LANDBOUWSCHAP WEET U DAT? Voorlopige uitkomsten C.B.S. meitelling 1974 tuinbouwgewassen VAN HET Maisprijs zal tarweprijs bepalen 14 PIT- EN STEENVRUCHTEN. De oppervlakte appe len was in 1974 volgens de voorlopige uitkomsten van de meitelling Tuinbouwgewassen 1974 van het C.B.S. vrijwel gelijk aan die in 1973 21.900 tegen 22.000 ha). Ook de oppervlakte peren is, in vergelijking met 1973, weinig veranderd 1 Vermeldenswaard is dat de aanplant van appelen in het afgelopen seizoen groter was (4- 14 dan in het daaraan voorafgaande seizoen. De aanplant van peren daarentegen bedroeg in 1973/ 1974 slechts 75 ha tegen 133 ha in 1972/1973. De opper vlakte pruimen bedroeg in 1974 1.108 ha tegen 1.124 ha in 1973 1 De arealen morellen en kersen vermin derden met resp. 8 en 6 KLEIN FRUIT. De totale oppervlakte klein fruit liep terug van 873 ha in 1973 tot 866 ha in 1974 1 Een belangrijke inkrimping van het areaal valt te constate ren bij de zwarte bessen 19 CHAMPIGNONTEELT. Het aantal cellen en de teelt oppervlakte verminderde ten opzichte van 1973 met 3, resp. 4 BLOEMBOLLEN EN -KNOLLEN. De oppervlakte hyacinthen, tulpen, narcissen en gladiolen verschilden ten opzichte van 1973 slechts enkele procent. De opper vlakte lelies werd uitgebreid van 439 ha in 1973 tot 4 J ha inUL£74 5 TUINBOUWZADEN. De oppervlakte tuinbouwzaden is dit jaar belangrijk groter dan in 1973 (1.848 resp. 1.558 ha). GROENTEN ONDER GLAS. (In tegenstelling tot de twee voorafgaande jaren is de oppervlakte groenten on der glas, ten opzichte van 1973, slechts in beperkte mate afgenomen 1,5 De oppervlakte tomaten was in mei 1974 2 kleiner dan in 1973. Deze inkrimping was de resultante van een uitbrei ding van de oppervlakte verwarmde tomaten met 2 en een inkrimping van de oppervlakte koude tomaten met 17 Bij komkommers deed zich dezelfde ontwikkeling, in vrijwel dezelfde mate, voor als bij tomaten. De teelt van augurken onder glas werd ingekrompen met 17 Ook bij dit gewas was sprake van een uitbrei ding van de verwarmde teelt -f 8 en een inkrimping van de onverwarmde teelt 38 PIT- EN STEENVRUCHTEN Appelen jonger dan 1 jaar 1 jaar en ouder Peren jonger dan 1 jaar 1 jaar en ouder Pruimen Morellen Kersen Overige pit- en steenvruchten Totaal Bedrijven met pit- en steenvruchten KLEIN FRUIT Frambozen Zwarte bessen Rode bessen Overig klein fruit Totaal Bedrijven met klein fruit FRUIT ONDER GLAS Druiven Overig fruit Totaal Bedrijven met fruit onder glas CHAMPIGNONTEELT Aantal cellen Teeltoppervlakte Bedrijven met champignons w.o. uitsluitend met champignons BLOEMBOLLEN- EN KNOLLEN Hyacinthen Tulpefl Narcissen Gladiolen Lelies Overig bijgoed Totaal TUINBOUWZADEN Bedrijven met tuinbouwzaden 1973 21.992 514 21.478 7.176 133 7.043 1.124 466 952 65 31.775 ha 1974 21.908 585 21.323 7.114 75 7.039 1.108 427 898 37 31.492 stuks 10.557 9.943 ha 270 255 79 64 293 284 231 263 873 866 stuks 3.308 3.045 ha 119 102 29 27 148 129 stuks 1.600 1.426 4.492 4.341 m2 721.648 690.842 stuks 1.102 1.042 477 445 :-Z\ ha 799 814 5.982 6.157 1.656 1.641 2.269 2.214 439 463 2.126 2.118 13.271 13.407 stuks 7.509 7.093 ha 1.558 1.348 stuks 1.206 1.303 GROENTEN ONDER GLAS Tomaten verwarmd koud Komkommers verwarmd koud Augurken verwarmd koud Overige groenten (incl. meloenen) verwarmd koud w.o. aardbeien verwarmd koud Paprika verwarmd koud Totaal Bedrijven met groenten onder glas BLOEMKWEKERIJGEWASSEN In de open grond Onder glas: Rozen Anjers grootbloemige anjers trosanjers Chrysanten Gerbera's Anthuriums Overige snijbloemen Sn ij groen Pot- en perkplanten potplanten perkplanten Bloemkwekerijgewassen onder glas Totaal Bedrijven met bloemkwekerij gewassen: in de open grond onder glas BOOMKWEKERIJGEWASSEN EN VASTE PLANTEN In de open grond w.o. vaste planten Onder glas Bedrijven met boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond w.o. met vaste planten onder glas ha 2.692 2.634 2.038 2.088 654 546 786 785 671 690 115 95 343 283 152 164 191 119 962 1.006 433 472 529 534 178 78 100 159 141 18 4.783 4.708 stuks 10.575 10.097 ha 4 916 980 561 614 369 403 242 246 127 157 390 416 40 43 50 68 698 807 59 58 366 413 313 100 2.533 2.822 stuks 3.443 3.379 7.959 8.254 ha 4.570 4.956 188 196 32 33 stuks 3.360 3.480 806 786 614 642 Exclusief bedrijven met minder dan 10 sbe. B. A. BOKMA Afdeling Voorlichting MET deze aflevering hervatten wij het schrijven van de veertiendaagse rubriek van en over het Land bouwschap. In kort bestek willen wij u. evenals in voor gaande seizoenen, informeren over de zaken die in Landbouwschapsverband aan de orde zijn. Op het ogen blik zijn er vele za'ken waarover wij zouden kunnen schrijven, want de afgelopen maanden is er heel wat overhoop gehaald. Wij zullen evenwel ons wandeltempo aanhouden, omdat het de beste mogelijkheid biedt de omgeving grondig te verkennen en geen belangrijke punten over het hoofd te zien. Wij willen beginnen met de hand in eigen boezem te steken. Kennelijk hebben wij de afgelopen jaren te wei nig bekendheid gegeven aan de wensen zoals die jaar lijks door het Landbouwschap zijn samengevat en aan regering en volksvertegenwoordigers zijn voorgelegd. Voor 1974/'75 is een werkprogramma opgesteld dat een- en-veertig onderwerpen bevat. Deze wensen worden niet op een achternamiddag even op papier gezet om dan in een la gestopt te worden. Welnee. Het is het resultaat van intensief-overleg tussen praktische boeren en tuin ders. hun werknemers en deskundigen uit diverse orga nisaties en het Landbouwschap. Door overleg met de betreffende instanties tracht het Landbouwschap deze wensen te verwezenlijken. Dat is een moeilijke opgave. Alleen 'becijferingen en keiharde argumenten zijn door slaggevend. De lust om eens met de vuist op tafel te slaan of van de onderhandelingstafel weg te lopen moet onderdrukt worden! IN het streven naar,, verbetering van dejaositie .van allen die in de land-en tuinbouw werken, valt .uiter aard de meeste, nadruk op het geen nog niet «tot jstajid is gekomen. Over het eenmaal bereikte hoeft niet verder meer gepraat te wordeji. Daardoor lijkt het soms dat het overleg met de overheid weinig oplevert. Weet u dat de georganiseerde landbouw door over leg heeft bereikt dat jaarlijks 80 tot 100 miljoen uit Ontwikkelings- en Saneringsfonds geput wordt voor het rentesubsidiebeleid? Weet u dat het Borgstellingsfonds voor de Landbouw op dit moment goed is voor ruim 650 miljoen en dat dit bedrag per jaar met ongeveer 150 miljoen toe neemt? Weet u dat door overleg de landbouw uit 'het werk gelegenheidsprogramma van de regeripg in 1972 en 1973 60 miljoen heeft ontvangen voor erfverhar- ding, drainage en aanpassing gebouwen? Weet u dat door overleg verbeteringen in de beëin digingsregeling zijn bewerkstelligd waardoor boeren, die hun bedrijf hebben verlaten in bepaalde gebie den wederom in de landbouw werkzaam kunnen zijn en waardoor werknemers odk gebruik kunnen maken van de omscholingsregeling van het O. en S.-fonds? Weet u dat door overleg de aanvullende maatregelen op btw-compensatie voor de revaluatie van de gul den zo'n 63 miljoen heeft opgeleverd? Weet u dat door overleg inzake fiscale zaken een la gere accijns op dieselolie is 'bereikt, welke voor de land- en tuinbouw een gezamenlijk voordeel van 48 miljoen betekent, dat het btw-tarief van bepaalde werktuigen van 16 tot 4 is verlaagd, dat er een fiscale oudedagsvoorziening tot stand is gekomen die nu weer verder aangepast zal worden en dat er een investeringsaftrek is ingesteld voor land- en tuin bouw? En weet u verder, dat door overleg de glastuinders door de tariefstelling van aardgas in twee jaar een voordeel