*y|#FI TUINBOUW KLANKEN Gezonde nagroei in de teelten Hoofd van jut! Drukke tijd op fruitveilingen DINGEN VAN DE WEEK 13 Ook in het THOOLSE land kan men, dank zij de regen- rijke juli- en augustusmaand, aan de nog te veld staande gewassen, een behoorlijke groei constateren. Niet dat de gewassen, die door een buitensporige, te dunne, opkomst, nu tot een volwaardige teelt zullen uitgroeien, maar een iets langere groeiperiode kan nog wat goed maken. Zo gaat de afrijping van de zaai-aiien in een langzaam tem po, en de echt te dunne percelen zullen laat geoogst kun nen worden. De uitgeplante winterbloemkool, hetzij voor de veiling, hetzij voor zaadteelt, hebben een goede start en groeikracht. Het verdient voorkeur om de percelen bloemkool die op wat slempige grond zijn geplant, met de vorentrekker aan te rijden. Er sneuvelen gemiddeld „0o mPPr planten door te natte voeten, dan door vorstschade. Het is wel een hele toer om de in b~H;" augusius gezaaide bloemzaadpercelen, onkruid-vrij te houden, want niet alle soorten lenen zich voor een, vóór opkomst, onkruidbespuiting. De vroege kuilen voor de witloftrekkerij zitten er ook alweer enkele weken in, zo dat hier binnen niet al te lange tijd weer van kan geoogst worden. Ook in deze teelt zullen er die nodige moeilijkheden zijn, in verband met de ongelijke stand van het gewas, als nasleep van het te droge voorjaar. Dit teeltjaar zal met zijn vele moeilijkheden en extra zorgen, niet vlug vergeten wor den. Ook het nu wel zéér lage peil van de aardappelprijzen, zit menige teler danig dwars. Gelukkig dat er in de vroegste afleveringen nog tamelijk goed zaken zijn gedaan met de primeurs. Het is alleen zó, dat niet iedere ondernemer ook vroege teeltgrond bezit. Toch zal het misschien wel eens kunnen zijn, dat in de toekomst de Thoolse vroege aardap pelteler, beslist uiterlijk eind juli met zijn aardappelteelt ge ruimd moet zijn, om een lonende teelt te behouden. In augustus beginnen de grotere telers met hun volledig ge mechaniseerde rooi- en sorteerafzet, zodat de markt dan dik wijls overvoerd is, en de prijs navenant. Zodoende krijgt het kleinere bedrijfstijpe steeds minder speelruimte en noodge dwongen zullen er ook dit jaar weer zijn die de harp aan de wilgen zullen hangen. Hoe erg het ook is voor de afknap pers, de vasthouders kunnen hiermee soms hun bedrijven méér levensvatbaarheid geven. Nog steeds zit de agrarische wereld in de draaimolen, van een zich steeds aanpassen in de mogelijkheden, die er nog te vinden zijn. Toch K,::- wij er van overtuigd, dat er, ofschoon voor een aan;;., aantal primeur en gespecialiseerde teelten, goed onderleg de ondernemers óók in de toekomst een boterham in ver diend zal kunnen worden. Ook dan zal, nog net als vroeger, wisseljaren vóórkomen, met mee- en tegenvallers. Maar juist hierdoor wordt de ware ondernemer gevormd, voor wie het avontuur een deel van hun leven is. Degene die het liever houden op een stil en gerust leven, kunnen beter overgaan in loondienst, maar zullen altijd iets missen, wat de echte ondernemer juist niet missen wil, en diat is iets zelf creëren, die ervaart het dagelijks werk als een hobby! Uw correspondent uit WALCHEREN moet nog een keer terugkomen op zijn tuinbouwklankenbijdrage in ons blad van twee weken terug, waarin hij, naar hij dacht, een objectief verslag van de vergadering onzer veiling Walcheren heeft gegeven. Via de redaktie ontvingen we een reactie van een fruitkweker uit Koudekerke, die ons eenzijdige voor lichting verwijt plus niet begrijpen en uit Oostkapelle werden we afgelopen week vereerd met een ingezon den stuk in ons blad. Daarbij nog een reactie van de Veilings'voorzitter. Waren we minister, dan zouden we aan het stellen van de portefeuillekwestie denken!!! Toch stemt het ons tot een zekere voorzichtigheid als men zulke, overigens op prijs gestelde, reacties krijgt. Zeer beslist weigert uw correspondent zich voor één of andere mening te laten spannen en ook weigert hij het