BALANS VAN 2 WEKEN LANDBOUWPROTEST maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant ONS COMMENTAAR Het massale landbouwprotest van de laatste 2 weken heeft in alle geledingen van onze samenleving, zowel binnen als buiten de landbouw, de gemoederen danig .bezig gehouden. Duidelijk is in elk geval dat de moeilijke positie waar in de land- en tuinbouw verkeert, nog nooit zo uitdruk kelijk in het nieuws is geweest als juist gedurende de laatste paar weken. Wanneer wij 10 dagen actie-voeren, zaterdag uitmon dend in een massale protestmanifestatie te Utrecht, over zien dan komen een aantal zaken naar voren. In de eerste plaats is dat de toch wel grote mate van solidariteit van alle boeren en tuinders op dit moment. Van Groningen tot Zeeuws-Vlaanderen en van Noord- Holland tot Limburg ging men de straat op, waarbij ook boeren en tuinders die het op dit moment nog wel kun nen rooien zich zeker niet afzijdig hielden. Dat is onge twijfeld een belangrijk winstpunt ten opzichte van vroe ger jaren toen het met die solidariteit nog wel eens anders lag. Misschien spreekt hier nog wel het duidelijkst uit dat naast de eis tot een betere inkomensvorming nu en in de toekomst, toch ook de onvrede met de afnemende maatschappelijke waardering voor de landbouw een van de achtergronden van deze acties vormde. Jaren immers heeft de boer en tuinder met toenemend onbehagen kunnen konstateren dat in het kader van in- flatiebestrijding, monetaire en fiscale politiek, consu mentenbelangen, ruimtelijke ordening, milieu, enz. zijn belangen steeds weer ondergeschikt werden gemaakt aan andere belangen. Natuurlijk heeft dat in de eerste plaats zijn inkomensvorming nadelig beïnvloed. Daar naast betekende het voor steeds meer boeren en tuin ders evenwel ook een duidelijk toenemende geestelijke druk. Ongetwijfeld zal in de komende tijd dan ook op vele andere gebieden dan de inkomensvorming rekening moe ten worden gehouden met de solidariteit en de wil om massaal voor het landbouwbelang op te komen die uit de recente acties spreekt. ORDELIJK VERLOOP In de tweede plaats moeten we konstateren dat alle acties die tot nu toe (dinsdag) gevoerd zijn een toch wel zeer ordelijk verloop te zien gegeven hebben. Na tuurlijk hebben heel wat particulieren hinder ondervon den. Niettemin zijn er nergens excessen opgetreden. Dat getuigt naar onze mening enerzijds van een goede zelf discipline van de actievoerende boeren en tuinders, ter- wijl dit anderzijds toch ook wel een gevolg is van de alom heersende opvatting binnen de landbouw dat men deze acties als het enigszins kan liever achterwege laat. En dat moet toch met name voor de overheid, maar ook voor de publieke opinie een extra aanwijzing zijn hoe uiterst moeilijk de situatie voor velen wel is geworden. In de derde plaats hebben we kunnen konstateren dat de publieke opinie, zeker gedurende de eerste week toch wel gunstig op de noodkreet uit de landbouw heeft gereageerd. In gesprekken met opgehouden automobi listen en ook in een aantal radio- en t.v.-programma's, alsmede uit diverse dagbladen bleek nog eens overdui delijk hoe onvoldoende men in feite met de situatie in de landbouw op de hoogte was. En dat men weliswaar de methode van actievoeren niet altijd kan onde'rschrij- ven, maar toch zeker begrip had voor de problemen van een bevolkingsgroep wiens inkomen niet meegroeit met de algemene kostenstijging en geldontwaarding. Minder positief ervaren wij tot nu toe het optreden van de Nederlandse en Brusselse overheid. In de eerste plaats is het natuurlijk al een teken aan de wand dat