van 25 miljoen hebben gehad de accijns restitutie in twee jaar ƒ50 miljoen heeft opgeleverd en een rijksbijdrage voor de omschakeling van olie op gas is verkregen, die 20 miljoen opleverde? Er zijn nog meer voorbeelden op te noemen, waaruit blijkt dat door goed overleg de georganiseerde landbouw resultaten heeft geboekt, maar wij geloven dat het zo wel voldoende is. binnenlandse markt niet vertraagd wordt. Intussen kan be twijfeld worden of deze maatregel zoveel effekt zal hebben op ons prijspeil. Van de Nederlandse tarwe wordt nog maar een klein deel gebruikt voor de bereiding van bloem. In het vorige oogstjaar maakte, van de totale hoeveelheid verma len tarwe, de inlandse tarwe maar 6,1 uit. Vijf jaar ge leden was dit nog 13,4 Nu ook de export vrijwel onmogelijk is, blijft dus als laat ste mogelijkheid alleen de voersektor over. Door het verval len van de denaturatiepremie betekent dit dtus dat de tarwe moet konkurreren met mais. Of anders gezegd: dat de prijs van de tarwe vrijwel volledig wordt bepaald door die van mais. Naarmate mais duurder wordt, zal er dus meer kans bestaan, dat voor tarwe de richtprijs wordt gehaald of over schreden. Op dit moment is overigens de vraag van de mengvoeder industrie niet zo groot, omdat zij zich tot eind oktober voor hun grondstoffen wel hebben ingedekt. Een mogelijke vraag van betekenis vanuit de industrie moet dus nog komen. KOMPLIKATIES N de diskussie in het Bestuur werd pok nog gewezen op een ander aspekt. Door die heer Lardinois is namens die EEG aan Amerika toegezegd dat de Gemeenschap de im port van voergranen met 10 zal beperken in verband met de lagere Amerikaanse produktie. Niet duidelijk is hoe deze toezegging kan worden gerealiseerd. Er van uitgaande, dat de behoefte in de EEG niet lager zal zijn en dat wij een grote invoerbehoefte hebben van mais, zou deze belofte alleen waargemaakt kunnen worden, wanneer er meer tarwe voor veevoer wordt bestemd. Verondersteld werd dan ook dat de Europese Commissie dit zal trachten te bereiken door de exportmogelijkheden nog meer af te remmen. ONVERTEERBARE ZAAK! U EEL begrijpelijk, dat deze hele gang van zaken nogal wat kritiek ontlokte, vooral van de landbouwver- tegenwoordiger in het Bestuur. Er werd aan herinnerd, dat de landbouw heeft ingestemd met een beleid dat er op ge richt is om de eigen voorziening veilig te stellen. Maar daar aan is wel de voorwaarde verbonden, dat de teler dan zeker de richtprijs zal ontvangen. Dat dlit laatste niet gebeurd, is voor de landbouw een onverteerbare zaak. Om de richtprijs te halen zijn wij nu volledig afhankelijk van de maisprijs. Hoewel het er niet naar uitziet, dat deze sterk zal dalen, blijft het toch een onzekere basis. De voorzitter kon dit niet ontkennen. Ook daarom heeft het Produktscihap er al vanaf het afschaffen van de denatu ratiepremie herhaaldelijk op aangedrongen, dat de kraan van de export open blijft. De Minister heeft trouwens ook toegezegd in Brussel zowel op de denaturatiepremie als op een voldoende export te zullen blijven aandringen. Wij zou den hieraan willen toevoegen: Blijkbaar zonder resultaat! Van de kant van de koöperaties werd nog gewezen op de tegenstrijdigheid, die zit in het afschaffen van de denatura tiepremie. Dit is juist een goed middel om tarwe naar de voersektor te laten stromen. Het geeft immers meer zeker heid, zowel voor de boer als voor de handel. Uiteindelijk werd besloten de Minister nogmaals te laten weten hoe het Bestuur van het Produktschap over het graan beleid denkt. Blijft voor ons nog de vraag hoe het 'beleid van de EEG, gericht op het belemmeren van de export van tarwe, te rijmen valt met de pogingen om Amerika ervan te weerhouden exportbelemmeringen voor voergranen in te stellen. O.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 14