LANDBOUWPROTEST maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant Vorige week sprak een delegatie van het Landbouwschap met de EG-commissaris voor landbouw, ir. P. J. Lardinois. Het was één der vele bijeenkomsten op topniveau, waarin de problemen van de boerenstand mar voren werden gebracht. Tot rru toe was het resul taat van al deze onderhandelingen echter zeer onbevredigend. Velen menen daarom dat op deze vreedzame manier niet genoeg kan worden bereikt; men wil uen andere aanpak door het stellen van ultimatieve eisen en desnoods harde akties. Deze gedachte leeft ook bij de landbouwmaatschappijen die aangesloten zijn bij het K.N.L.C., zoals u elders in dit blad kunt lezen. Eigenlijk reeds vanaf de revaluatie van de gulden in september 1973 is er sprake van een toenemende onte vredenheid in landbouwkringen over het Europese en Nederlandse landbouwbeleid. Een ontevredenheid en on rust, die steeds groter vormen is gaan aannemen naar mate in de loop van het jaar steeds duidelijker werd, dat de inkomens in de landbouw belangrijk achterblijven bij die in andere sectoren. De gebeurtenissen aan het land- bouwfrorit van afgelopen week komen dan ook zeker niet als donderslag bij heldere hemel. Alleen het feit dat men als boer en tuinder §taat te dringen om nu, midden in het oogstseizoen, op korte termijn akties te ondernemen komt voor sommigen als een verrassing. Naar onze me ning geeft het evenwel nog eens extra duidelijk weer hoe hoog de nood bij velen is gestegen. In feite is het land- bouwprotest maandag eerst goed op gang gekomen. Men zou kunnen zeggen zowel van onderaf als van bovenaf. Immers èn in Groningen èn in vele regio's van ons werkgebied is men als achterban in het geweer ge komen om akties te ondernemen, ofwel voor te bereiden. Tegelijkertijd belegde het K.N.L.C. in Utrecht een extra Hoofdbestuursvergadering waar de stemming in wezen dezelfde was als in de regio's. Men konstateerde immers dat alle gepraat en overleg de laatste tijd tot geen enkele verbetering in de positie waarin de land- en tuinbouw is komen te verkeren heeft geleid en dat in feite zelfs van een verslechtering sprake is. Terecht kwam het K.N.L.C. dan ook tot de conclusie dat de weg van alleen maar overleg niet langer gevolgd kan worden en dat er akties zullen moeten komen om aan de gerechtvaardigde verlangens van de landbouw kracht bij te zetten. Het K.N.L.C. besloot dan ook op korte termijn een grote landelijke protestbijeenkomst te organiseren en daarvoor ook de andere C.L.O.'s te benaderen. Op deze bijeen komst moet dan op duidelijke wijze naar voren worden gebracht wat de eisen op korte termijn van de landbouw zijn en welke akties zullen worden ondernomen totdat deze eisen bevredigend zijn ingewilligd. Wij zijn van me ning dat de plaatsgevonden hebbende en nog plaatsvin dende regionale akties en protestbijeenkomsten zo snel mogelijk moeten uitmonden in een massale landelijke protestbijeenkomst. Immers in de huidige tijd zijn het vooral de noodsigna len uit dergelijke massale bijeenkomsten die bij de over heid nog een luisterend oor vinden. VAAR GAAT HET OM In feite om niets meer of minder dan het voortbestaan van zeer veel bedrijven. Wat is immers het geval? Het achterblijven van de prijzen door de zeer schriele prijsverhogingen van de laatstejaren in Brussel, gecom bineerd met een falend marktbeleid aan de ene kant en de explosieve kostenstijgingen van de laatste tijd aan de andere kant, hebben een duidelijke inkomensdajing voor de boer en tuinder tot gevolg gehad. En dat juist in een periode dat de kosten van levensonderhoud door de inflatie steeds sterker stijgen. Daar komt voor ons land dan nog bij een belasting regiem dat voor de zelfstandige ondernemer geen enkele mogelijkheid tot het opbouwen van enige weerstand meer biedt, zodat voor velen bijvoorbeeld de gevolgen van de droogte in het Zuid-Westen of de nachtvorst in het oosten van ons land niet meer voldoende opgevangen kunnen worden. In feite komt het er op neer dat de geleidelijke ver mindering van het aantal landbouwbedrijven plotseling in een stroomversnelling dreigt te geraken omdat een grote groep bedrijven op korte termijn in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Overigens zal bij een voortzetting van de huidige tendens ook de groep bedrijven die het nu nog wel kunnen rooien spoedig in de moeilijkheden ge raken. ONS COMMENTAAR Het unieke feit doet zich daarbij voor dat praktisch alle sectoren van de land- en tuinbouw zich in deze moei lijke positie bevinden. Hoe groot de nood op sommige bedrijven wc! is büjkt ondermeer uit het feit dat men niet meer aan zijn finan ciële verplichtingen kan voldoen of dat men e- alleen aan kan voldoen door reeds grote voorschotten op de te leveren oogst op te nemen waardoor de problemen in feite alleen maar naar een later tijdstip worden ver schoven. Het is dan ook e>uidelijk dat er nu geen tijd meer voor kruimelwerk is, maar dat zonder meer het voortbestaan van heel veel bedrijven op het spel staat. !n dit kader is he triest te moeten konstateren dat de noodkreten die de georganiseerde landbouw het laatste jaar in het overleg herhaaldelijk heeft geslaakt ook zeer recentelijk nog geen enkele daadwerkelijke reactie bij de overhe den hebben opgewekt. In feite komt het er op neer dat de overheden in Den Haag en Brussel zich blijkbaar nog steeds niet bewust zijn van de uitzonderlijk moeilijke positie waarin de landbouw is komen te verkeren en de dringende noodzaak om nu daadwerkelijk wat aan de ver betering van de inkomenspositie te doen. In een dergelijke situatie heeft alleen overleg dan ook geen zin meer en zal de overheid op krachtigee wijze moeten worden wakker geschud. Ook zijn wij van mening dat het te betreuren is dat langs de weg van gezamenlijk overleg volstrekt onvol doende te bereiken valt. Nu dat evenwel zo is zai ook een ieder in de land- en tuinbouw zich massaal achter de legale akties, die nu door de georganiseerde land bouw worden opgezet, dienen te scharen Wij hopen dat daarbij sprake zal zijn van een grote mate van eensgezindheid binnen de totale georganiseer de landbouw. LUTEIJN. In dit nummer o.m.: i ZLM steunt landelijke j protestbijeenkomst Pagina 3 Een tijd van praten en een tijd van doen Pagina 3 Wij hadden U gewaarschuwd Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 4 5 20e Bevelandse .fokveedag te Goes Pagina 6 Agrarische dag Schouwen-Duiveland Pagina 7 De maand augustus op het Zeeuwse landbouwbedrijf Pagina 8 - 9 Het gebruik van anti-spruitmiddelen bij bewaaruien Pagina 10 Wel en wee bij de teelt van kleinfruit Pagina 11 Premiekeuringen in Zeeuws-Vlaanderen Pagina 12 Oorzaken van rentabijiteitsverschillen op de schapenfokkerij-- bedrijven Pagina 12 zlm •VRIJDAG 2 AUGUSTUS 1974 I 62e Jaargang No. 3242 land- en tuinbouwblad

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1