het eerst tot dergelijke acties moet komen voordat een regering wakker wordt. Daarnaast heeft het optreden van de mi nister van landbouw a.i. drs Boersma, het toch op va kantie gaan van minister Van der Stee en de reacties van EG-commissaris Ir. Lardinois bij velen weinig sym pathie verwekt. Wanneer boeren in Frankrijk, België, Nederland en West-Duitsland zo massaal in actie komen, moet dat toch voor Lardinois een duidelijke aanwijzing zijn dat er wat met zijn EG-Landbouwbeleid mis is. Wij hebben daar in zijn reacties helaas nog niet al te veel van gemerkt. Hetzelfde geldt in zekere zin ook voor onze regering en in het bijzonder voor de minister van Landbouw (al of niet ad interim). Zo blijkt uit het antwoord van Boers ma op vragen van kamerleden over de huidige situatie dat men op landbouw nog onvoldoende ingespeeld is op de nieuwe situatie die nu door alle akties is ontstaan. Men bagatelliseert ergens de problemen, ontkent dat het markt- en prijsbeleid heeft gefaald en denkt nog steeds in termen van een EG waar ieder land zich precies op Nederlandse wijze" aan de spelregels houdt. Er spreekt uti de reacties van de regering voor ons nog te veel begrip met de mond en te weinig met de portemonnaie. Het zal dan ook nodig zijn dat de georganiseerde land bouw doorlopend en in de eerste plaats op haar protest manifestatie nog eens duidelijk aangeeft hoe de feitelijke situatie is en welke concrete maatregelen men minimaal noodzakelijk acht. POSITIE 3 CLO'S Ongetwijfeld zullen de gebeurtenissen van de laatste weken belangrijke gevolgen hebben voor de toekomstige oositie, organisatiestructuur en opstelling van de land- bouwstandsorganisaties in ons land. Wij zullen daar in de komende tijd zeker nog uitvoerig op terugkomen. Een paar opmerkingen willen wij hier toch wel maken In zijn totaliteit moet het zeker als positief ervaren wor den dat de achterban zo in het geweer is gekomen. Wij zien de nu gevoerde acties dan ook zeker als een ver sterking van de onderhandelingspositie der CLO's ten opzichte van de overheid. De CLO's kunnen nu immers wijzen op een achterban die daadwerkelijk via actievoe ring voor haar belangen wil opkomen. Ook in andere sectoren van onze maatschappij is de laatste jaren steeds (Zie verder pagina 3) Overal In het land zijn wegen en bruggen geblokkeerd door boeren en tuinders, die op deze wijze hun gerechtvaardigde eisen voor een redelijk inkomen kracht willen bijzetten. Agrariërs staan niet bekend als demonstranten, men kent ze als in principe gezagsgetrouw. Dat het bij zo'n rustige bevolkings groep toch tot een woede-uitbarsting kwam, moet voor de overheid een vingerwijzing zijn dat de boer het niet meer pikt en niet langer met een kluitje in het riet gestuurd wil worden. Op bovenstaande foto is te zien hoe op zaterdag 3 augustus ook in Zeeland op bepaalde plaatsien het verkeer lamgelegd werd. (Foto PZC) In dit nummer o.m.: Toelichting ZLM standpunt Pagina 3 Na gepraat een daad Pagina 3 Inkomenssituatie voor boer en tuinder Pagina 4 Nationale maatregelen in Frankrijk en België Pagina 5 Nieuwe subsidieregeling voor samenwerkingsvormen Pagina 6 Direct opgeven voor blauwonderzoek aardappelen Pagina 7 Bouwen Pagina 8 Voorkom verliezen bij aardappeloogst Pagina 9 Op bezoek bij de heer J. J. Timmers te Fijnaart Pagina 10/11 Verhoging aardgasprijs voor tuinders onaanvaardbaar Pagina 12 Tuinbouwklanken Pagina 13 Oogst, opslag en voedering van snijmais Pagina 15 land- en tuinbouwblad VHIJUAG S AUGUSTUS 1974 62e Jaargang - No. 3243

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1