MARKT BERICHTEN 124 21.. f 120^ Erwtenstro (kleine groene), direct van het land op auto geleverd, tot 80, Schokkerstro, direct van het land op auto ge leverd, tot 70, alles per 1.000 kg. Deze prijzen gelden voor goede kwaliteit. Alles exclusief B.T.W. 17 WEEKOVERZICHT GRANEN, ZADEN EN PEUL- VRUCHTEN, ROTTERDAM, 26 t/m 30 aug. 1974 De binnenlandse graanmarkt bleef een vaste tendens houden. Inlandse tarwe werd schaars aangeboden en ondervond van speculatieve zijde regelmatig belangstelling, zodat de prijzen zi ch goed konden handhaven. Van consumptiezijde was de koop interesse nog steeds gering. De handel in gerst was van weinig betekenis. Houders waren niet bereid af te geven, waardoor 't prijsniveau goed gesteund kon worden. Haver bleef aange boden. Door het ontbreken van concurrerende offertes buiten landse hayer kon dit artikel zich goed in prijs handhaven. Inlandse Haver bleef schaars aangeboden. Door net ontbreken van concurrerende offertes buitenlandse haver kon dit artikel zich goed in prijs handhaven. Inlandse haver trok iets in prijs aan als gevolg van het feit dat houders zich passief opstelden en de prijzen als te laag beoordeelden tegenover mais. Op verdere termijnen voltrok zich enige speculatieve handel en werden hoge premies betaald. Aan het einde van de week sloot de markt goed prijshoudend met weinig handel. Peulvruchten en zaden: On danks de goede tot zeer goede oogstberichten van groene erwten, schokkers en capucfyo^rs zijn deze artikelen goed prijs houdend gestemd, daar het aanbod van boerenschoon materiaal schaars is of gebonden is aan een bepaalde prijs. Daardoor moeten bij eventuele vraag de volgens vele nogal hoge prijzen worden ingewilligd. De vraag beperkt zich echter tot de eerste behoefte. Met verdere aankopen toont men zich zeer terughou dend. Bruine bonen blijven goed prijshoudend gestemd zonder omzet van betekenis bij gebrek aafT voldoende offertes. Karwfyraad zowel als blauwmaancaad eindigden de week in een vaste stemming nadat aanvankelijk prijzen enigszins waren gedaald. NOTERINGEN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN Rotterdam, In//kg, 2 sept. 1974 Tflrwe 72/73 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht ma. 2% bij menging - boordvrij Zuidwest-Nederland bij scheepsladingen 250 ton sept. 39,00 nom, okt. 40,00 nom., nov. 40,90 gedaan en jan/apr 42,00 bieden/42,50 laten. Zomergeist - doorsneekwal. max. 17% vocht - directe levering 37,50 nom autovrij Noorden, autovrij Zuiden tot 37,00 nom., sept. 37,50 nom boordvrij/auto vrij Noorden. Haver - 5051 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht - sept 37,00 nom. boordvrij Noorden en 36,50 nom autovrij Noorden/Zuiden. Rogge - 70/71 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht max. 2% bijmenging - sept 39,00 nom. boordvrij' Noorden/Zuiden, 38,00 nom. autovrij. Bruine bonen - prima doorsnee - okt/nov 152,50 gedaan en laten/150,00 bieden. Groene erwten - 6 pet - sep/okt 111,00 gedaan en bieden/112,00 laten, okt/nov 111,00 bieden/112,50 laten. Schokkers - 5 pet. - sep/okt okt-nov 120,00 bieden/122,50 laten. Kapucijnen - 5 pet - sep/okt okt/nov 97,50 nominaal. Kookaad - 98 pcizuivêrheid 9 pet vocht, 42 pet vet - sep/okt 85,00 nominaal franco. Blauw- maanzaadi - prima doorsnee - sep/okt okt/nov 390,00 bieden/400,0 laten. Karwtyzaad - prima doorsnee - sep/okt okt/nov 172,50 bieden/175,00 laten. HOOI- EN STROPRUZEN EMMELOORD, 29 aug. Prijzen in /ton, telersprijs