Commissie Melkveehouderij Landbouwschap bezochr Noord-Brabant VOETBAD VOOR RUNDVEE HET probleem van kreupelheid bij rundvee treedt in toe nemende mate op. Er komen meer kreupele koeien wanneer klauwziekten niet worden bestreden. Bovendien doet kreupelheid zich duidelijker voor op die bedrijven, waar de bedrijfsvoering hogere eisen stelt aan de klauwen. Het is moeilijk precies te berekenen hoe groot de schade is door verlies aan melk en vlees en door extra arbeid' voor behan deling en voortijdig opruimen van kreupele jdieren. Maar in de praktijk kennen maan al te veel .bedrijven het grote onge rief, dat door kreupelheid kan ontstaan. I^EDERLAND heeft 2 miljoen koeien die 9 miljoen tan melk produceren. Naast de binnenlandse voorziening van consumptiemelk wordt 130.000 ton kaas, dat is 9Y2 kg per man, 26.500 ton boter of, 2 kg per man verkocht. De ex port bestaat uit 210.000 ton kaas en 182.000 ton boter, waar van het meeste naar Duitsland gaat n.1. 45 Allereerst moet de afzet op peil warden gehouden, maar daarnaast wordt met allerlei mogelijke middelen, vooral in het buiten land een grotere afzet bewerkstelligd!. Meer toepassingsmo gelijkheden worden ontwikkeld, het gebruik gestimuleerd, de presentatie wordt verbeterd e.d. Men richt zich met de zuivelvoorlichting op de jeugd, de sportwereld, de Horeca etc. om steeds maar weer nieuwere, betere en hoger gekwa lificeerde melkprodiukten aan te wenden. Als er bijv. een aversie bestaat tegen meervoudige onverzadigde vetzuren in de boter, dan moet de zuivelwereld hierop met concrete ar* gumenten in aktie komen wil men sommige verkeerde be grippen uit de wereld helpen. Tentoonstellingen 10 Op 29 en 30 augustus j.l. belegde de Commissie Melk veehouderij van het Landbouwschap een vergadering te Eindhoven waarna een excursie werd gehouden in ,,De Kempen". Op de agenda voor de eerste dag stond een vergadering van de heren en een bezoek voor de dames aan de Zuivelkeuken van het Nederlands Zuivelbureau" te Eindhoven. In de loop van de avond hield ir. P. P. Koks, consulent voor de rundveehouderij en de akkerbouw een inleiding. De Commissie Melkveehouderij, opgericht per 1 januari 1972, is ontstaan ut de Hoofdafdeling Veehouderij van het Landbouwschap. Deze laatste heeft een verordende bevoegdheid en kan dus heffingen aan de desbetreffen de personen en instellingen opleggen en beschikkingen doet uitgaan. De commissie heeft tot taak de belangen van de melk veehouderij te behartigen t.w. de bedrijfs- en productie structuur, kwaliteit, afzet en prijsvorming en andere za ken die de positie van de veehouderij kunnen verster ken. In de commissie hebben zitting enige deskundigen van landbouw en werknemersorganisaties en van de zuivel- coöperaties. Zij adviseren hei. Degelijks bestuur van het Landbouwschap en organiseren en coördineren waar dat nodig is. WAT VOOR BELANG HEEFT DE COMMISSIE VOOR DE VEEHOUDERIJ? ^ATEN we eens enkele onderwerpen uit de agenda's van de voorgaande vergaderingen noemen: maximum en minimum prijsstelling van de consumptie- melk in Nederland; ontwikkeling van de produktie, de afzet en de voorraad- vorming van melk- en zuivelprodukten in Nederland en in de E.G. produktieregeling van kaas en boter. uitbetaalde melkprijzen in Nederland {welke veehouder zal dit niet interesseren). adviesprijzen van de melk, veterinaire en hygiënische eisen welke aan melk worden gesteld. melk- en zuivelreclame en verbruik van schoolmelk. kunstmestvoorziening en ruwvoederbanken. importbeperkingen (Italië), milieuzaken, heffingen, melk- produktiecontrole etc. landbouwbegroting van de overheid. Veel kreupelheid bij rundvee komt voort uit een ontste king van de tussenklauwhuid, de zogenaamde stinkpoot. Ter bestrijding van deze besmettelijke aandoening wordt het ge bruik van een voetbad aanbevolen. Aldus het onlangs ver schenen vlugschrift No. 216 van het Consulentschap voor Boerderij bouw en -inrichting te Wageningen opgesteld in samenwerking met Drs. E. Toussaint Raven van de Facul teit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht en dat verkrijgbaar is bij de Regionale Consulentschappen. Ons is verzocht aan dit geschrift ruime aandacht te besteden. Vandaar dat wij de belangrijkste punten aan dit vlugschrift ontlenen. HOE BESTRIJDEN? QE stinkpootinfectie vertoont een natuurlijke neiging tot genezing in de weidieperiode en een verergering in de stal pen ode Dit geldt voor alle stal typen. De meeste kreu pelheden ontstaan in de tweede helft van de stalperiode en nemen af in de weidetijd. Dit verloop wordt anders als in de zomer in een vuile, besmette stal wordt gemolken of de koeien 's nachts worden opgestald en vooral bij zomerstal- voedering. De infectie blijft dan het gehele jaar actief. De klauwen van het rundvee jong en oud zijn de Dat we hier te maken hebben met een commissie, waar aan grote waarde moet worden gehecht, spreekt wel voor zich. De producent is in belangrijke mate