verwijt te accepteren dat hij „er niks van snapt" of be grijpt. Integendeel! Maar een schrijver(tje) dat een belangrijke zaak eenzijdig belicht faalt o.i. We hebben ook uitdrukkelijk gesteld dat de heer De Rijke, namens de fruittelers een waardige oppositie voerde. (Mag men van het Bestuur geen tegenweer verwachten?). Zakelijk willen we nog even releveren dat de grote moeilijkheid zit in de tekorten en daardoor hoge veiltarieven. En men zou wel erg naast zijn schoenen lopen als men dit niet betreurde. We hebben dit nog nimmer willen aan voeren, maar gaan nu even terug naar het vrij recente verleden. We herinneren ons nog zeer goed dat er door velen op de algemene vergaderingen van de laat ste 15 jaar lang oppositie tegen de toenmalige bestu ren was over de door hun te zwaar geachte personeels bezetting, inzonderheid op het kantoor. Heel goed her inneren we ons dat er toen door de toenmalige voorzit ters aangevoerd werd dat men „die oude vertrouwde krachten" toch niet op vervroegd pensioen" kon zetten of bedanken! Dit was toch sociaal niet verantwoord? Dit spelletje heeft vele jaren geduurd en als het dan op stemmen aankwam, werd er door de vergadering toch maar fiat gegeven, veelal uit gevoelsoverwegingen. Ook diegenen die nu kritiek leveren, gaven toen fiat daar aan. Dit is mede één der boosdoeners geweest wat we zéér vele jaren met een veel te zware top werkten, waardoor nu de liquiditeiten moeilijk en de kapitaals- rekening zwaar liggen. We maken geen verwijt. Ook wij hebben toen, zij het na aarzeling, ons fiat eraan gegeven. We hebben zelf de zware taak bestuurder te zijn van enkele bedrijven die met tekort werken en met een veel te zware bezetting, vooral in de top, zitten. Ook hier is analoog de veiling het sociale element evident. Maar economisch is het zelf moord voor een bedrijf als men gevoélsargumenten laat preveleren. De harde Amerikaanse lijn ligt ons echter niet zo goed en ook in onze veiling heerste een gezapige Hollandse gemoedelijkheid. Er werd wat gemort, maar na een smeuige verdediging dronk de vergadering een glas en liet de zaak zo het was! Geen enkel verwijt onzerzijds, maar we tarten ieder die ons tegen kan spre ken. We hebben ons gewraakte artikeltje laten lezen aan een terzake kundige, die bij ons op bezoek was en deze oordeelde dat we objectief beide partijen gelijkelijk be handeld hadden. Mogen we het hierbij laten? Graag! Momenteel is Brussel voor onze agrarische stand „het Brandpunt". We zijn benieuwd of de door de E.E.G voorgestelde verhogingen het zullen halen! Het is wel wenselijk, want als men het gewerk gezwoeg en ge sjouw ziet van de letterlijk vroege morgen tot de even letterlijk late avond van boeren, tuinders en andere be- drijfsgenoten bijv. in de veredelingssector, dan mag dit toch minimaal, dunkt ons, gehonoreerd worden door wat meer financiële zekerheid. De lage prijzen drukken de index, maar elke ambte naar krijgt automatisch een loonindexering. Hem kan dus niets gebeuren als alles duurder wordt. Loontrek- kenden idem, zij het via de C.A.O.'s. Indexering van de landbouwprijzen zou dus een volkomen redelijke zaak zijn, waardoor de jaarlijks terugkerende moeilijkheden betreffende de prijsvaststelling grotendeels ondervangen zouden worden. We zijn echter niet erg optimistisch, want het is nog immer een weg der minste weerstand gebleken om de agrarische sector als „kop van Jut" te laten fungeren! De landbouwerganistaies zullen dit niet langer meer kunnen accepteren, zo dunkt ons! (Zie verder pag. 17) Op de fruitveilingen is de drukste periode van het ge hele jaar aangebroken. In deze en de komende weken zullen vooral de peren een zeer grote plaats innemen in het aanvoerbeeld en in ons gebied neemt deze fruitsoort een bijzonder belangrijke plaats in. Vorige week was er reeds een voorproef van de komende peredrukte. Toen kwam er nog veel Clapps Favorite en het aanbod van Triomphe de Vienne werd dagelijks groter. Beurré Har dy ging ook een steeds