BELEIDSOMBUIGING maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant ;>y\ zlm land- en tuinbouwblad VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 62e Jaargang - No. 3247 In dit nummer o.m.: H.B. ZLM vergaderde Pagina 3 Voorlopige uitkomsten landbouwtelling mei 1974 Pagina 5 De uitvoering van de premieregeling slachtrunderen Pagina 6 Melkveehouders - Nu bijvoeren 1 Pagina 7 De „Wie wordt Kampioen?"-prijsvraag Pagina 8 Tuinbouwklanken Pagina 13 „Bouwen" - De aannemer (lllb) Pagina 15 Uit de grote belangstelling voor de beantwoording van het ZLM-vraagpunt winter 1973/74 over „Milieu en Land schap" blijkt dat zowel het milieu als het landschap, waarin de agrariër moet wonen, leven en werken, hem zeer nauw aan het hart ligt. In dit nummer is op de middenpagina's het rapport opgenomen dat, aan de hand van de op de vragen ontvangen antwoorden, dienaangaande werd samengesteld. Dat er daarin ten aanzien van de onevenredig zware lasten die de landbouw voor het behoud van een goed milieu en landschap opgelegd wor den de nodige rechtvaardigde kritiek wordt geleverd ligt voor de hand! gTEEDS duidelijker begint zich een wijziging in de benadering door de overheden van de landbouw» problemen af te tekenen zodat boeren en tuinders in vele E.G.-landen op wel zeer duidelijke wijze te kennefi hebben gegeven een verdere verslechtering van de prij zen van hun produkten niet langer te accepteren. Beweerde Lardinois enige weken geleden nog bij hoog en laag dat er geen sprake kan zijn van een herziening van de E.G.-landbouwprijzen, nu komt de commissie zelf met een voorstel tot prijsaanpassing. Hetzelfde geldt miiV of meer voor de politiek van voorraadvorming van b.v. granen en suiker ten koste van de boerenprijzen. Ook hier lijkt het besef door te breken dat op langere termijn gezien alleen een marktbeleid gericht op het waarmaken voor de boer van de richtprijzen aanvaardbaar is. En wie herinnert zich op binnenlands niveau niet het geharrewar over de binnenlandse consumptiemelk- en suikerprijsverlaging vorig najaar! Nu blijkt ineens de regering het nut van een veel realistischer prijspakket in te zien en te willen verdedigen. Tenslotte is er dan de B.T.W. kwestie. Nog in mei acht te de regering voortzetting van de B.T.W.-toeslag onge wenst in het kader van het E.G.-beleid. Nu is men bereid een, met 2 B.T.W. toeslag te vergelijken, bedrag als rèchtstreekse inkomenssteun aan bepaalde sectoren (veredeling) te geven. Past het nu dan ineens wel in het „gezamenlijke" Europese landbouwbeleid? Ook over de voor de zelfstandigen te nemen maatrege len in het kader van de miljoenennota doen allerlei ge ruchten de ronde die zouden kunnen wijzen op duidelijke verbetering in het fiscale en sociale beleid voor, onder meer, de landbouw. ONS COMMENTAAR Kortom onder druk van de omstandigheden lijkt dus een betere benadering van de landbouwbelangen op komst. Wij zeggen bewust „lijkt", want de meeste zaken moeten nog definitief vorm krijgen en het zal zeker nodig zijn dat de georganiseerde landbouw er nauwlettend op toeziet dat de positieve verbetering ook werkelijk bereikt wordt. In dat kader blijft het geboden om zo nodig ieder moment in staat te zijn massaal in het geweer te komen om daadwerkelijk verbeteringen op te eisen! POLITIEK j JJAT er tussen toezeggingen en realisering van deze toezeggingen in de portemonnaie van boer en tuin der nog een groot verschil blijkt, hebben ons de kamer debatten van vorige week weer geleerd! Door de land bouw werd een direkte inkomensverbetering via de BTW gevraagd. De regering zegde dit toe met de kanttekening dat aan de CLO's gevraagd zou worden te adviseren omtrent de toepassing; dus via BTW-toeslag of via inkomenstoe slag al of niet voor bepaalde sectoren en bedrijven. De CLO's