af-boerderij op auto geleverd: haver- stro 62,5067,50 evenals tarwestro 62,5067,50. AARDAPPELTERRMUNMARKT AMSTERDAM, 3 sept. laten/bieden en in 100 kg) Bintje 40 mm klei apr. omzet temm: v. slot 14,00—13,60 50 gemakkelijker kalm na vast 2 sept. 14,00—13,60 (13,80) Bintje 50 mm klei apr omzet stemm: V. slot 2 sept. 13,80—13,60 14,00—13,80 (13,80) gemakkkelijker prijsh. na vast Openstaande contracten Bintje 40 mm: »75 875 Bintje 50 mm: 1737 (1732) Gedane zAen. Bintje 50 mm april 8 X 13,80,13 X 13,9012 X 14,00. Enkelvoudige voedermlddelcn.groothandels,,rijzen in gld per 100 kg excl. BTW boordvrij, dleponlbel R'd»m/»f-tabrlek otocv httV L£T - ctgyi Maalgerat M aal haver Maal mal s Rogge Geden. tarwe "Milocorn Milletzaad Tapioca/maniok chips Vocrerwten Lijnzaad Veldbonen T aiwegries Grintzemelen M ai agl utenvoermeel Maisvoermeel v.a. Citruspulp Gedroogde pulp Gras'luz.pelL 18-20 12-17/8 19-24/8 37,00 37,05 43,10 37,50 39,30 41,00 41,05 30.70 30,35 34,85 30,75 34,95 31,80 31,95 37,00 37.35 41,75 37,40 38,55 39.85 41,90 30,65 36,45 34.75 35,80 34,60 31,55 31,55 27,55 Grondnoten ach root Katoenzaad schroot Kokoskoek/-schi!fer8 Lijnkoek /-schilfers Lijnzaad schroot Raapzaad schilfers Raapzaadschroot Sojabonen Sojaschroot Sojaschroot Zonnebloemzaad schroot Diermeel Vismeel Verenmeel Ondermelkpoeder 46/51% 37/41% 27% 37/38% 33% 39% 34% 44/45% 48/50% 37/38% 58.7% 66.3% 87,0% 49,95 46,85 55,65 46,70 37,35 33,85 54,00 57,50 40,80 75.75 104,00 63,25 130,75 98,00 23,25 46.10 45.05 46.00 32 [30 48.70 52.35 38.10 72.75 99,50 63.25 131.00 98.30 23.35 UIENNOTERINGEN Emmeloord, 29 aug. - 1ste soort Klasse 2 NL 7,508,50 per 100* kg AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM Weekbericht van 20/8 t/m 26/8 1974. Verstrekt door G de Vries en Zonen B.V., Amsterdam, tel. 020-247417: Bintje 40/- Oogst 1974, levering april 1975. Omzet: 84, O.P.: 875, Hoogste ^js: 14,40, laagste pnjs: 13,50, slotnotering 14—13,60. Bintje 50/- Oogst 1974, levering april 1975. Omzet: 198, O P 1732 hoogste prijs: 14,50, laagste prijs: 13,30, slotnotering: 14-^ DE VARKENS- EN RUNDVEEMARKT Utrecht - Ondanks een ruim aanbod is de stemming op de ;n week goed prijshoudend ge weest. De slachtingen liggen de laatste weken rond de 206.000 slachtvarkensmarkt de afgelopen week goed prijshoui liggen de tot 208.000 stuks; met ruim 20.000 levend uitgevoerde varkens liggen de aantallen op ruim 225.000 stuks, een vrijwel ongekend peil. Tot dusver was het hoogste weekcijfer 221.000. De prijzen hebbende de afgelopen weken een verbetering van meer dan tien cent per kilo gesl gew. te zien geggeven. Dat bewijst dat de afzetmogelijkheden - zij het tegen lage prijzen - toch behoorlijk zijn. De kostenvergoeding voor de opslag in vrieshuizen biedt enige steun aan de'markt maar van deze regeling wordt niet oppectaculaire wijze gebruik gemaakt. Deze regeling is nu uit gebereid tot schouders en karbonaden met been en tot hammen en schouders in blik. Dat zou tot nieuwe steun kunnen leiden, hetgeen zou kunnen worden afgeleid uit de prijsstijging voor schouders en in mindere mate voor karbonaden. Er was vraag naar hammen (misschien in verband met de steunregeling voor buikspek dat overigens in voor de tijd van het jaar omvangrijke hoeveelheden wordt uitgevoerd). Verder was er een verbetering op de Franse Markt. De vraag naar levende slachtvarkens voor uitvoer naarlDuitsland en Frankrijk nam toe. Levende slacht- varkens deden aanvankelijk 2,32 en