Prijsvraag „WIE WORDT KAMPIOEN Hoe is de stand van de A.O.W. en A.W.W. VERZEKERINGSINSTELLINGEN VAN DE ZLM 8 FRIDA VAN BLEIJENDAAL 242813 is een prima mer rieveulen, geboren op 29 april 1974 van de fokker A. L. C. Brooijmans te Oud-Vossemeer. De vader van Frida is de nationale kampioenhengst 1970 Bart van Wijngaarden K. 2688 en hlaar moeder is de Keurstamboekmerrie Han- neke van de Maasdijk K. 63.880. KIDCOLT OF HULST Vb. 560 is een zeer typisch Dart moor hengstveulen, geboren bij de fokker en Dartmoor- stamboek-voorzitter. drs W. L. A. Lockefeer te Aarden- ~burg, op 28 maart 1974. De vader van Kidcolt is de pre- miehengst Dear van Merm tot Ressen S. 15 en zijn moe der de bekende merrie Sherberton Cloudy S. 11. HOOFDPRIJZEN De grote Nationale Tentoonstelling van de Koninklijke Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard" is weer in zicht! Over een week immers is het weer zover, want vrijdag 13 en zaterdag 14 september a.s. zijn de dagen waarop dit grootse gebeuren in en om de .Brabanthallen" in 's-Hertogenbosch zal plaatsvinden. Het grote nationaal en internationaal gerenommeerde paardenfeest dat onger twijfeld vele duizenden de reis naar Brabants hoofdstad doet aanvaarden. MARKIES Hf. 4242 is een .uitstekend Haflinger hengst veulen, geboren op 22 april 1974, van de Stichting „Haf- lingercluib". Z'n vader is de le premiehengst en dit voor jaar te Den Bosch kampioenhengst Mandus Hf. K. 17 en zijn moeder de Keurstamboekmerrie Lautrec 'Hf. K. 571 De nieuwste 5-cilinder Mercedes 240-D 3.0 80 DIN-pk/ 59 Kw, een 3 liter model met 15 pk meer dan de 240 D, die een vermogen van 65 Din-pk/48 Kw heeft. Het dieselrijden is populair in de agrarische sector. Ondanks de hogere dieselolieprijs is de diesel nog steeds een uitgesproken zuinige auto. Dit is niet alleen een ge volg van de veel hogere benzineprijzen, maar ook van het betere rendement van de dieselmotor ten opzichte van de benzinemotor, waardoor een diesel per liter brandstof 30 meer kilometers aflegt. Hoe interessant dieselrijden juist in deze tijd is voor de groep automobi listen die beroepsmatig veel moeten rijden toont de ont wikkeling van het dieselrijden op de Nederlandse markt. In de jaren 1969/1970 kocht 1 op de 100 automobilisten een auto met dieselmotor. Dat is nu ongeveer 1 op de 40! De importeur van Merced es-personenwagens, AGAM B.V. in Utrecht neemt ongeveer tweederde van de diesel- markt voor haar rekening. -GILBERT Vb. 141 is een mooi en goed gebouwd valk- schimmel hengstveulen, geboren bij de fokker G. H. Jansen te Apeldoorn op 1 mei 1974. De vader is de be kende uit Ierland geïmporteerde Connemara hengst Eas ter William I 11 en zijn moeder de eveneens uit Ierland aangekochte Connemara merrie Van den Arenbosch Lucky Lady VJ. 77 Aan deze „Nationale" zal een heel bijzonder cachet worden verleend, omdat verschillende speciale attracties voor bijzondere feestelijkheid en extra luister zorgdra gen. Eén van deze attracties is daarbij ook onze prijsvraag „Wie wordt Kampioen?" die getuige het enorm aantal ingezonden oplossingen wederom in het brandpunt van de belangstelling staat. Een belangstelling die zich nu ook gaat richten op de winnaars van de hoofdprijzen, die echter tot het moment van het uitroepen der kampioe nen nog onbekend zijn. Wat al wèl bekend is, dat zijn de hoofdprijzen waarvan wij U onderstaand een omschrij ving geven en die met een vijftal foto's aan U worden voorgesteld n.l.: Allereerst de speciale AUTOMOBIELPRIJS 1974: de nieuwste 5-cylinder MERCEDES 240 D 3.0; aangebo den door J. Putters Automobielbedrijven te 's-Hertogen bosch - Tilburg - Oss en Agam B.V. te Utrecht. Vervolgens de vier veulens: het Stamboekmerrieveu- !en: Frida van Bleijendaal 242813; het Haflinger hengst veulen: Markies Hf. 4242; het Connemara hengstveulen: Gilbert Vb. 141 en het Dartmoor