MILIEU EN LANDSCHAP DE„ Xzim vraagpunt 1973/74 9 RAPPORTEUR: Ing. J. MARKUSSE FOTO'S: Mevr. E. OUTERMANS—GEELHOED TEN GELEIDE DE laatste jaren neemt de belangstelling voor het milieu en de natuur, waar in mens en dier leven, in sterke mate toe. Op zichzelf is dit een verheugende ontwikkeling, doch voor de land- en tuinbouw kan deze toegenomen belangstelling, die zich o.a. richt op het agrarisch grondgebruik, in veel gevallen minder posi tief uitvallen. Uit deze belangstelling zou wel eens voort kunnen vloeien dat in bepaalde gevallen beperkingen aan de mate en de intensiteit van het agrarisch grondgebruik worden gesteld. Naar onze mening heeft prof. mr. P. de Haan de mening van de hele agrarische bevolking zeer goed vertolkt. Hij stelde: Welke juridische constructie voor het beheer in landelijke gebieden men ook volgt, steeds zal de rechts- en bestaanszekerheid van de boer moeten zijn verzekerd. Dit kan alleen door een optimaal evenwicht te zoeken tussen enerzijds de ver eiste schaalvergroting en modernisering van de landbouw en anderzijds het ver eiste behoud van het landschap. Voor zover de landbouw als gevolg daarvan economisch niet optimaal kan funktioneren, dient de vergoeding voor het landschapsbeheer hiervoor een rede lijke compensatie te bieden. Eventueel kan deze vergoeding jaarlijks per gebied bij collectieve beheersovereenkomst worden vastgesteld. Heeft de gemeenschap dit er niet voor over, dan moet zij niet langer zeuren over onherstelbaar verlies aan landschapsschoon. Milieu kost net zo goed geld als energie. Ook over het behoud en de verbetering van het milieu wordt gesproken en worden maatregelen genomen, die op wettelijke basis berusten. Niet alleen de agrariër doch ieder individu krijgt straks te maken met belastingen, die zullen worden geheven om dit milieubeheer uit te kunnen oefenen. Dat men met voordeel zelf maatregelen zal moeten treffen staat met zeker- De landbouwer, tuinder, fruitteler is van oudsher bewust landschapsbouwer ge weest! Bedrijfsgebouwen, erf- en dijkbeplantingen, onderbroken door hier en daar een bebossing, vormen een natuurlijke eenheid met het landschap! heid vast. Verder dient een regering er rekening mee te houden dët Nederland, dat voorop loopt in het milieubeheer, de kostprijs van zijn produkten hierdoor verhoogt. Het gevolg hiervan zal zijn dat er weer een stukje concurrentiekracht verloren gaat, indien we moeten concurreren met landen, die aan dit beleid geen voorrang geven. Wij zijn echter niet bereid om de beschikking over milieu en landschap alleen aan aktiegroepen over te laten. Ook dë belangengroepen als de agrariërs en anderen wensen in hun dorp, hun streek, hun bedrijf mee te blijven spreken! Het gaat er bij hen niet om tegenstellingen te kweken. Door overleg, door de steun van de praktijk te laten horen moet het mogelijk zijn iets te bereiken. Uit wantrouwen is nog nooit iets goeds geboren! Door een goed samenspel en samenspraak moet een zo goed mogelijk geheel worden verkregen, opdat we kunnen wonen, leven en werken, ook in de toekomst. Het Hoofdbestuur van de ZLM hoopt dat dit vraagpunt hiertoe bij mag dragenl BELANGSTELLING belangstelling voor dit vraagpunt was zeer goed. Alleen bij het vraag punt over de bedrijfsopvolging in land- en tuinbouw" was het aantal ont vangen rapporten enige procenten hoger. Het stemt ons tot vreugde dat de agrarische commissie van de Bond van Plattelandsvrouwen, dit onderwerp eveneens zeer goed heeft bestudeerd, het geen in de beantwoording van de vragen tot uiting is gekomen. Het is ons verder gebleken dat in enige afdelingen, in de zogenaamde vraagpuntencommissie, da mes zitting hadden. Ook dat juichen wij zeer toe. Het aantal inzendingen wijst erop dat het milieu en het landschap, waarin wij moeten wonen, leven en werken, ons zeer nauw aan het hart ligt. Wanneer deze belangstelling een aanwijzing mag zijn van een positieve bijdrage aan het be waren of verbeteren van dit milieu, dan is dit vraagpunt en de werkzaamheden die er door zeer velen aan zijn besteed, niet voor niets geweest. ONTVANGEN RAPPORTEN Kring Aantal Aantal afdelingen rapporten In Schouwen-Duiveland 13 11 85 Tholen en St. Philipsland 