ANDERE BENADERING VOOR LANDBOUW GEVRAAGD maatschappij tot bevordering f van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant BEDROEVENDE ZAAK TA/IJ hebben het al eens eerder geschreven dat het in feite toch een bedroevende zaak is dat een regering tot maatregelen bereid blijkt te zijn wanneer de achterban tot actie overgaat. Dan blijkt er ineens wel geld te zijn voor noodmaatregelen en kan er een ander beleid t.a.v. bijvoorbeeld de binnenlandse prijsvoering voor melk en suiker gevoerd worden. Dan blijken minis ters ook ineens de noodzaak van deze maatregelen vol ledig in te zien en te willen verdedigen. In feite is het dan ook de overheid zelf die actie-voe ring uitlokt, omdat ze via het normale overleg niet vol doende de bereidheid toont om daadwerkelijk voor de landbouwbelangen op te komen. Dat is ongetwijfeld de les die de landbouworganisaties voor de toekomst hebben geleerd. Blijven streven naar oplossingen en voldoende maatregelen via overleg, maar niet schromen om zonodig de argumenten op andere wij zen kracht bij te zetten. Dat lijkt de enige weg in een maatschappij die zich steeds meer van parlementaire naar buiten-parlementaire democratie aan het ontwikkelen is. ER MOET NOG VEEL GEBEUREN TN de komende tijd zal blijken in hoeverre met al- A léén overleg volstaan kan worden. Immers met de nu geëiste maatregelen op korte termijn is de landbouw er nog lang niet. We denken bijvoorbeeld aan de vleessector, waar in de komende tijd veel drastische maatregelen wel eens nodig zouden kunnen zijn om het voortbestaan van tienduizen den te waarborgen. Reeds zeer vele bedrijven waar rund en varkensvleesproduktie een zeer belangrijke plaats in neemt worden nu tijdelijk geholpen door de Rijksgroeps regeling zelfstandigen. Maar hoe goed vele individuele bedrijven door deze regeling ook worden geholpen, het blijft een overgangsmaatregel. De oplossing kan op kor te termijn alleen gevonden worden in het weer rendabel maken van de vleesproduktie. ONS COMMENTAAR Hetzelfde geldt voor het uitstel van de belastingbe. taling. Uiteindelijk dient de verschuldigde belasting toch betaald te worden en alleen een ander belastingsysteem waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke func tie van het inkomen van de zelfstandigen kan hier een oplossing bieden. Zo zal een eventuele tussentijdse aanpassing van het EG markt- en prijsbeleid gevolgd moeten worden door nieuwe prijsvaststellingen voor het volgende oogstjaar die daadwerkelijk gebaseerd zijn op de ontwikkeling en waarbij rekening wordt gehouden met de achterstand die de laatste jaren is afgelopen. En tenslotte zal zowel in nationaal als in internatio naal verband met het struktuurbeleid niet alleen moeten worden afgestemd op een betrekkelijk kleine groep van z.g. ontwikkelingsbedrijven. Ook de grote groep z.g. mid- delbedrijven (dus geen ontwikkelings-, maar ook geen saneringsbedrijven) heeft recht op aandacht en onder steuning door de overheid! En niet alleen ondersteuning via allerlei subsidies, maar ook via een beleid waarin geen conservering van het landschap en oude boerderijen op kosten van de boer plaatsvindt! KAMERDEBAT DIJ het schrijven van dit commentaar is het kamerde- bat over de landbouw nog niet geheel afgerond. Niettemin is globaal wel duidelijk wat er uit de bus komt. Dat is zeker niet zo erg spectaculair, zoals trouwens zo'n heel debat weinig nieuwe gezichtspunten oplevert. De vraag of de regering nu volledig van de minimum eisen der CLO's is tegemoetgekomen zal volgende week dinsdag eerst definitief beantwoord kunnen worden. Darl zal immers moeten blijken of minister Van der Stee wer kelijk voor de tussentijdse aanpassing in het markt- en prijsbeleid wil strijden. Voor wat de overige zaken als BTW-verhogingen, olie en aardgaspakket en belastinguitstel betreft blijken de eisen van de CLO's te worden ingewilligd. Aan de andere kant zal uit de miljoenennota moeten blijken of de sociale en financiële maatregelen voor zelf standigen tegemoetkomen aan datgene wat geëist is. Wij hadden de indruk dat ook de Kamer op dit terrein het kruid nog droog hield. Wat nog onvoldoende uit de verf is gekomen is de vraag of de regering (of de Kamer) bereid is tot extra aanvullende nationale maatregelen te besluiten als er in Brussel onvoldoende uit de bus komt. Voorts zijn wij niet gelukkig met de motie Ter Woorst (niet de eerste keer!) die vraagt de uit de BTW-toeslag van 2 vrijkomende gelden via een toeslag aan met name de meest getroffen sectoren uit te keren. Hoewel niet ontkent kan worden dat het BTW-instrument niet erg selectief werkt en de acute problemen in de ene bedrijfs tak (vleesproduktie) groter zijn dan de andere, moet toch gevreesd worden dat een toeslag-systeem veel