LIGTERMOET CHEMIE BV Dat DICURAN voor de bestrijding van duist in wintergerst en wintertarwe zo de aandacht trekt, zal de graanteler, die dit produkt reeds toepaste, niet verbazen. Ook dit jaar is zowel op de proefvelden als in de praktijk gebleken, dat DICURAN zijn gelijke niet kent. Niet alleen op de lichte maar ook op de zware grond gaf DICURAN een zeer goed resultaat tegen duist en breed- bladige onkruiden. De goede aanvangswerking werd gekombineerd met een voldoende lange werkingsduur. Opvallend was, dat met DICURAN in vergelijking met andere middelen, vaak hogere opbrengsten werden verkregen. Toepassing: DICURAN kan in de herfst worden toegepast in wintergerst en in de wintertarw er assen Clement, Caribo, Cyrano, Cama, Bongo en Felix. DICURAN moet direkt na het zaaien worden gespoten. Ook in het voorjaar kan DICURAN in wintergerst en de genoemde tarwerassen worden toegepast als nog geen bespuiting met een bodemherbicide heeft plaatsgevonden. DICURAN geeft in het voorjaar een zeer goede bestrijding op laat ingezaaide percelen, waar de duist pas in de winter en het voorjaar kiemt. Wilt u meer weten? Voor uitgebreide informatie kunt u ons bellen. Dicuran van Ligtermoet: het meestbesproken middel tegen duist in wintergranen. Vierhavensstraat 56 - Postbus 699 Rotterdam - Telefoon:010-760666 Ligtermoet: omdat 't goed de grond uit moet.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 20