cl** ^^uid - geluid Aktiviteiten Agenda Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan V 9r*P V NOG EENS CANADA <T^oor c/e ^Orouw 19 Redaktie: Kees Schipper REDAKTIONELE BIJDRAGE: P.J.Z.-AFDELING OOST ZEEUWS-VLAANDEREN 1-IOE kan men vrijwillig in een vereniging treden zon- der ooit je gezicht te laten zien? Dat is een vraag die ons steeds meer bezig houdt! Waarom wordt men nog lid (1) Omdat het traditie is? (2) of omdat je het voor een ander niet laten wilt? (3) of omdat je zo graag kontributie betaald? (4) of omdat je zo graag toneel speelt? (5) of omdat je zo graag aan sport doet? (6) of omdat je graag eens wat ervaring op wilt doen in een bestuur Dit vraagt het bestuur van Oost Zeeuws-Vlaanderen zich af. TS de mens 1974 dan zo automatisch geworden dat hij zonder eigen wil in een vereniging (b.v. P.J.Z.) gaat zitten zonder dat hij weet waarom? Helemaal passief alles op zfch af laten komen, soms een negatieve reaktie als er iets georganiseerd wordt, maar zelden een positieve opmerking, die de organisato ren een duwtje in de rug geeft, zodat die de volgende keer rekening kunnen houden met de wensen van de leden. Weinig of geen inbreng van hun eigen kant in het pro gramma. En dat, terwijl er toch echt wel ideeën in deze mens zitten, maar die zal hij nooit uiten. Dan nog liever z'n kop eraf dan dat hij zich belachelijk maakt. Gelukkig zijn er ook nog leden die wel weten waarom ze lid worden. Die bewust zeggen ik word lid van de P.J.Z. omdat ikEn dat zijn ook de mensen die ak- OUDE KOEIEN UIT DE SLOOT HALEN I I „Oude 'koeien uit de sloot halen", in dit geval gunstig bedoeld, want het heeft te maken met de nieuwe, her-oprich- te agrarische kommissie West-Brabant. Zogezegd tot 1 juli eenschijndode toestand, echter na inblazing (kunstmatige ademhaling) door diverse aktivelingen (J. de Jager; J. (Haart- sen e.a.) weer een levendige A.K. De A. K. WestiBrabant mikt op de volgende doelen: wensen van agrarische jongeren kenbaar maken bij orga nisaties en openbare lichamen; het bewust maken van het belang van een organisatie het georganiseerd werken; begeleiding en stimulering van agrarisch jongerenwerk in de breedste vorm (technisch èn sociaal-ekonoimisch). Middelen (om de doelen te bereiken): aktiviteiten: ploegwedstrijden, trekkerbehendigheidswed- strijden (georganiseerd door een speciaal in het leven ge roepen ploegkommitee P.J.Z. K.P.J. C.P.J.); eks- kursies; film-, dia-, voorlichtingsavondlen (bijv. Grond- en Pachtzaken; hinderwet; ruilverkaveling; 2de luchthaven enz., enz. Leden en werkgebied: leden zijn: alle P.J.Z.-leden uit het rayon Brabant-West. Het bestuur bestaat nu uit vijf man: Mees Hage (voorzitter); Otto Ruyssenaers (penningmees ter), Ad Breure (sekretaris), Theo Maris (lid), P. Mol (lid) en (lid) (vakature). Welnu: landbouwjongeren: wordt aktief lid» van deze A. K.; laat uw stem horen; bepaal mede het beleid van deze klub; verkondig uw mening op de vergaderingen, in uw belang: Ook U! Voor inlichtingen: Mees Hage, Kruislandsedijk 37, Kruis land, tel. 01673—-417. tief betrokken zijn bij de aktiviteiten. Maar het zijn steeds dezelfde gezichten die je ziet. Jammer, want deze men sen zijn nou misschien net lid geworden om eens met anderen in kontakt te komen. Die anderen die wel op de ledenlijst staan, maar die je nooit ziet. HOE MOET HET GAAN UR komt een aktiviteit. Konvokaties worden rondgestuurd. Opgave voor die en die datum, bij dat en dat adres. De datum verstrijkt en wat ziet men? Twee