienden, vriendinnen, kennissen, belangstellenden, passieve leden ongeïnteresseerden, P.J.Z.-haters, etc., etc. MEE PLOEGWEDSTRIJD REGIO WEST ZEEUWS-VLAANDEREN Deze is NIET doorgegaan op 14 september. OMDAT de provinciale ploegwedstrijd (Wilhelmina- polder) verzet is naar 14 september (i.p.v. 7 september). OMDAT de te ploegen grond 6 en 7 september te nat was. DUS: De regionale ploegwedstrijd van West Zeeuws- Vlaanderen word OOK UITGESTELD, en wel 21 september, 13.00 uur te Draaibrug, plus: demonstratie landbouwmachines door een firma te West Zeeuws-Vlaanderen (uitwijkdatum: 28 september). Opgave, inlichtingen: vóór 11 september bij A. van der Slikke, tel. 01178—1435. IS ER NOG TOEKOMST VOOR DE JONGE BOER?? JA, ALS HIJ ZICH O.A. BIJ LAAT SCHOLEN TOT ONDERNEMER. DOE MEE AAN DE E.V.T.O.-KURSUS BEL VOOR OPGAVE HET SEKRETARIAAT. AFDELING 'S-HEER ABTSKERKE, GOES EN NOORD-BEVELAND houden op 20 september EEN DROPPING. (Neem zaklantaarn mee.) Start: 19.30 uur in café ,,'s Lands Welvaren", A. de Ko ningsstraat 5 te KWADENDAMME. Na afloop: dansen en gezelligheid (let wel 3 P.J.Z.-afde lingen bij elkaar ,|YE najaarskadervormingsweek wordt gehouden van 21 t/m 25 oktober (eindigend op vrijdagmiddag). Plaats: Zonnewende te St. Michielsgestel. In deze week kan men beginnen met de spelleiders opleiding, die dan wordt voortgezet in het voorjaar 1975 (1 t/m 5 april) en met een examenweek wordt afgesloten in het najaar 1975. Deze cursus is bestemd voor hen die werkzaam zijn in het jeugd- en jonge renwerk, vormingswerk, inrichtingswerk, sportver eniging enz. Kosten van de 3 weken resp. 175,125,en 175,—. EEN kursus van 4 weekends bestemd voor degenen die werken met spel- en sportvormen binnen het jeugd- en jongerenwerk. Periode: 11, 12, 13 oktober 1974 te Santpoort. 8, 9, 10 november 1974 te Vierhouten. 17, 18, 19 januari 1975 en 7, 8, 9, maart 1975, plaats nader bekend te maken. Kosten eerste twee weekends 65,per weekend laatste twee weekends f 72,70 per weekend abonnement 4 weekends ƒ240,bij vooruit betaling vóór de aanvang van het eerste week end. Alle verdere informatie over deze aktiviteiten als mede aanmeldingsformulieren kunnen worden aan gevraagd bij het buro van de: Stichting Spel en Sport, Plein '40'45 nr. 5, Postbus 8105, Amsterdam, tel.: 020—136064. óf het P.J.Z.-sekretariaat, Grote Markt 28, Goes, tel.: 01100—5010. WEET U het nog De vierweekse Op de Volkshogeschool te Bergen en Bakkeveen van 6 januari t/m 2 februari 1975. Reakties van een kursist (1974): Het doel van de volkshogeschool is volgens mij: per sonen op de hoogte brengen van wat er wel en wat er niet op deze wereld te koop is. De volkshogeschool wil jongeren bewuster laten worden van aunzelf (wie ben ik, wat kan ik) en vooral ook van hun omgeving (politiek en problemen benaderen vanuit meer hoeken dan je eigen mening). Dit wordt tot stand gebracht door o.a. spelen en dis- kussies. Vorming en ontwikkeling van volwassenen en jon geren, die bijna volwassen zijn, d.m.v. kursussen. De volkshogeschool wil dat mensen zichzelf beter leren kennen en hierdoor een funktionerend deel van de maatschappij worden, waar ze een eigen visie op hebben. Ze doet dit door mensen (in ons geval) vier weken in een kleine maatschappij van kursisten te la ten leven, waarin we gekonfronteerd worden met moeilijkheden in de groep èn de oplossingsmogelijk heden. Door spelen en diskussies wordt tevens een stuk algemene ontwikkeling gegeven. gaat de P.J.Z. in mei/juni 1975 naar AMERIKA! Het P.J.Z.