DOELGERICHTE BELANGENBEHARTIGING Us maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant zlm VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1974 62e Jaargang - No. 3244 land- en tuinbouwblad Vijf en twintig duizend boeren en tuinders waren in Utrecht aanwezig op de protestmanifestatie om uiting te geven aan hun on genoegen over de gang van zaken. Bij de overdekte tribune ging het soms emotioneel toe. Een verslag van de bijeenkomst treft U aan op pagina 8 en 9 van dit blad. In dit nummer o.m.: -fc Een auto voor de winnaar Pagina 2 De architect Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5 Fokveedag Walcheren Pagina 6-7 Jfr Centrale merriekeuring te 's-Hertogenbosch Pagina 7 De protest manifestatie te Utrecht Pagina 810 Meer aandacht voor toevoeging van ureum bij snijmais Pagina 11 Rundvleesproduktie en onderzoek in W.-Duitsland Pagina 12 ONS COMMENTAAR De massale opkomst van naar schatting 25.000 boe ren en tuinders heeft afgelopen zaterdag nog eens extra onderstreept in welk een moeilijke positie de landbouw zich thans bevindt. Niet alleen de redevoeringen, de spandoeken en het tumult, maar vooral het enkele feit dat 25.000 boeren en tuinders uit alle delen van het land in Utrecht pre sent waren, maakte van deze demonstratieve bijeenkomst een uitzonderlijk belangrijke gebeurtenis die volledig aansloot bij de daarvoor gevoerde protestakties. Het moet de regering dan ook nog eens extra duide lijk zijn geworden dat effektieve maatregelen nu geen uitstel meer dulden. Dat het tegen het eind van de bijeenkomst toch nog enigszins uit de hand liep zodat niet alle sprekers kon den uitspreken, dan wel aan het woord komen, betreu ren wij. Ook een belangrijk gedeelte der aanwezigen was daar naar onze mening niet direkt gelukkig mee. Wel werd er nog eens extra duidelijk mee onderstreept dat op de in de resolutie vervatte CLO-eisen zeker niet meer valt af te dingen. In 'dit kader betekende deze bij eenkomst dan ook ongetwijfeld een versterking van de onderhandelingspositie der 3 CLO's. Wat de deelname uit de ZLM-gelederen betreft, kunnen wij alleen maar verheugd zijn met de overweldigende opkomst (ruim 1/s der praktiserende leden was er) en de waardige wijze waarop men zich presenteerde. MAATREGELEN Bij het schrijven van dit commentaar zijn de door de regering aangekondigde maatregelen helaas nog onbe kend. Het is duidelijk dat de georganiseerde landbouw deze maatregelen in elk geval aan een kritisch onderzoek zal onderwerpen en slechts genoegen kan nemen met die maatregelen die overeenstemmen met de gestelde eisen. Wat de besluitvorming op Europees niveau betreft blijkt uit de laatste berichten dat de mededeling van minister Van der Stee dat de ministerraad in Brussel op 22 augustus bijeenkomt toch wel erg voorbarig is geweest. Het zal nu wel de eerste week in september worden, waarbij het nog de vraag is of er al direkt be sluiten genomen kunnen worden. Wij zouden lager uitstel een slechte zaak vinden, om dat daarmee als het ware meer nationale maatregelen in de hand worden gewerkt. Wat dat betreft is de tegen werking van landbouwcommissaris Lardinois om met spoed een vergadering van de landbouwministers te be leggen voor ons dan ook onbegrijpelijk. In Europees verband krijgt minister Van der Stee nog maals de kans om waar te maken dat hij werkelijk van plan is de boerenbelangen te verdedigen. Dan zal hij zich evenwel duidelijk moeten inzetten voor verwezen lijking van de door het COPA geformuleerde eisen. Zoals bekend hebben de COPA-eisen betrekking op enerzijds een verhoging van de garantieprijzen en ander zijds een verbetering van het marktbeleid zodat de boer ook werkelijk de richt- en oriƫntatieprijzen kan maken. Het belang van de tussentijdse prijsverhoging ligt niet alleen in een direkte verbetering van de inkomensmoge lijkheden, maar zeker ook in het feit dat daarmee het principe van koppeling van de landbouwprijzen aan de laatste bekende kostenstijgingen wordt erkend. En dat is toch een eerste vereiste om ook in de toekomst van een rendabele teelt der gegarandeerde produkten ver zekerd te zijn. Wel zal dan het basisniveau waarvan bij indexering wordt uitgegaan in de komende jaren nog extra moeten worden opgetrokken. Immers door de volstrekt onvol doende verhogingen van de laatste 5 jaar is er een ach terstand van zo'n 10 a 12% ontstaan. Deze achterstand zal zo snel mogelijk moeten worden weggewerkt. Intussen gaan de kostenstijgingen onverminderd voort en lijkt voor de komende jaren op z'n minst een halfjaar lijkse herziening van de Brusselse landbouwprijzen nood zakelijk. Al met al krijgt het E.G.-landbouwbeleid in de komen de weken in feite een laatste kans om zich waar te ma ken. Gebeurt dat niet dan zien we ook deze belangrijke peiler van het E.G.-gebouw steeds verder in het moeras verzinken. Immers de tijd van het accepteren van de lage landbouwprijzen om wille van een instandhouden van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek is duide lijk voorbij. Te veel bedrijven zouden dat nu eenmaal niet meer overleven. Namens ons Hoofdbestuur wil ik hierbij alle leden, die in de afgelopen weken onze belangen hebben gediend, hartelijk bedanken. In het bijzonder heeft ons de massale deelname aan de manifestatie te Utrecht getroffen. U allen hebt zelf kunnen waarnemen welke eisen we heden aan Den Haag en Brussel stellen om ons uit de grote moei lijkheden, waarin we verkeren, te helpen. Tevens hebt u kunnen ervaren hoe moeilijk het is in deze tijd een eenheidsfront te vormen. Van deze gelegenheid maak ik gebruik allen die we in de voorbije dagen onder een of andere vorm hebben moeten belemmeren of kwetsen onze excuses aan te bieden we konden niet anders en hebben het tot een minimum beperkt. Ook in eigen gelederen is niet alles vlekkeloos verlopen er zijn ongetwijfeld wonden geslagen en lessen geleerd. We zullen deze wonden helen 'en de lessen proberen ter harte te nemen. We maken ons op in betere slagorde in nog betere een heid verder de belangen van de landbouw in de komende tijd te behartigen. Op het moment dat ik dit schrijf hoop ik van harte dat de regering in Den Haag en Brussel nu wakker is en op korte termijn dusdanige maatregelen neemt dat aan ons eisenpak ket voldaan wordt. In dat geval zal het dieptepunt waarin we ons ten opzich te van ons bestaan bevinden bereikt zijn en er met onze ge zamenlijke krachtsinspanningen een betere toekomst voor ons liggen. Mocht onverhoopt Den Haag en Brussel ons in de steek laten dan zal ons bestaan op het scherp van de snede ver dedigd moeten worden. We rekenen hierbij op uw opbou wende kritiek, maar ook op uw volledige steun. J. B. BECU algemeen-voorzitter der ZLM

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1