Zitdagen Mr. B. J. OUDEWATER OVERLEDEN Op donderdag 29 augustus is na een kortstondige ziek te op 65-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam overleden mr B. J. Onderwater, oud-secretaris van Ce- 'beco-Handelsraad. De heer Onderwater trad op 17 "ja nuari 1939 in dienst van het toenmalige Centraal Bureau en was aanvankelijk werkzaam op de juridische afde ling. Tevens verzorgde hij in die tijd de redactie van het officieel orgaan 'van het Centraal Bureau. Vanaf 1950 werd de heer Onderwater belast met het werk verbonden aan het secretariaat en op 1 juli volgde zijn benoeming tot secretaris als opvolger van mr D. R. Brouwer. Eind 1972 nam de heer Onderwater, in ver band met zijn pensionering, afscheid van Cebeco-Han- delsraad. WERKGROEP SPECIALE AKTIVITEITEN De besturen der drie landbouworganisaties in tiet Zuid-Westen ZLM, NCB en CBTB heb ben besloten een werkgroep Speciale Aktivitei- ten" in te stellen. Deze moet de besturen adviseren omtrent de wijze waarop de landbouweisen zo no dig krachtig kunnen worden ondersteund of naar buiten gebracht. Uit het overleg binnen de organi saties en met de plattelandsjongeren hebben de volgende leden zich bereid verklaard in deze werkgroep zitting te nemen: M. P. Hage, Kruisland E. J. F. Ferket, P. Hanse, Noordwelle Aardenburg C. de Kraker, Axel M. Rijk, 's-Graven- H. C. v. d. Maas, Kats polder E. E. C. Verschueren, K. van Beem, Fijnaart Vogelwaarde L. Wattel, Oostkapelle De werkgroep is deze week met haar werkzaam heden gestart! AARDAPPELROOI- EN TRANSPORTDEMONSTRATIE 1974 IN OOSTELIJK FLEVOLAND Op 11 september a.s. zal er een grote aardappelrooi- en transportdemonstratie worden gehouden op de proefboerde- rij „De Kandelaar" te Biddinghuizen. Bij dieze demonstratie is de keuze gevallen op de tweerijige rooimachines, omdat de vraag hiernaar nog steeds toeneemt. Aan de demonstra tie zullen vijf getrokken en vijf zelfrijdende tweerijige rooi machines deelnemen. Geheel nieuw in dit verband zijn de Hassia en de Vicon als getrokken machines en de Barth en de Wühlmaus als zelfrijdiende machines. Aan de overige machi nes zijn diverse technische wijzigingen aangebracht. De gerooide aardappelen worden met behulp van kipwa gens (verschillende merken) gelost op zes verschillende los- installaties (doseerbakken, transporteurs en boxenvullers). De demonstratie begint 's-morgens om 10 uur en eindigt 's-middags om 15.30 uur. De route naar het demonstratieter rein zal in Oostelijk Flevoland met routepijlen worden aan gegeven. Uitsteldata zijn 12 september, 25 september en 26 september. Eventueel uitstel zal in het agrarisch radiobul letin van 6.40 uur worden bekend gemaakt. A.V.G.: FLINKE LOONEISEN IN LAND- EN TUINBOUW TE VERWACHTEN De agrarische bedrijven zullen voor 1975 worden ge confronteerd met flinke looneisen, die erop zijn gericht de achterstand van de landarbeider ten opzichte van werknemers in andere sectoren snel weg te werken. Die achterstand kan, afhankelijk van de CAO, twintig pro cent bedragen. Dat schrijft de heer J. Leuven, voorzit ter van de Bedrijfsgroep Agrarische Sectoren van de bij het NKV aangesloten Agrarische en Voedingsbond AVG in het bondsblad „Servio". Hij meent dat de overheids steun aan de boeren en tuinders voor een flink stuk ten goede moet komen aan de werknemers in die sector. Van de boerenorganisaties verwacht hij medewerking bij het inhalen van de achterstand in de beloning van de werknemers. Als het Landbouwschap alleen maar ten dienste van de boeren functioneert en niet de belangen van twee partijen behartigt, vervalt voor de AVG de ba sis om in het Landbouwschap vertegenwoordigd te blij ven. Volgens de AVG is schaalvergroting door middel van sanering een harde maar toch de enige juiste oplossing van de problemen in de landbouw. De bond wil de ont wikkeling naar grotere en modernere bedrijven stimu leren omdat dat de bedrijven zijn die de werknemers een veilig bestaan kunnen bieden. Daarom is de AVG het niet eens met de opvatting van het NKV, dat individuele toeslagen moeten worden gege ven aan boeren die met hun inkomen in moeilijkheden zijn geraakt. Het systeem dat het NKV wil, steunt dan boeren die eigenlijk nauwelijks nog bestaansrecht heb ben en inkomenstoeslagen zouden dan ook remmend werken op de zo noodzakelijke sanering. De AVG voelt meer voor de BTW-regeling die aan alle bedrijven ten goede komt. VOORLICHTINGSVERGADERING MOGELIJKHEDEN VERBETERING VERDROGENDE GRONDEN Maandag 