HOOFDBESTUUR VERGADERDE Aan het Hoofdbestuur der Nog geen besluiten in Brussel 3 WAAKZAAMHEID BLIJFT GEBODEN I KRING OOST ZUID-BEVELAND DER ZLM HET Kringbestuur Oost Zuid-Beveland heeft in zijn vergadering van 16 augustus 1974 de volgende besluiten genomen: Uw besluit tot volledig afstand nemen van de zgn. „actie-comité's" kan het Kringbestuur volledig onderschrijven. De ZLM MOET ZELF de mensen uit eigen top leveren, dus H.B., Kring- en Afdelingsbesturen; dit zijn de mensen die door de leden gekozen zijn. Dus geen buitenstaanders. Het H.B. moet nu ZELF de volle verantwoording op zich nemen. Het Kringbestuur is verontrust omtrent de zeer gelaten reactie waarmee de voorlopige regeringsmaat regelen zijn ontvangen; zij acht deze houding in strijd met de te Utrecht opgestelde resolutie. De gestelde minimum-eisen moeten alsnog onverkort worden gehonoreerd. Hierover is geen discussie mogelijk! Wanneer aan deze minimum-eisen niet voor de volle 100 wordt voldaan moet Nederland volledig worden lamgelegd. 1REKT na inwilliging van deze minimum-eisen moeten nieuwe onderhandelingen worden geopend om de opgelopen achterstand volledig in te lopen. Deze onderhandelingen moeten worden gevoerd op basis van bedrijfsgegevens, gebaseerd op WERKEL1J K REPRESENTATIEVE BEDRIJVEN. Als kenmerk moet hierbij duidelijk naar voren worden gebracht het VERTEERBAAR INKOMEN, dat verkregen wordt na aftrek van lastenbelastingen en van de premies die moeten worden opgebracht om op eenzelfde sociaal verzorgingspeil te kunnen staan als loon- en salaristrekkenden. Dit is n.l. de enige reële maatstaf die vergelijking met deze groeperingen mogelijk maakt. I\E arbeidsbeloning zal moeten worden berekend op dezelfde basis als voor loontrekkenden, dus met inbegrip van overwerk- en onregelmatigheidstoeslagen. Alle kostenstijgingen, zowel van bedrijfsbenodigdheden als van rentekosten als van arbeid moeten vol ledig worden gecompenseerd en dan geidexeerd. Verder zullen de afschrijvingen op basis van vervangingswaarde moeten worden gewaardeerd bij de vaststelling van het fiscaal inkomen Hiermede meent het Kringbestuur Oost Zuid-Beveland naast en ter ondersteuning van de eisen van het Hoofdbestuur in hoofdpunten zijn inbreng te hebben gegeven aan de te volgen beleidskoers. t-JET hoofdbestuur der ZLM heeft zich op 2 septem- ber in een gecombineerde vergadering met het D.B. van het K.N.L.C. uitvoerig beraden over de huidige situatie in de land- en tuinbouw. Geconcludeerd werd dat het daadwerkelijk inhoud geven aan de z.g. harde lijn, waarop de belangenbeharti ging gebaseerd dient te zijn de komende tijd grote aan dacht zal moeten krijgen. In dat kader moet het werk van de zowel in landelijk als zuid-westelijk verband ingestel de werkgroepen bijzondere aktiviteiten ter ondersteu ning van het CLO-beleid als zeer belangrijk worden bé: schouwd. Daarnaast zal evenwel ook de opstelling ten aanzien van planologische maatregelen, landschapsbescherming, milieu etc. duidelijk deze hardere lijn tot uitdrukking die nen te komen. Ten aanzien van de verwezenlijking van het minimum eisenpakket der CLO's besloot het hoofdbestuur der ZLM haar leden in een buitengewone algemene verga dering zo spoedig mogelijk na de presentatie van de mil joenennota in de gelegenheid te stellen een definitief oordeel uit te spreken. In de tussentijd zullen de ont wikkelingen op de voet gevolgd worden en zal onver minderd worden voortgegaan met het voorbereiden van mogelijke acties en zal niet geaarzeld worden zonodig Teleurstelling in het Hoofdbestuur. Het is nog lang niet zover dat de protestborden op zolder opgeborgen kunnen worden. tussentijds, de CLO-eisen ondersteunende, akties te be sluiten. In dit kader heeft ook het K.N.L.C. besloten op 9 september in een extra hoofdbestuursvergadering de dan bekende