hengstveulen: Kidcolt of Hulst Vb. 560. De hier geplaatste foto's met bijzonderheden over af stamming enz. geven een beeld van deze prachtige prij zen. Straks op zaterdag 14 september a.s. zult U ze zien in Den Bosch. Op de tweede dag van de „Nationale" en voor de grote tribune op het demonstratieterrein, als het lang verwachte ogenblik daar is, dat zij aan de gelukkige winnaars zullen worden overgedragen. De eerste 5 prij zen worden tijdens en de overige direkt nè de demonstra ties uitgereikt! Pl A O.W. (Algemene Ouderdomswet) en A.W.W. (Alge mene Weduwen- en Wezenwet) zijn sedert de in voering daarvan begrippen geworden. De A.O.W.-wet is in werking getreden op 1 januari 1957 en de A.W.W.-wet volgde op 1 oktober 1959. Vooral in het begin sprak men over basisbedragen, thans zijn het uitkeringen geworden waarop menige kleine zelfstandige jaloers begint te wor den. Aan de gehuwden zal in 1974 aan A.O.W. inclusief vakantietoeslag ruim ƒ10.000,uitbetaald worden. Schrijver van dit artikel meende dat het voor u, lezer, wel eens interessant kon zijn te weten, hoe sedert de invoering van de A.O.W. op 1 januari 1957 de uitkerin gen gestegen zijn en, konkluderende daaruit, hoe razend snel de koopkracht van de gulden is gedaald, en hoe zwaar de inflatie de waarde van het geld aantast. DRASTISCH VERHOOGD T}E stijgingen.van de A.O.W.-uitkeringen zien er als volgt uit: Uitkering A.O.W. A.O.W. in het jaar ongehuwden gehuwden 1957 876,— ƒ1428,— 1958 972,— ƒ1584,— 1959 972,— 1584.» 1960 1134, 1794,— 1961 1182, 1872. 1962 1440. 2256,— 1963 ƒ1578,— 2454,— 1964 1848,— 2856,— 1965 2628,— ƒ3756,— 1966 2994#— ƒ4254,— 1967 3207,— 4560,— 1968 3365,— 4785,— 1969 3780,— 5367,— 1970 ƒ4207,— 5965,— 1971 4958,— 7029,— 1972 ƒ5509,— 7803,— 1973 6386,— 9044,r- 1974 6840, 9684,— Bovengenoemde bedragen zijn gemakshalve afgerond. De A.W.W.-uitkeringen zijn gelijk aan de A.O.W.-uitke ringen, met dien verstande dat een weduwe zonder kin deren in aanmerking komt voor de eerste groep (mits zij de 40-jarige leeftijd bij overlijden van haar man had bereikt) en die weduwe met kinderen voor de tweede groep, namelijk de uitkeringen voor gehuwden. Niet alleen de uitkeringen zijn drastisch gestegen, ook de premiebedragen gingen in gelijke tred omhoog. In 1957 betaalde men maximaal ƒ466,premie, thans is het maximale bedrag 3263, MEER ZEKERHEID TA7E leven in een tijd van geldontwaarding en ontspa- ringen. Via de AOW/AWW-premie bouwt u echter een welvaartsvast ouderdoms/weduwenpensioen op. Het betekent voor zelfstandigen met een goed inkomen een zware premielast, maar daar staat een toekomstige uit kering tegenover. Ook de minderdraagkrachtigen profi teren van die uitkering. Moeten wij als zelfstandigen nu blij zijn met deze A- wetten? Blij zijn is wat overtrokken, maar in deze eco nomisch wankele tijd hebben we dan toch wat achter de hand. Schrijver gaat er anno 1974 als boerenzoon vanuit dat de boer van vandaag, en de zelfstandige van morgen, niet rijk meer is. Al zijn geld zit in het bedrijf. Vooral als er ten behoeve van de opvolger nog zwaar door vader geïnvesteerd is, zal hij op 65-jarige leeftijd weinig geld in handen hebben. Daarbij komt dat vader en moeder nog een bungalowtje willen hebben bij het be drijf. Wat blijft er dan over? Veelal een lage pacht met hoge kosten en het geld dat zij hebben geïnvesteerd in de bungalow. Het resultaat is dat zij weinig meer te be steden hebben. De A.O.W. brengt dan uitkomst. Daarom wilde hij u toch even wijzen op de belangrijk heid van de AOW/AWW-uitkeringen. Konklusie blijft: vaj der heeft AOW en helpt nog wat op de boerderij en moe der zit in haar bungalow. Rijk en toch arm Schrijver dezes is wat pessimistisch! Hoe kan het ook anders in deze tijd van gerechtvaardigde boerenprotes ten! C EVA AL.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 8