later in d week 'f 2,38. Industriële slachterijen verhoogden hun prijzen voor de komende week niet met vijf cent zoals algemeen werd verwacht maar met tien cent. Aangenomen mag worden dat de voor spelde stijging van de vleesprijzen in Amerika (gevolg van tegenvallende graanoogst) voor de varkensmarkt gunstige per spectieven zal opleveren. v AKivr,nanuiLiuii 2-7 sept., incl. BTW Gewichten 60 kg 61 kg 65 kg 66 kg 70 kg-88 kg 89 kg 90 kg 91 kg 95 kg 96 kg 100 kg GEN VEECENTRALE NCB BOXTEL CyAyA la lb,2a lc,2b,3a 4e 2,71 2,66 2,51 2,41 2,36 2,73 2,68 2,53 2,43 2,38 2,81 2,76 2,61 2,51 2,46 2,82 2,77 2,62 2,52 2,47 2,86 2,81 2,66 2,56 2,51 2,84 2,79 2,64 2,54 2,49 2,82 2,77 2,62 2,52 2,47 2,80 2,75 2,60 2,50 2,45 2,72 2,67 2,52 2,42 2,37 2,70 2,65 2,50 2,40 2,35 2,62 2,57 2,42 2,32 2,27 Niet geklasseerde varktns. 3140 kg 1,50, 4145 kg 1,80, 46—50 kg 2,10, 51—55 kg 2,30, 56—59 kg 2,50, 60-100 kg zie boven, 101-110 kg 2,30, lil120 kg 2,30, 120/meer kg 2,10 2,30 Zengen Klasse A B C tot 180 181/220 boven 220 kg 2.15 2,10 2,05 2,05 2,— 1,95 1,80 1,75 1,70 Biggen. Biggenprijs afgelopen week 22 kg 65,k.k. TE VERWACHTEN AANBOD SLACHTVARKENS Blijkens de uitkomsten van de steekproef „Dekkingen in de Varkenshouderij" van het C.B.S. over de maand juli '74 was deze maand het aantal dekkingen van zeugen ruim 10% hoger dan vorig jaar, nl. 126.000 in juli '74 tegen 114.000 in juli '73. Mede op basis hiervan wordt in mei 1975 een aanbod van slachtvarkens verwacht van 950 duizend stuks. Het gereali seerde aanbod van slachtvarkens bedroeg in mei 1974 960 duizend stuks. Volgens voorlopige gegevens werden er in juli 1974 920 duizend slachtvarkens aangeboden. Te verwachten aanbod. Gerealiseerd aanbod. 1973 1974 1975 1973 1974 MARKT GOES 3 september 1974 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon en franco leveringsplaats Tarwe, basis 16% 37—37,50, Gerst, basis 16%/ 32—39, Haver 34-f 36, Groene erwten, tot 95, Schokkers, tot f 105, Capucijners tot 85, alles per 100 kg. Uien. Uien, machinaal geklapt op auto geleverd 78 cent per kg- Vlas. Voor goede kwaliteit bestaat belangstelling van 2839 cent per kg, op auto geleverd. Afwijkende partijen 2028 cent per kg. Uit de schuur geleverd 3742 cent per kg. Hooi en sfroT. Weidehooi 150—175, Lucernehooi 200, Gerste- en tarwestro, direct van het land op auto geleverd 75, alles per 1.000 kg. Winterprys (gerste- en tarwestro) 110 Aantal X 1.000 Januari 860 980 1060 957 1016 Februari 810 840 900 815 848 Maart 900 910 970 8% 957 April 840 870 980/ 830 904 Mei 900 950 950* 863 %0 Juni 880 860 832 815* Juli 880 950 780 920* Augustus 980 950 917 September 870 950 814 Oktober 1030 1070 975 November 980 980 959 December 890 970 861 raming) SLACHTVARKENSPRUZEN VAGROCON Amsterdam - Het varkensgrossierscontact verwacht voor de komende week de volgende prijzen: niet geclassificeerd 2,91 tot 2,93, klasse IA 3,01. Deze prijzen gelden voor de ge- wichtsgroep 63 tot en met 88 kilo met een korting van twee cent per küo voor de hogere gewichten. De maatregelen betreffende de verlegging der gewichtsgrenzen hebben nu reeds het effect dat de prijzen inmiddels met zestien cent zijn gestegen. NOTERINGEN COVECO 21 t/m 30 kg 1,27; 31 t/m 40 kg 1,47; 41 t/m 50 k 51 t/m 55 kg 2,07; 56 t/m 59 kg 2,27; 100 t/m 110kg 1 2,42; 111 t/m 150 kg 2,37. lóaaée E: 60 t/m 65 kg 2, kg 2 t/m hogen). 