maatregelen aan de minimum-eisen te toet sen. KAMERDEBAT TELEURSTELLEND O ET landbouwdebat in de Tweede Kamer van 27 A 1 augustus heeft zeker niet volledig aan de verwach tingen van de landbouw voldaan. De vergadering toon de zich met name bijzonder teleurgesteld over de aan genomen motie Ter Woorst waardoor het met 2 ver hoging van de B.T.W. overeenkomende bedrag van ca. 115 miljoen gulden via rechtstreekse toeslagen aan de meeste getroffen sectoren dient te worden uitgekeerd. De E.G.Raad van landbouwministers is afgelopen dins dag nog niet tot een definitieve besluitvorming gekomen. Zelfs een principe-overeenstemming kon nog niet bereikt worden. Besloten werd op IV en 18 september tot een defi nitief besluit over een tussentijdse aanpassing van het markt en prijsbeleid te komen. Dat zal in elk geval wel een tussen tijdse prijsverhoging per 1 oktober inhouden. In zoverre houdt 14 dagen uitstel geen direkt nadeel voor de landbouw in. Immers indien reeds nu definitief was besloten tot prijs verhoging, zou deze ook eerst op 1 oktober kunnen ingaan. Overigens hebben wij de indruk dat Lardinois en Com missie ook nog niet klaar waren met een afgerond voorstel t.a.v. het marktbeleid. In dat kader is een definitieve be sluitvorming over 14 dagen mogelijk ook wel beter. Im mers er kan nu wel besloten worden om richt- en interventie prijsniveau te verhogen, maar dat is slechts een papieren Niet alleen betekent dit dat vele sectoren (akkerbouw, melkveehouderij, fruitteelt) hiervan niet kunnen profite ren, maar ook dat voor de overblijvende sectoren de direkte inkomenshulp nog vele maanden op zich zal la ten wachten. De vergadering was dan ook van mening dat voor deze kamerbeslissing de georganiseerde landbouw niet alleen geen verantwoordelijkheid kan dragen, maar aan de uit voering ook geen medewerking moet verlenen! De toezegging dat de verlaging van de voorlopige aan slagen inkomstenbelasting 1974 collectief kan worden aangevraagd met verwijzing naar de slechte inkomens ontwikkeling van dit jaar komt ongetwijfeld belangrijk aan de CLO-eis op dit gebied tegemoet. Duidelijk gunstiger was het oordeel van de vergade ring over de verhoging \/an de consumptiemelkprijs en de binnenlandse suikerprijs waartoe het Ministerie van Economische Zaken heeft besloten. Dit betekent immers zowel voor de melkveehouderij als de akkerbouw in het zuid-westen een duidelijke direkte inkomensverbetering. Uit het feit dat b.v. de suikerbietenprijs daardoor, uit gaande van marktomstandigheden die hetzelfde blijven, zo'n 10 gulden per ton (of 15%) kan stijgen blijkt nog eens overduidelijk dat op korte termijn een aanpassing van het marktbeleid ruim zo belangrijk is als een aan passing van theoretische E.G.-prijsniveau's( BRUSSEL EN MILJOENENOTA AL met al kan dus niet gezegd worden dat de nu gènomen nationale maatregelen de landbouw weer voldoende perspektief geven. De grote winst zal moeten komen uit de maatregelen t.a.v. het markt- en prijsbeleid in Brussel en ten aanzien van het nationale zelfstandigen- beleid in de miljoennota. Wat de E.G. betreft konstateer- de de vergadering dat de Europese Commissie het COPA-voorstel om de prijzen tussentijds met tenminste 4% te verhogen heeft overgenomen. Veel belangrijker achtte het Bestuur het evenwel dat tot een duidelijke wijziging van het marktbeleid wordt besloten, zodat met name voor de granen, de suikerbie ten en het vlees ook op wat langere termijn bezien de vastgestelde richtprijzen werkelijk gehaald kunnen wor den. Een verhoging van de binnenlandse tarweprijzen tot omstreeks het richtprijsniveau van 43 44 gulden per 100 kg is zeker voor de akkerbouw een essentiële voor waarde. maatregel! Waar het op aankomt is dat deze hogere prijzen ook werkelijk in de prijzen voor de boer tot uitdrukking komen. De Commissie