papieren (Zie verder pagina 3) Op 7 september worden de wedstrijden voor het Provinciaal Zeeuws Ploegkampioenschap weer gehouden voor rondgaande, links- en rechtswerkende ploegen. D© Kon. Maatschappij De Wilhelminapolder heeft daartoe één van haar terreinen beschikbaar gesteld. Een evenement dat ieder jaar een groot aantal bezoekers trektl Ener zijds om de ploegers aan het werk te zien, anderzijds om het ploeg werk te aanschouwen en een beeld te krij gen hoe geploegd moet worden, opdat hiermee met het eigen ploegwerk rekening gehouden kan worden. Ploe gen is niet eenvoudig. Een ieder, die deze „kunst" wil leren beheersen, zal in ploegwedstrijden een goede leer school vinden. zlm land- tuinbouwb VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1974 62e Jaargang - No. 3246 O "LIET kamerdebat van afgelopen week, de extra ver- gadering van de EG raad voor landbouwministers op 3 september en de presentatie van de miljoenennota op de derde dinsdag in september zijn de 3 fronten waar op de nationale en internationale politici de kans krij gen om aan te tonen dat men daadwerkelijk voor de be langen van de land- en tuinbouw wil opkomen. Het is duidelijk dat daarbij door het landbouwbedrijfsleven niet alleen woorden maar ook werkelijk daden verwacht wor den! Uitgangspunt bij de beoordeling blijft daarbij voor ons in eerste instantie het minimumeisen-pakket zoals dat door de C.L.O.'s is gepresenteerd. Wij zeggen bewust in eerste instantie omdat de omstandigheden nu eenmaal snel veranderen en ook in de naaste toekomst meer nieuwe eisen geformuleerd zullen worden en besluiten genomen zullen moeten worden. Het gaat er dan ook niet alleen om dat de verantwoor delijke autoriteiten, onder druk van de huidige onrust, de landbouw tijdelijk tegemoet komen, maar dat er zich bij de betreffende politici een verandering van mentali teit ten opzichte van deze landbouw gaat voltrekken. Met andere woorden het gaat om een beleid waar binnen het mogelijk is om als boer en tuinder een nor maal bestaan op te kunnen bouwen, daarbij een belang rijke bijdrage leverend aan onze nationale welvaart en zeker ook welzijn. Dat betekent, naar onze mening, een beleidsombuiging die veel verder gaat dan nu tussentijds een paar extra BTW of enige maanden uitstel van belastingbeta ling, hoe belangrijk deze maatregelen op zich ook al zijn. Waar het op aan komt is dat men de landbouw de plaats toekent die ze verdient en dat het besef doorbreekt dat het stukje bij beetje op allerlei fronten afknabbelen van de basis waarop een gezonde landbouw toch dient te rusten niet kan blijven doorgaan. BELANGENAFWEGING TE veel is de landbouw de laatste jaren geconfron teerd met een doorlopende belangenafweging in haar nadeel. In Brussel waren het de laatste jaren voor het belang van de inflatiebestrijding en de consumenten belangen die voorrang kregen ten koste van het land bouwbelang en dus het boereninkomen. Dat kwam tot uiting in enerzijds zeer schriele prijsverhogingen en an derzijds een marktbeleid gericht op het veiligstellen der voedselvoorziening ten koste van de boerenprijzen. Op nationaal gebied kunnen we denken aan de reva luatie gericht op het belang van inflatiebestrijding, het politieke spel met de melk- en suikerprijs en het plano logische beleid waarbij èn bij de plaatsbepalingen van Baalhoekkanaal en Dollardkanaal èn bij vee! incidentele planologische ingrepen het belang van de landbouw en de broodwinning van boeren en tuinders veelal op het tweede plan kwamen. Wanneer minister Van der Stee constateert dat de hui dige crisissituatie vooral een gevolg is van een toeval lige samenloop van vele ten nadele van de landbouw wer kende toevallige factoren maakt hij er zich wel erg ge makkelijk van af! Naar onze mening is ook het over heidsbeleid ten aanzien van de landbouw zelf, zowel in Brussel als Den Haag, in belangrijke mate oorzaak van de huidige moeilijke situatie. Immers de inflatie is niet van vandaag of gisteren en de Brusselse prijzen hadden allang op de kostenontwik keling afgestemd kunnen zijn. De prijzen van granen, suiker en vlees zijn door be wuste maatregelen op het interventieniveau gedrukt! Het drama op de vleesmarkt had voor een belangrijk deel voorkomen kunnen worden indien de bevordering van de rundvleesproduktie door ondermeer omschakelingssub- sidies gevolgd was door een tijdige maatregel tegen de import van buiten de EG. Niet de Europese boeren heb ben de vleesberg geproduceerd. De Europese Commis sie heeft hem geïmporteerd! Wat het landbouwbedrijfsleven in feite vraagt is dat van nu af aan bij de belangenafweging, die aan beleids beslissingen vooraf gaat, de landbouwbelangen een vol waardige plaats innemen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1