konstateerden met redenen omkleed dat alleen een BTW-toeslag op korte termijn uitvoerbaar is. Niettemin kwam er uit het politieke steekspel in de kamer toch een besluit naar voren om de direkte inko menssteun via toeslagen en niet via de BTW te realise ren. Wij kunnen het niet anders zien dan dat politieke motieven hier blijkbaar toch weer de overhand hebben gekregen boven de landbouwbelangen. Immers het ge volg is dat nu geen enkele bedrijfstak er direkt beter op wordt en dat ook op wat langere termijn van een billijke verdeling nauwelijks sprake zal kunnen zijn. Dat partijen als KVP, AR en zelfs CHU, die toch altijd beweren de landbouwbelangen hoog aan te slaan, zich tegen het uit drukkelijk advies in de georganiseerde landbouw in niet met dit beleid hebben verenigd houdt voor ons een extra waarschuwing in! Namelijk dat als men in de toekomst de landbouwbelangen daadwerkelijk wil verdedigen, men niet benauwd moet zijn om als organisatie zonodig dwars door de politieke porceleinkast heen te lopen! Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ook wij van mening zijn dat in eerste instantie getracht moet worden de ander van de noodzaak van bepaalde maatregelen via overleg te overtuigen. Maar wel een overleg waar niet de poli tieke, maar de landbouwbelangen voorop staan! PRIJZEN OK wat de komende Brusselse besluiten betreft is het zaak er als georganiseerde landbouw nauw lettend op toe te zien dat ze ook daadwerkelijk verwe zenlijkt worden. Wat dat betreft wordt misschien wel eens te veel na druk gelegd op de verhoging van de prijzen en te weinig op verbetering van het marktbeleid. o o o o o o o o o o HET VERSLAG VAN DE ZLM-HOOFDBESTUURSVERGADERING IS OP PAGINA 3 EN 5 OPGENOMEN o O O O O O O O O O De vleessector is daar wel het belangrijkste voorbeeld van. De verhoging van de oriëntatieprijzen voor rund vlees met 12% dit voorjaar is natuurlijk prachtig. Maar wat schiet de veehouder er mee op als de werkelijke marktprijzen met zo'n 15 a 20% dalen! Hetzelfde geldt voor de tarwe. Een verhoging van de richtprijs heeft voor de akkerbouwer weinig nut, zolang in Brussel een marktbeleid wordt gevoerd dat zijn wer- lijk gemaakte prijzen o-p of zelfs onder het interventie niveau drukt. Hoe aantrekkelijk het dan ook is om te schermen mei verhogingen van de Brusselse prijzen, niet vergeten mag worden dat het hier in feite om papieren prijzen gaat. Wat de boer werkelijk ontvangt hangt daarnaast vooral van het marktbeleid af. Juist hierop dient zich dan ook de aandacht en zonodig kritiek van de georganiseerde landbouw te richten. Wij zijn dan ook van mening dat land- en tuinbouw moet oppassen zich weer niet tevreden te stellen met een dooie mus, maar alleen met een daadwerkelijke verbetering van het boeren- en tuindersinkomen. Hetzelfde geldt voor üe maatregelen op belasting-, sociaal- en struktureel gebied die straks in de miljoenennota naar voren komen. Aan papieren maatregelen als een oudedagsreserve die strajuf toch maar met de fiscus moet worden afgerekend, eefl grondbank die niet werkt, een saneringsregeling waar niemand gebruik van kan maken of een rentesubsidie* beleid, waar hele sectoren niets aan hebben, is geen behoefte! Wel aan maatregelen die de positie van boer en tuin der daadwerkelijk kunnen verbeteren als: een stuk be lastingvrij inkomen waaruit nieuwe bedrijfsinvesteringen gefinancierd kunnen worden, afschrijving op basis ver vangingswaarde, geen vermogensbelasting op bedrijfsver mogen in land- en tuinbouw, snelle invoering van een volksverzekering arbeidsongeschiktheid en ziektekosten tegen betaalbare premies en een structuurbeleid dat wer kelijk functioneert, ook voor jonge boeren die een be drijf moeten overnemen! LUTEIJN.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1