De uitvoering van de premieregeling slachtrunderen Hogere bietenprijs (f 10,- per ton meer) voor campagne 1974 in het verschiet Voormannen op de korrel 70 zouden we in genoemde bijdrage in gebreke ge bleven zijn te wijzen op de omstandigheid, dat voormannen bepaalde funkties vervullen, die in feite onverenigbaar zijn. Onverenigbaar vanwege de strijdig 6 T")E organisatie van de slachtpremieregeling voor vol- wassen runderen (excl. melkkoeien) alsmede de uitbetaling van de premies zullen worden verricht door het Produktschap voor Vee en Vlees. Het bestuur van dit produktschap zal daartoe in de openbare vergadering van 11 september a.s. een voorgestelde verordening in behandeling nemen, na afloop waarvan de regeling zal worden bekend gemaakt. Dientengevolge zullen de Districtsbureauhouders eerst na 15 september a.s. in lichtingen, dan wel nadere bijzonderheden met betrek king tot de regeling kunnen mededelen. Inmiddels heeft overleg plaats gehad met groeps- en bedrijfsgenoten alsmede met ambtelijke en niet-ambte- lijke diensten. Op grond hiervan kunnen reeds thans, vooruitlopend op de door het bestuur te nemen beslui ten, enkele mededelingen worden gedaan die voor be langhebbenden van belang zijn. A LS producent zal hij worden aangemerkt, die blij- kens de administratie van de Gezondheidsdienst voor Dieren minstens 60 dagen vóór de premie-aanvraag eigenaar van het dier is geweest. Voor deze dieren zal t.z.t. een premieformulier bij de Districtsbureauhouders kunnen worden aangevraagd. Dit premieform^lier kan dus eerst worden afgegeven als de Gezondheidsdienst de betreffende dieren uiterlijk twee maanden tevoren heeft geschetst of van een oormerk voorzien. Zo dit nog niet gebeurd is wordt houders die dieren gedurende de komende maanden voor slachting met een premie zul len verkopen, aangeraden deze zo snel mogelijk bij de Gezondheidsdienst voor het opmaken van een schets aan te melden. Indien ossen, stieren of vaarzen op het bedrijf van derden zijn gekocht en blijkens de zgn. witte verklaring aan het veebestand zijn toegevoegd, wordt de houders van deze dieren voor zover nog niet geschied aangeraden, de verklaringen snel bij de Gezondheids dienst of de daartoe aangewezen instantie in te leveren. Dit teneinde nadelige vertraging in de afhandeling van de premieaanvragen te voorkómen. IJ ET is met het oog hierop tevens van belang dat 1 1 veehouders die van de regeling gebruik willen ma ken reeds thans nagaan of de gegevens op de schetsen, in het bijzonder de te naamstelling en de datum waarop dit is geschied, juist zijn. Dit geldt vooral voor dieren voor welke in oktober en november premie zal worden aangevraagd. In de nota inzake de inkomenspositie van de land- en Juinbouw van de minister van landbouw en visserij is aan gekondigd, dat ingaande 1 oktober 1974 de producent een slachtpremie voor ossen, stieren en vaarzen zal wor den verleend, die per rund als volgt is vastgesteld voor: oktober 1974 137,60 januari 1975 f 206,40 november 1974 f 137,60 februari 1975 f 240,80 december 1974 f 172, Voor de Nederlandse bietentelers ligt een hogere bieten- prijs van f 10 per ton meer voor campagne 1974 in het ver schiet. Aldus schrijft ir. A. W. Luitjens, voorzitter van de direktie van Suiker Unie in het maandblad van deze Coöpe ratieve Vereniging. Een verhoging waarop de boeren eenvou dig recht hebben in het kader van de E.E.G.-suikerregeling! Immers, de totstandkoming van die E.EG.-inarktverorde- ning voor suiker in 1968 voorziet in een vrije markt voor suiker, waarbij de prijzen zich kunnen bewegen tussen de interventieprijs (de door de E.E.G.-commissie gegarandeerde prijs aan de voet) en de drempelprijs (de E.E.G.-prijs aan de top). De suikerprijs op de wereldmarkt, die in feite een over- schotmarkt is, omdat daar slechts 10 procent van de suiker- produktie wordt verhandeld, ligt op het ogenblik op het on gekende niveau van 2,25 per kg. Niet vreemd als men weet, dat al enkele jaren achtereen de groeiende suikerpro- duktie in de wereld achterblijft bij een nog sneller toene mende consumptie, zodat op de wereldvoorraad wordt in gelopen. De suikerprijs binnen de Gemeenschap, dus de prijs in het het inter-E-E.G.