opgaven I Men gaat bellen, verbaasde kreten aan de andere kant van de lijn, wat II! Is er dat MM Dat wist ik niet (on danks P.J.Z. Geluid, konvokaties, krantenberichten). Maar natuurlijk doe ik mee (en dat op het allerlaatste nipper tje). Moet het zo? Moet men de leden er steeds opnieuw aan herinneren dat de P.J.Z. iets organiseert? Wat hebben schriftelijke berichten nog voor nut, als ze maar amper gelezen wor den? En als men dan gaat bellen, en men vergeet iemand, nou dan zwaait er wat. Dan laat men wel iets van zich horen. Dan wel. Moet het zó? Maarmen wordt toch vrijwillig lid HET BESTUUR T IGT dit alles aan het bestuur? Deugt er niets van? Laat het bestuur de leden in de kou staan? Mis schien wel. Denk er eens over, zeg je mening. Er komt een bestuursverkiezing in november. Stel je kandidaat. Het is erg leerzaam en misschien kan jij sa men met welwillende anderen, je vereniging, ja jou ver eniging, nieuw leven inblazen. Het bestuur COR DEN HAMER MARK QUAAK JAN VERSTRATEN GREET DEKKER BRAM VAN HOEVE. OOK EEN PASSIEF LID Het wofdt vt'cl weer I Voor een gOok AFDELING FIJNAART Organiseert 7 september: een AUTO-BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD. WAAR Op het terrein van de Fa. A. Verhagen, Molenstraat te Fijnaart.. AANVANG Om 13.00 uur zijn wij startklaar voor de inschrijving. KOSTEN Slechts 1,per persoon. Er wordt een auto beschikbaar gesteld door de Fa.. Van de Giessen. Wat zeggen jullie? Geweldig? Ja, dat vinden wij ook! Rest ons te vertellen dat het bezit van een rijbewijs verplicht is en dat de prijsuitreiking aansluitend plaats vind in „De Witte Roos".. WIJ ZIJN ER KOMEN JULLIE OOK AFDELING OOST ZEEUWS-VLAANDEREN 15_ september a.s. gaan we nog eens proberen om met de fiets naar Antwerpen te gaan: vogelmarkt, uitgaan, gezelligheid, tof, sportief, patat frites, etc., etc. Liefhebbers: opgeven vóór 7 september bij: GREET DEKKER, tel. 01155—2639. Oók opgeven: deelname aan toneel of revue-groep voor het juweel '74/'75 vóór 6 september. ■KONOMISCHE IORMING POEKOMSTIGE CURSUS 1974—1975 QNDERNEMER Herhaalde oproep P.J.Z.-ers, jonge boeren! Geeft U op voor 10 septem ber voor deze E.V.T.O.-curslus' Er zijn nog te weinig aanmeldingen! Deze kursus is besteand voor jonge boeren en tuinders die van plan zijn zich zich als zelfstandige ondernemer te vesti gen. In deze kursus van ca 100—150 lesuren (3 lesuren van 50 minuten per ochtend, middag of avond) worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: bedrijfseconomische situatie verschillende bedrijfsty- pen, bedrijfsgrootte, te verwachten toekomstige ontwik keling (60—80 lesuren); bedrijfsovername economisch, juridisch, fiscaal (20-40 lesuren); samenwerkingsvormen (20 lesuren); dienstenverlenende instellingen (5 lesuren) Aanmeldingen Kees Schipper, Grote Markt 28 te Goes, telefoon 01100—5010. UITWISSELING Een plattelandsjongerenvereniging uit België: Welke P.J.Z.. afdeling wil een dag te gast zijn bij een K.L.J. (Katholieke Land Jongeren)^afdeling in België??? K.L.J. afdeling Zeveneeke (tussen Antwerpen en Gent), voorzitter: de heer v. d. Walle, biedt aan: 29 sept.: ochtend: ontvangst om 11 uur; smiddag: fietstocht, (gratis) maaltijd;' 's avonds: „gezellig samenzijn". Welke PJZ-afdeling gaat in op dit leuke aanbod?? Bel het sekretariaat, 01100—5010!! P.J.Z.