heeft nu twee weken de tijd ons met na me voor vlees en granen die marktmaatregelen uit te wer ken die ervoor kunnen zorgen dat de boeren per 1 oktober ook werkelijk de verhoogde richtprijs kunnen maken. In die tussentijd is het wel zaak dat de druk vanuit de landbouw op de nationale regeringen en de Brusselse overheid on verminderd blijft voortduren. Dit, opdat iedere minister en de Commissie, er goed van doordrongen is, dat de landbouw alleen door effektieve maatregelen op 17 en 18 september genoegen zal nemen, en zich zeker niet met een politiek compromis, zonder daad werkelijke inhoud, zal laten afschepen! i LUTEIJN Hoogachtend, Secretaris Kring Oost Zuid-Beveland, P. SCHEELE—BLOK. FISCAAL-SOCIAAL BELEID UITERST BELANGRIJK UAN even groot belang voor de landbouw is voorts een verbetering van fiscale en sociale beleid voor de zelfstandigen. De indruk bestaat dat wat dat betreft toch steeds meer het besef begint door te breken dat men in deze infla tietijd via het huidige belastingregiem steeds meer zelf standigen in een onhoudbare positie brengt. Nu er ook wat budgetaire ruimte op de overheidsbe groting lijkt te zijn, dient naar de mening van het hoofd bestuur de door de georganiseerde landbouw gevraagde verbetering van het zelfstandigenbeleid dan ook geheel gerealiseerd te worden. Ten slotte konstateerde het hoofdbestuur dat ook de voorbereidingen voor het nieuwe pakket wensen voor het komende jaar weer al volop de aandacht vragen. Zonder twijfel zal daarbij de nadruk vallen op Brussel se prijsverhogingen die volledig gekoppeld zijn aan de recente kostenstijgingen. Daarnaast lijkt evenwel in de komende jaren vooral ook het naar voren brengen en verdedigen van de landbouwbelangen in het kader van planologie, landinrichting, milieu e.d. een steeds belang rijker taak te worden. De beperkingen die vele land- en tuinbouwbedrijven immers krijgen opgelegd betekenen veelal een minstens even grote bedreiging voor het voortbestaan en de in komensvorming dan onvoldoende markt- en prijsmaat regelen. BENOEMING VOORZITTER TN verband met het voornemen van de voorzitter der ZLM, de heer J. B. Becu, om per 31 december 1974 het voorzitterschap neer te leggen, stelde het Dage lijks Bestuur een voordracht op betreffende zijn opvol ging. De kringen kunnen zich in de komende weken over deze kandidatuur beraden en eventueel zelf kandidaten voordragen. In de komende H.B.-vergadering van 30 sep tember a.s. zal de benoeming van de nieuwe voorzitter kynnen plaats vinden. AKKERBOUW TN zijn overzicht betreffende de situatie in de akker- bouw stelde de voorzitter, de heer J. B. Becu, dat door de gunstige weersomstandigheden de graanoogst vlot verlopen is. De opbrengsten van wintertarwe zijn ge middeld goed, die van gerst evenwel matig. De opbreng sten van vlas en blauwmaanzaad zijn over het algemeen redelijk.. De aardappelen hebben zich grotendeels van de gevolgen van de droogte hersteld en de verwachtin gen omtrent de opbrengsten zijn goed. Door de veelal te dunne stand met daarbij de vergelingsziekte zijn de ver wachtingen voor de suikerbietenoogst in ons werkgebied bijzonder matig. De heer Becu wees op de zeer slechte afzetsituatie van de zachte tarwe. Een belangrijk kwantum van de vo rige oogst ligt nog steeds in opslag, waar bovenop nu de nieuwe oogst 1974 boven de markt komt te hangen. De prijs voor de tarwe blijft dan ook voortdurend onder druk staan en ligt nog steeds onder de vastgestelde drempel- prijs. Dit terwijl de wereldmarktprijzen van de granen reeds een lange periode over het algemeen steeds ho ger zijn dan de drempelprijzen. Doordat met het oog op de voorzieningsbalans te grote hoeveelheden uit de Ge meenschap naar 3e landen zouden kunnen worden uit- (Zie verder pagina 5).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 3