-verkeer, schommelt rond de 1,35 per kg! Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken is echter tegen de bedoelingen van de E.E.G.-verordening in de suikerprijs in eigen land, zowel voor de consument als voor die industrie blijven vaststellen. SUIKERVRAAG OVERTREFT AANBOD De binnenlandse suikerprijs bleef de jaren door om en nabij het interventieniveau. Bij een voldoende voorraad sui- Onrechtvaardig suikerbeleid nog steeds niet rechtgetrokken! ker binnen de Gemeenschap zal de suikerprijs in het inter- E-E.G.-verkeer geen al te sterke schommelingen vertonen in de marge van 14,25 per 100 kg, die er bestaat tussen de interventieprijs en de drempelprijs. Problemen ontstaan en deze deden zich inderdaad aan het begin van het jaar voor bij een situatie, waarbij binnen die Gemeenschap de vraag naar suiker het aanbod overtreft. Als gevolg van toe nemende belangstelling van enkele lidstaten, oa. Italië en Engeland, om suiker aan te kopen (de landen van het Ge menebest leverden Engeland slechts een deel van het over eengekomen kwaötum) liep de suikerprijs in het inter-E-E.G.- verkeer snel op. Aangezien Nederland meer suiker verbruikt dan het door Brussel toegewezen quotum van 660.000 ton, was dus ons land gedwongen duurdere E.E.G.-suiker te importeren. De binnenlandlse prijsverhoging in mei en juni tot 1,39 per kg waren hiervan het gevolg. Voortgezette onderhandelingen met het ministerie van Economische Zaken en dat van Landbouw en Visserij leid den op maandag 26 augustus tot het besluit om een prijsver hoging van suiker door te voeren ten behoeve van de nood lijdende landbouw1 en ook om meer aansluiting te zoeken bij het prijsniveau binnen de E.E.G. Dit betekent voor de bie tentelers een forse stap in de goede richting. STIJGING IN 7 JAAR NOG GEEN 5 ct/kg Toch kan niet van een algehele genoegdoening worden gesproken, omdat van een volledige vrijheid nog geen sprake is. Bovendien werd de Nederlandse suikerindustrie bij de jongste prijsverhoging aan een tweeprijzen-stelsel gebonden met afzonderlijke prijzen voor de consument en de industrie. De huidige af-fabrieksprijs van 99,90 (met alle bijko mende kosten van accijns, BTW, transport, verpakking, han delsmarges enz.) komt voor de Nederlandse consument op 1,46 per kg. Voor de aan die industrie te leveren suiker is de prijs in principe vrij, maar het ministerie gaat er van uit, dat de suikerproduducenten zich in de huidige situatie zul len beperken tot een prysniveau van 1,07 per kg. De verhogingen van de laatste maanden lijken zich voor de consument snel op te volgen (13 juni 1,39 per kg en 26 augustus f 1,46 per kg), maar niet vergeten mag worden dat gedurende 7 jaren van 1967 tot 1 maart 1974 de suikerprijs in ons land slechts steeg met nog geen vijf cent per kg en wel van 0,82 af-fabrieksprijs tot ruim 0,86 per kg. ONRECHTVAARDIG MAGERE SUIKERBELEID Helaas is voor de bezwaren die ook de suikerindustrie heeft tegen de behandeling van de magere suiker door de E.E.G.-commissie nog geen oplossing gevonden. Het zij her haald, dat hier sprake is van een onrechtvaardig beleid. Im mers, jarenlang moest de magere suiker voor rekening en risico van producent en teler op een lage wereldmarkt wor den afgezet. Thans wordt deze suiker voor 80 procent bin nen de Gemeenschap gehouden en juist op een moment, waarop producenten en telers eindelijk eens van een hogere wereldmarktprijs zouden kunnen profiteren, aldus ir Luitjens! Drs. J. DIJKGRAAF, L.C.C. - Goes. CR is de laatste weken nogal wat kritiek losgekomen op het funktioneren van onze standsorganisaties. Zowel op het funktioneren naar buiten als naar binnen. Naar buiten wat betreft de opstelling .ten opzichte van de overheden onder te brengen in de rubrieken strate gie (langere termijn) en taktiek (kortere termijn), waarbij heel duidelijk gepleit wordt voor de hardere lijn. Naar binnen wat betreft het gehele kommunikatieproces top- leden. Ook wij mochten kritiek incasseren