belangrijker plaats innemen en plaatselijk speelden ook aanvoeren van Beurré de Mero- de en Bon Chretien William een rol. De centrale veiling Kapelle-Terneuzen veilde van dit ras vorige week woensdag ruim 80 ton tegelijk en er werden prijzen be taald van 4243 cent per kg voor de grote en middel- en 38- -39 c°nt voor de kleine maat klasse I kwali- Op zich 1 "eze prijsontwikkeling niet tegen. Dat gold trouwens ook voor de vorige pererassen, hoewel de tendens wel naar beneden gericht was, vooral in de tweede helft van de week. Toen kwam de grote maat Beurré Hardy op ruim 60 cent per kg en de maat 6670 op iets boven 5 cent en dat was ongeveer 10 cent per kg minder dan het begin van de week. Clapps Favorite kon zich vrij goed handhaven op rond en iets boven 50 cent per kg voor dè grote maten en rond 45 cent voor de maat 6065 mm. Triomphe de Vienne noteerde tussen 66 en 80 cent per kg voor de grote en middelmaten. De kleur van de vruchten speelt een be langrijke rol bij de prijsvorming. Er zijn dit jaar over wegend veel groene partijen bij dit ras dat eigenlijk brons gekleurd moet zijn.* Wat de appels betreft liep vooral de prijs van de Ja mes Grieve vorige week nog al wat terug. In het begin van de week werden nog prijzen betaald van 7580 cent per kg. zowel voor de klasse I als de kwaliteit II kwali teit, maar in het eind van de week werd voor de klasse I boven 70 mm rond 55 cent per kg betaald en voor de klasse II rond 50 cent per kg. Benoni en Tydeman konden zich vrij goed handhaven. Eerstgenoemd ras blijft lang meedraaien dit jaar, een bewijs van het steeds belangrijker worden in het zomer- sortiment. De grote maat klasse I kwaliteit werd rond 1,10 per kg verkocht, de maat 6570 mm klasse I iets beneden een gulden en de maat 6065 mm tussen 65 en 70 cent. Tydeman deed in de grote maten tussen 1,10 en 1,20 per kg, terwijl de maat 6570 mm tot 75 cent per kg noteerde. Het aanbod van Cox's Orange Pippin kwam vorige week op gang. Niet alleen voor de binnenlandse markt was er vraag naar deze appel, maar ook voor Westduitse rekening, zodat de prijs kon oplopen tot ruim een gul den per kg voor de klasse I vanaf 70 mm en rond 80 cent voor de maat 6570 mm. Nederlandse glastuinbouw heeft wel enig vertrou wen dat de maatregelen welke de regering heeft bekend gemaakt, en hopelijk nog bekend zal maken, we zenlijk bij zullen dragen tot het lenigen van de nood bin nen deze bedrijfstak. Er zijn enkele besluiten van bete kenis aangekondigd en met name denken we dan aan de olie-voorschotregeling en de zgn. ,,95 regeling" van aardgas. Wat er gaat gebeuren op fiscaal en sociaal terrein wilde minister Van der Stee in het Landbouw- debat in de Tweede Kamer nog niet meedelen omdat dit een zaak is die bekend gemaakt zal worden op de derde dinsdag in september en steunt op het totale beleid ten aanzien van de inkomens der zelfstandigen in Nederland. We mogen aannemen, dat de regering thans wel heel duidelijk is geworden hoe groot de nood binnen deze groep over het algemeen is en dat er wat moet gaan gebeuren staat vast. Minder gelukkig zijn we uiteraard met het besluit van de regering ten aanzien van het B.T.W. forfait dat wel verhoogd zal worden met 2 zoals het bedrijfsleven had gevraagd maar de uitkering zal niet elke ondernemer binnen onze bedrijfstak ten goede ko men, zoals de georganiseerde landbouw had gevraagd maar worden uitgekeerd op basis van inkomenstoesla gen. Daarmede zijn we als tuinders allerminst gelukkig want we moeten helaas aannemen dat de uitbetaling hier van vele moeilijkheden zal geven. Minister Van der Stee heeft in de Tweede Kamer gezegd dat hij ook de glas tuinbouw rekent tot de zwaar getroffen sektoren waar voor deze toeslag beschikbaar komt maar we zien eer lijk gezegd nog niet zitten hoe de uitkering gerealiseerd moet worden. Het systeem zoals we dat hebben gekend bij de revaluatie compensatie werkt naar onze mening veel effektiever en we kunnen het nog steeds niet ver dragen dat deze compensatie