BOUWEN De aannemer (Illb) Goede opbrengsten, lage prijzen 15 I Mr. A. M. G. BERNARD, jurist Rabo-bank. ENKELE ASPEKTEN BETREFFENDE VERHOUDING AANBESTEDE» EN AANNEMER DE ONDERHOUDSTERMIJN 1¥E aannemingsovereenkomst brengt mee dat de aan- nemer gedurende tien jaar na oplevering aan sprakelijk is voor het vergaan van het bouwwerk doch het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden daarvan. In dat geval wordt van het vermoeden uitgegaan, dat de aannemer geen deugdelijk werk heeft geleverd. Hij moet het tegendeel bewijzen. De aannemer kan zich bij de overeenkomst verbinden om de gebreken die gedurende een bepaalde tijd na de (eerste) oplevering optreden weg te nemen. Hierbij kan in de aannemingsovereenkomst zonder meer verwezen worden naar de U.A.V., de Uniforme Administratieve Voorschriften, zoals die zijn vastgesteld door de Minis teries van Verkeer en Waterstaat, van Defensie en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, bij besluit van december 1968. ün feite komt het er op neer, dat er enige tijd na de eerste oplevering, waarbij de aanbesteder het gebouwde in gebruik kan nemen, een tweede oplevering komt, die beslissend is. Er kan dan een stuk opgemaakt wor den, een proces-verbaal, waarbij wordt vastgelegd dat het werk al of niet aan de vereisten voldoet. De onderhoudstermijn kan voor de aanbesteder heel belangrijk zijn. Wanneer de slottermijn bovendien eerst betaald behoeft te worden bij die tweede oplevering, neemt de aanbesteder zelfs een sterke positie in tegen over de aannemer, die nalatig is de opgekomen gebre ken weg te nemen. Vaak is echter bepaald, dat de eindafrekening samen valt met de eerste oplevering, dus bij het ter beschik king stellen van het bouwwerk en de aanvang van de onderhoudstermijn. De eindafrekening wordt opge maakt door de aannemer of zo er een architect optreedt, door de architect. EEN aannemingscontract gaat vergezeld van bestek en voorwaarden, waarnaar ook in het contract wordt gewezen. Onder bestek wordt verstaan de be schrijving van het werk, de daarbij behorende tekenin gen de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing. Hierin wordt aangegeven wat. hoe en wanneer gebouwd moet worden. Er kunnen wijzigingen in worden aan gebracht. De aannemer behoeft geen genoegen te ne men met wijzigingen waardoor zijn verplichtingen met meer dan een tiende gedeelte worden vermeerderd of verminderd. Bij elk aannemingscontract wordt bedongen dat de aannemer voor meer-werk een extra bedrag in reke ning mag brengen. Het komt nogal eens voor, dat de aannemer de bevoegdheid wordt toegekend om eigen machtig af te wijken van het bestek en de tekeningen. Voor de opdrachtgever is het dan van belang, te bedin gen dat de aannemer van die bevoegdheid geen gebruik zal maken vooraleer de opdrachtgever daartoe schrif telijk toestemming heeft verleend of althans dat de aannemer daartoe niet zal overgaan voordat de opdracht gever te voren hiervan schriftelijk in kennis is gesteld. Als de aannemer immers een geprojecteerde slaapkamer tot zulke kleine proporties terugbrengt dat er geen bed meer geplaatst kan worden, zal de opdrachtgever dat vertrek niet voor slaapvertrek kunnen gebruiken! INSCHRIJVING EN AANBESTEDING VEEL opdrachtgevers vrezen dat de aannemer die hun door de architect wordt gepresenteerd een te hoge prys opgeeft omdat hij denkt niet met andere aan nemers te behoeven concurreren. Hij kan dan overgaan tot openbare of onderhandse inschrijving. Bij openbare inschrijving geeft de opdrachtgever b.v. bij advertentie in een dagblad iedere aannemer de gelegenheid in te schrijven. Bij onderhandse inschrijving nodigt de op drachtgever bepaalde aannemers uit om in te schrij ven d.w.z. een prijsopgave te doen. Bij beide vermen van aanbesteding vormt de opzet een roi van betekenis. Bij het opzetcontract verbinden zich de aannemers over en weer, niet in te schrijven beneden een bepaald be drag en bovendien op de som. waarvoor ze het werk menen te kunnen doen een bedrag te zetten, dat onder hen aan wie het werk niet wordt opgedragen wordt verdeeld. Het is uiteraard billijk dat een inschrijver wordt beloond voor zijn moeiten bij het maken van berekeningen, maar ongeoorloofd is het opzet-contract ten opzichte van een niet-serieuze inschrijver, die voor zijn begroting niet meer dan een kwartier nodig had! Het is bij eenvoudige opdrachten niet noodzakelijk van tot inschrijving over te gaan. Men zal zich als opdracht gever ook rechtstreeks tot een bepaalde aannemer kun nen wenden. IN ieder geval is het van groot gewicht dat de op