8 8 100 Noord-Beveland 5 4 80 Oostelijk Zuid-Beveland 8 4 50 Westelijk Zuid-Beveland 8 6 75 Walcheren 17 14 82 West Zeeuws-Vlaanderen 11 8 73 Axel 4 4 100 Hulst 1 1 100 West-Brabant 5 2 40 Altena Biesbosch 3 1 33 Langstraat 2 1 50 Oost- en Midden-Brabant 4 3 75 89 67 75 Bond van plattelandsvrouwen VRAAG I Vindt U het behoud van een goed milieu en landschap noodzake lijk in Uw streek, gemeente, ons land? Zo ja, waarom wel? Zo neen, waarom niet? ANDER een goed milieu verstaat men de omstandigheden, waaronder het mogelijk is prettig en gezond te kunnen leven, wonen en werken. Alle afdelingen vinden het behoud van een goed milieu en landschap noodzakelijk. Voortdurende aanpassing en onderzoek hierover is gewenst. Eventuele maat regelen dienen in nauwe relatie te staan tot het economisch gebruik. In de bedrijfsvoering wordt er rekening mee gehouden dat men het evenwicht in de natuur niet straffeloos kan verstoren. Een landbouwer houdt daar bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen e.d. reeds lang rekening mee. De boer, zo zegt men, hecht aan een goed milieu wellicht andere waarden dan de stedeling. Hij is ook verplicht dit te doen, omdat ondoordachte maatregelen, genomen ter bevordering van een goed milieu, niet ten koste van de boer en zijn bedrijf kunnen en mogen gaan. Ieder weldenkend mens. zo zeggen alle afdelingen, dient open te staan voor het behoud van een goed milieu en landschap om aan de hoogst mogelijke levensvoorwaarden van de mens te voldoen. Men, plant en dier zijn in de wereld onverbrekelijk met elkaar verbonden. Raakt één van de groepen uit haar evenwicht, dan zal dat gevolgen hebben voor de andere groepen. Ingrepen t.b.v. wegenaanleg, industrievestiging e.d. moeten zeer goed doordacht worden.. Pressie- en aktiegroepen, vaak van elders komend (die hier de zaak wel eens zullen opknappen!) zullen op democratische wijze in werkgroepen hun inbreng moeten leveren. Enige bescheidenheid van die kant is wel op zijn plaats, daar ze over het algemeen voor de belangen van de land- en tuinbouw weinig begrip en geen oog hebben. VRAAG II Bent U als individu bereid voor het behoud van dit milieu en het landschap financiële offers te brengen? Zo ja, in hoeverre? Zo nee, waarom niet? jyOOR 96 van de afdelingen werd geantwoord dat men bereid is voor bet behoud van het milieu offers te brengen. Het gaat daarbij in het bijzonder om een goede verdeling over alle betrokkenen van de lasten, die uit een dergelijk milieubeheer voortkomen. Er zal op gelet moeten worden dat men moet betalen in evenredigheid tot de mate, waarin men vervuiling ten eigen nutte veroorzaakt. Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat de industrie de maatregelen, die ze tegen vervuiling neemt, doorberekent. Bij de landbouw is hier tot op heden nog geen sprake van, doch wel gewenst. Het bestaan van een bepaalde groep mag nooit aan het milieubeheer worden opgeofferd. Enige afdelingen wijzen erop, dat nu er voor Zuid- en Noord-Beveland één centrale vuilstortplaats is, men bereid is de afvalstoffen naar deze plaats te brengen. Men verwacht dan wel soepelheid van de overheid i.v.m. wegenbelas ting e.d. Anderen stellen dat ook afvalstoffen op de boerderijen afgehaald die nen te worden door de reinigingsdienst. Voor de instandhouding van het land schap wordt door de Landbouw reeds zeer veel gedaan, het zou onredelijk zijn hen hier nog eens extra voor te belasten. De Landbouw ziet mede als haar taak, dit landschapsbeheer te blijven uitoefenen terwille van de leefbaarheid van ons land. Door 3 afdelingen werd gesteld dat de inkomenspositie van land en tuinbouw ^ïiet toestaat dat er voor verbetering of het behoud van het milieu offers worden gebracht. De agrarische werkgroep van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen vindt dat geen offer gevraagd mag worden o..m.v. een extra belastingheffing. Men vindt de belastingdruk in Nederland al zo groot, dat er geen nieuwe belasting bij moet komen. De algemene middelen, die reeds voldoende be schikbaar zijn, zal men op efficiëntere wijze dienen te benutten. (Zie verder volgende pagina.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 9