per 1 mei zonder meer werd ingetrokken terwijl duidelijk is dat voor onze ge hele bedrijfstak de nadelige gevolgen hiervan beslist niet verdwenen waren. Maar genoeg hierover, nog twee weken scheiden ons van de 17e september en dan zullen we vernemen wat er verder gaat gebeuren. Enig vertrouwen in de goede afloop hebben we toch wel. De dagbladen wisten ons deze week reeds te vertellen dat de eerste schijf van het belastingtarief wordt aangepast waardoor er voor ieder in 1975 een belastingvoordeel zal ontstaan van ƒ250, Er gaan verder geruchten dat er maatregelen aangekon digd zullen worden om de bestedingen te verruimen. I-I ET Produktschap voor Groenten en Fruit houdt nauwkeurig bij hoe het verloop is van de Neder landse export van groenten en fruit. Regelmatig worden de statistische cijfers gepubliceerd. Opvallend is het dat de export van fruit de laatste jaren regelmatig is toege nomen maar ook de import vertoont een behoorlijk stij gende lijn. Het Vakblad voor de Groothandel besteedde vorige week in een hoofdartikel aandacht aan de ontwikkeling van de export en import van fruit in ons land. We lazen daarin dat er in de jaren 1968 tot en met 1970 gemiddeld 14 miljoen kg Franse appelen per jaar in ons land wer den ingevoerd. In 1971 was dat 18 miljoen kg in 1972 30 miljoen kg en in 1973 38 miljoen kg terwijl de totale Franse appelexport naar ons land in het seizoen 1973 1974 ongeveer 45 miljoen kg bedroeg. KJ AAR aanleiding van deze ontwikkeling van een toe nemende export van onze appelen met daarnaast een toenemende import, vraagt het vakblad voor de han del zich af of de aanvoer van appelen in ons land wel zodanig is dat de Nederlandse telers de Nederlandse markt voldoende regelmatig voorzien met goed fruit. Zou dit wel zo zijn dan behoeft de Nederlandse markt niet op Franse appelen terug te grijpen. Het vakblad stelt dan vervolgens dat de handel zou kunnen zeggen: laat deze ontwikkeling maar doorgaan want als er meer wordt geëxporteerd (door de handel) en ook meer wordt ge ïmporteerd (door de handel) dan neemt in zijn totaliteit de omzet toe en alleen met omzet kan de handel zijn beA drijf in stand houden resp. verder uitbreiden. Toch vraagt men zich in deze kring af of dit wel de juiste weg is voor de Nederlandse fruittelers en pachters. Men gewent het Nederlandse publiek aan het buiten landse fruit en zou de export, door welke oorzaak ook, stagneren dan moet men weer trachten de eigen markt geforceerd terug te winnen. „Deze binnenmarkt is de belangrijkste afnemer van Hollandse appelen en peren. Wij menen dat de Nederlandse producenten en hun af zetorganisaties er goed aan doen daar zuinig op te zijn. Men kan zijn fruit maar eenmaal verkopen en dus niet tegelijk de export opvoeren en de binnenlandse markt naar behoren voorzien. De tijd dat de Nederlandse huis vrouw genoegen nam met mindere kwaliteit is al jaren lang voorbij", aldus besluit het hoofdartikel in het blad van de handel waar we deze week graag uit citeerden omdat hierin een uiterst belangrijke zaak aan de orde wordt gesteld. Wat de oorzaak van een goede kwaliteit voor de bin nenlandse markt betreft kunnen we niet attent genoeg zijn. We zien het bij al de fruitrassen die op het ogen blik worden aangevoerd. De hoogste prijzen worden be taald voor de grote maten en goede kwaliteiten. Er komt nog enorm veel rommel op de markt. Het vervelende is dat zo lang dit fruit op de markt komt, het prijsbedervend kan werken voor de betere kwaliteiten. We hopen dat op korte termijn de industrie volop zal gaan kopen op een prijspeil dat tot gevolg zal hebben dat al het fruit van mindere kwaliteit voor dit doel wordt afgezet. De Zeeuw se fruitveilingen hebben dit jaar een regeling getroffen waarbij het fruit dat voor consumptie wordt verkocht min stens 2 cent per kg duurder moet worden afgedrukt dan de industrieprijs. Ook deze maatregel is genomen om slecht fruit van de markt te houden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 13