drachtgever hef werk aanbesteed aan een aanne mer, die het werk óan kan. Wanneer het een groot bouwwerk betreft waaraan veel risico's zijn verbon den, zal de opdrachtgever goed doen zich terdege op de eenkomst. De rechtspraak neemt doorgaans het stand punt in dat de aanbesteder de aannemingsovereen komst niet vóór de voltooiing mag beëindigen. Hoe zit het met de aannemer? In geval de aannemer het werk tussentijds neerlegt moet de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke stel len met sommatie het werk binnen een redelijke termijn te hervatten. Bij voortdurende nalatigheid van de aan nemer is de opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van de aannemer door vierden te doen vol tooien onverminderd zijn recht op schadevergoeding. INGEVAL de aannemer failliet is verklaard mag de opdrachtgever de curator sommeren om binnen 8 dagen te verklaren of hij het werk bereid is voort te zet ten. Is hy bereid, dan zal er ten genoegeh van de aan-' besteder zekerheid gesteld moeten worden. Is hij niet bereid dan is de aanbesteder gerechtigd het werk op kosten van de failliete aannemer door een andere aan nemer af te maken. B\j overlijden van de aannemer is de aannemings overeenkomst niet ontbonden maar op de erfnamen rust niet de plicht het werk te voltooien. De aanbeste der kan hem wel vragen iemand daartoe aan te wijzen. Hij moet de erfgenamen van de aannemer naar even redigheid van de bij overeenkomst bedongen prijs de waarde van het gedane werk en die der in gereed heid gebrachte bouwstoffen betalen voorzover die hem m m'9 w11 -mm «w ww •WMWWW '••«■li i,*» hoogte te stellen van de vakbekwaamheid, de ervaring en de financiële draagkracht van de aannemer. Een aannemer die nooit een werk onder handen heeft gehad van meer dan 50.000 zal hij geen werk moeten gunnen waarmee een bedrag is gemoeid van een miljoen gulden. Een eenmansbedrijf kan niet plotseling uitgroeien tot een bedrijf met 50 of 100 ondergeschikten. Zulk een bedrijf zal ook niet terstond over de financiële midde len beschikken om een groot bouwwerk te financieren. Het is immers toch altijd zó, dat het bouwwerk, al zal de opdrachtgever een aanbetaling doen, door dezen in termijnen betaald wordt al naar mate de bouw vor dert. De aannemer zal intussen zelf voor regelmatige betaling van de lonen en materialen moeten zorgen. Anders zullen zijn mensen weglopen of de leveranciers de materialen niet meer tijdig afleveren. Wordt het werk na inschrijving aan een bepaalde aan nemer gegund, dan geeft de opdrachtgever bij aangete kend schrijven hiervan aan de aannemer kennis, onder verwijzing naar de inschrijving, het bestek en de nota van inlichtingen. Als er geen inschrijving heeft plaats gevonden zal er zonder meer volstaan kunnen worden met een aanne mingscontract. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN HET WERK iIVE aanneming van werk is naar de wet een weder- kerige overeenkomst, d.w.z.. een overeenkomst die voor partijen over en weer rechten en verplichtingen opleVert. Derhalve kan de opdrachtgever ook volgens artikel 1647 B.W. de aanbesteder tot tussentijdse op zegging overgaan mits hij de aannemer alle door hem gemaakte kosten arbeid en winstderving vergoedt. Maar zoals gebruikelijk wordt het beginsel van de artikelen 1302 en 1303 B.W. toegepast. Dit brengt mee. dat als een der partijen zich niet aan de overeenkomst houdt, de weder-partij bij de rechter ontbinding van de over eenkomst kan vorderen met vergoeding van kosten, schade en interessen dan wel nakoming van de over tot nut strekken. Verklaren de faillissementscurator of de erfgenamen zich bereid 't werk voort te zetten, zo zul len zij volledig treden in de rechten en verplichtingen van de aannemer. GESCHILLEN IIET is helaas geen zeldzaamheid meer wanneer aan- besteder en aannemer het niet eens kunnen wor den over de afwerking van een of meer onderdelen van het werk. Zij kunnen dan naar de rechter stappen om diens oordeel te vragen. Het is in de loop der jaren ech ter steeds meer gewoonte geworden de geschillen voor te leggen aan de beslissing van arbiters of bindend adviseurs. De bouwbedrijven kennen daarvoor sinds 1907 een Raad van Arbitrage Voor de Bouwbedrijven in Ne derland. Dit college is samengesteld door drie vereni gingen n.l. van de Delftse Ingenieurs, van de Architec ten en van de Aannemerswereld. De Raad is gevestigd te Amsterdam en heeft het doel om de geschillen te be slechten tussen de aanbesteders en tussen hun leiding en toezicht houdende mensen enerzijds en de aanne mers anderzijds. De secretarispenningmeester, een