met name naar aanleiding van onze bijdrage in dit blad onder de titel „Voormannen van onze tijd". Welnu daar zijn we altijd dankbaar voor als blijkt, dat die kritiek duidelijk positief gericht is. Met dat positief gericht zijn bedoelen we dan, dat de wil aanwezig is om de opgelegde taken met el kaar beter te vervullen. KRITIEK OP ONS heid van belangen, die kan optreden als een voorman vooral bestuurlijke funkties bekleedt. Daardoor aldus onze opposante ihouden de standsorganisaties té veel het algemeen belang in het oog en veel te weinig de specifieke boerenbelangen. Laat de overheid het algemeen belang maar in de gaten houden en laat de verwevenheid van standsorganisaties met politieke partijen tot een minimum beperkt worden. Een pleidooi dus voor een gerichte opstelling naar de land- en tuirlbouwbelangen in engere zin. Anders laten de leden zich opvreten door de eigen voormannen, die het zo druk hebben met het vervullen van hun funktiesi dat ze vergeten voor wie ze eigenlijk werken. Aldus kort samengevat de kritiek. AFWEGEN VERENIGBAARHEID FUNKTIES "^^ELNU er kan aanleiding zijn zich te bezinnen op de verenigbaarheid en de onverenigbaarheid van funkties. Zo objectief mogelijk en met ter zijde stelling van de eigen persoonlijke, waaronder financiële belan gen. Iedere voorman kan zich afvragen of het zitten op meerdere stoelen kan leiden tot konfliktsituaties, waar door de belangen van de eigen groep in het gedrang ko men. Dat betekent je ter dege afvragen, wie en wat je vertegenwoordigt en of je een vrije opstelling kunt heb ben bij het dienen van de belangen van degenen die daar recht op hebben. Wij menen, dat het ei van Columbus wel niet gevonden zal worden. Maar dat neemt niet weg, dat het zinnig is funkties op een rijtje te zetten en in hun onderling verband te beoordelen. Nogmaals zonder daar bij de steen der wijzen te vinden maar wel om tot een eerlijke afweging te komen. Het lijkt goed om een dis cussie hierover op gang te brengen. MONDIGHEID pEN andere zaak, die onze opposante aansneed was de mondigheid van de leden. Dit in verband met de zo zeer gewenste grotere openheid. Voormannen staan te weinig open voor meningen van anderen en daarmee tevens te weinig voor kritiek. Dat was onge veer het kommentaar. Als de leden niet mondig of niet mondig genoeg zijn, zul je alles moeten doen om ze mondig te maken. Dan ontstaat ook een beter tweerich tingsverkeer. Om dit te bereiken is vorming nodig door middel van het organiseren van kursussen voor leden Met onderwerpen die de interesse van de leden hebben en met programma-onderdelen als maatschappij-leer, so ciale politiek (waaronder sociale verzekeringen), land bouwpolitiek en economie. Een interessante suggestie, die zeker een nadere bestudering verdient. Wel is daar bij een hele grote vraag: hoe interesseer je je leden er voor en hoe motiveer je ze om daar tijd en energie voor beschikbaar te stellen? Op een massale toeloop valt niet te rekenen, maar ongetwijfeld zullen er groepen geïnte resseerden te vinden zijn. BELEID EN KRITIEK D EDEN met inzicht zijn waardevol om tot een beter uitzicht te komen. Denkstof voor onze besturert en voormannen om de leden te helpen meer zicht te geven op de vele en zeer complexe vraagstukken vart onze tijd en daarmee een proces van bewustwording op gang te brengen. Ook de leden van aktiegroepen behoe ven daar geenszins bij vergeten te worden. Aktie voor of tegen-iets kan de publieke opinie wel mobiliseren, maar om een bepaald doel te bereiken vindt altijd een omzet tingsproces plaats. En juist voor die omzetting is werke lijke mondigheid zo belangrijk. Reorganisatie in de kommunikatie is niet alleen maar een spontaan verlopend proces. Daar is beleid voor nodig en dit beleid zullen we met elkaar moeten formuleren en in de praktijk brengen. Dan pas zijn we concreet be zig, iets wat zeker onze land- en tuinbouw zal aanspreken. Daarbij kan positieve kritiek niet gemist worden en wij menen, dat onze opposante daaraan haar steentje heeft bijgedragen!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 6