maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant land- tuinbouwblad VRIJDAG 26 JULI 1974 62e Jaargang - No. 3241 Deze foto is uit de tijd dat „het leven des ger/usten landmans nog genoeglijk henen rolde". Het genoeglijke is er thans ech ter af. Er is sprake van een keiharde strijd om zich te handhaven, vooral in verband met „de goedkoop voedsel-politiek" die de boer tot steeds groter prestaties dwingt. Dit alles brengt onrust en ontevredenheid teweeg: de Franse boeren gingen tot aktie over en dwongen met wegversperringen concessies af van hun regering; in België VRAAGT de Boerenbond niet om tegemoet komingen, doch men EIST deze in ongemeen felle bewoordingen. De ZLM gaf reeds eerder op duidelijke wijze weer dat er veel ongenoegen is in de agrarische sector. In dit nummer o.a.: Zal dit jaar een „blauw"-jaar worden Pagina 4 Het zesrijige bietenrooisysteem Pagina 5 Zeeuwse dag van het paard Pagina 6 Resultaten van een aantal kleine akkerbouwbedrijven Pagina 7 Thoolse dagen Pagina 8-9 Vrij kleine appeloogst in de E.E.G. Pagina 10 ■Sfc Tuinbouwklanken Pagina 11 Goedgekeurde spanninggevers voor schrikdraden Pagina 12 ONS COMMENTAAR Sombere perspectieven voor de E.E.G.-vleesmarkt, aldus een van de krantenkoppen van een dagblad, dat zijn lezers regelmatig op de hoogte pleegt te houden o.a. ook van het wel en wee van de E.E.G. Het wee overheerst overigens de laatste tijd in de Euro pese Economische Gemeenschap wel in sterke mate. De ideële opzet van het verdrag van Rome werd steeds weer en in toenemende mate doorkruist en gefrustreerd door nationale belangen en daarop afgestemde maat regelen. Het nationale hemd is ffTveel gevallen nader dan de E.E.G.-rok en van de visie van de grote voor mannen van de Europese gedachte valt bij het huidig beleid vaak weinig te bespeuren. Steeds duidelijker blijkt, dat het voeren van een E.E.G. markt- en prijsbeleid onlosmakelijk is aan het voeren van een gemeenschappelijk monetair, fiscaal en sociaal be leid. Elk van de 9 landen revalueert, devalueert en com penseert al naar de omstandigheden dat vereisen. De financiële crisis van Italië b.v. noopt plotseling tot maat regelen, die verstorend werken op de vleesmarkt van de hele E.E.G. Zonder Italië immers produceert de E.E.G. meer rundvlees dan zij verbruikt. Daarnaast had reeds de oliecrisis en de daaruit voortspruitende daling van de koopkracht een ongunstige invloed op het vleesver bruik. Een moeilijkheid is uiteraard dat deze calamiteiten vaak moeilijk zijn te voorzien. Zij zijn alleen op te vangen door een gemeenschappelijk slagvaardig beleid vanuit Brussel. Wij moeten telkens constateren, dat daaraan het een en ander ontbreekt. Voorts moeten we vaststellen, dat begrip voor de taak en de positie van de landbou wers in de E.E.G. bij grote groepen nauwelijks aanwezig is. Zo werden de besluiten van de E.E.G.-landbouwminis- ters inzake het vleesbeleid door NRC-Handelsblad als volgt becommentarieerd: „De Europese boeren hebben het pleit in Brussel weer eens gewonnen. De invoerstop voor rundvlees, die de E.E.G. heeft afgekondigd, zal er waarschijnlijk toe lei den dat de Europese vleesberg binnen enkele maanden flink zal slinken en dat de prijsvorming op de rundvlees markt een krachtige steun in de rug krijgt". Het blad wijst dan op de gevolgen die deze maatregel zal hebben voor de consument, namelijk stijging van de vleesprijs en con stateert, dat dit E.E.G.-probleem nu wordt afgewenteld op enkele ontwikkelingslanden (o.a. Argentinië), wier economie toch al zwak staat. De slotconclusie van het blad is: „De Europese ministers van landbouw hebben er in Brussel weer eens blijk van gegeven nauwelijks verder te kunnen zien dan het boerenbelang. Het is dan ook de vraag, of beslissingen, die zoveel andere belan gen raken, wel aan deze bewindslieden mogen worden voorbehouden". Dergelijke uitlatingen, die veelvuldig voorkomen, ge tuigen wel van begrip, maar dan eenzijdig gericht op de problematiek van de ontwikkelingslanden. Van begrip voor de positie van de eigen landbouw getuigen zij aller minst. Niets is immers gemakkelijker dan de problemen, die mede ontstaan zijn door een tekort schietend Brus sels beleid, af te wentelen op de rug van de boer. Inflatie met als gevolg steeds verder stijgende pro- duktiekosten, revaluatie van de munt, de gevolgen van de oliecrisis en van een financiële debacle bij één der E.E.G.-partnerlanden kunnen niet eenzijdig worden afge wenteld op de zelfstandige ondernemer in land- en tuin bouw. Begrip voor de positie van ontwikkelingslanden is prachtig en noodzakelijk. Ons land loopt daarmee zelfs voorop en trekt daarvoor grote sommen uit op de Rijks begroting. Hulp en medeleven in die richting zullen ech ter niet mogen worden bedreven ten koste van een eigen bevolkingsgroep die bovendien door haar noeste arbeid een belangrijke bijdrage levert aan de welvaart van van daag. De maatregelen, waartoe de E.E.G.-raad van land bouwministers met betrekking tot de situatie op de vlees markt heeft besloten zijn in wezen niet toereikend. Wat daarnaast noodzakelijk is, is aanpassing van de richt prijzen aan de sterk gestegen kosten, niet per april vol gend jaar maar nu. Enkele E.E.G.-landen (Frankrijk, Italië) nemen reeds zelfstandig maatregelen om hun boeren enigszins tegemoet te komen, waarmee concurrentie vervalsing wordt bevorderd. Intussen daalt de stemming onder de boeren steeds meer, velen zien de komende maanden met grote zorg tegemoet. Met klem zullen we dan ook moeten aandrin gen op een slagvaardiger prijs- en marktbeleid. De Europese boeren hebben echt het pleit in Brussel niet gewonnen, zoals NRC-Handelsblad schreef, zij drei gen het steeds meer te verliezen, tenzij duidelijk wordt, dat zij niet langer als kop van Jut wensen te fungeren. Het bestuur van de ZLM tracht al geruime tijd dit dui delijk te maken en zal dit ook doen op de extra hoofd bestuursvergadering van het KNLC op 29 juli, die spe ciaal voor bespreking van de aktuele landbouwpolitiek wordt belegd. KORTEWEG.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1