-ERS: Het is met het leven als met een redevoering: Het komt meer op de inhoud dan op de lengte aan. (E. LAURILLARD) (Slot) JEUGDVERENIGINGEN NAAST het kerkelijk jeugdwerk is er de grote plat telandsorganisatie, de 4 H's, Health, Heart, Head and Hands (Gezondheid, Hart, Hoofd en Handen), leef tijd ongeveer van 12 tot 18 jaar. Je kunt in clubverband verschillende hobby's be oefenen binnen deze vereniging, op zich zelf niet zo bijzonder. Maar wat voor mij wel nieuw was, waren de verhalen over de z.g. beefclubs. De leden hiervan fokken een jaar lang een kalf op, wat betekent, dat zij dagelijks bij moeten houden wat het kalf eet, tabellen maken over hoeveelheid en samenstelling van het voedsel, wekelijkse rapporten moeten maken over groei en gewicht van hun dier en dat er na een jaar beoordeeld wordt welk kalf het beste gegroeid is, welk het mooist er uitziet, wie zijn kalf het meest onder controle heeft bij de show. Door boeren en verenigin gen worden hiervoor prijzen uitgeloofd. Eens in het jaar is ook „achievements day": alle beefclubs uit de buurt komen met hun twee beste kal veren bij elkaar, wat soms leidt tot een show van 160 kalveren! Behalve deze aktiviteiten wordt er ook veel tijd en aandacht besteed aan kadertraining en vooral ook aan het spreken in het openbaar. Daarin worden plaatselijke, regionale en provinciale wedstrijden ge houden. Het wedstrijdelement speelt toch al een vrij grote rol. Jaarlijks wordt het „beste 4H-lid van de af deling" gekozen. Deze mogen dan weer naar een spe ciaal kamp, waar zij een training krijgen in het leiden van vergaderingen, waar gesproken wordt over om gang met je mede-leden, over communicatie enz. VROUWENVERENIGINGEN IYE twee grootste plattelandsvrouwenverenigingen zijn de „Women's Institutes",, te vergelijken met onze Bond van Plattelandsvrouwen en de „Unifarm"- boerinnenorganisatie. „Unifarm" is een van de grote boerenorganisaties, de boerinnenbond vormt hier een on derdeel van. Haar_doelstelling is: het verkrijgen van betere voor zieningen op het gebied van ontwikkeling, volksgezond heid en welzijn voor de agrariër en de hele plattelands gemeenschap. Middelen: het bevorderen van de education permanente voor de plattelandsvrouw; het ontwikkelen van burgerschapszin en leider schap; het stimuleren van allerlei aktiviteiten, zoals cur sussen voor volwassenen en jongerengroepen, die gericht zijn op die vragen, waarvoor de mens in de ze veranderende samenleving zich gesteld ziet (Ge noemd werd een conferentie over de 21ste eeuw, „Uitdaging tot een andere toekomst"); Het streven naar wereldvrede a) door studie en beroep op de overheden onder redaktie van de Bond van Plattelandsvrouwen Voor Zeeland en Brabant: Els Deurloo Markt 1 Tholen Tel. 01660 - 504 b) door zich aan te sluiten bij de AC.W.W. c) door met andere organisaties samen te werken. U ziet, wij zouden ons als Bond van Plattelandsvrou wen wel thuis voelen bij deze doelstelling en de midde leen om die te verwezenlijken. Overigens wordt er in de kleine gemeenschappen, die je daar hebt, bij alle moge lijke gelegenheden veel door de vrouwenverenigingen, ook die van de kerken, samengewerkt.. En evenals bij ons is de verzorging van ontspanning in Bejaardente huizen een vast punt van het programma van alle vrou wenverenigingen Dit is wat ik te hooi en te gras in gesprekken met onze gastvrouwen en uit brieven heb op kunnen maken. Ik ben mij bewust, dat het oppervlakkig en onvolledig is, maar ik heb getracht u weer te geven wat mij in dat kleine stukje van de Canadese samenleving het meest heeft getroffen! Mevr. M. KAKEBEEKE OGHTMAN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 19