-sekretariaat is in samenwerking met de Iowa-State-University (u weet wel, die 30 landbouw- studenten, die in juni j.l. op bezoek waren bij de afde lingen Goes/Noord-Beveland) bezig om een 3-weekse reis naar de V.S. te organiseren. DOEL uitwisseling; kennismaking met agrarische methoden in de V.S. (veeteelt, gemengde bedrijven, katoen, tabak, suikerriet, rijst); Amerika bekijken; kontakten leggen; je Engels ophalen, enz., enz. WANNEERmei/juni. WAAR (Als het lukt): Brussel - Chicago - Ames (Iowa, 'n week bij een gastfamilie) - Den ver - Rocky Mountains - Texas - Missis sippi - Chicago - Brussel. KOSTEN 3 weken V.S. (intensief!): geprobeerd wordt om de reis tussen 2.000,en 2.300,te laten kosten. AANTAL wc proberen zo'n 30 man (en vrouw) bij elkaar te krijgen. Als de reis meer dan ƒ2.300,— gaat kos ten, dan gaan we niet OPGEVEN kan pas, als alles rond is. DUS IN DECEMBER SPAREN begin nu alvast te sparen. Het P.J.Z.- sekretariaat zal alles doen om de prijs laag te houden! INFORMATIE: U wordt regelmatig op de hoogte gehou den. DE P.J.Z. EN DE BELEIDSNOTA Doel, vorming, ontspanning, belangenbehartiging, jaar programma 74/75 provinciaal, vroeger en nu, individuele vorming, vorming met mondiaal perspektief: Leden: Nu voor u nog loze kreten, echter niet voor dc bestuursleden van uw afdeling. Na een maand hard zwoegen is het produkt van hei sekretariaat er! De beleidsnota, d.w.z. een duidelijke vraag aan de afdelingen: Wat gaan we doen met de P.J.Z in '74/75?? en hoe doen we dat?? Alle h.b.-leden en alle bestuursleden van alle afdelin gen hebben deze beleidsnota en het is de bedoeling dat er in de bestuursvergaderingen erover gepraat wordt, een keuze gemaakt wordt van: ,,Waar naar toe met de P.J.Z." Er wordt nu al over gepraat in het D.B., op 24 septem ber in het H.B. Dus is het zaak, dat er vóór 24 septem ber er over gepraat wordt in de afdeling (bestuursverga dering). LEDEN wilt u weten wat er allemaal in die nota staat en wat het h.b. allemaal gaat beslissen (of bedisselen? neem dan kontakt op met de voorzitter van uw afdeling. Hij wordt ver ondersteld ervan alles af te weten. VERDER nè 24 september zullen gedeeltes uit de nota èn de h.b.-beslissingen in P.J.Zuid-Geluid worden opgenomen iEMAND komt ertoe en kan ertoe komen om in zijn leven een paar maanden eruit te gaan. Als je daar de kans voor krijgt moet je die nemen. Het lag bij mij al een jaar in gedachten om eens een paar maanden in het bui tenland te gaan werken. Je ziet er tegen op en er komt niets van. Dan via een kennis en het krantje van Stich ting Uitwisseling voor Plattelands jong eren" te Bergen (N.H.), is het dit jaar ervan gekomen. Heb met laatstge noemde kontakt opgenomen en heeft mij alle uitgebreide gegevens verstrekt. Waarom je zoiets doet zult u zich afvragen? De Duitse taal wat machtiger worden. In een ander gezin meeleven vind ik belangrijk. Leren werken met en bij andere mensen. Met andere mensen in kontakt komen. De omgeving van mijn stage-adres bekijken. Op 21 juni ben ik vertrokken. Gereisd per trein. De reis kosten waren voor mijzelf, omdat het geen E.E.G.