70 t/m 89 kj (per kg f 2,70 (i 1,77; 110 65 t/m 2,75; 66 t/m 69 kg 2,76 t/m 2,79 (per kg met ct ver- - :g 2,80; 90 t/m 99 kg 2, (per kg met 2 ct verlagen). Klasie I: 60 t/m 65 kg 2 2,80; 90 t/in 99 kg" 2,?8 t/m 2,60 n). Klasie I: 60 t/m 65 kg 2,60 t/m ,70 (per kg met 2 ct verhogen), 66 t/m 69 kg 2,71 t/m f 2,7470 t/m 89 kg 2,75. 90 t/m 99 kg 2,73 t/m 2,55 (per kg met 2 ct verlagen). T.o.v. prijsklasse E verlagen I met 5 ct, II met 20 ct, III met 30 ct, IV35 ct. Slachtzeugen 2,052,50;; zwaardere slachtberen 2,002,35. RICHTPRIJS VOOR BIGGEN Voor de Ver. Varkenshouders NCB moeten in de week van 9 sept. t/m 16 sept. 1974 de biggenprijzen van het gewijzigde biggenprijsschema voor Zuid-Nederland van 1 april 1974, in gangsdatum 16 april, met 4,10 worden verhoogd. Volgens op gave van het Landbouwschap is de richtprijs voor een big van 22 kg in de provincies boven de grote rivieren deze week 59,20. Voor iedere kilo meer of minder 17 en 27 kg moet 1,75 worden bijgeteld of afgetrokken. Ten opzichte van de vorige week is de richtprijs 2,20 lager. SCHAPEN EN LAMMERENMARKTEN in /stuk Datum: 29 aug. 28 aug.'2 sept. aanvoer: - 2168 1997 2263 vette lammeren prijs: 165195 150200 vette schapen prijs: 130165 100155 FOK- EN MESTKALVEREN in //stuk Den Bosch 28 aug. Utrecht 29 aug. Hbo—390 190—385 VEEMARKT LEIDEN aanvoer: slachtrunderen varkens prijzen: koeien vaarzen stieren worstkoeien varkens le kwal. 2e kwal. 3e kwal. le kwal. 2e kwal. le kwal. 2e kwal. le kwal. 2e kwal. 3e kwal. slachtzeugen zware varkens 26 aug. 1304 210 5,10—5,50 4,75—5,00 4,40—4,70 5,30—5,75 4,90—5,25 5,70-6,25 5.45—5.60 4.404.70 2.22—2.25 2.20—2.22 2.18—2.20 1.55—1.70 1.95—2.05 2 sept. 1433 260 5,00—5,40 4,65—4,90 4,30-4,60 5,20—5,65 4,90—5,10 5,70—6,25 5.45—5.60 4.204.45 2.32—2.35 2.29—2.32 2.26—2.28 1.70—1.83 2.00—2.10 VETTE KALVEREN BARNEVELD aanvoer: vette kalveren prijzen: le kwal. 2e kwal. 3e kwal. 26 aug. 425 3.90-4.10 3.70—3.80 3.55—3.65 2 sept. 400 handel vlug 4.104.30 3.904.05 3.70—3.85 COOP. VELUWSE EIERVEILING BARNEVELD, 2 sep. Aanvoer 1.104.449 stuks, stemming vlot. Prijzen in guldens per 100 stuks: eieren van 50 gram 9.45, van 55 gram 10,%, van 60 gram 13,47 en van 65 gram 16,76. GEDIFFERENTIEERDE EIERNOTERINGEN G.O.V.V.E. 26 t/m 31 aug. Gew. klasse: PrUs per 100 st.: 72/73 gr. 15,25 67/68 12,79 62/63 11,54 57/58 10,29 52/53 8,77 47/48 7,15 42/43 5,43 Gem. prijs voor eyf. lopende contracten/ 1,50 per kg excl. toe slagen BTW. Extra toeslag bruine eieren 65 gr. en zwaarder 3 p.s., 63/66 gr. V/i, beneden 60 gr. Vi. KOMT ER EEN EIERTERMIJNMARKT? Het ziet er naar uit dat Nederland, na de VS, het tweede land wordt waar een termijnmarkt voor eieren zal komen. Waar de termijnmarkt komt staat nog niet vast, maaf Amsterdam en Rotterdam maken de meeste kans, zo heeft directeur W. Muller van de Algemene Stichting Termijnhandel in Rotterdam ver klaard. Tot vestiging van een dergelijke termijnmarkt is besloten na overleg tussen de Algemene Stichting Termijn markt, de NV Nederlandsche kas (een dochteronderneming van Mees-Hope) i en betrokkenen bij handel in en verwerking van eieren. De termijnmarkt krijgt een internationaal karakter, zodat ook buitenlanders zaken kunnen doen op de nieuwe markt. De plannen zijn in een zeer ver gevorderd stadium en zullen in het najaar gereed zijn. Het gunstigste bejjintijdstip van de mijnmarkt zal in nauw overleg met het bedrijrsleven worden vastgesteld, aangezien de eierhandel, zij het in steeds mindere mate, nog steeds seizoenskenmerken heeft.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 17