9 sept. a.s. wordt om 19.30 uur in „De Stenge", Stengeplein 1 te Heinkenszand een voorlichtingsvergadering gehouden waarin de problematiek van verdrogende gronden en enkele mogelijkheden om daarin verbetering te brengen, besproken zullen worden. In West Zuid-Beveland ligt een vrij grote oppervlakte verdrogende plaatgnonden. Afhankelijk van de neerslag gedurende het groeiseizoen en de te ven- bouwen gewassen komen regelmatig meer of minder grote opbrengstdepressies voor door een vochttekort. UITSTEL HEFFINGSAANSLAGEN LANDBOUWSCHAP Naar het voorbeeld van de regeringsmaatregelen in zake het uitstel van belastingbetaling (Inkomstenbelas ting) heeft het dagelijks bestuur van het Landbouwschap besloten de verzending van de heffingsaanslagen over 1974 (die normaal in de zomer- en herfstmaanden ver zonden worden) enige maanden uit te stellen. De uiter ste data van betaling worden dienovereenkomstig opge schoven. BESTEMMINGSPLANNEN Oud en Nieuw-GasteL Vanaf 29 augustus ligt gedurende een maand ter inzage de goedkeuring van het bestemmings plan „Noordzeedijk". Zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. hebben gewend, kunnen beroep indienen bij de Kroon. St. MichielsgesteL Vanaf 2 september ligt gedurende een maand ter inzage een herziening van het bestemmingsplan „Beekkant". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Kortgene. Vanaf 9 september ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan Kats „Al te Klei I". Gedurende deze termijn kunnen bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Oss. Vanaf 30 augustus liggen gedurende een maand ter inzage de wijzigingen van de bestemmingsplannen „Het LAND- EN TUINBOUWBLAD Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in Zeeland en Noord-Brabant Eindredaktie: Ing. J. F. Blanksma, Grote Markt 28, Goes, Postbus 46 (Tel. 01100-5010, huis 01185- 1422.) Technische verzorging Combinatie drukkerij Vink B.V. - Axel en drukkerij Van de Sande B.V. - Terneuzen Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties Drukkerij Vink B.V., Nassaustraat 1, Postbus 16, Axel, Telefoon 01155-2020 Telex 55230, Postgiro 2069912 Woud" en „Zuid". Gedurendie deze termijn kunnen bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. SintPhilipsland. Vanaf 30 augustus ligt gedurende een maand ter inzage het gedeeltelijk goedgekeurde bestem mingsplan „De Krabbenkreek". Zij die zich tijdig met be zwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. hebben ge- wendi, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen de ge deeltelijke goedkeuring, kunnen beroep indienen bij de Kroon. Waalwijk. Vanaf 30 augustus ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde-bestemmingsplan „MeerdUjk 1972, deel C." Zij die zich tijdig met bezwaren tot de ge meenteraad hebben gewend, kunnen bezwaren indienen bij G. S. Werkendam. Vanaf 2 september ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan „Wel gelegen". Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente raad hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigingen, kunnen bezwaren indienen bij G. S. Geldrop. Vanaf 22 augustus ligt gedurende een maand ter inzage de vastgestelde wijziging van het bestemmings plan „Braakhuizen 1971". Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnn bezwaren in dienen bij G. S. Helmond. Vanaf 27 augustus ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „6e herziening Beisterveldse Broek". Gedurende deze termijn kunnen be zwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Hulst. Vanaf 23 augustus ligt gedurende een maandi ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Koekebakkershoek". Gedurende deze termijn kunnen bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Axel. Vanaf 27 augustus ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan „Oude Molen". Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraadi hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigingen, kunnen bezwaren indie nen bij G. S. Domburg. Vanaf 4 september ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Bebouwingscon centraties Landelijk Gebied". Gedurende deze termijn kun nen bezwaren worden ingediendl bij de gemeenteraad. Veere. Vanaf 3 september ligt gedurende een maand ter inzage het bestemmingsplan „Vakantie-oord-Serooskerke". Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen bezwaren indienen bij G. S. RADIO Dinsdag 10 september a.s„ Hilversum I, 12.3012.40 uur: „Gebruik van veenkoloniaal afvalwater in de Landbouw II", m.m.v. ir. J. Drent van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (I.C.W.) te Wageningen. Vrijdag 13 september a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur: „De bestrijding van kweek in grasland", m.m.v. het C.RA. te Arnhem. EKl ADVIES BUREAU ZLM It U I lllllll I GOES OOSTBURG: woensdag 11 sept. in café „De Windt". MIDDELBURG: donderdag 12 sept. in hotel „De Een dracht", van 1—4 uur. ZIERIKZEE: donderdag 12 sept. in hotel ..Huis van Nassau". ST. MAARTENSDIJK: donderdag 12 sept. in café P. J. v. Houdt, van 10.3013.30 uur. ST. PHILIPSLAND: vrijdag 13 sept. in hotel „De Drui ventros", van 1113 uur. BERGEN OP ZOOM ZEVENBERGEN: donderdag 12 sept. in hotel Thole- naar, van 11.00—12.00 uur. e dfinsdag 3 september van 13.3017.00 uur. ✓ERPLICHTE DAGEN BOEREN- EN TUINDERSHULP ZEEUWSCH-VLAANDEREN Oost Zeeuws-Vlaanderen: 10, 11 en 12 sept: J. Brugge- manDellaert, Philippine; 13, 16 en 17 sept.: J. Bruggeman Dobbelaar, Philippine. Bedrijfsverzorger: S. J. Steyaert, Hul- sterseweg 149, Terhole, tel. 011402181. West Zeeuws-Vlaanderen: 10, 11 en 12 sept.: D. Scheele, Uzendijke; 13, 16, en 17 sept.: A. Modde, Oostburg. Bedirijfs- verzorger: P. P. de Visser, Oranjepolder 24, Biervliet, telef. 01152293. Nadere inlichtingen: J. J. M. Kips, telef. 01143 —278 of 330. „ROVENOOGST 1974" VOOR RUILVERKAVELING KOEWACHT In aansluiting op de bepaling van het plan van toedeling, dat de inbezitneming der kavels voor zover dat nog niet was geschied plaats vindt na roven oogst 1974, deelt de Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling Koewacht mede, dat onder „rovenoogst 1974" voor gras- en bietenland moet worden verstaan 15 november 1974 en voor de overige gewassen zoveel vroeger als deze gewassen van het veldi zijn geruimd. Dit geldlt zonder uitzondering dus ook voor die ge vallen waarin nog bezwaarschriften tegen de toedeling in behandeling zijn. DE VOORLOPIGE AANSLAGEN INKOMSTENBELASTAING 1974 AGRARISCHE SECTOR Bij het landbouwbeleidsdebat in de Tweede Kamer over de inkomenspositie in de land- en tuinbouw is de nieuw ge nomen beslissing bekend gemaakt ten aanzien van de beta ling van de voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelas ting 1974 voor boeren en tuinders. De land- en tuinbouw wordt thans geconfronteerd, aldus de Staatssecretaris van Financiën in een brief aan het Landbouwschap van 27 aug. j.l., met voorlopige aanslagen 1974 die min of meer geba seerd zullen zijn op de jaren 1972 en 1973 die in verschillen de gevallen gunstig geweest zullen zijin. In zeer vele ge vallen zullen deze voorlopige aanslagen nu achteraf te hoog opgelegd blijken. De normale procedure tot verlaging van de voorlopige aanslagen is bij de grote aantallen, als te ver wachten zijn, nogal tijdrovend. Daarom is er tot een vereen voudigde procedure besloten: Het 1 andbouwboekhoudbureau of de belastingconsulent behoeft bij de inspecteur der belastingen niet voor elk geval een afzonderlijk verzoek om verlaging van de voor lopige aanslag in te dienen. Men kan volstaan met een collectief verzoekschrift waarbij als motivering de slech te inkomensontwikkeling van de land- en tuinbouw in 1974 wordt gegeven. Hieraan wordt dan toegevoegd een lijst, vermeldende de namen en adressen van de desbe treffende belastingplichtigen, de aard van het bedrijf en de aanslagnummers. Achter de naam van de belastingplichtige wordt een na dere schatting van het inkomen vermeld op basis van de thans bekende objectieve en subjectieve omstandig heden. Teneinde dit zo soepel mogelijk te laten verlopen kan gebruik gemaakt worden van berekeningen die op het departement van landbouw in overleg met het Land- bouw-Economisch Instituut voor dit doel zijn opgesteld. De inspecteurs nemen met betrekking tot de beoordeling van het (collectieve) verzoek een soepel standpunt in en zullen deze verzoeken bij voorrang in behandeling nemen. In het algjemeen zullen de collectieve verzoeken binnen 6 weken zijn afgedaan. Indien de belastingplichtige vóór de ontvangst van de kennisgeving tot verlaging van de voor lopige aanslag in betalingsmoeilijkheden komt, kan hij zich op de gebruikelijke wijze tot de Ontvanger wenden. Zoals bekend is de agrarische ondernemer reeds een uit stel van alle voorlopige aanslagen op de inkomstenbelasting 1973 toegezegd en wel tot 1 januari 1975. Dit uitstel zal renteloos geschieden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 2