jurist, woont elke zitting bij en heeft een adviserende stem. De berechting van het geschil geschiedt door een scheidsgerecht, bestaande uit een of drie leden van de Raad. De uitspraken van de Raad hebben naar gelang de wens van partijen het karakter van arbitrale uit spraak of een bindend advies. |\IT zijn slechts enkele aspecten van Wet bouwen en voornamelijk betreffende de verhouding tussen aanbesteder en aannemer. Zij kunnen vol doende zijn om iemand voor wie het bouwen geen alledaags werk is ervan He (overtuigen, dat aan elke bouw veel problemen kunnen verbonden zijn die slechts met kennis van zaken en ervaring kunnen worden opgelost. Het is daarom goed zich by elke bouw vooraf goed te laten inlichten door iemand die met de bauw-pri>blemen vertrouwd is zonder dat hij als aannemer zal optreden. In verband met het mooie nazomerweer blijftSCHOU- WEN EN DUIVELAND nog steeds druk bevolkt met re creanten. Natuurschoon en frisse lucht zijn faktoren die de stedeling steeds meer aantrekt, wat uiteraard niet verwonderlijk is. Op de akker hebben we afgelopen week ook volop mogen genieten van het fraaie weer, hoewel hier en daar al wordt verlangd naar een buitje. De grond schijnt dit jaar na de lange droogteperiode nog steeds veel vocht aan te kunnen. In ons gebied worden regelmatig zaaiuien afgeleverd. Het betreft voornamelijk percelen waar het loof machi naal wordt geklapt. De opbrengst is in veel gevallen goed, maar de telersprijs is zonder meer teleurstellend Het uienseizoen duurt echter lang, en het is nu eenmaal een produkt dat nogal eens voor verrassingen zorgt. La ten we hopen, dat we een goede kwaliteit mogen oog sten, opdat de afzetkansen maximaal kunnen worden be nut. Na de overvloedige regenval is de kleur van de witlof hier en daar er niet beter op geworden. Vooral op de slempige grond treedt bladverkleuring op. Bij deze zo merse weersomstandigheden is het gewenst de witlof- -percelen in de gaten te houden en tijdig een bespuiting uit te voeren tegen de belagers van het gewas. De knolselderij is de laatste tijd vrij goed ontwikkeld. Het gewas zou echter weer al dankbaar zijn voor wat neerslag, want er moet nog heel wat gebeuren, alvorens een flinke knol is gevormd. Een lust voor het oog zijn de perceeltjes met rijkbloei- ende bloemzaadsoorten. Dat goed maakt een mooie bloeiperiode mee, wat verwachtingen wekt voor de zaad zetting. De meeste percelen koolzaad, voor de zaadhandel op kontrakt geteeld, zijn afgelopen week gedorsen. De op brengsten lopen bijzonder uiteen. Dat zit hoofdzakelijk bij de start van de teelt. Na de planttijd vorig jaar heb ben de planten nogal moeite gehad met de aanslag. Bij redelijke tot goede opbrengst toch nog wel een teelt die rendabel kan zijn. De kontraktprijs is in ieder geval re gelmatig wat aangepast aan de kostenstijging! De laatste paar weken zijn de gladiolenveren goed door komen zetten. Bij deze temperaturen komen ze snel door. Dat betekent dat in de percelen waar de gladiolen niet droog hebben gelegen, de veren een eindweegs zijn gekopt. Waar de opkomst wel problemen heeft gegeven zal het kopwerk nog wel even aanhouden. Dat houdt te vens in, dat op die percelen de grote maten niet over de mand zullen lopen. De luis- en tripsaantasting is beslist geringer dan vo rig jaar, maar toch mag de bespuiting ertegen niet ver slappen. Met de handel is het nog maar matigjes gesteld. Naar ons gevoel veel te rustig voor deze tijd van het seizoen. Goed fout zit het met de prijsvorming van de irissen. Voor sommige soorten ligt de prijs op nog geen 50 van vorig jaar! Enkele telers in onze omgeving hebben be sloten hun irissen niet te rooien, wat dan zal resulteren In een tweejarige teelt. Of dit een wijs besluit is geweest zal de toekomst uitmaken. Laat het rendement dit jaar dan ver onder de maat blijven, een tweejarige teelt zal ook nog wel de nodige konsekenties meebrengen. We denken hier met name aan te vroege ontwikkelingen en uitbreiding van wortelonkruiden. Voor de tulpentelers is de tijd van plantgoedontsmet- ten weer aangebroken. Een heel karwei, welke moeite toch wel vaak wordt beloond. Goed ontsmetten neemt tal van risico's weg en verhoogt de kans op een betere kwaliteit. Hoëwel de oogst nog lang niet geborgen is, kunnen we*van veel produkten toch gewagen van goede op brengsten. Dat hadden we dit voorjaar niet durven ho pen. Jammer dat goede opbrengsten in onze bedrijfstak zo vaak resulteren in lage prijzen, waardoor het onder ste regeltje toch nog tegenvalt!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 15