-stage was. Plan 16 augustus terug te kernen. Doordat het mij zo enorm goed beviel en op verzoek van mijn chef om langer te blijven voor de oogstwerkzaamheden, ben ik veertien dagen langer gebleven. Beimerstetten-Hagen was mijn stage-adres in de pro vincie Baden-Württembergongeveer 15 km ten noorden van Ulm. Beimerstetten is een dorp en behoort tot Kreis Ulm. Hagen is een Weiier, zo noemt men dat in Duitsland, dat zijn vier boerderijen dicht bij elkaar. In de omgeving zijn vele Weiier. De streek is heuvelachtig. In de grond, van perceel tot perceel uiteenlopend, tamelijk veel ste nen. Hagen'ligt ongeveer 620 meter boven N.A.P. TJET bedrijf, 120 ha groot, waarvan ruim 30 habos'. Het -* land was zeer goed verkaveld, alles was eigendom, goed gemechaniseerd. Verder waren er nog pl.m. 200 meststieren. Van de 84 ha akkerbouw had hij een 27 ha silosnijmais voor de meststieren, 27 ha wintertarwe, 12 ha zomergerst, 15 ha rogge en 3 ha weide. De opbrengsten waren, naar hier gezien, goed. Öók in de omgeving zag je zulke bouwplannen, sommige nog met haver, wintergerst, zomertarwe en suikerbieten. De graanoogst is) ongeveer 3 weken later dan in Nederland. Het bedrijf stond dan ook ingeschreven als bekend leer bedrijf, dus als de ene praktikant weg is zo mogelijk komt weer gauw een andere. Als je van gastvrijheid spreekt dan zijn dat wel de Zuid duitsers. Bij welk gezin ik ook kwam, overal was je wel kom. Het is wel zo dat je je maar moet aanpassen aan alle gewoontes. Het gezin waar ik was bestond uit vader, moe der, 4 kinderen en schoonouders. Hier ziet men veel dat de ouders bij hun zoon of dochter op het bedrijf blijven wonen. Je moet eten wat de pot schaft, zegt men dik wijls. Ik kan zeggen dat het eten goed was! Duitsers eten uitzonderlijk veel vlees. Duitsers zijn werkers wordt dik wijls gezegd. Dat klopt, als je naar Duitsland gaat, mag je erop rekenen, dat het stevig werken geblazen is Alst het dan daarbij ook nog een weekje 3035 graden C is, dan weet je het wel! I^AAR in de buurt ben ik in kontakt gekomen met een Duitse jongen, waardoor ik via hem weer vele an dere jongelui heb leren kennen. Zo ook wat de Land- jugend organiseert e.d. 's Zondags had ik meestal vrij; afhankelijk van de werk zaamheden. Heb dan ook de mogelijkheid gehad om de steden als Ulm, München, Stuttgart, Friedrichshafen en het Bodenmeer en de gehele omgeving van mijn stage adres te bekijken. De taal die ze daar spreken is een dialekt, n.l. Schwa- bisvh, zeer moeilijk verstaanbaar, maar de familie sprak tegen mij zo mogelijk hoog Duits. Later kon ik het dialekt redelijk verstaan en op den duur ga je tenslotte ook nog wat Schwabisch praten. Of je daar wat verdient? Nou, je komt niet om veel geld te verdienen, maar om iets te leren. Ze geven meestal zakgeld van ongeveer 250 DM per maand. Tot slot mag ik wel zeggen dat 2'/z maand werken, mee leven en zien in een ander land nog wat kort is. Vele prak tikanten hebben heimwee volgens de Duitse uitwisse lingsorganisatie. Als iemand overweegt om eens een paar maanden in het buitenland te gaan werken, moet hij of zij toch wel redelijk de taal kininen en van desbetreffend beroep of vak iets afweten, n.l. voor een beter kontakt tussen boer en praktikant en samenwerking met de boer en zijn gezin. J. L. PUNT Spanjaardsweg 1, Philippine

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 19