afhankelijk van die prijsstelling welke voor zijn produkt (melk) geldt. In zekere zin is dit een zaak vanl vraag en aanbod en daarnaast spelen politieke, monetaire factoren, maar ook markt-onder- zoek, voorlichting, advertentiecampagnes e.d. een grote rol. In het aan ons verstrekte jaarverslag 1973 van „Het Neder lands Zuivelbureau' lezen we, dat door deze Stichting ruim 35 miljoen gulden werd besteed aan reclame-objecten, public relations, marktonderzoek in ibinnen- en buitenland. We moeten, dacht ik, de Commissie Melkveehouderij dus zien als een overleg en adviesorgaan in heel dit bestel, welke op een slagvaardige en doelmatige wijze de belangen van de Nederlandse melkveehouderij moet behartigen. DE AFZET VAN DE NEDERLANDSE ZUIVELPRODUKTEN Op vrijdag 30 augustus werd een en ander verteld over de afzet van melk- en zuivelprodukten door die heer F. Baart, directeur van het Nederlands Zuivelbureau. In de fase tus sen de producent en de consument wordt er door dit bureau flink aan de weg getimmerd. Het gaat daarbij om de proble matiek van de afzet en het bereiken van de consument. Naast de consumptiebehoeften van de bevolking als vakan tie, auto, wasmachine, huis e.d. worden er voedingsmiddelen gekocht. Middels reclame worden die behoeften geaccen tueerd, maar nog belangrijker tegenwoordig is het om de smetstofdragers en .besmetten de omgeving waar ze verblij ven. Daardoor wordt een gebruikte weide of een gebruikte stal tot smetstofbron. Dit blijft zo gedurende waarschijnlijk nog enkele weken nadat het vee uit weide of stail is verdwe nen. Een weide „reinigt" zich eerder dan een stal. Een stal is een ernstige smetstofbron en zal dit bij gebruik ook blij ven. De enige mogelijkheid tot bestrijding van stinkpoten bestaat uit het regelmatig ontsmetten van de smetstofdra gers, dus van de klauwen. Door gebruik van voetbaden (sta- of doorloopbaden) is een doeltreffende verlaging van het infectiepeil te bereiken. Proeven met vaccinatie hebben tot nu toe geen succes opgeleverd. WAARMEE ONTSMETTEN? Er is maar één middel dat voor de ontsmetting van klau wen van rundvee in aanmerking kamt, n.1. formaline De juiste sterkte voor ontsmetting van klauwen wordt verkre gen door 3 liter van het handelsprodiukt formaline te gebrui ken op 100 liter water. Een aantal jaren geleden is ook kopersulfaat wel toegepast; dit middel is echter met het oog op o.a. de kwaliteit van de melk en verontreiniging van de omgeving ontoelaatbaar. Formaline heeft een aantal belang rijke voordelen: mensen bijv. te overtuigen, dat een bepaald produkt bijv. gezond is. Men laat zich tegenwoordig niet meer overdon deren vandaar dat een Zuivelbureau in 'haar reclame en voor lichting duidelijk moet zijn geargumenteerd. OM EEN PAAR CIJFERS TE NOEMEN Margarine is even vet als boter! Een mooi voorbeeld hier van is de agressieve reclamecampagnes van de margarine- industrie waarin wordt gesuggereerd, dat 'boter de grote boosdoener is van te veel vetopname. Volgens een rapport van Engelse afkomst is deze stelling onjuist. In de vergade ring werd opgemerkt dat de Ned. Zuivelindustrie tegen der gelijke zwartmakerij moet gaan optreden Een ander onder werp was het volgende: Tegenwoordig moeten de zuivelprodukten zichzelf ver kopen in de koelkasten van de warenhuizen en grootwinkel bedrijven. Dit betekent, dat aan de verpakking grote aan dacht moet worden besteed. Zo is het van belang, dat be paalde merken of aanduidingen een begrip voor het publiek gaan vormen. Ongeveer 80 van de Duitse huisvrouwen weten wat „Frau Antje' te betekenen heeft. In Frankrijk zijn de namen „Gouda" en „Edam" de Hollande, ware begrippen en terecht. Het Ned. Zuivelbureau heeft in verschillende Europese landen bijkantoren, die op specifieke wijze recla mecampagnes op touw zetten. Reclame voeren is ontzettend duur, vandaar dat een deskundige opzet van belang is. het blijft werkzaam in vuil milieu. Ddt is van belang om dat elk voetbad vrij snel vervuilt door mest en urine en door vuile poten; er treedt geen gewenning van de bacteriën op; bij oordeelkundig gebruik lijkt verontreiniging van het milieu uitgesloten. De werkzame stof wordt n.1. bij vol doende verdunning na lozing volledig afgebroken. Als nadeel van formaline moet de prikkelende werking worden genoemd', onprettig voor neus en ogen van mens en dier. Bovendien is formaline giftig. Denk daarom bij het ge bruik van een formalinebad aan de volgende punten: bij gebruik van een sfcabad is het aan te bevelen dit bad buiten op 'te stellen en zet de dieren zo vast dat de kap pen buiten het bad steken; voorkom dat de dieren uit het formalinebad drinken. For maline is giftig bij inwendig gebruik; wees voorzichtig bij het uitsohenken van de formaline. Denk om uw ogen en houd formaline en formalinebad buiten bereik van kinderen; vet (na de laatste keer melken) vóór het toepassen van een stabad de spenen in;

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 10